Hüppa sisu juurde

Isikuandmete kasutamine. Belgia

Isikuandmete kasutamine. Belgia

Kui keegi saab Jehoova tunnistajate ülemaailmses usuorganisatsioonis kuulutajaks, annab ta nõusoleku, et see usuorganisatsioon (sealhulgas kohalik kogudus, kohalik harubüroo või Jehoova tunnistajate teised sarnased ühendused) võib õigustatud huvi korral tema isikuandmeid seadusega kooskõlas kasutada. Kuulutajad avaldavad vabatahtlikult oma isikuandmed kogudusele, nagu on kirjeldatud raamatus „Organiseeritud Jehoova tahte täitmiseks”, et osaleda jumalateenimisega seotud usulises tegevuses ning et saada vaimset tuge. (1. Peetruse 5:2.)

Kuulutajad võivad avaldada Jehoova tunnistajatele täiendavaid isikuandmeid, kui soovivad osaleda muud laadi usulises tegevuses. Isikuandmeteks võivad olla nimi, sünniaeg, sugu, ristimise kuupäev, kontaktandmed, samuti info kuulutaja vaimse seisundi, kuulutustöötegevuse või selle kohta, mis ülesandeid ta Jehoova tunnistajate seas täidab. Sellisteks andmeteks loetakse ka teavet kuulutaja usuliste veendumuste kohta ning teisi eriliiki ehk delikaatseid isikuandmeid. Isikuandmete kasutamise all võidakse silmas pidada nende kogumist, salvestamist, korrastamist, süstematiseerimist, talletamist ja teisi andmetega tehtavaid samalaadseid toiminguid.

Andmekaitsealane õigusakt selles riigis on:

Isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) nr 2016/679.

Selle õigusakti alusel annavad kuulutajad nõusoleku, et Jehoova tunnistajad võivad nende andmeid kasutada usulise tegevuse raames, sealhulgas järgnevateks tegevusteks:

  • osalemine ükskõik millisel Jehoova tunnistajate kohaliku koguduse koosolekul või vabatahtlikuna mõnes tegevuses või projektis

  • osalemine koosolekul või kokkutulekutel, mida salvestatakse ja kantakse üle, et anda Jehoova tunnistajatele usulist õpetust kõikjal maailmas

  • ükskõik millise ülesande või rolli täitmine koguduses, mistõttu tuleb Jehoova tunnistajate kuningriigisaalis olevale teadetetahvlile panna üles teave, mis sisaldab kuulutaja nime ja ülesannet

  • „Koguduse kuulutaja aruande” kaartide korrashoid ja hoiustamine

  • Jehoova tunnistajate kogudusevanemate karjasetöö (Apostlite teod 20:28; Jaakobuse 5:14, 15)

  • kontaktandmete talletamine hädaolukorra puhuks

Isikuandmeid säilitatakse määramata aja jooksul, nii kaua kui see on vajalik ülaltoodud või teistel õigustatud eesmärkidel. Kui kuulutaja otsustab blanketile „Teave ja nõusolek isikuandmete kasutamise kohta” mitte alla kirjutada, ei ole Jehoova tunnistajatel võimalik hinnata seda, kas kuulutaja on sobilik täitma teatud ülesandeid koguduses või osalema mõningates usulise tegevuse vormides.

Isikuandmeid võidakse edastada ükskõik millisele Jehoova tunnistajate ühendusele, kui see on vajalik ja kohane. Kuulutajad mõistavad, et mõned sellised ühendused võivad asuda riikides, mille andmekaitseseadused erinevad selle riigi omadest, kust andmed saadeti. Siiski mõistavad kuulutajad, et nende isikuandmete saajad, näiteks Jehoova tunnistajate USA-s asuva peakorteriga seotud ühendused, kasutavad andmeid alati vastavalt Jehoova tunnistajate andmekaitse üldtingimustele.

Kuulutajatel on õigus näha oma isikuandmeid, mis on Jehoova tunnistajate valduses, nõuda nende kustutamist, andmete töötlemise piiramist või neis olevate ebatäpsuste parandamist. Kuulutajad võivad igal ajal võtta tagasi oma nõusoleku seoses teatud viisil isikuandmete kasutamisega tulevikus. Kui kuulutaja seda teeb, võib Jehoova tunnistajatel siiski säilida õigus kasutada teatud isikuandmeid ilma nõusolekuta, kui selleks annab aluse nende õigustatud huvi säilitada ja hallata informatsiooni Jehoova tunnistajate ülemaailmse liikmeskonna kohta või isikuandmete kaitse seadus. Kuulutajad on teadlikud, et neil on õigus esitada kaebus oma elukohariigi andmekaitsega tegelevale järelevalveasutusele.

Jehoova tunnistajad rakendavad andmete kaitsmiseks isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud tehnilisi ja menetluslikke turvameetmeid. Kuulutajad mõistavad, et nende isikuandmetele pääsevad ligi ainult teatud volitatud isikud ülalmainitud eesmärkidel.

Kõik andmekaitseametnikule suunatud küsimused võib saata järgneval e-posti aadressil:

DataProtectionOfficer.BE@jw.org.

Kuulutajad on teadlikud, et nende elukohariigi andmetöötleja (või ka tema esindaja ja andmekaitseametniku) nimi ja kontaktandmed on avaldatud veebisaidi jw.org andmekaitsega tegelevate isikute kontaktinfo lehel.

Aeg-ajalt võib muutuda meie andmete käitlemisviis muudatuste tõttu meie usulises tegevuses või siis seadusemuudatuste või tehnoloogia arengu tõttu. Kui ilmneb vajadus seda isikuandmete kasutamise lehte muuta, avaldame muudatused siinsamas. Nii on kuulutajatel alati ülevaade sellest, mis andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame. Palun vaadake vahetevahel seda lehte, et näha, kas on tehtud mingeid muudatusi.