Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Philippians 2:1-30

2  Εἴ If τις anyοὖν thereforeπαράκλησις encouragementἐν inΧριστῷ, Christ,εἴ ifτι anyπαραμύθιον consolationἀγάπης, of love,εἴ ifτις anyκοινωνία sharingπνεύματος, of spirit,εἴ ifτις anyσπλάγχνα bowelsκαὶ andοἰκτιρμοί, compassions, 2  πληρώσατέ fill YOU μου of meτὴν theχαρὰν joyἵνα in order thatτὸ theαὐτὸ very (thing)φρονῆτε, YOU may be minding,τὴν theαὐτὴν veryἀγάπην loveἔχοντες, having,σύνψυχοι, together in soul,τὸ theἓν one (thing)φρονοῦντες, minding, 3  μηδὲν nothing κατ’ according toἐριθίαν contentiousnessμηδὲ norκατὰ according toκενοδοξίαν, vainglory,ἀλλὰ butτῇ to theταπεινοφροσύνῃ lowly-mindednessἀλλήλους one anotherἡγούμενοι consideringὑπερέχοντας (ones) having overἑαυτῶν, of selves, 4  μὴ not τὰ the (things)ἑαυτῶν of selvesἕκαστοι each (ones)σκοποῦντες, looking at,ἀλλὰ butκαὶ alsoτὰ the (things)ἑτέρων of different (ones)ἕκαστοι. each (ones). 5  τοῦτο This φρονεῖτε be YOU mindingἐν inὑμῖν YOUwhichκαὶ alsoἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ, Jesus, 6  ὃς who ἐν inμορφῇ formθεοῦ of Godὑπάρχων existingοὐχ notἁρπαγμὸν snatchingἡγήσατο he consideredτὸ theεἶναι to beἴσα equal (things)θεῷ, to God, 7  ἀλλὰ but ἑαυτὸν himselfἐκένωσεν he emptiedμορφὴν formδούλου of slaveλαβών, having taken,ἐν inὁμοιώματι likenessἀνθρώπων of menγενόμενος· having become; 8  καὶ and σχήματι to fashionεὑρεθεὶς having been foundὡς asἄνθρωπος manἐταπείνωσεν he made lowlyἑαυτὸν himselfγενόμενος having becomeὑπήκοος obedientμέχρι untilθανάτου, death,θανάτου of deathδὲ butσταυροῦ· of stake; 9  διὸ through which καὶ alsotheθεὸς Godαὐτὸν himὑπερύψωσεν, put high up over,καὶ andἐχαρίσατο he graciously gaveαὐτῷ to himτὸ theὄνομα nameτὸ theὑπὲρ overπᾶν everyὄνομα, name, 10  ἵνα in order that ἐν inτῷ theὀνόματι nameἸησοῦ of Jesusπᾶν everyγόνυ kneeκάμψῃ should bendἐπουρανίων of those in heavenκαὶ andἐπιγείων of those on earthκαὶ andκαταχθονίων, of those underground, 11  καὶ and πᾶσα everyγλῶσσα tongueἐξομολογήσηται should confess outὅτι thatΚύριος LordἸησοῦς JesusΧριστὸς Christεἰς intoδόξαν gloryθεοῦ of Godπατρός. Father. 12  Ὥστε, As-and, ἀγαπητοί loved (ones)μου, of me,καθὼς according asπάντοτε alwaysὑπηκούσατε, YOU obeyed,μὴ notὡς asἐν inτῇ theπαρουσίᾳ presenceμου of meμόνον onlyἀλλὰ butνῦν nowπολλῷ to muchμᾶλλον ratherἐν inτῇ theἀπουσίᾳ absenceμου, of me,μετὰ withφόβου fearκαὶ andτρόμου tremblingτὴν theἑαυτῶν of selvesσωτηρίαν salvationκατεργάζεσθε, be YOU working down, 13  θεὸς God γάρ forἐστιν isthe (one)ἐνεργῶν working withinἐν inὑμῖν YOUκαὶ bothτὸ theθέλειν to be willingκαὶ andτὸ theἐνεργεῖν to be working withinὑπὲρ overτῆς theεὐδοκίας· well-thinking; 14  πάντα all (things) ποιεῖτε be YOU doingχωρὶς apart fromγογγυσμῶν murmuringsκαὶ andδιαλογισμῶν· divided reckonings; 15  ἵνα in order that γένησθε YOU may becomeἄμεμπτοι blamelessκαὶ andἀκέραιοι, unblended,τέκνα childrenθεοῦ of Godἄμωμα unblemishedμέσον (in) midstγενεᾶς of generationσκολιᾶς crookedκαὶ andδιεστραμμένης, turned through,ἐν inοἷς whomφαίνεσθε YOU are shiningὡς asφωστῆρες illuminatorsἐν inκόσμῳ world 16  λόγον word ζωῆς of lifeἐπέχοντες, having upon,εἰς intoκαύχημα boastingἐμοὶ to meεἰς intoἡμέραν dayΧριστοῦ, of Christ,ὅτι thatοὐκ notεἰς intoκενὸν empti (ness)ἔδραμον I ranοὐδὲ norεἰς intoκενὸν empti (ness)ἐκοπίασα. I labored. 