Hüppa sisu juurde

Isikuandmete kasutamine. Holland

Isikuandmete kasutamine. Holland

Kui keegi saab Jehoova tunnistajate ülemaailmses usuorganisatsioonis kuulutajaks, mõistab ta, et see usuorganisatsioon (sealhulgas kohalik kogudus, kohalik harubüroo või Jehoova tunnistajate teised sarnased ühendused) võib õigustatud huvi alusel tema isikuandmeid seadusega kooskõlas kasutada. Kuulutajad avaldavad vabatahtlikult oma isikuandmed kogudusele, nagu on kirjeldatud raamatus „Organiseeritud Jehoova tahte täitmiseks”, et osaleda usulises tegevuses ning saada vaimulikku abi. (1. Peetruse 5:2.)

Teatud laadi usulises tegevuses osalemiseks võivad kuulutajad avaldada Jehoova tunnistajatele täiendavaid isikuandmeid. Isikuandmeteks on näiteks nimi, sünniaeg, sugu, ristimise kuupäev, kontaktandmed, samuti info kuulutaja vaimsuse, kuulutustöötegevuse või selle kohta, mis ülesandeid ta Jehoova tunnistajate seas täidab. Sellisteks andmeteks loetakse ka teavet kuulutaja usuliste veendumuste kohta ning teisi eriliiki ehk delikaatseid isikuandmeid. Isikuandmete kasutamise all võidakse silmas pidada nende kogumist, salvestamist, korrastamist, süstematiseerimist, talletamist ja teisi andmetega tehtavaid samalaadseid toiminguid.

Andmekaitsealane õigusakt selles riigis on:

Isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) nr 2016/679.

Selle õigusakti alusel annavad kuulutajad nõusoleku, et Jehoova tunnistajad võivad nende isikuandmeid kasutada usulise tegevuse raames, sealhulgas järgmiste tegevuste puhul:

  • osalemine ükskõik millisel Jehoova tunnistajate kohaliku koguduse koosolekul või vabatahtlikuna mõnes tegevuses või projektis;

  • osalemine koosolekul või kokkutulekul, mida salvestatakse ja kantakse üle, et anda Jehoova tunnistajatele kõikjal maailmas usulist õpetust;

  • ükskõik millise ülesande täitmine koguduses, mistõttu Jehoova tunnistajate kuningriigisaalis pannakse teadetetahvlile üles teave, mis sisaldab kuulutaja nime ja ülesannet;

  • „Koguduse kuulutaja aruande” kaartide korrashoid ja hoiustamine;

  • Jehoova tunnistajate kogudusevanemate karjasetöö (Apostlite teod 20:28; Jaakobuse 5:14, 15);

  • info talletamine selle kohta, kellega ja kuidas hädaolukorras ühendust võtta.

Isikuandmeid säilitatakse määramata aja jooksul, nii kaua kui see on vajalik ülaltoodud või teistel õigustatud eesmärkidel. Kui kuulutaja otsustab blanketile „Teave ja nõusolek isikuandmete kasutamise kohta” mitte alla kirjutada, ei pruugi Jehoova tunnistajatel olla võimalik hinnata seda, kas kuulutaja on sobilik täitma koguduses teatud ülesandeid või osalema mõningates usulise tegevuse vormides.

Isikuandmeid võidakse edastada ükskõik millisele Jehoova tunnistajate ühendusele, kui see on vajalik ja kohane. Kuulutajad mõistavad, et mõned sellised ühendused võivad asuda riikides, mille andmekaitsealased õigusaktid erinevad selle riigi omadest, kust andmed saadeti. Siiski mõistavad kuulutajad, et nende isikuandmete võimalikud saajad, näiteks Jehoova tunnistajate USA-s asuva peakorteriga seotud ühendused, kasutavad andmeid alati vastavalt Jehoova tunnistajate andmekaitse üldtingimustele.

Kuulutajatel on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mis on Jehoova tunnistajate valduses, nõuda nende kustutamist, andmete töötlemise piiramist või neis olevate ebatäpsuste parandamist. Kuulutajad võivad igal ajal võtta tagasi oma nõusoleku isikuandmete kasutamiseks. Kui kuulutaja seda teeb, võib Jehoova tunnistajatel siiski säilida õigus kasutada teatud isikuandmeid ilma nõusolekuta, seda juhul kui selleks annab aluse nende õigustatud huvi säilitada ja hallata informatsiooni Jehoova tunnistajate ülemaailmse liikmeskonna kohta või kui selleks annavad aluse riigis kehtivad andmekaitsealased õigusaktid. Kuulutajad on teadlikud, et neil on õigus esitada kaebus oma elukohariigi andmekaitsega tegelevale järelevalveasutusele.

Jehoova tunnistajad rakendavad andmete kaitsmiseks riigis kehtivates andmekaitsealastes õigusaktides ette nähtud tehnilisi ja menetluslikke turvameetmeid. Kuulutajad mõistavad, et nende isikuandmetele pääsevad ligi ainult teatud volitatud isikud ülalmainitud eesmärkidel.

Kõik andmekaitsespetsialistile suunatud küsimused võib saata järgneval e-posti aadressil:

DataProtectionOfficer.NL@jw.org.

Kuulutajad on teadlikud, et nende elukohariigi vastutava andmetöötleja (või ka tema esindaja ja andmekaitsespetsialisti) nimi ja kontaktandmed on avaldatud veebisaidi jw.org andmekaitsega tegelevate isikute kontaktinfo lehel.

Aeg-ajalt võib muutuda meie andmete käitlemisviis kas muudatuste tõttu meie usulises tegevuses või siis seadusemuudatuste või tehnoloogia arengu tõttu. Kui ilmneb vajadus seda isikuandmete kasutamise lehte muuta, avaldame muudatused siinsamas. Nii on kuulutajatel alati ülevaade sellest, mis andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame. Palun vaadake vahetevahel seda lehte, et näha, kas on tehtud mingeid muudatusi.