Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Revelation 21:1-27

21  Καὶ And εἶδον I sawοὐρανὸν heavenκαινὸν newκαὶ andγῆν earthκαινήν· new;theγὰρ forπρῶτος firstοὐρανὸς heavenκαὶ andtheπρώτη firstγῆ earthἀπῆλθαν, went off,καὶ andtheθάλασσα seaοὐκ notἔστιν isἔτι. yet. 2  καὶ And τὴν theπόλιν cityτὴν theἁγίαν holyἸερουσαλὴμ Jerusalemκαινὴν newεἶδον I sawκαταβαίνουσαν stepping downἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenἀπὸ fromτοῦ theθεοῦ, God,ἡτοιμασμένην having been preparedὡς asνύμφην brideκεκοσμημένην having been adornedτῷ to theἀνδρὶ male personαὐτῆς. of her. 3  καὶ And ἤκουσα I heardφωνῆς of voiceμεγάλης greatἐκ out ofτοῦ theθρόνου throneλεγούσης sayingἸδοὺ Look!Theσκηνὴ tentτοῦ of theθεοῦ Godμετὰ withτῶν theἀνθρώπων, men,καὶ andσκηνώσει he will tentμετ’ withαὐτῶν, them,καὶ andαὐτοὶ theyλαοὶ peoplesαὐτοῦ of himἔσονται, will be,καὶ andαὐτὸς hetheθεὸς Godμετ’ withαὐτῶν themἔσται, will be, 4  καὶ and ἐξαλείψει he will wipe outπᾶν everyδάκρυον tearἐκ out ofτῶν theὀφθαλμῶν eyesαὐτῶν, of them,καὶ andtheθάνατος deathοὐκ notἔσται will beἔτι· yet;οὔτε neitherπένθος mourningοὔτε norκραυγὴ outcryοὔτε norπόνος painοὐκ notἔσται it will beἔτι. yet.τὰ Theπρῶτα first (things)ἀπῆλθαν. went off. 5  καὶ And εἶπεν saidthe (one)καθήμενος sittingἐπὶ uponτῷ theθρόνῳ throneἸδοὺ Look!καινὰ Newποιῶ I am makingπάντα. all (things).καὶ Andλέγει he is sayingΓράψον, Write,ὅτι becauseοὗτοι theseοἱ theλόγοι wordsπιστοὶ faithfulκαὶ andἀληθινοί trueεἰσιν. are. 6  καὶ And εἶπέν he saidμοι to meΓέγοναν. They have occurred.ἐγὼ Iτὸ theἌλφα Alphaκαὶ andτὸ the῏Ω, Omega,theἀρχὴ beginningκαὶ andτὸ theτέλος. end.ἐγὼ Iτῷ to the (one)διψῶντι thirstingδώσω I shall giveἐκ out ofτῆς theπηγῆς fountainτοῦ of theὕδατος waterτῆς of theζωῆς lifeδωρεάν. (as) free gift. 7  The (one) νικῶν conqueringκληρονομήσει will inheritταῦτα, these (things),καὶ andἔσομαι I shall beαὐτῷ to himθεὸς Godκαὶ andαὐτὸς heἔσται will beμοι to meυἱός. son. 8  τοῖς To the δὲ butδειλοῖς cowardsκαὶ andἀπίστοις to unbelieving (ones)καὶ andἐβδελυγμένοις to (ones) having been made disgustingκαὶ andφονεῦσι to murderersκαὶ andπόρνοις to fornicatorsκαὶ andφαρμακοῖς to druggersκαὶ andεἰδωλολάτραις to idolatersκαὶ andπᾶσι to allτοῖς theψευδέσιν liarsτὸ theμέρος partαὐτῶν of themἐν inτῇ theλίμνῃ lakeτῇ the (one)καιομένῃ burningπυρὶ to fireκαὶ andθείῳ, sulphur,whichἐστιν istheθάνατος deaththeδεύτερος. second. 