Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Ärgem lahutagem seda, mis Jumal on ühte pannud

Ärgem lahutagem seda, mis Jumal on ühte pannud

 Ärgem lahutagem seda, mis Jumal on ühte pannud

„Nõnda ei ole nad siis enam kaks, vaid on üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!” (MATTEUSE 19:6)

1., 2. Miks on nii piibliliselt põhjendatud kui ka realistlik arvata, et abielupaaridel on aeg-ajalt probleeme?

KUJUTLE, et oled valmis asuma pikale autoreisile. Kas teel olles võib tulla ette probleeme? Oleks naiivne arvata vastupidist! Näiteks võib sind tabada halb ilm, mis sunnib sind kiirust maha võtma ja ettevaatlikult edasi sõitma. Mõnikord võib tekkida tehniline probleem, mida sa ise lahendada ei suuda, mistõttu sul tuleb auto teeveerele seisma jätta ja abi otsida. Kas sellised asjalood viivad sind järeldusele, et reisile asumine oli viga ning et auto tuleks maha jätta? Ei. Võib juba ette arvata, et pikal reisil viibides tuleb ette probleeme, ning sa otsid arukaid teid nende lahendamiseks.

2 Sama kehtib ka abielu puhul. Probleemid on paratamatud ning abiellumist kaaluval pruutpaaril oleks naiivne oodata, et ollakse kogu aeg õnne tipul. Piibli kirjakohas 1. Korintlastele 7:28 öeldakse otsesõnu, et abielumehed ja -naised „saavad kannatada ihulikku viletsust”. Miks see nõnda on? Lühidalt öeldes on selle põhjuseks abielumeeste ja -naiste ebatäius, lisaks tuleb meil praegu elada „rasketel aegadel” (2. Timoteosele 3:1; Roomlastele 3:23). Seega kerkib ka harmoonilise, vaimselt meelestatud abielupaari ette aeg-ajalt probleeme.

3. a) Kuidas paljud selles maailmas suhtuvad abiellu? b) Miks võitlevad kristlased oma abielu püsimise eest?

3 Nüüdismaailmas on mõningate probleemidesse sattunud abielupaaride esmaseks reaktsiooniks lahku minna. Paljudes maades kasvavad lahutusnäitajad pidevalt. Ent tõsikristlased asuvad probleeme lahendama, selle asemel et nende eest põgeneda. Miks? Sest nad vaatavad abielule kui Jehoova antud pühale kingitusele. Jeesus ütles abielupaaride kohta: „Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!” (Matteuse 19:6). On tõsi, et sellise mõõdupuu järgi elada pole alati kerge. Sageli võivad näiteks Piibli printsiipe mittetunnustavad sugulased ja teised inimesed – nende hulgas ka mõningad abielunõustajad – soovitada abielupaaridel minna lahku elama või lahutada mittepiiblilistel põhjustel. * Kuid kristlased teavad, et palju parem on abielu parandada ja säilitada kui seda tõtakalt lahutada. On tõesti oluline, et me kohe algusest peale tegutseme otsusekindlalt Jehoova viisil – mitte teiste nõu järgi (Õpetussõnad 14:12).

Kuidas raskustest üle saada

4., 5. a) Milliseid raskusi tuleb abielus ette? b) Miks on Jumala Sõna põhimõtetest tõesti abi ka abieluprobleemide kerkides?

4 Tõsiasi on see, et igas abielus tuleb aeg-ajalt lahendada probleeme. Enamikul juhtudel tähendab see väikeste erimeelsuste käsitlemist. Ent mõningates abieludes võib kerkida tõsisemaid raskusi, mis ähavardavad suhet lõhkuda. Mõnikord on sul ehk vaja paluda abi kogenud kristlikult  kogudusevanemalt, kes on abielus. Kuid sellised asjalood ei tähenda veel seda, et sinu abielu on läbi kukkunud. Need vaid rõhutavad, kui oluline on lahenduste leidmisel pidada kindlalt kinni Piibli põhimõtetest.

5 Jehoova kui inimsoo Looja ja abielu Alusepanija teab kõigist paremini, mida meil läheb abielu kordaminekuks tarvis. Küsimus seisneb selles, kas me võtame tema Sõna nõuandeid kuulda. Kui me seda teeme, tuleb see meile kahtlemata kasuks. Jehoova ütles oma muistse aja rahvale: „Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks su rahu sarnanenud jõele ja su õigus oleks olnud otsekui mere lained!” (Jesaja 48:18). Abielu õnnestumise saab tagada Piiblis toodud juhendite järgimine. Kõigepealt vaadelgem, millist nõu annab Piibel abielumeestele.

