Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

’Kandke palju vilja’

’Kandke palju vilja’

 Kandke palju vilja’

„Te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks.” (JOHANNESE 15:8)

1. a) Millist jüngritele esitatavat nõuet mainis Jeesus oma apostlitele? b) Mida me peaksime endalt küsima?

OLI õhtu enne Jeesuse surma. Jeesus oli võtnud rohkesti aega, et oma apostleid südamliku vestlusega julgustada. Aeg oli ilmselt juba üle südaöö, kuid armastusest oma lähedaste sõprade vastu jätkas Jeesus kõnelust. Selle vestluse ajal tuletas ta neile meelde veel ühe nõude, mida nad pidid täitma, et tema jüngriteks jääda. Jeesus ütles: „Selles on minu Isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks” (Johannese 15:8). Kas meie tänapäeval täidame seda Kristuse jüngritele esitatavat nõuet? Mida tähendab ’kanda palju vilja’? Et seda teada saada, pöördugem tagasi tolleõhtuse vestluse juurde.

2. Millise näite vilja kandmise kohta jutustas Jeesus õhtul enne oma surma?

2 Manitsus kanda vilja on osa näitest, mille Jeesus oma apostlitele rääkis. Ta jutustas: „Mina olen tõeline viinapuu ja minu Isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja igaüht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud! Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete  oksad ... Selles on minu Isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks. Otsekui minu Isa on armastanud mind, nõnda olen ka mina teid armastanud; jääge minu armastusse. Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse” (Johannese 15:1–10).

3. Mida peavad Jeesuse järelkäijad tegema, et vilja kanda?

3 Jehoova on selles näites Aednik, Jeesus on viinapuu ning apostlid, kellega Jeesus parasjagu rääkis, on oksad. Niikaua kui apostlid püüavad jääda Jeesusesse ehk olla temaga ühtsed, kannavad nad vilja. Seejärel selgitas Jeesus, kuidas apostlid võivad selle elutähtsa ühtsuse säilitada: „Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse.” Hiljem kirjutas apostel Johannes kaaskristlastele sarnase mõtte: „Kes peab tema [Kristuse] käske, see jääb temasse” (1. Johannese 2:24; 3:24). * Järelikult Kristuse käske pidades säilitavad järelkäijad temaga ühtsuse ning see omakorda võimaldab neil vilja kanda. Missugust vilja on meil vaja kanda?

Otsi võimalusi kasvamiseks

4. Mida me võime õppida sellest, et Jehoova „kõrvaldab” iga oksa, mis ei kanna vilja?

4 Viinapuu näites Jehoova „kõrvaldab” ehk lõikab ära oksa, mis ei kanna vilja. Millele see viitab? See näitab, et kõik jüngrid peavad vilja kandma ning et nad on ka võimelised seda tegema, ükskõik millised tingimused või piirangud neil ka poleks. Jehoova armastavate tegudega ei sobiks ju kokku, kui ta ’kõrvaldaks’ ehk tunnistaks kõlbmatuks Kristuse jüngri seetõttu, et too ei suuda saavutada midagi, mis pole tema võimuses (Laul 103:14; Koloslastele 3:23; 1. Johannese 5:3).

5. a) Kuidas ilmneb Jeesuse näitest, et me võime vilja kandmises edeneda? b) Millist kaht liiki vilja me hakkame käsitlema?

5 Jeesuse näitest viinapuu kohta ilmneb ka see, et meie kui jüngrid peaksime püüdma oma võimaluste piires kasvada ja edeneda. Pane tähele, et Jeesus ütles: „Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja igaüht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja” (Johannese 15:2, meie kursiiv). Näite lõpuosas innustas Jeesus oma järelkäijaid kandma „palju vilja” (salm 8 Jh 15:8). Millele see viitab? Jüngritena ei tohiks me kunagi enesega liiga rahulolevaks muutuda (Ilmutuse 3:14, 15, 19). Me peaksime otsima viise, kuidas vilja kandmises edeneda. Millist vilja me peaksime püüdma suuremal määral kanda? Need on 1) vaimu vili ja 2) Kuningriigi vili (Galaatlastele 5:22, 23; Matteuse 24:14).

