Hüppa sisu juurde

Ülevaade aastakoosolekust

„Jumala raamat on aare”

Ülevaade aastakoosolekust

5. ja 6. oktoobril 2013 sai 1 413 676 inimest 31 maal osa Pennsylvania Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingu 129. aastakoosolekust. Koosolek toimus USA-s New Jersey osariigis Jersey Citys asuvas Jehoova tunnistajate kokkutulekusaalis ning ülejäänud kohtades vaadati selle veebiülekannet.

Koosoleku juhataja oli Jehoova tunnistajate juhtiva kogu liige Guy Pierce. Ta kasvatas kohalviibijates huvi eesootava programmi vastu, kinnitades neile, et see annab vastused olulistele piibliküsimustele, muudab tõevalguse kirkamaks ja annab õigeaegset vaimutoitu. (Matteuse 24:45; Õpetussõnad 4:18.)

„Näitus Jehoova auks”.

Juhtiva kogu liige Mark Sanderson rääkis uuest näitusest, mida võib vaadata Jehoova tunnistajate peakorteris New Yorgis Brooklynis ja mille teema on „Piibel ja Jumala nimi”. Näituse eesmärk on näidata, et Jumala nimel on kindel koht nii Piibli heebreakeelses kui ka kreekakeelses osas. Välja on pandud hulk vanu Piibleid, iidsete esemete jäljendeid ja lehekülgi keskaegsetest Piiblitest.

Kollektsiooni tähelepanuväärsemate eksponaatide hulgas on leheküljed 16. sajandist pärit piiblitõlkest, mille tegi William Tyndale, esimene piiblitõlkija, kes kasutas oma tõlkes Jumala nime ingliskeelset vormi, ning lehekülg 1602. aastal välja antud hispaaniakeelsest tõlkest, mis on tuntud kui Reina-Valera Piibel ja kus Jumala nime on järjepidevalt edasi antud vastega „Iehova”. Näitusel on välja pandud ka Suure Piiblina tuntud ingliskeelne tõlge (1549. aasta trükk), Elias Hutteri Piibel, milles sama tekst on esitatud 12 keeles (1599. aasta väljaanne; nimetatakse ka Nürnbergi polüglotiks), ning Genfi Piibel (1603. aasta trükk). Kõigis neis kasutatakse Jumala nime.

Vend Sanderson kutsus kõiki seda piiblinäitust vaatama, öeldes: „Me palvetame siiralt, et ... see aitaks igas vanuses ja igasuguse haridustasemega ausameelsetel inimestel hakata armastama seda, mida meie armastame: kallihinnalist Jumala Sõna Piiblit ja Jumala aulist nime Jehoova.”

Aastatekst 2014.

Pärast seda, kui juhtiva kogu liige Gerrit Lösch oli teinud kokkuvõtte aastakoosoleku nädalal uuritavast Vahitorni artiklist, teatas vend Pierce, et aastatekst 2014 on „Sinu kuningriik tulgu”. (Matteuse 6:10.) Ehkki see tekst sobiks Jehoova tunnistajate aastatekstiks igal aastal, on see iseäranis kohane 2014. aastal, kui kuningriigi rajamisest taevas möödub sada aastat.

„Kallihinnaline kink Jehoovalt”.

Edasi sai publik näha videot „Uue maailma tõlke” ajaloost. „Uue maailma tõlge” on Jehoova tunnistajate piiblitõlge ning kuulub mõningate arvates parimate eales tehtud piiblitõlgete hulka. Kui Nathan Knorr andis 1950. aasta rahvusvahelisel kokkutulekul „Teokraatia kasv” välja selle tõlke esimese köite, soovitas ta kohalviibijail lugeda see läbi, uurida seda ja aidata ka teistel seda uurida, sest nii saavad nad hüüda appi Jehoova nime. See soovitus on endiselt päevakohane.

„Mälestuste radadel”.

Selles eelnevalt salvestatud osas intervjueeris juhtiva kogu liige Samuel Herd nelja USA Peeteli pere liiget, kes viibisid vahemikus 1950–1960 peetud kokkutulekutel, kus köitekaupa (kokku kuus köidet) anti välja esialgne „Uue maailma tõlge”.

Eunice Timm rääkis sellest, kuidas „Uue maailma tõlget” koguduse koosolekutel kasutati. Talle meeldis, et seda tõlget oli hõlbus uurida, näiteks ristviidete abil. Kuna kõiki köiteid koosolekule tassida oleks olnud vaevarikas, võttis ta kaasa vaid vajaminevad köited, samuti Kuningas Jamesi tõlke taskuväljaande juhuks, kui loetakse salme, mida ta polnud osanud oodata.

See uus tõlge mõjutas jumalateenimise muidki aspekte. Fred Rusk jutustas, et kui enne aastat 1950 olid need, kes Peeteli pere eest palvet tegid, kasutanud Kuningas Jamesi tõlke väljendeid, siis varsti pärast „Uue maailma tõlke” ilmumist loobusid nad arhailisest keelekasutusest ning hakkasid ühispalvetes tarvitama tavakeelt.

