Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas Peetrus oli esimene paavst?

Kas Peetrus oli esimene paavst?

„Paavstiks, Peetruse 265. järglaseks, on valitud kardinal Jorge Mario Bergoglio.” (VATIKANI INFOTALITUS, VATIKANI LINN, 13. MÄRTS 2013)

„Rooma piiskopil on õigus esmaseisusele universaalkirikus, sest tema on püha Peetruse ametijärglane, kes omakorda sai selle õiguse Jeesus Kristuselt.” („THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES”, 1903, VINCENT ERMONI)

„Kui keegi ütleb, ... et Rooma paavst ei ole selles esmaseisuses püha Peetruse järglane, siis ta pandagu kirikuvande alla [s.t ta kuulutatagu ketseriks].” (VATIKANI I KIRIKUKOGU, 18. JUULI 1870)

MILJONITELE katoliiklastele kogu maailmas on Vatikani esimese kirikukogu 1870. aasta otsus kirikudogma, mida küsitavaks ei peeta. Sellegipoolest tuleks küsida: kas see õpetus on kooskõlas Piibliga? Lisaks, kas paavst Franciscus on tõepoolest apostel Peetruse ametijärglane? Ja kas Peetrus oli esimene paavst?

„SELLELE KALJULE MA EHITAN OMA KOGUDUSE”

Vatikani kirikukogu tugines oma 1870. aastal tehtud otsuses kirjakohtade Matteuse 16:16–19 ja Johannese 21:15–17 tõlgendusele. Jeesuse ja Peetruse vestlused nendes piiblikohtades ning ka teised kirjakohad näitavad, et apostel Peetrusel oli algkristlikus koguduses tähtis roll. Tegelikult ennustas Jeesus juba siis, kui ta Peetrusega esimest korda kohtus, et Peetrus ilmutab oma elus kaljukindlaid omadusi. (Johannese 1:42.) Kuid kas Kristus andis Peetrusele koguduses esmaseisuse?

Tekstist Matteuse 16:17, 18 leiame Jeesuse sõnad Peetrusele: „Ma [ütlen] sulle: sina oled Peetrus [mis tähendab „kaljurünka”, „kivi”] ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse [„kiriku”; „Uus Testament ja Psalmid”, 1989].” Kas Jeesus tahtis sellega öelda, et tema kirik ehk kogudus rajatakse Peetrusele, tavalisele inimesele? Kas Peetrusest pidi saama Jeesuse kõigi järelkäijate pea? Kuidas said neist sõnadest aru teised apostlid, kes samuti vestlust pealt kuulsid? Evangeeliumid näitavad, et hiljem vaidlesid nad omavahel korduvalt selle üle, kes on suurim. (Matteuse 20:20–27; Markuse 9:33–35; Luuka 22:24–26.) Kui Jeesus oleks Peetrusele esmaseisuse ehk kõrgeima positsiooni juba andnud, siis kas neil oleks olnud enam mõtet vaielda?

Kuidas Peetrus ise Jeesuse sõnu mõistis? Ta oli päritolult iisraellane ja seetõttu kursis paljude pühakirja heebrea osa ennustustega, mis rääkisid „kivist” või „nurgakivist”. (Jesaja 8:13, 14; 28:16;  Sakarja 3:9.) Kui ta tsiteeris ühte neist ennustustest oma kirjas usukaaslastele, selgitas ta, et ennustatud „nurgakivi” oli messias, isand Jeesus Kristus. Peetrus kasutas kreeka sõna petra (sama sõna, mida kasutas Jeesus tekstis Matteuse 16:18) ainuüksi Kristuse kohta. (1. Peetruse 2:4–8.)

Ka apostel Paulus oli Jeesuse ustav järelkäija. Kas Paulus uskus, et Jeesus oli andnud Peetrusele esmaseisuse? Paulus kirjutas Peetruse positsiooni kohta algkristlikus koguduses, et ta oli üks neist, „keda peeti sammasteks”. Pauluse sõnul oli selliseid „sambaid” teisigi. (Galaatlastele 2:9.) Pealegi, kui Jeesus oleks Peetruse koguduse peaks määranud, siis kas teised oleksid teda lihtsalt pidanud sambaks, mis viitab sellele, et usukaaslased arvasid või oletasid, et ta on koguduse sammas?

