Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Vaata asjadele Jumala seisukohast

Vaata asjadele Jumala seisukohast

 Vaata asjadele Jumala seisukohast

NEW YORGI osariigis USAs oli 14. september 2002 ilus päikseline päev. Sel päeval kogunes 6521 inimest, kelle hulgas oli paljude rahvuste esindajaid, Pattersoni koolituskeskusesse ja kahte samas osariigis paiknevasse Jehoova tunnistajate hoonesse. See rahvahulk oli kogunenud Vahitorni ühingu Gileadi piiblikooli 113. kursuse lõpetamisele. Õpilased, kes olid pärit 14 maalt, said selles koolis viiekuise väljaõppe misjonitööks. Nad määrati misjonäridena teenima 19 riiki.

Programmi juhataja oli 97-aastane Carey Barber, kes on Jehoova tunnistajate juhtiva kogu liige. Ta juhtis tähelepanu Gileadi kooli peaaegu 60-aastasele ajaloole, mille jooksul on tuhanded inimesed saanud seal hinnalise väljaõppe misjonitööks. Vend Barber märkis: „Pole sugugi liialdus öelda, et misjonäride koolitamisel on olnud suurepärased tulemused. Sajad tuhanded alandlikud inimesed üle kogu maakera on pühendanud oma elu Jehoovale ja osalevad tõeliste kummardajatena tema pühas teenistuses tänu abile, mida eriväljaõppe saanud misjonärid on neile osutanud.”

Enne Gileadi minekut näitasid paljud neist üles huvi oma teenistuse laiendamise vastu. Üks abielupaar näiteks õppis rohkem kui aasta mandariini keelt, et kuulutada suurele hiina kogukonnale oma kodukandis Kanadas. Teine abielupaar õppis iseseisvalt albaania keelt ja kolis seejärel Albaaniasse, et hoolitseda sealse üha kasvava hulga piiblihuviliste eest. Mõned kursuse õpilased tulid Gileadi Ungarist, Guatemalast ja Dominikaani vabariigist – riikidest, kuhu nad olid kolinud, kuna seal oli suur vajadus Jumala Sõna õpetajate järele.

Enne kui lõpetajad läksid neile määratud territooriumidele kas Aafrikas, Ida-Euroopas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas või Kaug-Idas, innustati neid arvestama Jumalaga kõiges, mida nad teevad.

Vaata asjadele Jumala seisukohast

Pärast avasõnu kutsus vend Barber lavale Maxwell Lloydi, kes on Ameerika Ühendriikide harubüroo komitee liige. Vend Lloyd kõneles teemal „Vaata kõigele Jumala seisukohast”. Ta juhtis tähelepanu kahele eeskujule: Taavetile ja Jumala Pojale Jeesusele (1. Saamueli 24:7; 26:11; Luuka 22:42). Pärast seda, kui kõneleja oli õpilastele meelde tuletanud, et nende viiekuuline piibliuurimise programm on õpetanud neid vaatama asjadele Jumala seisukohast, küsis ta: „Kui te hakkate uuel territooriumil inimestega Piiblit uurima, siis kas te aitate neil näha asju Jumala seisukohast?” Teistele nõuandmise suhtes juhendas ta õpilasi: „Ärge öelge „minu arvates” või „mulle tundub”, vaid aidakem neil pigem mõista, mis on Jumala seisukoht. Kui te seda teete, siis osutute tõeliseks õnnistuseks neile,  kellega te oma teenistusülesannet täites kokku puutute.”

Järgmisena osales programmis Gerrit Lösch, kes on juhtiva kogu liige. Rääkides teemal „Mina olen sinuga”, juhtis ta tähelepanu mitmele juhtumile, mil Jehoova ütles oma teenijatele, et ta on nendega (1. Moosese 26:23, 24; 28:15; Joosua 1:5; Jeremija 1:7, 8). Kui oleme Jehoovale ustavad, võime olla kindlad, et ta on ka meiega tänapäeval. Vend Lösch küsis: „Kas muretsed sellepärast, kas leiad inimesi, kellega Piiblit uurida? Tuleta meelde, et Jehoova ütles: „Mina olen sinuga.” Kas sulle teeb muret see, kas saad majanduslikult hakkama? Jehoova on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!”” (Heebrealastele 13:5.) Vend Lösch lõpetas oma osa, tuletades õpilastele meelde, et Jeesus tõotas olla koos oma ustavate järelkäijatega inimeste jüngriteks tegemise töös (Matteuse 28:20).

Gileadi õpetaja Lawrence Bowen rääkis teemal „Kas sul jätkub kindlameelsust tulistes katsumustes?”. Ta märkis, et Eedenis tõstatatud vaidlusküsimuste tõttu on kõik need, kes on soovinud osutada jagamatut andumust Jehoovale, pidanud seisma silmitsi raskustega ja aeg-ajalt ka tuliste katsumustega. Ta innustas lõpetajaid järgima Jeesuse eeskuju.  Jeesus jäi kindlameelseks, kuna ta lootis täielikult Jehoova peale ja oli nõus kohtama tuliseid katsumusi, mida Jehoova lubas Jeesusele osaks saada, et ta Poeg õpiks veelgi täielikumalt sõnakuulmist (Heebrealastele 5:8, 9). Jehoovat võib võrrelda kulla puhastajaga, kes kasutab lisandite eemaldamiseks just õiget kuumust. Loomulikult pakub tules läbi katsutud usk palju suuremat kaitset kui puhastatud kuld. Miks? „Sellepärast, et tugevdatud usk suudab vastu pidada ükskõik millistes katsetes ja see aitab meil „otsani” vastu seista,” ütles vend Bowen (Matteuse 24:13).

