Hüppa sisu juurde

Kes või mis on Jumala sõna?

Kes või mis on Jumala sõna?

Piibli vastus

Väljend „Jumala sõna” tähistab tavaliselt jumalikku sõnumit või sõnumite kogu. (Luuka 11:28.) Harvadel juhtumitel öeldakse „Jumala Sõna” või „Sõna” kellegi isiku kohta. (Ilmutus 19:13; Johannese 1:14.)

Jumalik sõnum. Prohvetid väitsid tihti, et nende edastatu on Jumala sõna. Näiteks prohvet Jeremija ütles oma sõnumite kohta: „Mulle tuli Jehoovalt sõnum.” (Jeremija 1:4, 11, 13; 2:1.) Enne kui prohvet Saamuel teatas Saulile, et Jumal on valinud tema kuningaks, ütles ta: „Sina jää nüüd seisma ning ma annan sulle teada Jumala sõnumi.” (1. Saamueli 9:27.)

Tiitel. „Sõna” kasutatakse Piiblis ka Jeesus Kristuse nimetusena, seda nii selle aja kohta, mil ta oli vaimolend taevas, kui ka aja kohta, mil ta oli inimene maa peal. Vaatleme mõnd põhjust nõnda väita.

  • Sõna elas enne kõike loodut. „Alguses oli Sõna ... Tema oli alguses Jumala juures.” (Johannese 1:1, 2.) Jeesus on „kogu loodu esmasündinu. ... Tema oli olemas enne kõike.” (Koloslastele 1:13–15, 17.)

  • Sõna tuli inimesena maa peale. „Sõna sai inimeseks ja elas meie keskel.” (Johannese 1:14.) Kristus Jeesus „loobus kõigest, mis tal oli, ja sai orja sarnaseks, ta sai inimeseks”. (Filiplastele 2:5–7.)

  • Sõna on Jumala poeg. Öelnud, et „Sõna sai inimeseks”, nagu eelpool tsiteeritud, jätkas apostel Johannes: „Me nägime tema auhiilgust, Isa ainusündinud poja auhiilgust.” (Johannese 1:14.) Johannes kirjutas veel: „Jeesus on Jumala poeg.” (1. Johannese 4:15.)

  • Sõnal on jumalikke omadusi. „Sõna oli jumal” ehk jumalasarnane. (Johannese 1:1, allmärkus.) Jeesus on „Jumala au peegeldus ja temas väljendub täiuslikult Jumala olemus”. (Heebrealastele 1:2, 3.)

  • Sõna valitseb kuningana. Piibel ütleb, et Sõnal „on peas palju kuninglikke laubavõrusid”. (Ilmutus 19:12, 13.) Sõna on nimetatud ka „Kuningate Kuningaks ja Isandate Isandaks”. (Ilmutus 19:16.) Jeesuse kohta on öeldud: „Tema on kuningas kõigi kuningate üle ja isand kõigi isandate üle.” (1. Timoteosele 6:14, 15.)

  • Sõna on Jumala eesträäkija. Tiitlit „Sõna” kannab isik, keda Jumal kasutab info ja juhiste edasiandjana. Jeesuse sõnul oli temal selline roll. Ta ütles: „Isa, kes on mu läkitanud, on ise andnud mulle käsu, mida öelda ja mida kõnelda. ... Seega, mida ma räägin, seda räägin ma nii, nagu Isa mulle on öelnud.” (Johannese 12:49, 50.)