17  ᾿Αλλὰ But εἰ ifκαὶ alsoσπένδομαι I am being poured as libationἐπὶ uponτῇ theθυσίᾳ sacrificeκαὶ andλειτουργίᾳ public workτῆς of theπίστεως faithὑμῶν, of YOU,χαίρω I am rejoicingκαὶ andσυνχαίρω I am rejoicing withπᾶσιν allὑμῖν· YOU; 18  τὸ the δὲ butαὐτὸ very (thing)καὶ alsoὑμεῖς YOUχαίρετε be YOU rejoicingκαὶ andσυνχαίρετέ be YOU rejoicing withμοι. me. 19  ᾿Ελπίζω I am hoping δὲ butἐν inκυρίῳ LordἸησοῦ JesusΤιμόθεον Timothyταχέως quicklyπέμψαι to sendὑμῖν, to YOU,ἵνα in order thatκἀγὼ also Iεὐψυχῶ may be well of soulγνοὺς having knownτὰ the (things)περὶ aboutὑμῶν. YOU. 20  οὐδένα No one γὰρ forἔχω I am havingἰσόψυχον equal-souledὅστις whoγνησίως genuinelyτὰ the (things)περὶ aboutὑμῶν YOUμεριμνήσει, he will care, 21  οἱ the πάντες allγὰρ forτὰ the (things)ἑαυτῶν of themselvesζητοῦσιν, they are seeking,οὐ notτὰ the (things)Χριστοῦ of ChristἸησοῦ. Jesus. 22  τὴν The δὲ butδοκιμὴν proofαὐτοῦ of himγινώσκετε, YOU are knowing,ὅτι thatὡς asπατρὶ to fatherτέκνον childσὺν together withἐμοὶ meἐδούλευσεν he slavedεἰς intoτὸ theεὐαγγέλιον. good news. 23  Τοῦτον This (one) μὲν indeedοὖν thereforeἐλπίζω I am hopingπέμψαι to sendὡς asἂν likelyἀφίδω I might see offτὰ the (things)περὶ aboutἐμὲ meἐξαυτῆς· out of very [hour]; 24  πέποιθα I have been confident δὲ butἐν inκυρίῳ Lordὅτι thatκαὶ alsoαὐτὸς veryταχέως quicklyἐλεύσομαι. I shall come. 25  ἀναγκαῖον Necessary δὲ butἡγησάμην I considered᾿Επαφρόδιτον Epaphroditusτὸν theἀδελφὸν brotherκαὶ andσυνεργὸν fellow workerκαὶ andσυνστρατιώτην fellow soldierμου, of me,ὑμῶν of YOUδὲ butἀπόστολον apostleκαὶ andλειτουργὸν public workerτῆς of theχρείας needμου, of me,πέμψαι to sendπρὸς towardὑμᾶς, YOU, 26  ἐπειδὴ since ἐπιποθῶν longing afterἦν he wasπάντας allὑμᾶς YOUἰδεῖν, to see,καὶ andἀδημονῶν being depressedδιότι becauseἠκούσατε YOU heardὅτι thatἠσθένησεν. he fell sick. 27  καὶ And γὰρ forἠσθένησεν he fell sickπαραπλήσιον beside-nearθανάτου· death;ἀλλὰ buttheθεὸς Godἠλέησεν had mercy onαὐτόν, him,οὐκ notαὐτὸν himδὲ butμόνον onlyἀλλὰ butκαὶ alsoἐμέ, me,ἵνα in order thatμὴ notλύπην sadnessἐπὶ uponλύπην sadnessσχῶ. I should have. 28  σπουδαιοτέρως More speedily οὖν thereforeἔπεμψα I sentαὐτὸν himἵνα in order thatἰδόντες having seenαὐτὸν himπάλιν againχαρῆτε YOU might rejoiceκἀγὼ and Iἀλυπότερος less saddenedὦ. I may be. 29  προσδέχεσθε Receive YOU toward οὖν thereforeαὐτὸν himἐν inκυρίῳ Lordμετὰ withπάσης allχαρᾶς, joy,καὶ andτοὺς theτοιούτους such (ones)ἐντίμους in honorἔχετε, be YOU having, 30  ὅτι because διὰ throughτὸ theἔργον workΚυρίου of Lordμέχρι untilθανάτου deathἤγγισεν, he came near,παραβολευσάμενος having thrown self besideτῇ to theψυχῇ soulἵνα in order thatἀναπληρώσῃ he might fill upτὸ theὑμῶν of YOUὑστέρημα lackτῆς of theπρός towardμε meλειτουργίας. public work.

Footnotes