John Wischukile ei avaldanud muljet mitte ainult „Uue maailma tõlke” tõlkekvaliteet, vaid ka piiblitõlkekomitee liikmete alandlikkus. „Nad soovisid, et nende nime ei avalikustataks ei nende eluajal ega ka pärast nende surma, sest nad tahtsid, et kogu au läheks Jumal Jehoovale,” ütles ta. Charles Molohani sõnad väljendasid kõigi nelja tundeid. Ta ütles: „„Uue maailma tõlge” on aidanud meil kinnistada tõde oma südamesse ning kasvatada oma usku, nii et oleme suutelised minema ja aitama ka teistel usku kasvatada.”

„Me kõik kuuleme neid rääkimas meie igaühe emakeeles Jumala vägevatest tegudest”. (Apostlite teod 2:11.)

Juhtiva kogu liige Geoffrey Jackson esitas kõne, milles esitleti „Uue maailma tõlke” 2013. aasta uuendatud väljaannet. Selle osa lõpus said kõik kuulajad, sealhulgas peaaegu kõik, kes vaatasid koosoleku veebiülekannet, endale selle Piibli.

Vend Jackson ütles, et „Uue maailma tõlke” esimese köite ilmumisest on möödunud üle 60 aasta. Selle aja jooksul on inglise keel muutunud, ent meie piiblitõlkimistöö eesmärk mitte. Me soovime anda Jumala sõnumi edasi võimalikult sõna-sõnalt, kuid moonutamata seejuures selle mõtet.

Aastal 2005 hakkas juhtiv kogu panema suuremat rõhku vajadusele tõlkida Piibel paljudesse keeltesse. Sellest saati on keelte arv, milles „Uue maailma tõlge” on välja antud, kasvanud 52-lt 121-le, kusjuures praegu on käsil tõlketöö veel 45 keelde. Need, kes „Uue maailma tõlget” muudesse keeltesse tõlgivad, on küsinud sõnade ja väljendite kohta selgitust. Praeguseks on esitatud rohkem kui 52 000 sedalaadi küsimust, millele on ka vastatud. Paljud neist küsimustest tõid välja kohad, kus ingliskeelset teksti oli vaja parandada või ajakohastada.

Näiteks selgitas vend Jackson, et varasemates ingliskeelse „Uue maailma tõlke” versioonides oli kirjakohas 1. Saamueli 14:11 kasutatud sõnastust, mida võis mõista nii, nagu oleksid Joonatan ja tema relvakandja vilistite valvesalgale sündsusetult oma keha paljastanud. Võimaliku vääritimõistmise vältimiseks on uuendatud tõlkes kasutatud teistsugust sõnastust, mis annab üheselt edasi mõtte, et nad ilmusid vilistite vaatevälja. Ka tekstis Miika 2:6 oli inglise keeles varem kasutatud sõnasõnalist tõlget „Ärge tilgutage sõnu. Nad tilgutavad sõnu”. Nüüd on see tõlgitud „„Lõpetage kuulutamine!” kuulutavad nad”.

Viis aastat tagasi määras juhtiv kogu ametisse „Uue maailma tõlke” uuendamise komitee ja nüüd saame nende töö tulemusi nautida. Uuendatud Piibel on kauni välisilmega, kergesti loetav ja piisavalt vastupidav, nii et see ei muutu näotuks ka pideva tarvitamisega. Vend Jackson andis teada, et varsti ilmuvad inglise keeles ka selle Piibli suureformaadiline ja taskuformaadis väljaanne.

„Käsitle tõe sõna õigesti”.

Selles kõnes, mille teema oli võetud kirjakohast 2. Timoteosele 2:15, andis juhtiva kogu liige Stephen Lett ülevaate uuendatud Piibli lisajoontest. Selles salmis sõnadega „õigesti käsitlema” tõlgitud algkeelne väljend tähendab „otse lõikama”. Me tahame vaimumõõka kasutades olla täpsed ega soovi tõest pisutki kõrvale kalduda. (Efeslastele 6:17.) Seejärel näitas vend Lett, kuidas Piiblis olev lisamaterjal selles abiks on.

  1. Esimene osa „Sissejuhatus Jumala Sõnale” sisaldab piiblisalme, mis annavad vastuse 20 küsimusele Piibli põhiõpetuste kohta.

  2. Lisa A räägib sõnastusmuudatustest ning Jumala nime tõlkimisest.

  3. Lisa B koosneb 15 värvitrükis osast, kus leidub kaarte ja tabeleid, mis on meile abiks Piibli uurimisel ja teiste õpetamisel.

  4. Iga raamatu alguses on selle raamatu lühiülevaade, mis võimaldab lugejal soovitud osa kiiresti üles leida. See erijoon asendab varasemates väljaannetes olevaid leheküljetiitleid.

  5. Osas „Sõnaseletusi” on antud sadade Piiblis kasutatud sõnade lühikesed definitsioonid.

  6. Sõnaregistrit on märgatavalt lühendatud. Nüüd sisaldab see vaid neid sõnu ja salme, mida kuulutus- ja õpetustöös kõige enam tarvis läheb.