Kristlike omaduste vili

6. Kuidas rõhutas Jeesus Kristus vaimu vilja esimese omaduse väärtust?

6 „Vaimu viljast” on esimesena mainitud armastust. Jumala püha vaim toob armastuse kristlastes esile, sest nad kuuletuvad käsule, mille Jeesus andis veidi enne seda, kui ta rääkis näite viljakandvast viinapuust. Jeesus ütles oma apostlitele: „Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama” (Johannese 13:34). Tegelikult tuletas Jeesus oma maise elu viimasel õhtul apostlitele korduvalt meelde armastuse tähtsust (Johannese 14:15, 21, 23, 24; 15:12, 13, 17).

7. Kuidas näitas apostel Peetrus, et vilja kandmine on seotud kristlike omaduste ilmutamisega?

7 Peetrus, kes viibis tolleõhtuse vestluse juures, mõistis, et tõelised Kristuse jüngrid peavad ilmutama kristlikku armastust ja muid sellega seotud omadusi. Aastaid hiljem innustas Peetrus kristlasi arendama selliseid omadusi nagu enesevalitsemine, vennalik kiindumus ja armastus. Ta lisas, et nii tehes ei muutu me „viitsimatuteks ja viljatuteks”  (2. Peetruse 1:5–7, UM; 1:8). Millised meie olud ka poleks, vaimu vilja ilmutamine on meile jõukohane. Püüdkem siis suuremal määral ilmutada armastust, lahkust, tasadust ja teisi kristlikke omadusi, sest „selliste vastu ei ole käsk” – nende suhtes pole mingeid piiranguid (Galaatlastele 5:23). Tõepoolest, kandkem „rohkem vilja”.

Kuningriigi vilja kandmine

8. a) Kuidas on omavahel seotud vaimu vili ja Kuningriigi vili? b) Milline küsimus väärib meie tähelepanu?

8 Värvirikkad ja mahlakad viljad kaunistavad taime. Viljade väärtus ei seisne aga kaugeltki mitte vaid ilus. Viljad on tähtsad ka selleks, et taimed saaksid seemnete abil paljuneda. Nii teeb ka vaimu vili palju rohkem, kui vaid kaunistab meie kristlikku isiksust. Sellised omadused nagu armastus ja usk ajendavad meid levitama seemnesarnast Kuningriigi sõnumit, mis leidub Jumala Sõnas. Pane tähele, kuidas apostel Paulus seda tähtsat seost rõhutab. Ta viitab usule, mis on osa vaimu viljast, öeldes: „Meiegi usume ja sellepärast me ka räägime” (2. Korintlastele 4:13). Paulus selgitab hiljem, et me viime „Jumalale kiitusohvrit, see on nende huulte vilja” – see ongi see teist liiki vili, mida meil tuleb ilmutada (Heebrealastele 13:15). Kas meil on võimalik olla Jumala Kuningriigi kuulutajatena viljakamad ja kanda tõepoolest „palju vilja”?

9. Kas vilja kandmine tähendab inimeste jüngriteks tegemist? Selgita.

9 Et õigesti vastata, peame kõigepealt aru saama, mida Kuningriigi vili endast kujutab. Kas on õige järeldada, et vilja kandmine tähendab inimeste jüngriteks tegemist? (Matteuse 28:19.) Kas viljaks on peamiselt need inimesed, kellel me aitame ristitud Jehoova teenijateks saada? Ei. Kui see oleks nii, siis oleks olukord väga heidutav kõigile neile tunnistajatele, kes on aastaid ustavalt kuulutanud Kuningriigi sõnumit vähem vastuvõtlikel territooriumitel. Kui vaid uued jüngrid kujutaksid Kuningriigi vilja, siis oleksid need töökad tunnistajad nagu viljatud oksad Jeesuse näites! Ent loomulikult pole see nii. Mis siis on meie teenistuse peamine Kuningriigi vili?

