Pennsylvania Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingu 128. aastakoosolekul kuulasid tuhanded inimesed innustavaid ettekandeid ja põnevat arutelu kirjakoha Matteuse 24:45–47 üle.

 

6. oktoobril 2012 kogunes ligi 5000 inimest Jehoova tunnistajate kokkutulekusaali Jersey Citysse New Jersey osariigis USA-s. Programm kanti üle ka meie keskustesse Brooklynis, Pattersonis ja Wallkillis (New Yorgi osariik) ning Kanada harubüroosse, nii et video vahendusel jälgis programmi üle 10 000 inimese.

 

Jehoova tunnistajate juhtiva kogu liige ja koosolekujuhataja Anthony Morris tegi ülevaate varasematest aastakoosolekutest, mis olid ajaloolise tähtsusega ja eriti innustavad. Kuulajad teadsid, et ka selle aasta koosolek on väga innustav, kuid võib-olla nad mõtlesid, et kas see on ka ajaloolise tähtsusega.

 

Seejärel näidati kahte videot, mis viisid kuulajad ümbermaailmareisile.

 

Kuningriigisaalide ehitamine.

Selles videos võis näha ülevaadet, kui edukas on olnud saalide ehitamine piiratud ressurssidega riikides. Viimase 13 aastaga on ehitusrühmad neis maades ehitanud 25 402 kuningriigisaali. See teeb rohkem kui viis saali päevas! Ehitustöödeks on kasutatud raha, mida on annetanud Jehoova tunnistajad kogu maailmas. Kui juhtub mõni loodusõnnetus, tõttavad need kogenud ehitusrühmad kiiresti appi, et remontida või ehitada üles kuningriigisaale ja kannatanute kodusid.

 

Erikonvendid.

Aastal 2012 korraldasid Jehoova tunnistajad mitmeid erikonvente, kuhu olid kutsutud ka välisdelegaadid. Mille poolest erinesid need kokkutulekud varasematel aastatel toimunud rahvusvahelistest konventidest?

 

Videos selgitati, et delegaatide majutuse, kohapealse transpordi ja lõunasöökide eest konvendinädalal ei hoolitsenud mitte reisibürood, vaid kohalik harubüroo. Igale sellisele kokkutulekule oli kutsutud umbes 1500 väliskülalist.

 

Külalistel ja kohalikel Jehoova tunnistajatel oli palju võimalusi üksteisega tutvuda, ja seda mitte üksnes konvendil, vaid ka linnaekskursioonidel, üheskoos lõunastades ja kuulutustööl. Videos öeldi: „Kõigil senipeetud erikonventidel on olnud ilmne, et vendi ühendab armastus“.

 

Kui rõõmsad kõik olid, kui teatati, et selliseid konvente hakatakse korraldama erinevates linnades igal aastal!

 

Järgnevalt veel mõnest programmiosast.

 

Tutvumisintervjuud.

Kolm harubüroo komitee liiget ja nende naised, kes on ühtekokku olnud täisajalises teenistuses 342 aastat, jutustasid, kuidas Jumal Jehoova on andnud neile väljaõpet, nii et nad on saanud täita paljusid erinevaid ülesandeid.

 

Saksamaa harubüroo komitee liige Richard Kelsey rääkis, et harubüroo komitee liikmete ja nende naiste kool õpetas talle, et „alati tuleb järgida Jehoova juhatust.” Jehoova on armastav isa, kes soovib meile parimat. Vend Kelsey selgitas: „Ta tahab, et elaksime igavesti, ja ta teeb kõik, et meie eest hoolitseda”. See kool õpetas harubüroo komitee liikmeid jäljendama Jehoova armastavat eeskuju.

 

Kui Linda Johansson 1958. aastal Vahitorni ühingu Gileadi piiblikooli kutsuti, oli ta olnud ristitud kaks ja pool aastat ning abielus vaid aasta. „Olin kursusel koos väga küpsete ja kogenud vendade-õdedega,” rääkis õde Johansson, „ning mõtlesin endamisi: „Ma ju ei sobi nende hulka.””