„Armastage oma naisi”

6. Millist nõu annab Pühakiri abielumeestele?

6 Apostel Pauluse kiri efeslastele sisaldab selgeid juhtnööre abielumeestele. Paulus kirjutab: „Mehed, armastage [„jätkuvalt”, UM] oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on andnud iseenese tema eest ... Nõnda peavad mehedki omi naisi armastama nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. Sest ükski ei ole iialgi vihanud iseenese liha, vaid igaüks toidab ja hoiab seda, nõnda nagu ka Issand kogudust. Olgu nüüd kuidas on, aga teiegi igaüks omaette armastage oma naist nagu iseennast” (Efeslastele 5:25, 28, 29, 33).

7. a) Mis peaks olema kristliku abielu tähtis alustugi? b) Kuidas saavad abielumehed armastada jätkuvalt oma naisi?

7 Paulus ei käsitle igat võimalikku probleemi, mis võiks abielumehe ja -naise vahel kerkida. Selle asemel läheb ta asja tuumani ja näitab ära, mis peaks olema iga kristliku abielu tähtis alustugi – armastus. Tegelikult mainitakse ülaltoodud salmides armastust kuus korda. Pangem ka tähele, et Paulus ütleb abielumeestele: „Armastage jätkuvalt oma naisi.” Paulus kahtlemata teadis, et küllap on palju kergem armuda kui armastust säilitada. Eriti kehtib see praeguste „viimsete päevade” kohta, mil paljud on „enesearmastajad” ning „leppimatud” (2. Timoteosele 3:1–3). Sellised ebameeldivad omadused hävitavad tänapäeval paljud abielud, kuid armastav abielumees ei luba selle maailma isekatel loomujoontel mõjutada oma mõtteviisi ja tegusid (Roomlastele 12:2).

Kuidas oma naise eest hoolitseda?

8., 9. Mil moel kannab kristlik abielumees oma naise eest hoolt?

8 Kuidas sina kui kristlik abielumees saad seista vastu isekatele kalduvustele  ja osutada oma naisele tõelist armastust? Varemmainitud läkituses efeslastele osutab Paulus kahele asjale, mida sul tuleb teha: hoolitseda oma naise vajaduste eest ning hoida teda otsekui iseenese ihu. Kuidas oma kaasa eest hoolitseda? Üks moodus on teha seda aineliselt – hoolitseda oma naise füüsiliste vajaduste eest. Paulus kirjutas Timoteosele: „Kui keegi enese omaste ja iseäranis kodakondsete eest ei kanna hoolt, see on usu ära salanud ja on pahem kui uskmatu” (1. Timoteosele 5:8).

9 Ometi ei saa asi piirduda vaid toidu, riiete ja peavarju muretsemisega. Miks? Sest mees võib küll tublilt kanda hoolt oma naise aineliste tarvete eest, kuid jätta hoolitsemata tema emotsionaalsete ja vaimsete vajaduste eest. Viimaste eest hoolt kanda on väga oluline. Tõsi on see, et paljud kristlikud mehed on väga hoolsad koguduse asjadega tegelema, ent see, et abielumehel on kaalukaid kohustusi koguduses, ei tähenda seda, et ta võib jätta unarusse Jumala määratud perekonnapea-kohustused (1. Timoteosele 3:5, 12). „Vahitorn” kommenteeris seda küsimust mõned aastad tagasi järgmiselt: „Kooskõlas Piibli nõuetega võib öelda, et karjasetöö algab kodust. Kui kogudusevanem jätab oma pere hooletusse, võib ta seada ohtu enda ametikoha.” * On kahtlemata vältimatult vajalik hoolitseda oma naise füüsiliste, emotsionaalsete ja mis kõige tähtsam, vaimsete vajaduste eest.

Mis tähendab hoida oma naist?

