Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Philippians 1:1-30

1  Παῦλος Paul καὶ andΤιμόθεος Timothyδοῦλοι slavesΧριστοῦ of ChristἸησοῦ Jesusπᾶσιν to allτοῖς theἁγίοις holy (ones)ἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ Jesusτοῖς to the (ones)οὖσιν beingἐν inΦιλίπποις Philippiσὺν together withἐπισκόποις overseersκαὶ andδιακόνοις· servants; 2  χάρις undeserved kindness ὑμῖν to YOUκαὶ andεἰρήνη peaceἀπὸ fromθεοῦ Godπατρὸς Fatherἡμῶν of usκαὶ andκυρίου of LordἸησοῦ JesusΧριστοῦ. Christ. 3  Εὐχαριστῶ I am thanking τῷ theθεῷ Godμου of meἐπὶ uponπάσῃ everyτῇ theμνείᾳ mentionὑμῶν of YOU 4  πάντοτε always ἐν inπάσῃ everyδεήσει supplicationμου of meὑπὲρ overπάντων allὑμῶν, of YOU,μετὰ withχαρᾶς joyτὴν theδέησιν supplicationποιούμενος, making, 5  ἐπὶ upon τῇ theκοινωνίᾳ sharingὑμῶν of YOUεἰς intoτὸ theεὐαγγέλιον good newsἀπὸ fromτῆς theπρώτης firstἡμέρας dayἄχρι untilτοῦ theνῦν, now, 6  πεποιθὼς having been confident αὐτὸ veryτοῦτο this (thing)ὅτι thatthe (one)ἐναρξάμενος having begun withinἐν inὑμῖν YOUἔργον workἀγαθὸν goodἐπιτελέσει he will put end uponἄχρι untilἡμέρας dayἸησοῦ of JesusΧριστοῦ· Christ; 7  καθώς according as ἐστιν it isδίκαιον righteousἐμοὶ to meτοῦτο thisφρονεῖν to be mindingὑπὲρ overπάντων allὑμῶν, of YOU,διὰ throughτὸ theἔχειν to be havingμε meἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartὑμᾶς, YOU,ἔν inτε andτοῖς theδεσμοῖς bondsμου of meκαὶ andἐν inτῇ theἀπολογίᾳ defenseκαὶ andβεβαιώσει stabilizingτοῦ of theεὐαγγελίου good newsσυνκοινωνούς sharers withμου of meτῆς of theχάριτος undeserved kindnessπάντας allὑμᾶς YOUὄντας. being. 8  μάρτυς Witness γάρ forμου of metheθεός, God,ὡς asἐπιποθῶ I am longing forπάντας allὑμᾶς YOUἐν inσπλάγχνοις bowelsΧριστοῦ of ChristἸησοῦ. Jesus. 9  καὶ And τοῦτο thisπροσεύχομαι I am prayingἵνα in order thattheἀγάπη loveὑμῶν of YOUἔτι yetμᾶλλον ratherκαὶ andμᾶλλον ratherπερισσεύῃ it may be aboundingἐν inἐπιγνώσει accurate knowledgeκαὶ andπάσῃ allαἰσθήσει, sense-perception, 10  εἰς into τὸ theδοκιμάζειν to be making proof ofὑμᾶς YOUτὰ the (things)διαφέροντα, differing,ἵνα in order thatἦτε YOU may beεἰλικρινεῖς sincereκαὶ andἀπρόσκοποι not striking towardεἰς intoἡμέραν dayΧριστοῦ, of Christ, 11  πεπληρωμένοι having been filled καρπὸν fruitδικαιοσύνης of righteousnessτὸν the (one)διὰ throughἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christεἰς intoδόξαν gloryκαὶ andἔπαινον praiseθεοῦ. of God. 12  Γινώσκειν To be knowing δὲ butὑμᾶς YOUβούλομαι, I am wishing,ἀδελφοί, brothers,ὅτι thatτὰ the (things)κατ’ according toἐμὲ meμᾶλλον ratherεἰς intoπροκοπὴν striking aheadτοῦ of theεὐαγγελίου good newsἐλήλυθεν, it has come, 13  ὥστε as-and τοὺς theδεσμούς bondsμου of meφανεροὺς manifestἐν inΧριστῷ Christγενέσθαι to becomeἐν inὅλῳ wholeτῷ theπραιτωρίῳ praetoriumκαὶ andτοῖς to theλοιποῖς leftover (ones)πᾶσιν, all, 14  καὶ and τοὺς theπλείονας more (ones)τῶν of theἀδελφῶν brothersἐν inκυρίῳ Lordπεποιθότας having been confidentτοῖς to theδεσμοῖς bondsμου of meπερισσοτέρως more abundantlyτολμᾷν to be daringἀφόβως fearlesslyτὸν theλόγον wordτοῦ of theθεοῦ Godλαλεῖν. to be speaking. 