9  Καὶ And ἦλθεν cameεἷς oneἐκ out ofτῶν theἑπτὰ sevenἀγγέλων angelsτῶν of the (ones)ἐχόντων havingτὰς theἑπτὰ sevenφιάλας, bowls,τῶν of the (ones)γεμόντων being fullτῶν of theἑπτὰ sevenπληγῶν plaguesτῶν theἐσχάτων, last,καὶ andἐλάλησεν he spokeμετ’ withἐμοῦ meλέγων sayingΔεῦρο, Hither,δείξω I shall showσοι to youτὴν theνύμφην brideτὴν theγυναῖκα womanτοῦ of theἀρνίου. Lamb. 10  καὶ And ἀπήνεγκέν he bore offμε meἐν inπνεύματι spiritἐπὶ uponὄρος mountainμέγα greatκαὶ andὑψηλόν, high,καὶ andἔδειξέν he showedμοι to meτὴν theπόλιν cityτὴν theἁγίαν holyἸερουσαλὴμ Jerusalemκαταβαίνουσαν stepping downἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenἀπὸ fromτοῦ theθεοῦ, God, 11  ἔχουσαν having τὴν theδόξαν gloryτοῦ of theθεοῦ· God;theφωστὴρ illuminatorαὐτῆς of itὅμοιος likeλίθῳ to stoneτιμιωτάτῳ, most precious,ὡς asλίθῳ to stoneἰάσπιδι jasperκρυσταλλίζοντι· being clear like crystal; 12  ἔχουσα (she) having τεῖχος wallμέγα greatκαὶ andὑψηλόν, high,ἔχουσα havingπυλῶνας gatesδώδεκα, twelve,καὶ andἐπὶ uponτοῖς theπυλῶσιν gatesἀγγέλους angelsδώδεκα, twelve,καὶ andὀνόματα namesἐπιγεγραμμένα having been inscribedwhich (ones)ἐστιν isτῶν of theδώδεκα twelveφυλῶν tribesυἱῶν of sonsἸσραήλ· of Israel; 13  ἀπὸ from ἀνατολῆς (sun) risingπυλῶνες gatesτρεῖς, three,καὶ andἀπὸ fromβορρᾶ northπυλῶνες gatesτρεῖς, three,καὶ andἀπὸ fromνότου southπυλῶνες gatesτρεῖς, three,καὶ andἀπὸ fromδυσμῶν (sun) settingsπυλῶνες gatesτρεῖς· three; 14  καὶ and τὸ theτεῖχος wallτῆς of theπόλεως cityἔχων havingθεμελίους foundation [stones]δώδεκα, twelve,καὶ andἐπ’ uponαὐτῶν themδώδεκα twelveὀνόματα namesτῶν of theδώδεκα twelveἀποστόλων apostlesτοῦ of theἀρνίου. Lamb. 15  Καὶ And the (one)λαλῶν speakingμετ’ withἐμοῦ meεἶχεν was havingμέτρον measureκάλαμον reedχρυσοῦν, golden,ἵνα in order thatμετρήσῃ he might measureτὴν theπόλιν cityκαὶ andτοὺς theπυλῶνας gatesαὐτῆς of itκαὶ andτὸ theτεῖχος wallαὐτῆς. of it. 16  καὶ And theπόλις cityτετράγωνος four-corneredκεῖται, is lying,καὶ andτὸ theμῆκος lengthαὐτῆς of itὅσον as much asτὸ theπλάτος. breadth.καὶ Andἐμέτρησεν he measuredτὴν theπόλιν cityτῷ to theκαλάμῳ reedἐπὶ uponσταδίων stadiaδώδεκα twelveχιλιάδων· thousand;τὸ theμῆκος lengthκαὶ andτὸ theπλάτος breadthκαὶ andτὸ theὕψος heightαὐτῆς of itἴσα equal (ones)ἐστίν. is. 17  καὶ And ἐμέτρησεν he measuredτὸ theτεῖχος wallαὐτῆς of itἑκατὸν hundredτεσσεράκοντα forty-τεσσάρων fourπηχῶν, of cubits,μέτρον measureἀνθρώπου, of man,whichἐστιν isἀγγέλου. of angel. 