Apostlite teod 9:1–43

9  Aga Saulus, kes ikka veel paiskas ähvardusi Issanda jüngrite vastu ja tahtis neid tappa, läks ülempreestri juurde  ja küsis temalt kirju Damaskuse sünagoogide jaoks, et tuua seotuna Jeruusalemma igaüks, kelle ta leiab kuuluvat selle Tee* pooldajate hulka, nii mehi kui ka naisi.  Kui ta nüüd oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, lõi tema ümber äkitselt särama valgus taevast  ning ta kukkus maha ja kuulis, kuidas üks hääl talle ütles: ”Saulus, Saulus,* miks sa mind taga kiusad?”  Ta ütles: ”Kes sa oled, Isand?” Tema vastas: ”Mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad.  Kuid tõuse ja mine linna, ja sulle öeldakse, mis sa pead tegema.”  Need mehed aga, kes olid teekonnal koos temaga, seisid sõnatult; nad kuulsid küll hääle kõla, kuid ei näinud kedagi.  Ent Saulus tõusis maast üles, ja kuigi ta silmad olid lahti, ei näinud ta midagi. Seetõttu talutasid nad teda kättpidi ja viisid Damaskusesse.  Ja kolm päeva ei näinud ta midagi, ning ta ei söönud ega joonud. 10  Damaskuses oli keegi jünger nimega Hananias, ja Issand ütles talle nägemuses: ”Hananias!” Tema vastas: ”Siin ma olen, Issand.” 11  Issand ütles talle: ”Tõuse, mine tänavale, mida nimetatakse Sirgeks, ja otsi Juuda majast üles Tarsose mees, kelle nimi on Saulus. Sest vaata, ta palvetab, 12  ja ta on nägemuses näinud, kuidas mees nimega Hananias tuleb sisse ja paneb oma käed tema peale, et ta nägemise tagasi saaks.” 13  Ent Hananias vastas: ”Issand, ma olen paljudelt selle mehe kohta kuulnud, kui palju halba ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas. 14  Ja peapreestrid on andnud talle voli siduda siin kinni kõik, kes hüüavad appi sinu nime.” 15  Aga Issand ütles talle: ”Asu teele, sest see mees on mul valitud anum, et ta kannaks minu nime nii rahvaste kui ka kuningate ja Iisraeli poegade ette. 16  Sest ma näitan talle selgesti, kui palju tal tuleb kannatada minu nime pärast.” 17  Siis läks Hananias ära ja astus sinna majja ning pani oma käed tema peale ja ütles: ”Saulus, vend, see Issand Jeesus, kes ilmus sulle teel, mida mööda sa tulid, on mu saatnud, et sa võiksid nägemise tagasi saada ja täituda püha vaimuga.” 18  Sedamaid langes tema silmadelt justkui soomuseid ja ta sai nägemise tagasi; ja ta tõusis ning ristiti, 19  seejärel ta sõi ja sai jõudu. Ta jäi mõneks päevaks jüngrite juurde Damaskusesse, 20  ja ta hakkas otsekohe sünagoogides kuulutama Jeesusest, et tema ongi Jumala Poeg. 21  Ent kõik, kes teda kuulsid, hämmastusid ja ütlesid: ”Kas see pole mitte see mees, kes kiusas Jeruusalemmas raevukalt taga neid, kes seda nime appi hüüavad, ja kas ta ei tulnud siia just selleks, et nad seotuna peapreestrite juurde viia?” 22  Aga Saulus sai üha vägevamaks ja viis Damaskuses elavad juudid hämmingusse, tõestades loogiliselt, et see ongi Kristus. 23  Kui nüüd oli kulunud üsna palju päevi, võtsid juudid üheskoos nõuks ta ära tappa. 24  Ent nende salanõu tema vastu sai Saulusele teatavaks. Aga nad valvasid hoolega nii päeval kui öösel ka väravaid, et teda tappa. 25  Seepärast võtsid ta jüngrid tema ja lasid ta öösel läbi müüriava korviga alla. 26  Jõudnud Jeruusalemma, püüdis ta jüngritega liituda; kuid nad kõik kartsid teda, sest nad ei uskunud, et ta on jünger. 27  Siis tuli Barnabas talle appi ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile üksikasjalikult, kuidas Saulus oli teel Issandat näinud ja et see oli temaga rääkinud, ja kuidas ta oli Damaskuses julgesti rääkinud Jeesuse nimel. 28  Ja Saulus jäi nende juurde, elas Jeruusalemmas oma igapäevast elu ja rääkis julgesti Issanda nimel; 29  ja ta rääkis ja väitles kreeka keelt kõnelevate juutidega. Aga need püüdsid teda ära tappa. 30  Kui vennad sellest teada said, tõid nad ta alla Kaisareasse ja saatsid ära Tarsosesse. 31  Siis saabus kogudusele kõikjal Judeas ja Galileas ja Samaarias rahuaeg, nii et see sai end üles ehitada; ja kuna kogudus käis Jehoova kartuses ja püha vaimu lohutuses, kasvas see jätkuvalt. 32  Kui nüüd Peetrus oli kõiki paiku läbi käimas, tuli ta ka alla pühade juurde, kes elasid Lüddas. 33  Sealt leidis ta mehe nimega Aineas, kes oli lamanud kanderaamil kaheksa aastat, sest ta oli halvatud. 34  Ja Peetrus ütles talle: ”Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks. Tõuse ja sea oma voodi korda!” Ta tõusiski otsekohe. 35  Ja teda nägid kõik Lüdda ja Saaroni tasandiku elanikud ning nad pöördusid Issanda poole. 36  Aga Joppes oli keegi jünger nimega Tabiita, mis tõlgituna on Dorkas.* See naine tegi palju häid tegusid ja jagas rohkesti halastusande. 37  Ent neil päevil juhtus, et ta jäi haigeks ja suri. Ta pesti ja pandi ülemisse tuppa. 38  Et nüüd Lüdda oli Joppe lähedal, siis jüngrid, kuuldes, et Peetrus on selles linnas, saatsid kaks meest tema juurde teda anuma: ”Palun tule kõhklemata meie juurde.” 39  Seepeale Peetrus tõusis ja läks nendega kaasa. Ja kui nad kohale jõudsid, juhatasid nad ta ülemisse tuppa; ja kõik lesknaised tulid tema juurde, nutsid ning näitasid paljusid alusrõivaid ja pealisrõivaid, mis Dorkas oli valmistanud, kui ta oli veel koos nendega. 40  Peetrus aga saatis kõik välja, laskus põlvili, palvetas, pöördus siis surnukeha poole ja ütles: ”Tabiita, tõuse üles!” Naine avas silmad, ja märganud Peetrust, tõusis ta istukile. 41  Peetrus andis talle käe, aitas ta püsti ja kutsus pühad ja lesknaised ning näitas neile, et ta elab. 42  See sai teatavaks üle kogu Joppe, ja paljud hakkasid uskuma Issandasse. 43  Peetrus jäi Joppesse üsna paljudeks päevadeks, peatudes nahaparkija Siimoni juures.

Allmärkused

Selle all mõeldi kristlikku eluviisi ja õpetust.
Või ”Saul, Saul”.
Kreeka nimi Dorkas ja aramea nimi Tabiita tähendavad mõlemad ”gaselli”.