Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Matthew 24:1-51

24  Καὶ And ἐξελθὼν having gone outtheἸησοῦς Jesusἀπὸ fromτοῦ theἱεροῦ templeἐπορεύετο, was going his way,καὶ andπροσῆλθον came towardοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himἐπιδεῖξαι to showαὐτῷ to himτὰς theοἰκοδομὰς buildingsτοῦ of theἱεροῦ· temple; 2  the (one) δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidαὐτοῖς to themΟὐ Notβλέπετε YOU are looking atταῦτα these (things)πάντα; all?ἀμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,οὐ notμὴ notἀφεθῇ should be let go offὧδε hereλίθος stoneἐπὶ uponλίθον stoneὃς whichοὐ notκαταλυθήσεται. will be loosed down. 3  Καθημένου Sitting δὲ butαὐτοῦ of himἐπὶ uponτοῦ theὌρους Mountτῶν of the᾿Ελαιῶν Olivesπροσῆλθον came towardαὐτῷ himοἱ theμαθηταὶ disciplesκατ’ according toἰδίαν private [spot]λέγοντες sayingΕἰπὸν Sayἡμῖν to usπότε whenταῦτα these (things)ἔσται, will be,καὶ andτί whatτὸ theσημεῖον signτῆς of theσῆς yourπαρουσίας presenceκαὶ andσυντελείας of conclusionτοῦ of theαἰῶνος. age. 4  καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΒλέπετε Be YOU looking atμή notτις anyoneὑμᾶς YOUπλανήσῃ· might mislead; 5  πολλοὶ many γὰρ forἐλεύσονται will comeἐπὶ uponτῷ theὀνόματί nameμου of meλέγοντες saying᾿Εγώ Iεἰμι amtheχριστός, Christ,καὶ andπολλοὺς manyπλανήσουσιν. they will mislead. 6  μελλήσετε YOU will be about δὲ butἀκούειν to be hearingπολέμους warsκαὶ andἀκοὰς hearingsπολέμων· of wars;ὁρᾶτε, be seeing you,μὴ notθροεῖσθε· you be terrified;δεῖ it is necessaryγὰρ forγενέσθαι, to occur,ἀλλ’ butοὔπω not yetἐστὶν isτὸ theτέλος. end. 7  ἐγερθήσεται Will rise up γὰρ forἔθνος nationἐπὶ uponἔθνος nationκαὶ andβασιλεία kingdomἐπὶ uponβασιλείαν, kingdom,καὶ andἔσονται will beλιμοὶ faminesκαὶ andσεισμοὶ [earth] quakesκατὰ down onτόπους· places; 8  πάντα all δὲ butταῦτα these (things)ἀρχὴ beginningὠδίνων. of pangs of birth. 9  τότε Then παραδώσουσιν they will give overὑμᾶς YOUεἰς intoθλίψιν tribulationκαὶ andἀποκτενοῦσιν will killὑμᾶς, YOU,καὶ andἔσεσθε YOU will beμισούμενοι (ones) being hatedὑπὸ byπάντων allτῶν theἐθνῶν nationsδιὰ throughτὸ theὄνομά nameμου. of me. 10  καὶ And τότε thenσκανδαλισθήσονται will be stumbledπολλοὶ manyκαὶ andἀλλήλους one anotherπαραδώσουσιν they will give overκαὶ andμισήσουσιν they will hateἀλλήλους· one another; 11  καὶ and πολλοὶ manyψευδοπροφῆται false prophetsἐγερθήσονται will rise upκαὶ andπλανήσουσιν will misleadπολλούς· many; 12  καὶ and διὰ throughτὸ theπληθυνθῆναι to be increasedτὴν theἀνομίαν lawlessnessψυγήσεται will cool offtheἀγάπη loveτῶν of theπολλῶν. many. 13  The (one) δὲ butὑπομείνας having enduredεἰς intoτέλος endοὗτος this (one)σωθήσεται. will be saved. 