Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas on vale oma usku vahetada?

Kas on vale oma usku vahetada?

 Piibli seisukoht

Kas on vale oma usku vahetada?

Kui Avtar hakkas Piiblit uurima, ei meeldinud see sugugi tema sikhidest pereliikmetele. Ta sõnab: „Minu kodumaal tähendab usuvahetus seda, et inimene lõigatakse kogukonnast ära. Isegi meie nimedel on religioosne tähendus. Usuvahetust võrdsustatakse sellega, et inimene hülgab oma identiteedi ega pea lugu oma perekonnast.”

AVTARIST sai aja möödudes Jehoova tunnistaja. Kas ta käitus valesti, kui vahetas oma usku? Võib-olla suhtud sa sellesse samamoodi nagu tema pere. Sulle võib tunduda, et su usk on lahutamatult seotud sinu perekonna traditsioonide ja kultuuriga ning et seda ei tohiks vahetada.

On tähtis oma perekonnast lugu pidada. Piibel sõnab: „Kuule oma isa, kes sind on sigitanud” (Õpetussõnad 23:22). Ent palju olulisem on teada saada tõde meie Looja ja tema eesmärkide kohta (Jesaja 55:6). Kas sedalaadi otsing on üldse võimalik? Kui on, siis kui tähtis oleks sul seda teha?

Religioosse tõe otsinguil

Maailma usundid õpetavad vastandlikke ideesid. Loogiline on arvata, et kõik need õpetused ei saa olla tõesed. Seetõttu on palju neid inimesi, kelle kohta Piibel ütleb, et „nad on väga agarad Jumala suhtes, kuid mitte õiget tunnetust mööda” (Roomlastele 10:2). Samas mainib apostel Paulus kirjakohas 1. Timoteosele 2:4 (UM), et Jumal tahab, et „igasugused inimesed ... õpiksid tõde täpselt tundma”. Kuidas on seda võimalik teha?

Vaadelgem mõningaid põhjusi, miks Piibliga lähemalt tutvuda. Piiblikirjutaja Paulus ütles Jumala vaimu juhatusel: „Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks” (2. Timoteosele 3:16). Tõeotsinguil tasub uurida tõendeid, et see Piibli väide peab kindlalt paika. On hea uurida lähemalt selles raamatus sisalduvat erakordset tarkust, ajaloolist täpsust ja täitunud prohvetiennustusi.

Piibel ei õpeta, et kõik religioonid on Jumalale meelepärased, selle asemel hoiatab see oma lugejaid, et nad ei usuks kõike, mida nad kuulevad, vaid ’katsuksid vaimud läbi, kas nad on Jumalast’ (1. Johannese 4:1). Iga õpetus, mis tõepoolest Jumalalt lähtub, peab olema kooskõlas tema isiksusega, sealhulgas tema peamise omaduse armastusega (1. Johannese 4:8).

Piibel kinnitab meile, et Jumal tõesti tahab, et me ta leiaksime (Apostlite teod 17:26, 27). Kuna meie Looja soovib, et me tõde otsiksime, ei saa pidada valeks seda, kui inimene leitud  tõendite põhjal tegutsema hakkab, isegi kui see tähendab usu vahetamist. Mida aga arvata sellise teoga kaasnevatest keerulistest olukordadest?

Kuidas hoida tasakaalus ustavust perekonnale

Kui inimene vahetab usku, võib ta otsustada, et ei võta enam osa teatud religioossetest tavadest või pühadest. Arusaadavalt võib see pereliikmetes tõsist meelepaha tekitada. Jeesus mõistis seda. Ta ütles oma järelkäijatele: „Ma olen tulnud ajama inimest riidu tema isaga ja tütart tema emaga ja miniat tema ämmaga” (Matteuse 10:35). Kas Jeesus tahtis öelda, et Piibli õpetused ongi määratud vältimatult tüli tekitama? Ei. Ta lihtsalt nägi ette, mis võib juhtuda, kui pereliikmed suhtuvad halvasti sellesse, et üks neist võtab kindla seisukoha põhimõtete poolt, mis nende omadest erinevad.

Kas lahkhelisid perekonnas tuleks iga hinna eest vältida? Piibel õpetab, et lapsed peaksid olema kuulekad oma vanemaile ning et naised peaksid alluma oma abikaasale (Efeslastele 5:22; 6:1). Samas annab ta ka neile, kes armastavad Jumalat, juhise ’kuulda Jumala Sõna rohkem kui inimeste sõna’ (Apostlite teod 5:29). Seega tuleb inimesel vahel teha ustavusest Jumalale otsus, mis toob kaasa teiste pereliikmete põlu alla sattumise.

Kuigi Piibel eristab selgelt valesid ja õigeid õpetusi, annab Jumal kõigile vabaduse ise otsustada, kuidas neisse suhtuda (5. Moosese 30:19, 20). Mitte kedagi ei tohiks sundida Jumalat teenima viisil, mis on talle vastuvõetamatu, või panna teda valima oma uskumuste ja pere vahel. Kas Piibli uurimine põhjustab perekonna lagunemist? Ei. Tegelikult õhutab Piibel erinevate usuliste vaadetega abikaasasid kokku jääma (1. Korintlastele 7:12, 13).

Kuidas kartusest üle saada

Sa võid karta oma ümbruskonna inimeste reageeringut, kui nad kuulevad, et uurid Piiblit Jehoova tunnistajatega. Mariamma sõnab: „Minu pere oli mures, et ma ei leia endale sobivat abikaasat, kes suudaks minu eest hoolt kanda. Seepärast olid nad vastu sellele, et ma Piiblit uurin.” Mariamma aga lootis Jehoova Jumalale ja jätkas piibliuurimist (Laul 37:3, 4). Sa võid samamoodi toimida. Selle asemel et karta tagajärgi, mõtle, millist kasu see sulle toob. Piibli sõnum muudab inimeste elu ja aitab neil saada paremaks. Nad õpivad osutama oma perele isetut armastust. Nad suudavad võita halvad elukombed, nagu näiteks sõnaline ja füüsiline vägivald, alkoholi liigjoomine ja narkootikumide tarvitamine (2. Korintlastele 7:1). Piibel arendab inimeses selliseid häid omadusi nagu ustavus, ausus ja töökus (Õpetussõnad 31:10–31; Efeslastele 4:24, 28). Miks mitte uurida Piiblit, et näha, millist kasu võib selle õpetuste rakendamine sulle tuua?

KAS SA OLED MÕELNUD?

▪ Miks analüüsida oma usulisi tõekspidamisi? (Õpetussõnad 23:23; 1. Timoteosele 2:3, 4)

▪ Kuidas tunda ära tõesed õpetused? (2. Timoteosele 3:16; 1. Johannese 4:1)

▪ Kas perekonna vastuseis peaks takistama sul Piiblit uurida? (Apostlite teod 5:29)

[Väljavõte lk 29]

Piibli sõnum muudab inimeste elu ja aitab neil saada paremaks

[Pilt lk 29]

Mariamma koos abikaasaga