Vilja kandmine Kuningriigi seemet külvates

10. Kuidas näitab Jeesuse näide külvajast ja erisugustest pinnastest, mis on Kuningriigi vili ja mis mitte?

10 Vastuse annab Jeesuse näide külvajast ja erisugustest pinnastest. See julgustab neid, kes teevad tunnistusööd vähem viljakatel territooriumitel. Jeesus ütles, et seeme on Kuningriigi sõnum, mis leidub Jumala Sõnas, ning et pinnas kujutab inimese piltlikku südant. Osa seemneist „kukkus heale maale, ja kui see tärkas, kandis see ... vilja” (Luuka 8:8). Mis vili see oli? Kui nisutaim tärkab ja  valmib, siis kannab see vilja, milleks on uued seemned, mitte aga väiksed nisutaimed. Nii pole ka kristlaste viljaks tingimata mitte uued jüngrid, vaid uus Kuningriigi seeme.

11. Kuidas võib selgitada, mis on Kuningriigi vili?

11 Antud juhul pole seega viljaks ei uued jüngrid ega ka head kristlikud omadused. Kuna külvatud seeme on Kuningriigi sõna, siis vili peaks viitama suuremale hulgale Kuningriigi seemnetele. Vilja kandmine tähendab sel juhul Kuningriigist rääkimist (Matteuse 24:14). Kas meile on jõukohane oma olukorrast hoolimata kanda Kuningriigi vilja – kuulutada Kuningriigi head sõnumit? Jah, on! Samas näites selgitab Jeesus, miks see on nii.

Andkem endast parim, et Jumalale au tuua

12. Kas Kuningriigi vilja kandmine on kõigile kristlastele jõukohane? Selgita.

12 „Mis külvati hea maa peale,” ütles Jeesus, „kannab ka vilja; ja mõni annab sada seemet, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend!” (Matteuse 13:23.) Põllule külvatud seemned võivad sõltuvalt oludest anda erisugusel määral saaki. Nii võib ka see, mida me suudame hea sõnumi kuulutamisel ära teha, varieeruda vastavalt meie olukorrale, ning Jeesus näitas, et ta mõistab seda. Mõnel on ehk rohkem võimalusi, teistel jällegi parem tervis ja rohkem elujõudu. Seega me võime küll teistega võrreldes teha rohkem  või vähem, ent niikaua, kui see on meie parim, on Jehoova rahul (Galaatlastele 6:4). Isegi kui kõrge iga või nõrgestav haigus piiravad meie osalemist kuulutustööl, näeb meie kaastundlik Isa Jehoova, et me ’kanname palju vilja’. Kuidas nii? Sest me anname talle kõik, mis meil on, ja teenime teda kogu hingest (Markuse 12:43, 44; Luuka 10:27). *

13. a) Mis on kõige tähtsam põhjus, miks me jätkame Kuningriigi vilja kandmist? b) Mis aitab meil kanda vilja vähem vastuvõtlikel territooriumitel? (Vaata kasti leheküljel 21.)

13 Ükskõik millisel määral me Kuningriigi vilja esile ka ei tooks, on tähtis pidada meeles põhjust, miks me seda teeme, sest see ajendab meid edasi minema ja vilja kandmist üha jätkama (Johannese 15:16). Jeesus ütles kõige tähtsama põhjuse: „Selles on minu Isa austatud, et te kannate palju vilja” (Johannese 15:8). Tõepoolest, meie kuulutustegevus pühitseb Jehoova nime kogu inimkonna ees (Laul 109:30). Umbes 75-aastane ustav õde Honor märgib: „Isegi vähem vastuvõtlikel territooriumitel on meil eesõigus esindada Kõigekõrgemat.” Claudio on olnud innukas tunnistaja alates aastast 1974. Kui temalt küsiti, miks ta jätkab kuulutamist, ehkki ainult mõned tema territooriumil avaldavad positiivset vastukaja, tsiteeris ta Johannese 4:34, kus on kirjas Jeesuse sõnad: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud, ja lõpetan tema töö.” Claudio lisas: „Tahan olla nagu Jeesus ning mitte lihtsalt alustada, vaid ka lõpetada oma töö Kuningriigi kuulutajana.” (Johannese 17:4.) Jehoova tunnistajatel üle kogu maailma on samasugune suhtumine. (Vaata kasti leheküljel 21 „Kuidas ’kanda vilja vastupidavusega’?”.)

Kuulutamine ja õpetamine

14. a) Millised kaks eesmärki olid Ristija Johannese ja Jeesuse tegevusel? b) Mida hõlmab tänapäevane kristlik tegevus?