  7. Ka iga lehekülje keskmises veerus toodud ristviiteid on varasemast vähem. Nüüd on seal vaid sellised viited, millest kristlikus teenistuses kõige rohkem abi on.

  8. Allmärkustes tuuakse alternatiivseid tõlkeid, sõnasõnalisi tõlkeid ja taustteavet.

JW Library.

USA harubürookomitee liige John Ekrann demonstreeris uut nutiseadmete rakendust JW Library. Rakendus võimaldab juurdepääsu uuendatud „Uue maailma tõlkele” ja veel viiele piiblitõlkele. See tehti suuremate rakendusepoodide kaudu tasuta kättesaadavaks 7. oktoobril 2013.

„Kuidas tõlkida Jumala Sõna nii, et anda edasi õige mõte”.

Edasi selgitas juhtiva kogu liige Anthony Morris põhimõtteid, millest piiblitõlkekomitee tõlke uuendamisel lähtus. Juhindudes kirjakohas 1. Korintlastele 14:8, 9 olevast põhimõttest, soovis komitee, et uuendatud Piibel oleks kergesti mõistetav. Seal, kus sõnasõnaline tõlge oleks mõtet moonutanud, välditi seda.

Näiteks kirjakoha 1. Moosese 31:20 sõnasõnaline tõlge kõlab: „Jaakob varastas Laabani südame.” Ent siin kasutatud heebrea idioom pole sama tähendusega mis ingliskeelne väljend „südant varastama” ning seetõttu annab „Uue maailma tõlge” selle väljendi edasi sõnadega „Jaakob kavaldas Laabani üle”, mis on selle heebrea idioomi mõte. Samuti võiks kirjakoha 1. Korintlastele 7:39 sõnasõnaline tõlge anda edasi vale mõtte, nagu võiks naine, kui ta oma mees on magama läinud, abielluda kellegi teisega. Piiblis kasutatakse sõna „magama” mõnikord, kaasa arvatud selles kirjakohas, surmaunes viibimise kohta. Seepärast aitab „Uue maailma tõlge” lugejal vältida segadusse sattumist ja kasutab selles salmis vastet „surmaunne suikuma”.

„Piibli kirjutamisel kasutati üldlevinud, igapäevast keelt, mida kõnelesid tavalised inimesed: talumehed, karjased ja kalurid,” märkis vend Morris. „Hea piiblitõlge teeb Piibli sõnumi siira südamega inimestele mõistetavaks, olgu nende taust milline tahes.”

„Kasutati meeldivaid sõnu ja täpseid tõesõnu”.

Seda teemat, mis põhines tekstil Koguja 12:10, arendas juhtiva kogu liige David Splane. Piiblikirjutajad olid Jumala mõtteid talletades äärmiselt hoolikad. Niisamuti tegi algne „Uue maailma tõlke” piiblitõlkekomitee oma tööd suure hoolega. Ka vastuuendatud „Uue maailma tõlge” järgib põhimõtet panna tõesõnad täpselt kirja ning anda Jumala sõnum edasi võimalikult arusaadavalt.

„Paljudel ingliskeelsetel sõnadel on rohkem kui üks tähendus,” ütles vend Splane. Näiteks varasemates ingliskeelse „Uue maailma tõlke” väljaannetes kasutati kirjakohas 2. Timoteosele 1:13 fraasi „pattern of healhful words” (’tervistavate sõnade muster’). Ingliskeelsel sõnal „pattern” on hulk tähendusi, millest üks on „kunstipärane muster”. Selle tähenduse alusel on mõned järeldanud, et see fraas viitab kaunile mustrile, mida võib leida Piibli õpetustest. Kuid algkeelsele mõttele vastav tähendus on hoopis „eeskuju, mall, näidis”. Seepärast kasutab uuendatud piiblitõlge sõna „pattern” asemel sõna „standard” (’eeskuju, etalon’).

Vend Splane rääkis ka parandustest, mis tehti eesmärgiga kajastada inglise keeles toimunud muutusi. Näiteks varasemates „Uue maailma tõlke” ingliskeelsetes väljaannetes kasutati Jeesuse hukkamisviisi kohta sõna „impale”, mis kõige sagedamini tähendab „teibasse ajama”. Kuna Jeesust piinapostiga läbi ei torgatud, kasutab uuendatud tõlge Jeesuse hukkamist kirjeldades väljendit „postile lööma”. (Matteuse 27:22, 23, 31.)

Vend Splane ütles lõpetuseks: „Meie südamesooviks on, et uuendatud piiblitõlke lugemine ja uurimine lähendaks sind Jehoovaga veelgi. Olgu ta igavesti sinu Isa, sinu Jumal ja sinu sõber.”

Lõppsõna.

Vend Pierce võrdles uuendatud Piiblit pearoaga Jehoova pakutud „pidusöögil rammusate roogadega”. (Jesaja 25:6.) Seejärel kutsus ta kuulajaid laulma laulikust „Laulge Jehoovale” laulu number 114, mille pealkirjaks on „Jehoova Sõna — hinnaline aare” ja mis oli sellele koosolekule sobivaks lõpetuseks.