Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Matthew 22:1-46

22  Καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusπάλιν againεἶπεν spokeἐν inπαραβολαῖς parablesαὐτοῖς to themλέγων saying 2  Ὡμοιώθη Was likened theβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensἀνθρώπῳ to manβασιλεῖ, king,ὅστις whoeverἐποίησεν madeγάμους marriage festivitiesτῷ to theυἱῷ sonαὐτοῦ. of him. 3  καὶ And ἀπέστειλεν he sent offτοὺς theδούλους slavesαὐτοῦ of himκαλέσαι to callτοὺς the (ones)κεκλημένους having been calledεἰς intoτοὺς theγάμους, marriage festivities,καὶ andοὐκ notἤθελον they were willingἐλθεῖν. to come. 4  πάλιν Again ἀπέστειλεν he sent offἄλλους othersδούλους slavesλέγων sayingΕἴπατε Say youτοῖς to the (ones)κεκλημένοις having been calledἸδοὺ Look!τὸ Theἄριστόν dinnerμου of meἡτοίμακα, I have prepared,οἱ theταῦροί bullsμου of meκαὶ andτὰ theσιτιστὰ fattened [animals]τεθυμένα, having been slaughtered,καὶ andπάντα all (things)ἕτοιμα· ready;δεῦτε hitherεἰς intoτοὺς theγάμους. marriage festivities. 5  οἱ The (ones) δὲ butἀμελήσαντες having not caredἀπῆλθον, went off,ὃς which (one)μὲν indeedεἰς intoτὸν theἴδιον ownἀγρόν, field,ὃς which (one)δὲ butἐπὶ uponτὴν theἐμπορίαν commercial businessαὐτοῦ· of him; 6  οἱ the δὲ butλοιποὶ leftover (ones)κρατήσαντες having seizedτοὺς theδούλους slavesαὐτοῦ of himὕβρισαν they treated insolentlyκαὶ andἀπέκτειναν. they killed. 7  The δὲ butβασιλεὺς kingὠργίσθη, grew wrathful,καὶ andπέμψας having sentτὰ theστρατεύματα armiesαὐτοῦ of himἀπώλεσεν he destroyedτοὺς theφονεῖς murderersἐκείνους thoseκαὶ andτὴν theπόλιν cityαὐτῶν of themἐνέπρησεν. he burned. 8  τότε Then λέγει he is sayingτοῖς to theδούλοις slavesαὐτοῦ of himTheμὲν indeedγάμος marriage feastἕτοιμός readyἐστιν, is,οἱ the (ones)δὲ butκεκλημένοι having been calledοὐκ notἦσαν wereἄξιοι· worthy; 9  πορεύεσθε be going YOUR way οὖν thereforeἐπὶ uponτὰς theδιεξόδους outletsτῶν of theὁδῶν, ways,καὶ andὅσους as many asἐὰν if everεὕρητε YOU might findκαλέσατε call youεἰς intoτοὺς theγάμους. marriage festivities. 10  καὶ And ἐξελθόντες having gone outοἱ theδοῦλοι slavesἐκεῖνοι thoseεἰς intoτὰς theὁδοὺς waysσυνήγαγον they led togetherπάντας allοὓς whomεὗρον, they found,πονηρούς wicked (ones)τε andκαὶ andἀγαθούς· good (ones);καὶ andἐπλήσθη was filledtheνυμφὼν wedding roomἀνακειμένων. of lying up (ones). 11  εἰσελθὼν Having come into δὲ buttheβασιλεὺς kingθεάσασθαι to viewτοὺς the (ones)ἀνακειμένους lying upεἶδεν he sawἐκεῖ thereἄνθρωπον manοὐκ notἐνδεδυμένον having been clothed withἔνδυμα garmentγάμου· of marriage; 12  καὶ and λέγει he is sayingαὐτῷ to himἙταῖρε, Fellow,πῶς howεἰσῆλθες did you get inὧδε hereμὴ notἔχων havingἔνδυμα garmentγάμου; of marriage?The (one)δὲ butἐφιμώθη. was muzzled. 13  τότε Then theβασιλεὺς kingεἶπεν saidτοῖς to theδιακόνοις servantsΔήσαντες Having boundαὐτοῦ of himπόδας feetκαὶ andχεῖρας handsἐκβάλετε throw you outαὐτὸν himεἰς intoτὸ theσκότος darknessτὸ theἐξώτερον· outer;ἐκεῖ thereἔσται will betheκλαυθμὸς weepingκαὶ andtheβρυγμὸς gnashingτῶν of theὀδόντων. teeth. 14  πολλοὶ Many γάρ forεἰσιν areκλητοὶ called (ones)ὀλίγοι fewδὲ butἐκλεκτοί. chosen (ones). 