Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Revelation 3:1-22

3  Καὶ And τῷ to theἀγγέλῳ angelτῆς of theἐν inΣάρδεσιν Sardisἐκκλησίας of ecclesiaγράψον writeΤάδε The-but (things)λέγει is sayingthe (one)ἔχων havingτὰ theἑπτὰ sevenπνεύματα spiritsτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andτοὺς theἑπτὰ sevenἀστέρας starsΟἶδά I have knownσου of youτὰ theἔργα, works,ὅτι thatὄνομα nameἔχεις you are havingὅτι thatζῇς, you are living,καὶ andνεκρὸς dead (one)εἶ. you are. 2  γίνου Be becoming γρηγορῶν, staying awake,καὶ andστήρισον fix firmlyτὰ the (things)λοιπὰ leftoverwhichἔμελλον were aboutἀποθανεῖν, to die,οὐ notγὰρ forεὕρηκά I have foundσου of youἔργα worksπεπληρωμένα having been fulfilledἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ Godμου· of me; 3  μνημόνευε be you keeping in mind οὖν thereforeπῶς howεἴληφας you have receivedκαὶ andἤκουσας you heardκαὶ andτήρει, be you keeping,καὶ andμετανόησον· repent;ἐὰν if everοὖν thereforeμὴ notγρηγορήσῃς, you should stay awake,ἥξω I shall comeὡς asκλέπτης, thief,καὶ andοὐ notμὴ notγνῷς you should knowποίαν what sort ofὥραν hourἥξω I shall comeἐπὶ uponσέ· you; 4  ἀλλὰ but ἔχεις you are havingὀλίγα fewὀνόματα namesἐν inΣάρδεσιν Sardiswhich (ones)οὐκ notἐμόλυναν pollutedτὰ theἱμάτια outer garmentsαὐτῶν, of them,καὶ andπεριπατήσουσιν they will walk aboutμετ’ withἐμοῦ meἐν inλευκοῖς, white (ones),ὅτι becauseἄξιοί worthyεἰσιν. they are. 5  The (one) νικῶν conqueringοὕτως thusπεριβαλεῖται will throw about himselfἐν inἱματίοις outer garmentsλευκοῖς, white,καὶ andοὐ notμὴ notἐξαλείψω I shall wipe outτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ of himἐκ out ofτῆς theβίβλου bookτῆς of theζωῆς, life,καὶ andὁμολογήσω I shall confessτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ of himἐνώπιον in sightτοῦ of theπατρός Fatherμου of meκαὶ andἐνώπιον in sightτῶν of theἀγγέλων angelsαὐτοῦ. of him. 6  The (one) ἔχων havingοὖς earἀκουσάτω let him hearτί whatτὸ theπνεῦμα spiritλέγει is sayingταῖς to theἐκκλησίαις. ecclesias. 7  Καὶ And τῷ to theἀγγέλῳ angelτῆς of theἐν inΦιλαδελφίᾳ Philadelphiaἐκκλησίας of ecclesiaγράψον writeΤάδε The-but (things)λέγει is sayingtheἅγιος, holy (one),theἀληθινός, truthful (one),the (one)ἔχων havingτὴν theκλεῖν keyΔαυείδ, of David,the (one)ἀνοίγων opening upκαὶ andοὐδεὶς no oneκλείσει, will shut up,καὶ andκλείων shutting upκαὶ andοὐδεὶς no oneἀνοίγει, is opening, 8  Οἶδά I have known σου of youτὰ theἔργα,— works,—ἰδοὺ look!δέδωκα I have givenἐνώπιόν in sightσου of youθύραν doorἠνεῳγμένην, having been opened up,ἣν whichοὐδεὶς no oneδύναται is ableκλεῖσαι to shut upαὐτήν,— it,—ὅτι thatμικρὰν littleἔχεις you are havingδύναμιν, power,καὶ andἐτήρησάς you observedμου of meτὸν theλόγον, word,καὶ andοὐκ notἠρνήσω you deniedτὸ theὄνομά nameμου. of me. 9  ἰδοὺ Look! διδῶ I am givingἐκ out ofτῆς theσυναγωγῆς synagogueτοῦ of theΣατανᾶ, Satan,τῶν of the (ones)λεγόντων sayingἑαυτοὺς themselvesἸουδαίους Jewsεἶναι, to be,καὶ andοὐκ notεἰσὶν they areἀλλὰ butψεύδονται,— they are lying,—ἰδοὺ look!ποιήσω I shall makeαὐτοὺς themἵνα in order thatἥξουσιν they will comeκαὶ andπροσκυνήσουσιν they will do obeisanceἐνώπιον in sightτῶν of theποδῶν feetσου, of you,καὶ andγνῶσιν they should knowὅτι thatἐγὼ Iἠγάπησά lovedσε. you. 10  ὅτι Because ἐτήρησας you observedτὸν theλόγον wordτῆς of theὑπομονῆς enduranceμου, of me,κἀγώ and Iσε youτηρήσω I shall observeἐκ out ofτῆς theὥρας hourτοῦ of theπειρασμοῦ temptationτῆς the (one)μελλούσης being aboutἔρχεσθαι to be comingἐπὶ uponτῆς theοἰκουμένης being inhabited [earth]ὅλης, whole,πειράσαι to temptτοὺς theκατοικοῦντας (ones) inhabitingἐπὶ uponτῆς theγῆς. earth. 