10. Kuidas saab mees oma naist hoida?

10 Kui sa oma naist hoiad, siis sa hoolitsed tema eest hästi, sest sa armastad teda. Seda saad sa teha mitmel moel. Esiteks, pühenda oma kaasale piisavalt aega. Kui sa selles osas oma naise hooletusse jätad, võib tema armastus sinu vastu jaheneda. Arvesta ka sellega, et see, mida sina arvad oma naist aja ja tähelepanu osas vajavat, ei pruugi ühtida vajadustega, mida tema tunneb. Ei piisa vaid ütlemisest, et sa oma kaasat kalliks pead. Sinu naisel on vaja end tunda kalliks peetuna. Paulus kirjutas: „Ärgu ükski otsigu oma kasu, vaid teise kasu!” (1. Korintlastele 10:24). Armastava abikaasana tahad sa veenduda selles, et sa mõistad oma naise tegelikke vajadusi (Filiplastele 2:4).

11. Kuidas mõjutab see, mil kombel abielumees kohtleb oma naist, tema suhteid Jumala ja kogudusega?

11 Seda, et sa oma naist hoiad, saad näidata ka sellega, et kohtled teda nii sõnas kui teos hellalt (Õpetussõnad 12:18). Paulus kirjutas koloslastele: „Mehed, armastage oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu!” (Koloslastele  3:19). Ühe teatmeteose sõnul võib Pauluse ütluse lõpuosa tõlkida idiomaatiliselt väljenditega „ärge kohelge teda kui teenijat” või „ärge tehke temast orja”. Abielumees, kes on kas omavahel olles või teiste nähes türann, ei näita kindlasti, et ta oma naist hoiab. Oma naist karmilt koheldes võib ta kahjustada enda suhteid Jumalaga. Apostel Peetrus kirjutas abielumeestele: „Elage naisega targasti kui nõrgema astjaga ja osutage neile austust, sest nad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi, et teie palved poleks tagajärjeta” (1. Peetruse 3:7). *

12. Mida võib kristlik abielumees õppida sellest, kuidas Jeesus kohtles kristlikku kogudust?

12 Ära pea oma naise armastust sinu vastu kunagi endastmõistetavaks. Kinnita talle ikka ja jälle, et sa armastad teda. See, kuidas Jeesus kohtles kristlikku kogudust, on kristlikele abielumeestele eeskujuks. Ta oli tasane, lahke ja andestav ka siis, kui tema järelkäijate juures ilmnes korduvalt negatiivseid loomujooni. Seetõttu võis Jeesus inimestele öelda: „Tulge minu juurde ..., ma olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele” (Matteuse 11:28, 29). Jeesust jäljendav kristlik abielumees kohtleb oma naist samamoodi, nagu Jeesus kohtles kogudust. Mees, kes näitab nii sõnas kui teos, et ta oma naist tõepoolest kalliks peab, on naisele ehtsaks kosutuse allikaks.

Abielunaised, kes elavad Piibli põhimõtete järgi

13. Millistest Piibli põhimõtetest on abielunaistel abi?

13 Samuti sisaldab Piibel põhimõtteid, millest abielunaistel abi on. Kirjakohast Efeslastele 5:22–24, 33 võib lugeda: „Naised, olge allaheitlikud oma meestele, otsekui Issandale! Sest mees on naise pea, nõnda nagu ka Kristus on koguduse pea, tema on ihu õnnistegija. Aga nõnda nagu kogudus on allaheitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele kõigis asjus. ... naine kartku meest [„naisel olgu sügav lugupidamine oma mehe vastu”, UM].”

14. Miks pole Pühakirja allumisprintsiip naistele alandav?

14 Pangem tähele, kuidas Paulus rõhutab allumist ja lugupidamist. Naisele tuletatakse meelde, et ta oleks oma mehele allaheitlik. Selle on Jumal nõnda seadnud. Kõik, kes kas taevas või maa peal elavad, peavad kellelegi alluma. Ka Jeesus allub Jehoova Jumalale (1. Korintlastele 11:3). Muidugi mõista on naisel kergem alluda siis, kui ta mees rakendab oma juhtpositsiooni õigesti.