 

Kuid õde Johansson pidas vastu ning lõpetamise järel määrati nad abikaasaga misjonärideks Malawisse. Pärast Jehoova tunnistajate ägedat tagakiusamist sellel maal, uuris ta Piiblit ühe valitsusametnikuga, kes oli olnud meie tööle väga vastu. Nüüd on selle mehe abikaasa, poeg ja tütar ristitud Jehoova tunnistajad.

 

Ettevõtmisi kuulutustööl.

Neli abielupaaride piiblikooli lõpetanut ja üks Jehoova tunnistajate reisiv ülevaataja New Yorgist rääkisid kogemusi kuulutustööst kiire elutempoga suurlinnades.

 

Tiheda liiklusega piirkondades panevad Jehoova tunnistajate täisajalised kuulutajad välja piibliteemalise kirjandusega lauad ja ratastel stendid. Möödujad võivad võtta sealt kirjandust, esitada küsimusi Piibli kohta ja paluda piiblikursust.

 

Nii on kuulutatud New Yorgis, Chicagos ja ka Los Angeleses. Ainuüksi ühe aasta jooksul palus tasuta piiblikursust umbes 2700 inimest, kes nende stendide juurest läbi astusid.

 

Lastekoor.

Peaaegu et ühegi kohalolija silmad ei jäänud kuivaks, kui 17 last esitasid meie laulikust „Laulge Jehoovale” laulu nr 120 „Õnnelikud on need, kes järgivad Jumala Sõna”.

 

Seejärel esitati kuueosaline kõnesari. Kõnepidajateks olid juhtiva kogu liikmed vennad Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett ja Splane, kes arutlesid Jeesuse sõnade tähenduse üle kirjakohas Matteuse 24:45–47. Jeesus ütles:

 

„Kes on tegelikult ustav ja arukas ori, kelle ta isand on määranud oma majateenijate üle andma neile toitu õigel ajal? Õnnelik on see ori, kui ta isand tulles leiab teda nii tegevat! Ma ütlen teile, ja see on tõsi: ta määrab tema kogu oma vara üle.”

 

Kõnesari vastas järgmistele küsimustele.

 

Millal Jeesus määras „ustava ja aruka orja” oma majateenijate üle?

Mõelgem Jeesuse sõnade kaastekstile Matteuse 24. peatükis. Kõik alltoodud salmid pidid täituma Kristuse juuresoleku ajal, „selle ajastu lõpulejõudmisel” (salm 3).

 

  • „Nende päevade viletsus” (salm 29)

  • „See põlvkond” (salm 34)

  • „See päev ega tund” (salm 36)

  • „Mis päeval teie Issand tuleb” (salm 42)

  • „Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te seda ei arva” (salm 44)

 

Seetõttu on loogiline järeldada, et „ustav ja arukas ori” pidi ilmuma pärast Kristuse juuresoleku algust aastal 1914.

 

Lisaks näitavad Jeesuse sõnad, et see ori ilmub ajal, mil on õigustatud küsida: „Kes on tegelikult ustav ja arukas ori?” Jeesuse apostlid olid saanud ime läbi püha vaimu anni, seega polnud põhjust tõstatada seda küsimust 1. sajandil m.a.j (1. Korintlastele 14:12, 24, 25). Ehkki apostlid ja teised 1. sajandi kristlased olid võitud püha vaimuga, ei olnud nemad „ustav ja arukas ori”, kelle tulekust Jeesus oli rääkinud.

 

Seega on mõistlik järeldada, et Jeesus määras „ustava ja aruka orja” oma „majateenijate üle” enda juuresoleku ajal, „selle ajastu lõpulejõudmisel”.

 

„Kes on tegelikult ustav ja arukas ori?”

Jeesus ei viidanud mitte üksikisikule, vaid inimrühmale, kes üheskoos tegutsedes moodustavad „orja”. Jeesus ütles, et see ori on 1) määratud ülevaatajaks isanda „majateenijate üle” ning 2) annab majateenijatele vaimset „toitu õigel ajal”.

