Hüppa sisu juurde

PIIBLISALMIDE SELGITUSI

Johannese 14:6. „Mina olen tee ja tõde ja elu”

„Jeesus kostis: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Keegi ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu.”” (Johannese 14:6, „Piibel. Uue maailma tõlge”, 2014.)

„Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.”” (Johannese 14:6, 1997. a tõlge.)

Johannese 14:6 tähendus

Kõik, kes tahavad teenida Isa ehk Jumal Jehoovat *, peavad mõistma Jeesuse tähtsat rolli.

„Mina olen tee.” Jeesus on tee selles mõttes, et ainult tema kaudu on meil võimalik rajada Jumalaga isiklik suhe. Näiteks peaksime palvetama Jumala poole üksnes Jeesuse nime kaudu. (Johannese 16:23, 24.) Jeesus näitas meile ka eeskuju, mida järgida, kui soovime Jumalale meeldida. (Johannese 13:15.) Tänu sellele, et Jeesus meie eest suri, on meil võimalik saada Jumalaga lepitatud ehk taastada temaga head suhted. (Roomlastele 5:8–11.)

„Mina olen ... tõde.” Jeesus rääkis alati tõtt ja ka elas selle järgi, mida ta teistele õpetas. (1. Peetruse 2:22.) Tänu Jeesusele võime teada saada tõe Jumala kohta. (Johannese 8:31, 32.) Jeesus oli tõde ka selles mõttes, et viis täide piibli ennustusi ja tegi niiviisi Jumala tõotused tõeks. (Johannese 1:17; 2. Korintlastele 1:19, 20; Koloslastele 2:16, 17.)

„Mina olen ... elu.” Jeesus andis oma elu, et need, kes temasse usuvad, võiksid saada igavese elu. (Johannese 3:16, 36.) Ta on elu ka nende jaoks, kes on surnud, sest ta suudab nad üles äratada. (Johannese 5:28, 29; 11:25.)

„Keegi ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu.” Need, kes tahavad olla Jumalaga heades suhetes, peavad mõistma, et Jeesusel on selles väga oluline roll. Nad tunnustavad Jeesuse rolli sellega, et palvetavad Jumala poole Jeesuse nime kaudu. (Johannese 15:16.) Samuti nad mõistavad, et ainult tänu Jeesusele on võimalik saada pääste. (Apostlite teod 4:12; Filiplastele 2:8–11.)

Johannese 14:6 kaastekst

Johannese evangeeliumi peatükkides 13–17 on kirjas Jeesuse juhtnöörid, mis ta andis 11 ustavale apostlile ööl enne oma surma. 14. peatükis ütles Jeesus oma jüngritele, et nad usuksid temasse ja Isasse, armastaksid neid ja kuuletuksid neile. (Johannese 14:1, 12, 15–17, 21, 23, 24.) Samuti rääkis ta, kui lähedane suhe tal Isaga on. (Johannese 14:10, 20, 28, 31.) Kuigi ta pidi varsti tagasi taevasse minema, kinnitas ta oma jüngritele, et ta ei jäta neid maha. (Johannese 14:18.) Samuti lubas ta, et Jumal saadab neile tema kaudu aitaja ehk püha vaimu. (Johannese 14:25–27.) Niiviisi valmistas Jeesus oma jüngreid ette raskusteks, mis neil ees seisid.