Luuka 1:1–80

1  Kuna paljud on võtnud ette koostada ülestähendus faktidest, mille õigsuses me oleme täiesti veendunud,  nii nagu need, kes olid algusest peale nende sündmuste pealtnägijad ja sõnumi teenijad, on need faktid meile edastanud,  siis otsustasin ka mina, olles kõik algusest peale täpselt järele uurinud, panna need loogilises järjekorras kirja sinule, kõrgeauline Teofilos,  et sa teaksid kindlalt, kui usaldusväärsed on need asjad, mida sulle on suuliselt õpetatud.  Judea kuninga Herodese* päevil oli üks preester nimega Sakarias, Abija teenistuskorrast, ja tal oli naine Aaroni tütarde hulgast ja selle nimi oli Eliisabet.  Nad mõlemad olid õiged Jumala ees, sest nad käisid laitmatult kõigi Jehoova käskude ja õigusnormide järgi.  Kuid neil polnud last, sest Eliisabet oli viljatu ja nad mõlemad olid kõrges eas.  Kui ta nüüd oma teenistuskorra ajal oli täitmas preestrikohustusi Jumala ees,  tuli tema kord minna preestriameti kombe järgi Jehoova pühamusse suitsutusrohtu* ohverdama; 10  ja kogu rahvahulk palvetas väljas suitsutusrohu ohverdamise tunnil. 11  Talle ilmus Jehoova ingel, seistes suitsutusaltarist paremal pool. 12  Aga Sakarias kohkus seda nähes ja teda haaras kartus. 13  Ent ingel ütles talle: ”Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuulda võetud ja su naine Eliisabet sünnitab sulle poja ning sa pead panema talle nimeks Johannes. 14  Ja sa tunned rõõmu ja suurt heameelt ning paljud rõõmustavad tema sünni üle, 15  sest ta saab olema suur Jehoova ees. Aga ta ei tohi juua veini ega vägijooki ja ta saab täis püha vaimu juba emaihus; 16  ja tema pöörab paljud Iisraeli pojad tagasi Jehoova, nende Jumala poole. 17  Samuti käib ta Tema eel Eelija vaimus ja väes, et muuta isade südamed laste omade sarnaseks* ja pöörata sõnakuulmatud inimesed õigete praktilise tarkuse poole, et rahvast Jehoovale ette valmistada.” 18  Ja Sakarias ütles inglile: ”Kuidas ma saan selles kindel olla? Ma olen ju vana ja mu naine on kõrges eas.” 19  Vastuseks ütles ingel talle: ”Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees, ja mind on saadetud sinuga rääkima ning kuulutama sulle head sõnumit neist asjadest. 20  Aga vaata, sa jääd tummaks ega saa rääkida kuni päevani, mil see kõik aset leiab, sest sa ei uskunud mu sõnu, mis lähevad täide määratud ajal.” 21  Samal ajal ootas rahvas Sakariast ja imestas, et ta nii kauaks pühamusse jääb. 22  Aga kui ta välja tuli, ei saanud ta nendega rääkida ja nad taipasid, et ta oli pühamus äsja midagi üleloomulikku näinud; ja ta väljendas end žestide abil, olles ise tumm. 23  Kui nüüd tema teenistuse päevad täis said, läks ta koju. 24  Aga pärast neid päevi jäi tema naine Eliisabet rasedaks ja ei läinud viis kuud kodust välja, öeldes: 25  ”Niimoodi on Jehoova minuga tegelenud neil päevil, mil ta on pööranud mulle tähelepanu, et võtta ära mu häbi* inimeste keskel.” 26  Tema kuuendal kuul saatis Jumal ingel Gabrieli Galilea linna nimega Naatsaret 27  neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi-nimelise mehega Taaveti kojast; ja neitsi nimi oli Maarja. 28  Ja astudes tema ette, ütles ingel: ”Tere, sa ülimalt soositu, Jehoova on sinuga!” 29  Aga ta jahmus väga selle ütluse peale ja hakkas mõtlema, mida see tervitus küll peaks tähendama. 30  Siis ütles ingel talle: ”Ära karda, Maarja, sest sulle on saanud osaks Jumala soosing; 31  ja vaata, sinu üsas eostub laps ja sa sünnitad poja ning pead panema talle nimeks Jeesus. 32  Tema saab suur olema ja teda hakatakse hüüdma Kõigekõrgema Pojaks ning Jehoova Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni, 33  ja ta valitseb kuningana igavesti Jaakobi koja üle ja tema kuningriigile ei tule lõppu.” 34  Aga Maarja ütles inglile: ”Kuidas see võib juhtuda, kui ma pole mehega olnud?” 35  Vastuseks ütles ingel talle: ”Püha vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema jõud varjab sind. Seepärast hüütaksegi teda, kes sünnib, pühaks, Jumala Pojaks. 36  Ja vaata, sinu sugulase Eliisabeti üsas on samuti eostunud poeg, tema vanas eas, ja see on kuues kuu temal, keda nimetati viljatuks naiseks; 37  sest Jumalal pole ühegi oma sõna teokstegemine võimatu.” 