18  καὶ And theἐνδώμησις structureτοῦ of theτείχους wallαὐτῆς of itἴασπις, jasper,καὶ andtheπόλις cityχρυσίον goldκαθαρὸν cleanὅμοιον likeὑάλῳ to glassκαθαρῷ· clean; 19  οἱ the θεμέλιοι foundation [stones]τοῦ of theτείχους wallτῆς of theπόλεως cityπαντὶ to everyλίθῳ stoneτιμίῳ preciousκεκοσμημένοι· (ones) having been adorned;theθεμέλιος foundation [stone]theπρῶτος first (one)ἴασπις, jasper,theδεύτερος second (one)σάπφειρος, sapphire,theτρίτος third (one)χαλκηδών, chalcedony,theτέταρτος fourth (one)σμάραγδος, emerald, 20  the πέμπτος fifth (one)σαρδόνυξ, sardonyx,theἕκτος sixth (one)σάρδιον, sardius,theἕβδομος seventh (one)χρυσόλιθος, chrysolite,theὄγδοος eighth (one)βήρυλλος, beryl,theἔνατος ninth (one)τοπάζιον, topaz,theδέκατος tenth (one)χρυσόπρασος, chrysoprase,theἑνδέκατος eleventh (one)ὑάκινθος, hyacinth,theδωδέκατος twelfth (one)ἀμέθυστος· amethyst; 21  καὶ and οἱ theδώδεκα twelveπυλῶνες gatesδώδεκα twelveμαργαρῖται, pearls,ἀνὰ upεἷς oneἕκαστος eachτῶν of theπυλώνων gatesἦν wasἐξ out ofἑνὸς oneμαργαρίτου· pearl;καὶ andtheπλατεῖα broad wayτῆς of theπόλεως cityχρυσίον goldκαθαρὸν cleanὡς asὕαλος glassδιαυγής. through-beamed. 22  Καὶ And ναὸν divine habitationοὐκ notεἶδον I sawἐν inαὐτῇ, it,theγὰρ forκύριος, Lord,theθεός, God,theπαντοκράτωρ, Almighty,ναὸς divine habitationαὐτῆς of itἐστίν, is,καὶ andτὸ theἀρνίον. Lamb. 23  καὶ And theπόλις cityοὐ notχρείαν needἔχει is havingτοῦ of theἡλίου sunοὐδὲ not-butτῆς of theσελήνης, moon,ἵνα in order thatφαίνωσιν they may be shiningαὐτῇ, to it,theγὰρ forδόξα gloryτοῦ of theθεοῦ Godἐφώτισεν lighted upαὐτήν, it,καὶ andtheλύχνος lampαὐτῆς of itτὸ theἀρνίον. Lamb. 24  καὶ And περιπατήσουσιν will walk aboutτὰ theἔθνη nationsδιὰ throughτοῦ theφωτὸς lightαὐτῆς· of it;καὶ andοἱ theβασιλεῖς kingsτῆς of theγῆς earthφέρουσιν are bearingτὴν theδόξαν gloryαὐτῶν of themεἰς intoαὐτήν· it; 25  καὶ and οἱ theπυλῶνες gatesαὐτῆς of itοὐ notμὴ notκλεισθῶσιν should be shut upἡμέρας, of day,νὺξ nightγὰρ forοὐκ notἔσται will beἐκεῖ there 26  καὶ and οἴσουσιν they will bearτὴν theδόξαν gloryκαὶ andτὴν theτιμὴν honorτῶν of theἐθνῶν nationsεἰς intoαὐτήν. it. 27  καὶ And οὐ notμὴ notεἰσέλθῃ might enterεἰς intoαὐτὴν itπᾶν everyκοινὸν common (thing)καὶ andthe (one)ποιῶν doingβδέλυγμα disgusting thingκαὶ andψεῦδος, lie,εἰ ifμὴ notοἱ the (ones)γεγραμμένοι having been writtenἐν inτῷ theβιβλίῳ little bookτῆς of theζωῆς lifeτοῦ of theἀρνίου. Lamb.

Footnotes