Teine Gileadi kooli õpetaja Mark Noumair küsis: „Kas sa oled meeldiv inimene?” Oma kõnes keskendus ta kirjakohale 1. Saamueli 2:26, kus öeldakse, et Saamuel oli meeldiv nii Jehoova kui inimeste silmis. Olles rääkinud Saamueli eeskujust, ütles vend Noumair, kes on teeninud üle kümne aasta misjonärina Aafrikas: „Ka sina võid Jumala silmis väga meeldivaks saada, kui teed lojaalselt seda tööd, mida Jehoova sulle annab. Ta on andnud teile kallihinnalise misjoniteenistuse.” Vend Noumair innustas lõpetajaid suhtuma oma teenistusse kui pühasse, Jumalalt saadud ülesandesse ja võtma teenistuses omaks Jumala suhtumine.

Kursuse vältel oli õpilastel nädalavahetustel palju võimalusi jagada selle kandi inimestega „Jumala suuri asju”, mis on kirjas Piiblis (Apostlite teod 2:11). Neil avanes võimalus rääkida nendest asjadest kümnes eri keeles. Wallace Liverance, kes on samuti Gileadi õpetaja, intervjueeris programmiosas „Jumala suured asjad ergutavad inimesi tegudele” rühma õpilasi, kes jutustasid oma kogemusi. Ta märkis: „Püha vaim ajendas neid, kes nelipühal olid ülemises toas, rääkima Jumala suurtest asjadest. Seesama vaim mõjutab praegusel ajal kõiki Jumala ustavaid teenijaid.” Mõned on saanud innustust õppida ära uus keel, et kuulutada veel paljudele inimestele.

Praktilisi nõuandeid, kuidas vaadata asjadele Jumala seisukohast

Pärast neid kõnesid intervjueerisid Ameerika Ühendriikide Peeteli pere liikmed Gary Breaux ja William Young mõningaid harubüroo komitee liikmeid nendest maadest, kus misjonärid hetkel teenivad, ja ka üht abielupaari, kes oli misjoniteenistuses 41 aastat. Nad tegid muu hulgas sellise tähelepaneku: „Need misjonärid, kel on kõige vähem nõudmisi, püsivad teenistuse juures kõige kauem. Nad keskenduvad sellele, miks nad sinna tulid. Nad mõistavad, et tulid sinna kuulutama head sõnumit ja aitama inimestel Jehoovat tundma õppida.”

David Splane, kes on juhtiva kogu liige, esitas lõpukõne „Te ei lähe kaugele ära”. Mida ta sellega silmas pidas, kui mõelda, et 46 lõpetajat saadeti eri riikidesse üle kogu maa? Ta selgitas: „Olenemata sellest, millises maailma paigas te viibite, olete alati Jumala kojas, niikaua kui püsite ustavana.” Tõesti, kõik ustavad kristlased, olenemata sellest, kus nad viibivad, teenivad ühes Jumala suure vaimse templi ehk koja õuedest, mis tekkis siis, kui Jeesus esimesel sajandil ristiti (Heebrealastele 9:9). Kui lohutav teadmine see küll kõigile kohalviibijatele oli, et Jehoova on ligi oma ustavatele teenijatele maa peal! Nii nagu Jehoova oli huvitatud Jeesusest, kui see oli maa peal, on ta huvitatud ka kõigist meist ja meie teenistusest, olenemata sellest, kus me oleme. Seega Jumala kummardamisega seotud asjades pole me kunagi kaugel üksteisest ega Jehoovast ja Jeesusest.

Seejärel võeti vastu tervitused kõikjalt maailmast ja tehti teatavaks õpilaste määramiskohad. Kui oli ette loetud kursuse lõpukiri, milles õpilased tänasid Gileadis saadud väljaõppe eest, lausus juhataja programmi lõpusõnad. Vend Barber ergutas uusi misjonäre jätkama oma väärtuslikku tööd ja rõõmutsema Jehoova teenistuses (Filiplastele 3:1)

[Kast lk 23]

LENNU ANDMED

Esindatud maid: 14

Maade arv, kuhu lõpetajad on määratud: 19

Õpilasi: 46

Keskmine vanus: 35

Keskmiselt aastaid tões: 17,2

Keskmiselt aastaid täisajalises teenistuses: 13,7

[Pilt lk 24]

Vahitorni ühingu Gileadi piiblikooli 113. lend

Alltoodud loetelus on read nummerdatud eest tahapoole ja nimed loetletud vasakult paremale.

1) M. Ligthart, S. Hosoi, A. Berktold, C. Liem, J. Aoki. 2) J. Baglyas, S. Bouqué, A. Bossi, J. Alton, I. Escobar, F. Escobar. 3) A. Stoica, D. Stoica, S. Freimuth, M. Karlsson, R. LeBlanc. 4) R. Bianchi, S. Bianchi, L. Kaminski, L. Joseph, S. Paris, L. LeBlanc. 5) M. Paris, B. Skidmore, J. Horton, L. Horton, G. Skidmore. 6) B. Liem, G. Alton, E. Quirici, M. Langlois, S. Steininger, H. Aoki. 7) J. Langlois, M. Steininger, F. Bossi, J. Kaminski, J. Bouqué, E. Ligthart, K. Hosoi. 8) J. Baglyas, M. Quirici, L. Karlsson, C. Freimuth, W. Berktold, R. Joseph.