15. Milliseid nõuandeid annab Piibel abielunaistele?

15 Paulus mainis ka, et abielunaisel „olgu sügav lugupidamine oma mehe vastu”. Kristliku abielunaise juures peaks ilmnema „tasane ja vaikne vaim” – ta ei sea oma mehe autoriteeti kõrgilt kahtluse alla ega taotle sõltumatust (1. Peetruse 3:4). Jumalakartlik  naine näeb vaeva oma pere heaolu nimel ning toob au oma peale (Tiitusele 2:4, 5). Ta püüab rääkida oma mehest head, nõnda et ta ei ärataks teistes lugupidamatust oma mehe vastu. Samuti teeb ta kõik selle heaks, et mehe otsuseid saadaks kordaminek (Õpetussõnad 14:1, P 1997).

16. Mida saavad kristlikud abielunaised õppida Saara ja Rebeka eeskujust?

16 See, et kristlik abielunaine on tasase ja vaikse vaimuga, ei tähenda seda, et tal polegi oma arvamust või et sellel pole mingit tähtsust. Muistse aja jumalakartlikud naised, näiteks Saara ja Rebeka, olid varmad väljendama oma suhtumist asjadesse, ning Piiblist võib näha, et Jehoova kiitis nende tegutsemise heaks (1. Moosese 21:8–12; 27:46–28:4). Samuti kristlikud abielunaised teevad oma arvamuse teatavaks. Kuid neil tuleks seda teha taktitundelisel, mitte teise väärikust alandaval toonil. Tõenäoliselt tajuvad nad sellist suhtlemist palju nauditavama ja tulemuslikumana.

Abielulepingu osatähtsus

17., 18. Mil moel saavad abielumehed ja -naised tõrjuda Saatana püüdeid abieluliit lammutada?

17 Abielu tähendab enda eluaegset sidumist. Seepärast peaks nii mehe kui naise tõsiseks sooviks olema teha kõik abielu õnnestumiseks. Avameelse suhtluse puudumisel jäävad probleemid vinduma ning süvenevad. Küllaltki sageli lakkavad abikaasad probleemide kerkides suhtlemast, nii et hakkab kasvama vimm. Leidub ka abielupartnereid, kes otsivad suhtest väljapääsu, osutades romantilist huvi näiteks kellegi vastu väljaspool abielu. Jeesus hoiatas: „Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames” (Matteuse 5:28).

18 Apostel Paulus andis nõu kõigile, kaasa arvatud abielus kristlastele: „Vihastuge, aga ärge tehke pattu! Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle ja ärge andke maad kuradile!” (Efeslastele 4:26, 27). Meie peavaenlane Saatan püüab kasutada ära võimalikke lahkarvamusi kristlaste vahel. Ärgu olgu tal edu! Probleemide kerkides uurigem piiblilisi väljaandeid appi võttes, mida räägib Piibel Jehoova vaateviisist neis asjus. Arutagem erimeelsusi rahulikult ja ausalt. Viigem teadmised Jehoova mõõdupuudest kooskõlla oma tegudega (Jakoobuse 1:22–25). Mis puutub abiellu, siis käigem abielupaarina ikka otsusekindlalt ühes Jumalaga ning ärgem laskem seda, mis tema on ühte pannud, mitte kellelgi ega millelgi lahutada (Miika 6:8).

[Allmärkused]

^ lõik 9 Vt „Vahitorn”, 15. mai 1989, lk 12, inglise keeles.

^ lõik 11 Selleks, et mees võiks kristlikus koguduses eriülesandeid saada, ei tohi ta olla „riiakas” – selline, kes teisi inimesi füüsiliselt ründab või nende peale kurjalt kärgib. Seepärast märgib 1990. aasta 1. septembri „Vahitorn”, lk 25: „Abielus olev mees ei ole [ameti-]kõlblik, kui ta kõikjal jumalakartlikul viisil tegutseb, kuid kodus on türann.” (1. Timoteosele 3:2–5, 12.)

Kas sa mäletad?

• Miks võib ka kristlikes abieludes kerkida probleeme?

• Mil kombel saab mees oma naise eest hoolt kanda ja näidata, et peab teda kalliks?

• Kuidas saab naine näidata, et ta oma mehest sügavalt lugu peab?

• Kuidas saavad abielumees ja -naine oma sidet tugevdada?

[Küsimused]

[Pilt lk 20]

Abielumees peaks oma naise eest nii materiaalses kui vaimses mõttes hästi hoolitsema

[Pilt lk 21]

Mees, kes oma naist hoiab, on talle kosutuseks

[Pilt lk 23]

Kristlikud abielunaised teevad oma arvamuse teatavaks lugupidaval viisil