Hüppa sisu juurde

Jehoova tunnistajate andmekaitse üldtingimused

Jehoova tunnistajate andmekaitse üldtingimused

Jehoova tunnistajate ülemaailmne usuorganisatsioon (edaspidi „usuorganisatsioon”) peab lugu üksikisiku õigusest privaatsusele ja kaitseb tema isikuandmeid. Usuorganisatsioon tunnustab avatud suhtlemise vajalikkust ning vajadust koguda isikuandmeid, muu hulgas eriliiki ehk delikaatseid isikuandmeid, usuliseks tegevuseks ja heategevuseks ning selleks et kanda hoolt iga Jehoova tunnistaja eest. Samuti mõistab usuorganisatsioon, kui tähtis on hoida konfidentsiaalsust ja andmeid nõuetekohaselt kaitsta. (Õpetussõnad 15:22; 25:9.) Me peame konfidentsiaalsust väga oluliseks. (Õpetussõnad 20:19.)

Paljud riigid on vastu võtnud andmekaitseseadusi, et tagada iga inimese õigus privaatsusele. Usuorganisatsioon, sealhulgas selle kohalikud harubürood, pidas konfidentsiaalsust ja iga inimese õigust privaatsusele tähtsaks juba ammu enne selliste seaduste jõustumist. Usuorganisatsioon kaitseb ka edaspidi tema valduses olevat informatsiooni, nii nagu see on seda teinud juba pikka aega.

Andmekaitsepõhimõtted. Usuorganisatsioon käsitleb kõiki isikuandmeid kooskõlas alljärgnevate põhimõtetega:

  1. Isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult.

  2. Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ainult sel määral, mis on vajalik usuorganisatsiooni usuliste ja heategevuslike eesmärkide saavutamiseks.

  3. Isikuandmeid hoitakse täpsete ja ajakohastena. Kõik ebatäpsused parandatakse esimesel võimalusel pärast seda, kui usuorganisatsioon on saanud neist teadlikuks.

  4. Isikuandmeid säilitatakse ainult niikaua, kui see on usuorganisatsiooni õigustatud huvides.

  5. Andmesubjekti õigusi austatakse.

  6. Isikuandmete kaitsmiseks lubamatu või ebaseadusliku avalikustamise eest rakendatakse tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Kõiki elektrooniliselt säilitatavaid isikuandmeid hallatakse läbi salasõnaga kaitstud arvutite, millele on ligipääs ainult selleks volitatud isikutel. Väljaspool tööaega hoitakse kontorid lukustatuna ja neisse pääsevad ainult volitatud töötajad.

  7. Isikuandmeid edastatakse ühelt harubüroolt teisele vaid juhul, kui see on vajalik usuorganisatsiooni usuliste või heategevuslike eesmärkide saavutamiseks. Kõik Jehoova tunnistajad on sellega nõustunud, kui nad tegid vabatahtlikult otsuse saada Jehoova tunnistajaks.

Need andmekaitsepõhimõtted reguleerivad isikuandmete kasutamist, mida on kirjeldatud raamatus „Organiseeritud Jehoova tahte täitmiseks”. See raamat antakse igale Jehoova tunnistajale, kui ta kuulutajaks saab. Lisainfot vaata sellest raamatust.

Üksikisikul on õigus tema isikuandmete, muu hulgas eriliiki (delikaatsete) isikuandmete, kaitsele ning selliste andmete parandamisele või kustutamisele. Sellest räägitakse lähemalt dokumendi „Isikuandmete kasutamise üldtingimused” osas „Teie õigused”.

Dokument „Jehoova tunnistajate andmekaitse üldtingimused” näitab, kuidas Jehoova tunnistajad kõikjal maailmas isikuandmeid töötlevad.