11  ἔρχομαι I am coming ταχύ· quickly;κράτει be holding fastwhich (thing)ἔχεις, you are having,ἵνα in order thatμηδεὶς no oneλάβῃ might takeτὸν theστέφανόν crownσου. of you. 12  The (one) νικῶν conqueringποιήσω I shall makeαὐτὸν himστύλον pillarἐν inτῷ theναῷ divine habitationτοῦ of theθεοῦ Godμου, of me,καὶ andἔξω outsideοὐ notμὴ notἐξέλθῃ he should go outἔτι, yet,καὶ andγράψω I shall writeἐπ’ uponαὐτὸν himτὸ theὄνομα nameτοῦ of theθεοῦ Godμου of me,καὶ andτὸ theὄνομα nameτῆς of theπόλεως cityτοῦ of theθεοῦ Godμου, of me,τῆς of theκαινῆς newἸερουσαλήμ, Jerusalem,the (one)καταβαίνουσα stepping downἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenἀπὸ fromτοῦ theθεοῦ Godμου, of me,καὶ andτὸ theὄνομά nameμου of meτὸ theκαινόν. new. 13  The (one) ἔχων havingοὖς earἀκουσάτω let him hearτί whatτὸ theπνεῦμα spiritλέγει is sayingταῖς to theἐκκλησίαις. ecclesias. 14  Καὶ And τῷ to theἀγγέλῳ angelτῆς of theἐν inΛαοδικίᾳ Laodiceaἐκκλησίας of ecclesiaγράψον writeΤάδε The-but (things)λέγει is sayingthe᾿Αμήν, Amen,theμάρτυς witnesstheπιστὸς faithfulκαὶ andtheἀληθινός, true,theἀρχὴ beginningτῆς of theκτίσεως creationτοῦ of theθεοῦ, God, 15  Οἶδά I have known σου of youτὰ theἔργα, works,ὅτι thatοὔτε neitherψυχρὸς coldεἶ you areοὔτε norζεστός. hot.ὄφελον I owedψυχρὸς coldἦς you wereorζεστός. hot. 16  οὕτως, Thus, ὅτι becauseχλιαρὸς lukewarmεἶ you areκαὶ andοὔτε neitherζεστὸς hotοὔτε norψυχρός, cold,μέλλω I am aboutσε youἐμέσαι to vomitἐκ out ofτοῦ theστόματός mouthμου. of me. 17  ὅτι Because λέγεις you are sayingὅτι thatΠλούσιός Richεἰμι I amκαὶ andπεπλούτηκα I have become richκαὶ andοὐδὲν nothingχρείαν needἔχω, I am having,καὶ andοὐκ notοἶδας you have knownὅτι thatσὺ youεἶ aretheταλαίπωρος miserableκαὶ andἐλεινὸς pitiableκαὶ andπτωχὸς poorκαὶ andτυφλὸς blindκαὶ andγυμνός, naked, 18  συμβουλεύω I am counseling with σοι youἀγοράσαι to buyπαρ’ besideἐμοῦ of meχρυσίον goldπεπυρωμένον having been firedἐκ out ofπυρὸς fireἵνα in order thatπλουτήσῃς, you might become rich,καὶ andἱμάτια outer garmentsλευκὰ whiteἵνα in order thatπεριβάλῃ you might throw about yourselfκαὶ andμὴ notφανερωθῇ might be manifestedtheαἰσχύνη shameτῆς of theγυμνότητός nakednessσου, of you,καὶ andκολλούριον eyesalveἐγχρῖσαι to anoint inτοὺς theὀφθαλμούς eyesσου of youἵνα in order thatβλέπῃς. you may be looking. 19  ἐγὼ I ὅσους as many (ones) asἐὰν if everφιλῶ I may have affection forἐλέγχω I am reprovingκαὶ andπαιδεύω· I am disciplining;ζήλευε be you zealousοὖν thereforeκαὶ andμετανόησον. repent. 20  Ἰδοὺ Look! ἕστηκα I have stoodἐπὶ uponτὴν theθύραν doorκαὶ andκρούω· I am knocking;ἐάν if everτις anyoneἀκούσῃ should hearτῆς of theφωνῆς voiceμου of meκαὶ andἀνοίξῃ he should open upτὴν theθύραν, door,εἰσελεύσομαι I shall come inπρὸς towardαὐτὸν himκαὶ andδειπνήσω I shall have supperμετ’ withαὐτοῦ himκαὶ andαὐτὸς heμετ’ withἐμοῦ. me. 21  The (one) νικῶν conqueringδώσω I shall giveαὐτῷ to himκαθίσαι to sit downμετ’ withἐμοῦ meἐν inτῷ theθρόνῳ throneμου, of me,ὡς asκἀγὼ also Iἐνίκησα conqueredκαὶ andἐκάθισα I sat downμετὰ withτοῦ theπατρός Fatherμου of meἐν inτῷ theθρόνῳ throneαὐτοῦ. of him. 22  The (one) ἔχων havingοὖς earἀκουσάτω let him hearτί whatτὸ theπνεῦμα spiritλέγει is sayingταῖς to theἐκκλησίαις. ecclesias.

Footnotes