14  καὶ And κηρυχθήσεται will be preachedτοῦτο thisτὸ theεὐαγγέλιον good newsτῆς of theβασιλείας kingdomἐν inὅλῃ wholeτῇ theοἰκουμένῃ inhabited [earth]εἰς intoμαρτύριον witnessπᾶσιν to allτοῖς theἔθνεσιν, nations,καὶ andτότε thenἥξει will comeτὸ theτέλος. end. 15  Ὅταν Whenever οὖν thereforeἴδητε YOU might seeτὸ theβδέλυγμα disgusting thingτῆς of theἐρημώσεως desolationτὸ the (thing)ῥηθὲν spokenδιὰ throughΔανιὴλ Danielτοῦ theπροφήτου prophetἑστὸς having stoodἐν inτόπῳ placeἁγίῳ, holy,the (one)ἀναγινώσκων readingνοείτω, let him he minding, 16  τότε then οἱ the (ones)ἐν inτῇ theἸουδαίᾳ Judeaφευγέτωσαν let them be fleeingεἰς intoτὰ theὄρη, mountains, 17  the (one) ἐπὶ uponτοῦ theδώματος housetopμὴ notκαταβάτω let him come downἆραι to lift upτὰ the (things)ἐκ out ofτῆς theοἰκίας houseαὐτοῦ, of him, 18  καὶ and the (one)ἐν inτῷ theἀγρῷ fieldμὴ notἐπιστρεψάτω let him returnὀπίσω behindἆραι to lift upτὸ theἱμάτιον outer garmentαὐτοῦ. of him. 19  οὐαὶ Woe δὲ butταῖς to the (ones)ἐν inγαστρὶ bellyἐχούσαις havingκαὶ andταῖς the (ones)θηλαζούσαις giving suckἐν inἐκείναις thoseταῖς theἡμέραις. days. 20  προσεύχεσθε Be praying δὲ butἵνα in order thatμὴ notγένηται should occurtheφυγὴ flightὑμῶν of YOUχειμῶνος of winterμηδὲ norσαββάτῳ· to sabbath; 21  ἔσται will be γὰρ forτότε thenθλίψις tribulationμεγάλη greatοἵα of what sortοὐ notγέγονεν has occurredἀπ’ fromἀρχῆς beginningκόσμου of worldἕως untilτοῦ of theνῦν nowοὐδ’ not-butοὐ notμὴ notγένηται. should occur. 22  καὶ And εἰ ifμὴ notἐκολοβώθησαν were cut shortαἱ theἡμέραι daysἐκεῖναι, those,οὐκ notἂν likelyἐσώθη was savedπᾶσα allσάρξ· flesh;διὰ throughδὲ butτοὺς theἐκλεκτοὺς chosen onesκολοβωθήσονται will be cut shortαἱ theἡμέραι daysἐκεῖναι. those. 23  Τότε Then ἐάν if everτις anyoneὑμῖν to YOUεἴπῃ might sayἸδοὺ Look!ὧδε Heretheχριστός Christor῟Ωδε, Here,μὴ notπιστεύσητε· YOU should believe; 24  ἐγερθήσονται will rise up γὰρ forψευδόχριστοι false christsκαὶ andψευδοπροφῆται, false prophets,καὶ andδώσουσιν will giveσημεῖα signsμεγάλα greatκαὶ andτέρατα portentsὥστε as-andπλανᾶσθαι to misleadεἰ ifδυνατὸν possibleκαὶ alsoτοὺς theἐκλεκτούς· chosen ones; 25  ἰδοὺ look! προείρηκα I have foretoldὑμῖν. to YOU. 26  ἐὰν If ever οὖν thereforeεἴπωσιν they might sayὑμῖν to YOUἸδοὺ Look!ἐν Inτῇ theἐρήμῳ desolate placeἐστίν, he is,μὴ notἐξέλθητε· YOU should go out;Ἰδοὺ Look!ἐν Inτοῖς theταμείοις, inner chambers,μὴ notπιστεύσητε· YOU should believe; 27  ὥσπερ as-even γὰρ fortheἀστραπὴ lightningἐξέρχεται is coming outἀπὸ fromἀνατολῶν eastern [parts]καὶ andφαίνεται is shiningἕως untilδυσμῶν, western [parts],οὕτως thusἔσται will betheπαρουσία presenceτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου· man; 28  ὅπου where ἐὰν if evermay beτὸ theπτῶμα, carcass,ἐκεῖ thereσυναχθήσονται will be led togetherοἱ theἀετοί. eagles. 