Luuka 3:1–38

3  Keiser Tiberiuse viieteistkümnendal valitsusaastal, kui Pontius Pilatus oli Judea maavalitseja ja Herodes* oli Galilea piirkonnavalitseja,* aga tema vend Filippus oli Iturea ja Trahhoniitisemaa piirkonnavalitseja ja Lüsaanias oli Abileene piirkonnavalitseja,  peapreester* Hannase ning Kaifase päevil sai Johannes, Sakariase poeg, kõrbes Jumalalt sõnumi.  Nii käis ta läbi kogu Jordani ümbruskonna, kuulutades ristimist kahetsuse märgiks, et patud andestataks,  nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatus: ”Kuulake! Keegi hüüab kõrbes: ’Valmistage ette Jehoova tee, tehke sirgeks tema teerajad!  Iga nõgu peab saama täidetud ning iga mägi ja küngas saama tasandatud ja kurvid peavad saama sirgeks ja konarlikud kohad siledateks teedeks;  ja kõik liha* saab näha, kuidas Jumal toob pääste’.”  Seetõttu hakkas ta rääkima rahvahulkadele, kes tulid välja tema juurde, et lasta end ristida: ”Te rästikute sugu, kes on teile mõista andnud, et te võite põgeneda tulevase viha eest?  Seepärast kandke vilju, mis sobivad kokku kahetsusega.* Ja ärge hakake endamisi ütlema: ’Meie isa on Aabraham.’ Sest ma ütlen teile, et Jumalal on vägi neist kividestki Aabrahamile lapsi äratada.  Tõepoolest, kirves on juba puude juurte peal; seepärast iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.” 10  Ja rahvahulgad küsisid temalt: ”Mida meil tuleb siis teha?” 11  Vastuseks ütles ta neile: ”Kellel on kaks alusrõivast, see jagagu sellega, kellel seda üldse pole, ja kellel on toitu, tehku samamoodi.” 12  Aga isegi maksukogujad tulid, et lasta end ristida, ja nad ütlesid talle: ”Õpetaja, mida meil tuleb teha?” 13  Ta ütles neile: ”Ärge nõudke midagi üle ettenähtud maksumäära.” 14  Ja sõjaväes teenijad küsisid temalt: ”Mida siis meil tuleb teha?” Ja ta ütles neile: ”Ärge tehke kellelegi liiga ega esitage kellegi vastu valesüüdistust, vaid olge oma tasuga rahul.” 15  Rahvas oli nüüd täis ootust ja kõik arutlesid oma südames seoses Johannesega: ”Võib-olla tema ongi Kristus?”* 16  Johannes aga andis vastuse, öeldes kõigile: ”Mina ristin teid küll veega, aga tulemas on minust vägevam, kelle sandaalirihmagi ma pole väärt lahti siduma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. 17  Tal on käes tuulamislabidas, et teha oma rehepeksuplats täiesti puhtaks ja koguda nisu oma aita, kuid aganad põletab ta ära tulega, mida ei saa kustutada.” 18  Seepärast jagas ta palju muidki manitsusi ja jätkas inimestele hea sõnumi kuulutamist. 19  Aga selle piirkonna valitseja Herodes, kes oli saanud tema käest noomida Herodiase, oma venna naise pärast ja kõigi kurjade tegude pärast, mida Herodes oli teinud, 20  tegi lisaks kõigele muule veel seda: ta pani Johannese vanglasse luku taha. 21  Kui nüüd kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ning parajasti palvetas, avanes taevas 22  ja püha vaim tuli füüsilisel kujul alla tema peale nagu tuvi ja taevast kostis hääl: ”Sina oled mu armas Poeg, sul on minu heakskiit.” 23  Jeesus oli oma tööd alustades umbes kolmkümmend aastat vana ja ta oli, nagu arvati, Joosepi poeg, kes oli Eeli poeg, kes oli 24  Mattati poeg, kes oli Leevi poeg, kes oli Melki poeg, kes oli Jannai poeg, kes oli Joosepi poeg, kes oli 25  Mattitjahu poeg, kes oli Aamose poeg, kes oli Nahumi poeg, kes oli Hesli poeg, kes oli Naggai poeg, kes oli 26  Mahati poeg, kes oli Mattitjahu poeg, kes oli Simi poeg, kes oli Jooseki poeg, kes oli Jooda poeg, kes oli 27  Joohanani poeg, kes oli Reesa poeg, kes oli Serubbaabeli poeg, kes oli Sealtieli poeg, kes oli Neeri poeg, kes oli 28  Melki poeg, kes oli Addi poeg, kes oli Koosami poeg, kes oli Elmadami poeg, kes oli Eeri poeg, kes oli 29  Jeesuse poeg, kes oli Elieseri poeg, kes oli Joorimi poeg, kes oli Mattati poeg, kes oli Leevi poeg, kes oli 30  Simeoni poeg, kes oli Juuda poeg, kes oli Joosepi poeg, kes oli Joonami poeg, kes oli Eljakimi poeg, kes oli 31  Melea poeg, kes oli Menna poeg, kes oli Mattata poeg, kes oli Naatani poeg, kes oli Taaveti poeg, kes oli 32  Iisai poeg, kes oli Oobedi poeg, kes oli Boase poeg, kes oli Salma poeg, kes oli Nahsoni poeg, kes oli 33  Amminadabi poeg, kes oli Arni* poeg, kes oli Hesroni poeg, kes oli Peretsi poeg, kes oli Juuda poeg, kes oli 34  Jaakobi poeg, kes oli Iisaki poeg, kes oli Aabrahami poeg, kes oli Terahi poeg, kes oli Naahori poeg, kes oli 35  Serugi poeg, kes oli Reu poeg, kes oli Pelegi poeg, kes oli Eeberi poeg, kes oli Selahi poeg, kes oli 36  Kenani poeg, kes oli Arpaksadi poeg, kes oli Seemi poeg, kes oli Noa poeg, kes oli Lemeki poeg, kes oli 37  Metuusala poeg, kes oli Eenoki poeg, kes oli Jeredi poeg, kes oli Mahalaleli poeg, kes oli Kenani poeg, kes oli 38  Enose poeg, kes oli Seti poeg, kes oli Aadama poeg, kes oli Jumala poeg.

Allmärkused

S.t Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.
S-s ”tetrarh”; teatud maa-ala valitseja, kes esindas Rooma keisrit.
Vt lisa 18.
Või ”inimesed”.
Või ”mõtteviisi parandamisega”.
Või ”Võitu”, ”Messias”. Vt Mt 2:4 allm.
Või ”Raami”. Vt 1Aj 2:9 ja Mt 1:3, 4.