Kui Paulus kirjutas sellest, kuidas Peetrus kord inimesi erapoolikult kohtles, ütles ta lugupidavalt, kuid ilustamata: „Ma [rääkisin] temaga otsekoheselt, sest oli ilmselge, et ta toimib valesti.” (Galaatlastele 2:11–14.) Paulus ei arvanud, et Kristus oli rajanud oma kiriku või koguduse Peetrusele või ühelegi teisele ebatäiuslikule inimesele. Vastupidi, ta uskus, et vundament, millele kogudus ehitati, oli Jeesus Kristus. Paulus oli kindel, et „kalju ... sümboliseeris Kristust”. (1. Korintlastele 3:9–11; 10:4.)

„SINA OLED PEETRUS”

Kuidas aga mõista sõnu „sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse”? Et mingit tekstikatket õigesti mõista, tuleb lugeda selle konteksti. Millest Jeesus ja Peetrus rääkisid? Jeesus oli oma jüngritelt äsja küsinud: „Kelleks teie mind peate?” Kõhkluseta oli vastanud Peetrus: „Sina oled messias, elava Jumala poeg.” Seepeale Jeesus kiitis Peetrust ja lisas, et ta ehitab oma kiriku ehk koguduse veelgi kindlamale  „kaljule”, nimelt temale, kellesse Peetrus oli just usku väljendanud – Jeesusele endale. (Matteuse 16:15–18.)

Kuidas tuleks meil mõista Jeesuse sõnu „sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse”?

Kooskõlas sellega kirjutasid paljud kirikuisad, et tekstis Matteuse 16:18 mainitud kalju on Kristus. Näiteks kirjutas 5. sajandil elanud Augustinus: „Issand ütles: „Sellele kaljule ma ehitan oma kiriku”, sest Peetrus oli talle öelnud: „Sina oled Kristus, elava Jumala poeg.” Ehk sellele kaljule, mille kohta sa tunnistust andsid, ehitan ma oma kiriku.” Augustinus väitis korduvalt, et „kalju (petra) oli Kristus”.

Praeguse katoliku doktriini järgi, tuleks Augustinust ja teisi pidada ketseriteks. Šveitsi teoloogi Ulrich Luzi sõnul oleks 1870. aasta Vatikani kirikukogu kuulutanud tänapäeva piibliõpetlaste üksmeelse seisukoha selles küsimuses ketserluseks.

KAS PAAVST ON PEETRUSE AMETIJÄRGLANE?

Apostel Peetrusele oli paavsti tiitel tundmatu. On teada, et kuni 9. sajandini kandsid paavsti tiitlit paljud mitte-Rooma piiskopid. Ametliku tiitlina seda aga enne 11. sajandi lõpuosa eriti ei kasutatud. Pealegi ei arvanud ükski algkristlane, et Peetruse positsioon, mis mõnede meelest tähendab esmaseisust, pidi edasi kanduma tema mantlipärijatele. Seetõttu ütles saksa õpetlane Martin Hengel, et pole „mingit ajaloolist ega teoloogilist põhjendust sellele õpetusele, mida hiljem hakati nimetama paavsti esmaseisuseks”.

Mida sellest kõigest järeldada? Kas Peetrus oli esimene paavst? Kas tal oli ametijärglasi? Kas katoliku kiriku dogma paavsti esmaseisuse kohta põhineb Piiblil? Ainus aus ja õige vastus neile kolmele küsimusele on – ei. Tõsiasi on see, et Jeesus ehitas oma kiriku, oma tõelise koguduse, iseendale kui vundamendile. (Efeslastele 2:20.) Vastata jääb seega vaid üks tähtis küsimus, kas sina oled selle tõelise koguduse üles leidnud.