 

Alates 1919. aastast on Jehoova tunnistajate peakorteris teeninud alati rühm võitud kristlasi, kes on juhtinud ülemaailmset kuulutustööd ja olnud otseselt seotud vaimse toidu valmistamise ja jagamisega. Tänapäeval nimetatakse seda rühma Jehoova tunnistajate juhtivaks koguks.

 

Tõendite põhjal võib järeldada, et „ustav ja arukas ori” määrati Jeesuse majateenijate üle 1919. aastal. Selle orja moodustab väike rühm võitud vendi, kes teenivad Kristuse juuresoleku ajal peakorteris ning on otseselt seotud vaimse toidu valmistamise ja jagamisega. Kui see rühm tegutseb juhtiva koguna, on nad „ustav ja arukas ori”.

 

Kes on majateenijad?

Jeesus ütles, et tema majateenijad saavad „toitu õigel ajal”. Kõiki Jeesuse tõelisi järelkäijaid toidab „ustav ja arukas ori”. Seega on kõik Kristuse järelkäijad, nii võitud kristlased üksikisikutena kui ka „teiste lammaste” hulka kuulujad, tema majateenijad (Johannese 10:16).

 

Kui kõnepidaja oli selgitanud seda Jeesuse prohvetikuulutuse tahku, puhkes pikk aplaus. Hiljem väljendasid paljud kuulajad oma sügavat tänulikkust selle eest, et neid on arvatud Jeesuse majateenijate hulka.

 

Millal Jeesus määrab orja „kogu oma vara üle”?

Jeesus lausus, et „isand tulles” määrab orja „kogu oma vara üle”. Millal aga isand ehk Jeesus tuleb?

 

Väljend, mis on tõlgitud vastega „tulles”, on üks vorm kreeka sõnast erkhomai. Sama sõna esineb ka Matteuse 24. peatüki salmides 42 ja 44. Neis salmides räägib Jeesus, et ta tuleb kui kohtumõistja suure viletsuse ajal (Matteuse 24:30; 25:31, 32).

 

Seetõttu peab Jeesus määrama orja „oma vara üle” millalgi tulevikus. Ta teeb seda suure viletsuse ajal.

 

Mis on Jeesuse vara?

Jeesus ütles: „Kogu võim taevas ja maa peal on antud minule” (Matteuse 28:18). Seega ei ole Jeesuse vara ainult maa peal. Selle hulka kuulub ka Messia kuningriik (Filiplastele 2:9–11).

 

Jeesus tasub „ustavale ja arukale orjale” nii, et äratab sellesse rühma kuuluvad üksiksikud üles eluks taevas ning annab neile kuningliku võimu kogu Kristuse vara üle nii taevas kui ka maa peal. Samasugune tasu antakse kõigile ustavatele võitud kristlastele (Luuka 22:28–30; Ilmutus 20:6).

 

Kõnesarja viimases kõnes tehti ka eriteade. Pärast Jeesuse kinnitavate sõnade lugemist kirjakohast Matteuse 28:20, ütles vend Splane: „Meil on veel üks põhjus end kindlana tunda. See on toodud välja 2013. aastaks valitud juhttekstis, milleks on Joosua 1:9: „Ole vahva ja tugev ... Jehoova, su Jumal, on sinuga.””

 

„Mis ootab meid ees järgmisel aastal?” küsis vend Morris oma lõpusõnades. „Järgmine aastakoosolek, mis plaanitakse korraldada 5. oktoobril 2013, kantakse üle mõningatesse kokkutulekusaalidesse Ameerika Ühendriikides ja teistes inglise keelt kõnelevates maades.”

Koosolek toimub inglise keeles ja seda ei tõlgita teistesse keeltesse.

 

Pärast nii innustavat ja ajaloolise tähtsusega programmi, laulsid kõik kohalolijad südamest laulu nr 116 „Valgus muutub selgemaks”. Sellel on väga kohased sõnad:

 

„Meid teenimas ustavalt võitute jääk

ja roog õigeaegne meid toidab.

Veel selgemaks tõevalgus muutunud on,

me tundeid ja meeli see köidab.”