2. Timoteosele 4:1–22

4  Ma manitsen sind tõsiselt Jumala ja Kristus Jeesuse ees, kes on määratud kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning tema avalikuks saamise ja kuningriigi kaudu:  kuuluta sõna, tee seda pakilisustundega* soodsal ajal ning ebasoodsal ajal, noomi, kutsu korrale, innusta kogu kannatlikkuse ja õpetamiskunstiga.  Sest tuleb aeg, mil nad enam ei salli tervistavat õpetust, vaid koguvad endale õpetajaid oma himude järgi, et need kõditaksid nende kõrvu;  ja nad pööravad oma kõrvad ära tõest ning pöörduvad valejuttude poole.  Sina aga säilita kaine mõistus kõiges, kannata kurja, tee hea sõnumi kuulutaja* tööd, osale teenistuses täiel määral.  Sest mind juba valatakse joogiohvrina välja ning mu vabanemise aeg on kohe käes.  Ma olen võidelnud head võitlust, ma olen jooksu lõpetanud, ma olen usu säilitanud.  Nüüdsest peale on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille annab mulle sel päeval tasuks Issand, õiglane kohtumõistja; kuid mitte üksnes mulle, vaid ka kõigile neile, kes on armastanud tema avalikuks saamist.  Tee kõik, mis suudad, et peagi minu juurde tulla. 10  Sest Deemas on mu maha jätnud, kuna ta armastas praegust maailma,* ja ta on läinud Tessaloonikasse; Kreeskens Galaatiasse, Tiitus Dalmaatsiasse. 11  Luukas üksi on minu juures. Võta Markus ja too ta endaga kaasa, sest ta on mulle vajalik teenijana. 12  Aga Tühhikose olen ma saatnud ära Efesosse. 13  Kui sa tuled, too kaasa mantel, mille ma jätsin Troasesse Karpose juurde, ja rullraamatud,* eriti pärgamendid. 14  Vasksepp Aleksandros tegi mulle palju halba — Jehoova tasub talle tema tegude järgi — 15  ja ole sinagi tema suhtes valvas, sest ta on meie sõnadele eriti ägedalt vastu pannud. 16  Kui ma end esimest korda kaitsesin, ei asunud keegi minu poolele, vaid kõik jätsid mind maha — ärgu arvatagu seda neile süüks —, 17  aga Issand seisis mu kõrval ja andis mulle jõudu, et minu kaudu saaks kuulutustöö täielikult tehtud ja kõik rahvad kuuleksid seda sõnumit; ja mind vabastati lõvi suust. 18  Issand vabastab mind kõigest kurjast ja päästab mind, viies mu oma taevasesse kuningriiki. Temale olgu auhiilgus igavesest ajast igavesti! Aamen. 19  Tervita minu poolt Priskat ja Akvilat ja Onesiforose peret. 20  Erastos jäi Korintosesse, aga Trofimose, kes jäi haigeks, jätsin ma Mileetosesse. 21  Tee kõik, mis suudad, et jõuda kohale enne talve. Eubulos tervitab sind ning seda teevad ka Pudens ja Linos ja Klaudia ja kõik vennad. 22  Issand olgu vaimuga, mida sa ilmutad. Tema ärateenimata heldus olgu teiega!

Allmärkused

Või ”innukalt”.
Või ”misjonäri”.
Või ”asjadesüsteemi”; kr ai·on′. Vt lisa 18 ”ajastu, asjadesüsteem”.
S-s ”raamatukesed”; kr bi·bli′a, millest tuleneb sõna ”Piibel”.