15  Τινὲς Some μὲν indeedκαὶ alsoδιὰ throughφθόνον envyκαὶ andἔριν, strife,τινὲς someδὲ butκαὶ andδι’ throughεὐδοκίαν well-thinkingτὸν theχριστὸν Christκηρύσσουσιν· they are preaching; 16  οἱ the (ones) μὲν indeedἐξ out ofἀγάπης, love,εἰδότες having knownὅτι thatεἰς intoἀπολογίαν defenseτοῦ of theεὐαγγελίου good newsκεῖμαι, I am lying, 17  οἱ the (ones) δὲ butἐξ out ofἐριθίας contentiousnessτὸν theχριστὸν Christκαταγγέλλουσιν, they are announcing down,οὐχ notἁγνῶς, purely,οἰόμενοι supposingθλίψιν tribulationἐγείρειν to be raising upτοῖς to theδεσμοῖς bondsμου. of me. 18  τί What γάρ; for?πλὴν Besidesὅτι thatπαντὶ to everyτρόπῳ, manner,εἴτε whetherπροφάσει to pretenseεἴτε orἀληθείᾳ, to truth,Χριστὸς Christκαταγγέλλεται, is being announced down,καὶ andἐν inτούτῳ thisχαίρω· I am rejoicing;ἀλλὰ butκαὶ alsoχαρήσομαι, I shall rejoice, 19  οἶδα I have known γὰρ forὅτι thatτοῦτό thisμοι to meἀποβήσεται will step offεἰς intoσωτηρίαν salvationδιὰ throughτῆς theὑμῶν of YOUδεήσεως supplicationκαὶ andἐπιχορηγίας supplyτοῦ of theπνεύματος spiritἸησοῦ of JesusΧριστοῦ, Christ, 20  κατὰ according to τὴν theἀποκαραδοκίαν eager expectationκαὶ andἐλπίδα hopeμου of meὅτι thatἐν inοὐδενὶ nothingαἰσχυνθήσομαι, I shall be shamed,ἀλλ’ butἐν inπάσῃ allπαρρησίᾳ outspokennessὡς asπάντοτε alwaysκαὶ alsoνῦν nowμεγαλυνθήσεται will be magnifiedΧριστὸς Christἐν inτῷ theσώματί bodyμου, of me,εἴτε whetherδιὰ throughζωῆς lifeεἴτε orδιὰ throughθανάτου. death. 21  ᾿Εμοὶ To me γὰρ forτὸ theζῇν to be livingΧριστὸς Christκαὶ andτὸ theἀποθανεῖν to dieκέρδος. gain. 22  εἰ If δὲ butτὸ theζῇν to be livingἐν inσαρκί, flesh,τοῦτό thisμοι to meκαρπὸς fruitageἔργου,— of work,—καὶ andτί whatαἱρήσομαι shall I selectοὐ notγνωρίζω· I am making known; 23  συνέχομαι I am being held together δὲ butἐκ out ofτῶν theδύο, two (things),τὴν theἐπιθυμίαν desireἔχων havingεἰς intoτὸ theἀναλῦσαι to be loosing upκαὶ andσὺν together withΧριστῷ Christεἶναι, to be,πολλῷ to muchγὰρ forμᾶλλον ratherκρεῖσσον, better, 24  τὸ the δὲ butἐπιμένειν to be remaining uponτῇ to theσαρκὶ fleshἀναγκαιότερον more necessaryδι’ throughὑμᾶς. YOU. 25  καὶ And τοῦτο thisπεποιθὼς having been confidentοἶδα I have knownὅτι thatμενῶ I shall remainκαὶ andπαραμενῶ I shall remain alongsideπᾶσιν to allὑμῖν to YOUεἰς intoτὴν theὑμῶν of YOUπροκοπὴν striking aheadκαὶ andχαρὰν joyτῆς of theπίστεως, faith, 26  ἵνα in order that τὸ theκαύχημα boastingὑμῶν of YOUπερισσεύῃ may be aboundingἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ Jesusἐν inἐμοὶ meδιὰ throughτῆς theἐμῆς myπαρουσίας presenceπάλιν againπρὸς towardὑμᾶς. YOU. 27  Μόνον Only ἀξίως worthilyτοῦ of theεὐαγγελίου good newsτοῦ of theχριστοῦ Christπολιτεύεσθε, be YOU behaving as citizens,ἵνα in order thatεἴτε whetherἐλθὼν having comeκαὶ andἰδὼν having seenὑμᾶς YOUεἴτε orἀπὼν being absentἀκούω I may be hearingτὰ the (things)περὶ aboutὑμῶν, YOU,ὅτι thatστήκετε YOU are standingἐν inἑνὶ oneπνεύματι, spirit,μιᾷ to oneψυχῇ soulσυναθλοῦντες striving togetherτῇ to theπίστει faithτοῦ of theεὐαγγελίου, good news, 28  καὶ and μὴ notπτυρόμενοι being frightenedἐν inμηδενὶ nothingὑπὸ byτῶν theἀντικειμένων (ones) lying againstἥτις whichἐστὶν isαὐτοῖς to themἔνδειξις showing withinἀπωλείας, of destruction,ὑμῶν of YOUδὲ butσωτηρίας, of salvation,καὶ andτοῦτο thisἀπὸ fromθεοῦ, God, 29  ὅτι because ὑμῖν to YOUἐχαρίσθη it was graciously givenτὸ theὑπὲρ overΧριστοῦ, Christ,οὐ notμόνον onlyτὸ theεἰς intoαὐτὸν himπιστεύειν to be believingἀλλὰ butκαὶ alsoτὸ theὑπὲρ overαὐτοῦ himπάσχειν, to be suffering, 30  τὸν the αὐτὸν veryἀγῶνα struggleἔχοντες havingοἷον of what sortεἴδετε YOU sawἐν inἐμοὶ meκαὶ andνῦν nowἀκούετε YOU are hearingἐν inἐμοί. me.

Footnotes