14 Esimene Kuningriigi kuulutaja, keda evangeeliumites mainitakse, on Ristija Johannes (Matteuse 3:1, 2; Luuka 3:18). Tema peamine ülesanne oli anda tunnistust ning seda ta tegi sügavas usus ja lootuses, et „kõiksugused inimesed usuksid” (Johannese 1:6, 7, UM). Tõepoolest, mõned, kellele Johannes kuulutas, said Kristuse jüngriteks (Johannese 1:35–37). Johannes oli seega nii kuulutaja kui ka inimeste jüngriteks tegija. Ka Jeesus oli kuulutaja ja õpetaja (Matteuse 4:23; 11:1). Pole siis üllatav, et Jeesus käskis oma järelkäijatel mitte ainult kuulutada Kuningriigi sõnumit, vaid aidata inimestel, kes selle vastu võtavad, tema jüngriteks saada (Matteuse 28:19, 20). Seega on meie töö tänapäeval nii kuulutamine kui ka õpetamine.

15. Kuidas kuulutustöö vastukaja esimesel sajandil sarnaneb olukorraga tänapäeval?

15 Esimesel sajandil Paulust kuulutamas ja õpetamas kuulnud inimeste seast „ühed veendusid tema sõnus, teised aga ei uskunud mitte” (Apostlite teod 28:24). Tänapäeval on inimeste vastukaja paljuski samasugune. Kahjuks kukub suurem osa Kuningriigi seemnest viljatule pinnasele. Ent mõned seemned langevad siiski heale maale, need tärkavad ja juurduvad, nagu Jeesus ennustas. Tegelikult saab igal nädalal kogu maailmas keskmiselt üle 5000 inimese Kristuse tõelisteks  jüngriteks! Need uued jüngrid veenduvad kuuldud sõnus, kuigi enamik inimesi seda ei tee. Mis aitas nende südant Kuningriigi sõnumile vastuvõtlikuks muuta? Tihtipeale tuli kasuks see, et tunnistajad ilmutasid isiklikku huvi nende vastu ja nõnda otsekui kastsid äsjakülvatud seemet (1. Korintlastele 3:6). Vaadelgem vaid kahte näidet paljudest.

Isiklik huvi muudab suhtumist

16., 17. Miks on tähtis olla isiklikult huvitatud nendest, keda me teenistuses kohtame?

16 Noor tunnistaja Belgiast, Karolien, külastas üht eakat naist, kes ei tundnud Kuningriigi sõnumi vastu mingit huvi. Kuna naise käsi oli sidemes, pakkusid Karolien ja tema kaaslane talle oma abi, kuid naine keeldus. Kaks päeva hiljem läksid samad tunnistajad uuesti selle naise juurde ja küsisid, kuidas ta end tunneb. „See muutis tema suhtumist,” ütles Karolien. „Naine oli hämmastunud, nähes, et me oleme temast kui inimesest tõepoolest huvitatud. Ta kutsus meid sisse ja me hakkasime Piiblit uurima.”

17 Ka Sandi, kes elab Ameerika Ühendriikides, ilmutab isiklikku huvi nende vastu, kellele ta kuulutab. Ta vaatab läbi kohalikus ajalehes ilmuvad sünniteated ja külastab siis värskeid lapsevanemaid, võttes kaasa „Minu piiblilugude raamatu”. * Kuna ema on tavaliselt kodus ja uhkelt valmis külastajatele oma beebit näitama, saab temaga tihtipeale vestelda. Sandi selgitab: „Ma räägin vanematele, kuivõrd oluline roll on lugemisel lähedaste sidemete loomisel vastsündinuga. Hiljem räägin ma lapse kasvatamise raskustest praeguses ühiskonnas.” Nii külastati ka üht kuue lapse ema, kes hakkas nüüd hiljuti koos lastega Jehoovat teenima. Initsiatiivi ilmutamine ja isiklik huvi võib meiegi teenistuses rõõmuküllaseid tulemusi tuua.

18. a) Miks on nõue ’kanda palju vilja’ meile kõigile jõukohane? b) Millist kolme nõuet jüngritele, mida mainitakse Johannese evangeeliumis, oled sa otsustanud täita?