29  Εὐθέως Immediately δὲ butμετὰ afterτὴν theθλίψιν tribulationτῶν of theἡμερῶν daysἐκείνων thosetheἥλιος sunσκοτισθήσεται, will be darkened,καὶ andtheσελήνη moonοὐ notδώσει will giveτὸ theφέγγος lightαὐτῆς, of it,καὶ andοἱ theἀστέρες starsπεσοῦνται will fallἀπὸ fromτοῦ theοὐρανοῦ, heaven,καὶ andαἱ theδυνάμεις powersτῶν of theοὐρανῶν heavensσαλευθήσονται. will be shaken. 30  καὶ And τότε thenφανήσεται will appearτὸ theσημεῖον signτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐν inοὐρανῷ, heaven,καὶ andτότε thenκόψονται will strike themselvesπᾶσαι allαἱ theφυλαὶ tribesτῆς of theγῆς earthκαὶ andὄψονται they will seeτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐρχόμενον comingἐπὶ uponτῶν theνεφελῶν cloudsτοῦ of theοὐρανοῦ heavenμετὰ withδυνάμεως powerκαὶ andδόξης gloryπολλῆς· much; 31  καὶ and ἀποστελεῖ he will send offτοὺς theἀγγέλους angelsαὐτοῦ of himμετὰ withσάλπιγγος trumpetμεγάλης, great,καὶ andἐπισυνάξουσιν they will lead together uponτοὺς theἐκλεκτοὺς chosen (ones)αὐτοῦ of himἐκ out ofτῶν theτεσσάρων fourἀνέμων windsἀπ’ fromἄκρων extremitiesοὐρανῶν of heavensἕως untilτῶν theἄκρων extremitiesαὐτῶν. of them. 32  ᾿Απὸ From δὲ butτῆς theσυκῆς fig treeμάθετε learn YOUτὴν theπαραβολήν· parable;ὅταν wheneverἤδη alreadytheκλάδος branchαὐτῆς of itγένηται should becomeἁπαλὸς tenderκαὶ andτὰ theφύλλα leavesἐκφύῃ, it may make grow out,γινώσκετε YOU are knowingὅτι thatἐγγὺς nearτὸ theθέρος· summer; 33  οὕτως thus καὶ alsoὑμεῖς, YOU,ὅταν wheneverἴδητε YOU might seeπάντα allταῦτα, these (things),γινώσκετε be YOU knowingὅτι thatἐγγύς nearἐστιν he isἐπὶ uponθύραις. doors. 34  ἀμὴν Amen λέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatοὐ notμὴ notπαρέλθῃ should pass awaytheγενεὰ generationαὕτη thisἕως untilἂν likelyπάντα allταῦτα these (things)γένηται. should occur. 35  The οὐρανὸς heavenκαὶ andtheγῆ earthπαρελεύσεται, will pass away,οἱ theδὲ butλόγοι wordsμου of meοὐ notμὴ notπαρέλθωσιν. should pass away. 36  Περὶ About δὲ butτῆς theἡμέρας dayἐκείνης thatκαὶ andὥρας hourοὐδεὶς no oneοἶδεν, has known,οὐδὲ neitherοἱ theἄγγελοι angelsτῶν of theοὐρανῶν heavensοὐδὲ northeυἱός, Son,εἰ ifμὴ nottheπατὴρ Fatherμόνος. only. 37  ὥσπερ As-even γὰρ forαἱ theἡμέραι daysτοῦ of theΝῶε, Noah,οὕτως thusἔσται will betheπαρουσία presenceτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου· man; 38  ὡς as γὰρ forἦσαν wereἐν inταῖς theἡμέραις daysἐκείναις thoseταῖς the (ones)πρὸ beforeτοῦ theκατακλυσμοῦ cataclysmτρώγοντες feeding themselvesκαὶ andπίνοντες, drinking,γαμοῦντες marryingκαὶ andγαμίζοντες, been given in