Angutet igallruukaku Qaneryaraq, ciin atengqerta “Agayutem qaneryara”? (1Thessalonians 2:13) Qaillun-mi Agayutem apertuutellruaggu umyuarteqellni yugnun?