38  Siis ütles Maarja: ”Vaata! Siin on Jehoova orjatar! Mulle juhtugu sinu sõna kohaselt.” Seejärel lahkus ingel tema juurest. 39  Neil päevil võttis Maarja kätte ja läks rutates mägismaale ühte Juuda linna 40  ning ta astus Sakariase majja ja tervitas Eliisabetti. 41  Kui nüüd Eliisabet Maarja tervitust kuulis, hüppas lapsuke tema üsas; ja Eliisabet sai täis püha vaimu 42  ning hüüdis valju häälega: ”Õnnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! 43  Kuidas küll saab mulle osaks selline au, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? 44  Sest vaata, kui sinu tervituse hääl kostis mu kõrvu, siis hüppas lapsuke mu üsas suurest rõõmust. 45  Ja õnnelik on naine, kes on uskunud, sest kõik, mida Jehoova on talle öelnud, läheb täide!” 46  Ja Maarja ütles: ”Mu hing ülistab Jehoovat 47  ja mu vaim on ülirõõmus Jumala, minu Päästja pärast, 48  kuna ta on vaadanud oma orjatari madaluse peale! Sest vaata, nüüdsest peale nimetavad mind õnnelikuks kõik põlvkonnad, 49  sest mulle on teinud suuri asju Vägev, ja tema nimi on püha; 50  ja põlvest põlve on tema halastus nendega, kes teda kardavad. 51  Ta on teinud oma käsivarrega vägevaid tegusid, ta on pillutanud laiali need, kes on üleolevad oma südame kavatsustes. 52  Ta on tõuganud võimukandjad troonidelt ja ülendanud alandlikud, 53  ta on andnud näljastele küllaga head ja jõukad tühjalt minema saatnud. 54  Ta on tulnud appi oma sulasele Iisraelile, et pidada meeles halastust 55  igavesti, nii nagu ta rääkis meie esiisadele, Aabrahamile ja tema seemnele.” 56  Maarja jäi tema juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus siis tagasi koju. 57  Nüüd jõudis kätte aeg, kui Eliisabet pidi sünnitama, ja ta tõi ilmale poja. 58  Ja tema naabrid ja sugulased kuulsid, et Jehoova on osutanud talle suurt halastust, ning nad said rõõmsaks koos temaga. 59  Ja kaheksandal päeval tulid nad väikest last ümber lõikama ning nad kavatsesid panna talle nimeks tema isa järgi Sakarias. 60  Aga ta ema vastas: ”Ei! Tema nimeks saab Johannes.” 61  Seepeale ütlesid nad talle: ”Sinu sugulaste seas pole ju kellelgi sellist nime.” 62  Siis küsisid nad žestide abil lapse isalt, mis tema tahaks talle nimeks panna. 63  Ja see palus endale tahvli ja kirjutas: ”Johannes on tema nimi.” Seepeale nad kõik imestasid. 64  Sedamaid avanes ta suu ja ta keel vabanes ja ta hakkas rääkima, õnnistades Jumalat. 65  Ja kartus haaras kõiki, kes elasid naabruses, ja kogu Judea mägismaal hakati neist asjadest rääkima. 66  Ja kõik, kes sellest kuulsid, pidasid seda oma südames ja ütlesid: ”Kes sellest väiksest lapsest küll tuleb?” Sest Jehoova käsi oli tõesti temaga. 67  Ja tema isa Sakarias sai täis püha vaimu ja rääkis prohvetlikult, öeldes: 68  ”Õnnistatud olgu Jehoova, Iisraeli Jumal, sest ta on pööranud tähelepanu oma rahvale ja selle vabastanud! 69  Ja ta on tõstnud meile päästesarve* oma sulase Taaveti kojast, 70  nii nagu ta vanal ajal oma pühade prohvetite suu kaudu on rääkinud 71  pääsemisest meie vaenlaste ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, 72  et osutada halastust meie esiisade pärast ja tuletada meelde oma püha lepingut, 73  vannet, mille ta vandus meie esiisale Aabrahamile, 74  et anda meile pärast seda, kui me oleme vaenlaste käest pääsenud, eesõigus osaleda kartmatult tema pühas teenistuses 75  lojaalsuses ja õiguses tema ees kõik meie päevad. 76  Aga mis sinusse puutub, väike laps, siis sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Jehoova ees seadma valmis tema teid, 77  et anda teada tema rahvale päästest nende pattude andestamise kaudu, 78  kuna meie Jumal on hellalt kaastundlik. See kaastunne ülalt saabub meile nagu koidik, 79  et anda valgust neile, kes istuvad pimeduses ja surmavarjus, et edukalt juhtida meie jalgu rahu teele.” 80  Ja väike laps kasvas üha ja sai tugevamaks vaimus ning jäi kõrbesse kuni selle päevani, mil ta näitas ennast Iisraelile avalikult.

Allmärkused

S.t Herodes Suur.
Suitsutusrohi oli aromaatsete kummivaikude ja palsamite segu, mis põles aeglaselt, andes meeldivat lõhna. Seda põletati ohvrina Jumalale.
Või ”pöörata isade südamed tagasi laste poole”.
S.t häbi selle pärast, et tal polnud lapsi.
Või ”vägeva päästja”. Sarve kasutatakse Piiblis sageli jõu või võimu sümbolina.