18 Kui julgustav on küll teada, et nõue ’kanda palju vilja’ on meile jõukohane! Olgu me noored või vanad, hea või halva tervisega, töötame vastuvõtlikul või vähem vastuvõtlikul territooriumil, me kõik oleme võimelised palju vilja kandma. Kuidas? Kui ilmutame vaimu vilja suuremal määral ja levitame sõnumit Jumala Kuningriigist oma parimate võimete kohaselt. Samal ajal me püüame ka ’jääda Jeesuse sõnasse’ ja hoida „armastust isekeskis”. Tõepoolest, kui vastame neile kolmele tähtsale nõudele, mida Kristuse jüngritele Johannese evangeeliumis esitatakse, siis tõendame, et oleme tõesti tema jüngrid (Johannese 8:31; 13:35).

[Allmärkused]

^ lõik 3 Ehkki viinapuu oksad viitavad Jeesuse apostlitele ja teistele kristlastele, kes pärivad koha Jumala taevases Kuningriigis, on selles näites avalduvad tõed kasulikud kõigile Kristuse järelkäijatele tänapäeval (Johannese 3:16; 10:16).

^ lõik 12 Need, kes kõrge ea või haiguse tõttu koduseinte vahelt välja ei pääse, võivad kuulutada näiteks kirja teel. Nad võivad anda tunnistust ka telefoni teel, kus see on lubatud, või jagada head sõnumit inimestega, kes neid külastavad.

^ lõik 17 Väljaandjad Jehoova tunnistajad.

Kordamisküsimusi

• Millist vilja me peame rohkem kandma?

• Miks on eesmärk ’kanda palju vilja’ meile jõukohane?

• Millist kolme tähtsat nõuet Kristuse jüngritele, mida mainitakse Johannese evangeeliumis, me oleme käsitlenud?

[Küsimused]

[Kast/pilt lk 21]

KUIDAS ’KANDA VILJA VASTUPIDAVUSEGA’?

MIS aitab ustavalt jätkata Kuningriigi sõnumi kuulutamist territooriumitel, kus on vähe vastuvõtlikke inimesi? Siin on sellele küsimusele mõningad vastused, millest meile võib abi olla.

„Teadmine, et Jeesus toetab meid täielikult, süstib optimismi ja ajendab järjekindlalt jätkama, ükskõik millist vastukaja territooriumil ka ei avaldataks.” (72-aastane Harry; ristitud 1946.)

„Mind julgustab alati piiblitekst 2. Korintlastele 2:17. Seal on öeldud, et „me kõneleme Kristuses Jumala ees”. Kuulutustööl olen oma parimate sõprade seltskonnas.” (43-aastane Claudio; ristitud 1974.)

„Ausalt öeldes on kuulutustöö minu jaoks võitlus iseendaga. Siiski kogen ma, kui tõepärased on Laul 18:30 sõnad: „Oma Jumalaga ma hüppan üle müüri!” ” (79-aastane Gerard; ristitud 1955.)

„Kui mul on teenistuses olles võimalik lugeda kas või üksainus kirjakoht, siis olen rahul, et keegi on saanud oma südant Piibli abil uurida.” (26-aastane Eleanor; ristitud 1989.)

„Püüan kasutada erinevaid lähenemisviise. On olemas nii palju sissejuhatusi, et ma ei jõuagi neid kõiki oma allesjäänud eluaastatel proovida.” (79-aastane Paul; ristitud 1940.)

„Ma ei võta negatiivset vastukaja isiklikult. Püüan inimeste poole sõbralikult pöörduda, nendega vestelda ja nende arvamust kuulata.” (75-aastane Daniel; ristitud 1946.)

„Olen kohtunud mõnede vastristitutega, kelle sõnul on neist saanud tunnistajad osaliselt seetõttu, et ma neile kuulutasin. Minu teadmata uuris hiljem keegi teine nendega Piiblit ja aitas edeneda. Rõõm on teada, et meie teenistus on meeskonnatöö.” (66-aastane Joan; ristitud 1954.)

Mis aitab sul ’kanda vilja vastupidavusega’? (Luuka 8:15, UM.)

[Pildid lk 20]

Me kanname palju vilja, kui ilmutame vaimu vilja ja kuulutame Kuningriigi sõnumit

[Pilt lk 23]

Mida Jeesus silmas pidas, kui ta ütles oma apostlitele: „Te kannate palju vilja”?