marriage,ἄχρι untilἧς of whichἡμέρας dayεἰσῆλθεν enteredΝῶε Noahεἰς intoτὴν theκιβωτόν, ark, 39  καὶ and οὐκ notἔγνωσαν they knewἕως untilἦλθεν cametheκατακλυσμὸς cataclysmκαὶ andἦρεν lifted upἅπαντας, all,οὕτως thusἔσται will betheπαρουσία presenceτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου. man. 40  τότε Then ἔσονται will beδύο twoἐν inτῷ theἀγρῷ, field,εἷς oneπαραλαμβάνεται is being taken alongκαὶ andεἷς oneἀφίεται· is being let go off; 41  δύο two ἀλήθουσαι [women] grindingἐν inτῷ theμύλῳ, mill,μία oneπαραλαμβάνεται is being taken alongκαὶ andμία oneἀφίεται. is being let go off. 42  γρηγορεῖτε Be YOU staying awake οὖν, therefore,ὅτι becauseοὐκ notοἴδατε YOU have knownποίᾳ to what sort ofἡμέρᾳ daytheκύριος Lordὑμῶν of YOUἔρχεται. is coming. 43  ἐκεῖνο That (thing) δὲ butγινώσκετε be YOU knowingὅτι thatεἰ ifᾔδει had knowntheοἰκοδεσπότης householderποίᾳ to what sort ofφυλακῇ watchtheκλέπτης thiefἔρχεται, is coming,ἐγρηγόρησεν he stayed awakeἂν likelyκαὶ andοὐκ notἂν likelyεἴασεν he allowedδιορυχθῆναι to be dug throughτὴν theοἰκίαν houseαὐτοῦ. of him. 44  διὰ Through τοῦτο thisκαὶ alsoὑμεῖς YOUγίνεσθε be proving yourselvesἕτοιμοι, ready,ὅτι becauseto whatοὐ notδοκεῖτε YOU are thinkingὥρᾳ hourtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἔρχεται. is coming. 45  Τίς Who ἄρα reallyἐστὶν istheπιστὸς faithfulδοῦλος slaveκαὶ andφρόνιμος discreetὃν whomκατέστησεν set downtheκύριος lordἐπὶ uponτῆς theοἰκετείας domesticsαὐτοῦ of himτοῦ of theδοῦναι to giveαὐτοῖς to themτὴν theτροφὴν foodἐν inκαιρῷ; appointed time? 46  μακάριος Happy theδοῦλος slaveἐκεῖνος thatὃν whomἐλθὼν having cometheκύριος lordαὐτοῦ of himεὑρήσει will findοὕτως thusποιοῦντα· doing; 47  ἀμὴν amen λέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatἐπὶ uponπᾶσιν allτοῖς theὑπάρχουσιν belongingsαὐτοῦ of himκαταστήσει he will set downαὐτόν. him. 48  ἐὰν If ever δὲ butεἴπῃ might saytheκακὸς badδοῦλος slaveἐκεῖνος thatἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartαὐτοῦ of himΧρονίζει Is taking his timeμου of metheκύριος, lord, 49  καὶ and ἄρξηται he should startτύπτειν to be beatingτοὺς theσυνδούλους fellow slavesαὐτοῦ, of him,ἐσθίῃ may be eatingδὲ butκαὶ andπίνῃ may be drinkingμετὰ withτῶν the (ones)μεθυόντων, getting drunk, 50  ἥξει will come theκύριος lordτοῦ of theδούλου slaveἐκείνου thatἐν inἡμέρᾳ dayto whichοὐ notπροσδοκᾷ he is expectingκαὶ andἐν inὥρᾳ hourto whichοὐ notγινώσκει, he is knowing, 51  καὶ and διχοτομήσει he will cut asunderαὐτὸν himκαὶ andτὸ theμέρος partαὐτοῦ of himμετὰ withτῶν theὑποκριτῶν hypocritesθήσει· he will place;ἐκεῖ thereἔσται will betheκλαυθμὸς weepingκαὶ andtheβρυγμὸς gnashingτῶν of theὀδόντων. teeth.

Footnotes