Hüppa sisu juurde

Kas Jumal andestab mulle?

Kas Jumal andestab mulle?

Piibli vastus

 Jah, Jumal andestab meile meie patud, kui me teeme andekssaamiseks kõik vajaliku. Piibel ütleb, et Jumal „on valmis andestama” ja et ta „annab heldelt andeks”. (Nehemja 9:17; Laul 86:5; Jesaja 55:7.) Ja kui Jumal andestab, siis täielikult. Ta justkui kustutab meie patud. (Apostlite teod 3:19.) Jumal andestab ka jäädavalt, nagu ta ütleb: „Ma andestan nende süüteod ega tuleta enam meelde nende pattu.” (Jeremija 31:34.) Kui Jumal on meie patu kord juba andestanud, ei heida ta seda meile enam ette ega karista selle eest korduvalt.

 Jumal ei andesta meile aga nõrkusest ega härdameelsusest. Ta ei tee kunagi järeleandmisi oma õiglastes põhimõtetes. Just sel põhjusel ta kõiki patte ei andesta. (Joosua 24:19, 20.)

Mida peab tegema, et andeks saada

  1.   Tunnista endale, et patustades sa rikkusid Jumala seadust. Kuigi sa võisid oma väärteoga teha kahju ka teistele inimestele, on sul tähtis mõista, et eelkõige patustasid sa Jumala vastu. (Laul 51:1, 4; Apostlite teod 24:16.)

  2.   Tunnista oma süütegu Jumalale palves üles. (Laul 32:5; 1. Johannese 1:9.)

  3.   Sa peaksid eksimuse pärast sügavat kurbust tundma. Selline „Jumalale meelepärane kurvastus” viib patu kahetsemise ehk mõtteviisi parandamiseni. (2. Korintlastele 7:10.) Kahetseda tuleb ka neid valesamme, mis viisid patustamiseni. (Matteuse 5:27, 28.)

  4.   Muuda oma tegutsemissuunda. (Apostlite teod 3:19.) See tähendab, et sul tuleb hoiduda pattu kordamast või muuta tervenisti oma mõtlemis- ja käitumisviisi. (Efeslastele 4:23, 24.)

  5.   Tee kõik võimalik, et oma süü heastada. (Matteuse 5:23, 24; 2. Korintlastele 7:11.) Palu andeks nendelt, kellele su tegu või millegi tegematajätmine haiget tegi, ja tee kõik selleks, et kahju hüvitada. (Luuka 19:7–10.)

  6.   Palu Jumalalt Jeesuse lunastusohvri alusel andeks. (Efeslastele 1:7.) Selleks et Jumalalt andeks saada, tuleb sul ka endal andestada neile, kes on sinu vastu eksinud. (Matteuse 6:14, 15.)

  7.   Kui oled teinud raske patu, räägi sellest kellelegi, kes on pädev sulle vaimset abi pakkuma ja kes võib sinu eest palvetada. (Jaakobuse 5:14–16.)

Eksiarvamused Jumalalt andekssaamise kohta

 „Ma olen selleks liiga palju patustanud, et võiksin andeks saada”

Jumal andestas Taavetile abielurikkumise ja mõrva

 Niikaua kui me teeme kõik, mis on Piibli järgi pattude andekssaamiseks vajalik, annab Jumal meile andeks, sest tema võime andestada on suurem kui meie patud. Jumal suudab meile andestada niihästi sel juhul, kui oleme teinud mõne ränga patu, kui ka sel juhul, kui oleme teinud sama pattu korduvalt. (Jesaja 1:18.)

 Näiteks Iisraeli kuningas Taavet sai andeks nii abielurikkumise kui ka mõrva. (2. Saamueli 12:7–13.) Apostel Paulus, kes pidas end kõige patusemaks inimeseks maailmas, sai samuti andeks. (1. Timoteosele 1:15, 16.) Isegi esimese sajandi juudid, keda Jumal pidas vastutavaks Jeesuse, messia surmas, said oma patu andeks, kui nad end muutsid. (Apostlite teod 3:15, 19.)

 „Kui ma pihin oma patud preestrile või mõnele teisele jumalateenijale, siis saavad need tühistatud”

 Mitte ühelgi inimesel pole voli anda andeks teise inimese patte, mis ta Jumala vastu on teinud. Kuigi pattude ülestunnistamine mõnele inimesele võib aidata patustajal hingeliselt taastuda, saab patte andeks anda ainult Jumal. (Efeslastele 4:32; 1. Johannese 1:7, 9.)

 Miks aga Jeesus siis ütles „Kui te kellelegi patud andeks annate, on need talle juba andeks antud. Kellele te aga patte andeks ei anna, sellele ei ole need andeks antud”? (Johannese 20:23.) Jeesus pidas silmas erilist voli, mille ta annab oma apostlitele, kui nad saavad püha vaimu. (Johannese 20:22.)

 Nagu lubatud, saidki apostlid selle voli, kui aastal 33 valati nende peale püha vaim. (Apostlite teod 2:1–4.) Apostel Peetrus kasutas seda voli, kui mõistis hukka jüngrid Hananiase ja Safiira. Peetrus nägi imeväel nende petuskeemi läbi, ja hukkamõistusõnadest, mis ta neile ütles, ilmneb, et nende pattu ei andestata. (Apostlite teod 5:1–11.)

 See püha vaimu imeline and kadus pärast viimase apostli surma, nagu kadusid ka teised sellised annid, näiteks võime tervendada ja võõraid keeli rääkida. (1. Korintlastele 13:8–10.) Niisiis tänapäeval ei saa ükski inimene kedagi patust vabastada.