15  Τότε Then πορευθέντες having gone their wayοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesσυμβούλιον counsel togetherἔλαβον tookὅπως so thatαὐτὸν himπαγιδεύσωσιν they might trapἐν inλόγῳ. word. 16  καὶ And ἀποστέλλουσιν they send offαὐτῷ to himτοὺς theμαθητὰς disciplesαὐτῶν of themμετὰ withτῶν theἩρῳδιανῶν Herodiansλέγοντας sayingΔιδάσκαλε, Teacher,οἴδαμεν we knowὅτι thatἀληθὴς truthfulεἶ you areκαὶ andτὴν theὁδὸν wayτοῦ of theθεοῦ Godἐν inἀληθείᾳ truthδιδάσκεις, you teach,καὶ andοὐ notμέλει it is of concernσοι to youπερὶ aboutοὐδενός, no one,οὐ notγὰρ forβλέπεις you are lookingεἰς intoπρόσωπον faceἀνθρώπων· of men; 17  εἰπὸν say οὖν thereforeἡμῖν to usτί whatσοι to youδοκεῖ· it seems;ἔξεστιν is it allowedδοῦναι to giveκῆνσον head taxΚαίσαρι to Caesarorοὔ; not? 18  γνοὺς Having known δὲ buttheἸησοῦς Jesusτὴν theπονηρίαν wickednessαὐτῶν of themεἶπεν saidΤί Whyμε meπειράζετε, are YOU testing,ὑποκριταί; hypocrites? 19  ἐπιδείξατέ Show YOU μοι to meτὸ theνόμισμα coinτοῦ of theκήνσου. head tax.οἱ The (ones)δὲ butπροσήνεγκαν brought towardαὐτῷ himδηνάριον. denarius. 20  καὶ And λέγει he is sayingαὐτοῖς to themΤίνος Whosetheεἰκὼν imageαὕτη thisκαὶ andtheἐπιγραφή; inscription? 21  λέγουσιν They are saying Καίσαρος. Of Caesar.τότε Thenλέγει he is sayingαὐτοῖς to them᾿Απόδοτε Give YOU backοὖν thereforeτὰ the (things)Καίσαρος of CaesarΚαίσαρι to Caesarκαὶ andτὰ the (things)τοῦ of theθεοῦ Godτῷ to theθεῷ. God. 22  καὶ And ἀκούσαντες having heardἐθαύμασαν, they wondered,καὶ andἀφέντες having let go offαὐτὸν himἀπῆλθαν. they went off. 23  ᾿Εν In ἐκείνῃ thatτῇ theἡμέρᾳ dayπροσῆλθον came towardαὐτῷ himΣαδδουκαῖοι, Sadducees,λέγοντες sayingμὴ notεἶναι to beἀνάστασιν, resurrection,καὶ andἐπηρώτησαν inquired uponαὐτὸν himλέγοντες saying 24  Διδάσκαλε, Teacher, Μωυσῆς Mosesεἶπεν said᾿Εάν If everτις anyoneἀποθάνῃ should dieμὴ notἔχων havingτέκνα, children,ἐπιγαμβρεύσει shall take in marriagetheἀδελφὸς brotherαὐτοῦ of himτὴν theγυναῖκα womanαὐτοῦ of himκαὶ andἀναστήσει shall make stand upσπέρμα seedτῷ to theἀδελφῷ brotherαὐτοῦ. of him. 25  ἦσαν Were δὲ butπαρ’ besideἡμῖν usἑπτὰ sevenἀδελφοί· brothers;καὶ andtheπρῶτος first (one)γήμας having marriedἐτελεύτησεν, he deceased,καὶ andμὴ notἔχων havingσπέρμα seedἀφῆκεν he let go offτὴν theγυναῖκα womanαὐτοῦ of himτῷ to theἀδελφῷ brotherαὐτοῦ· of him; 26  ὁμοίως likewise καὶ alsotheδεύτερος second oneκαὶ andtheτρίτος, third one,ἕως tillτῶν theἑπτά· seven ones; 27  ὕστερον latterly δὲ butπάντων of all (them)ἀπέθανεν driedtheγυνή. woman. 28  ἐν In τῇ theἀναστάσει resurrectionοὖν thereforeτίνος of which oneτῶν of theἑπτὰ sevenἔσται will she beγυνή; woman?πάντες Allγὰρ forἔσχον they hadαὐτήν. her. 29  ἀποκριθεὶς Having answered δὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΠλανᾶσθε YOU are mistakenμὴ notεἰδότες knowingτὰς theγραφὰς Scripturesμηδὲ norτὴν theδύναμιν powerτοῦ of theθεοῦ· God; 30  ἐν in γὰρ forτῇ theἀναστάσει resurrectionοὔτε neitherγαμοῦσιν they are marryingοὔτε norγαμίζονται, are they given in marriage,ἀλλ’ butὡς asἄγγελοι angelsἐν inτῷ theοὐρανῷ heavenεἰσίν· they are; 31  περὶ about δὲ butτῆς theἀναστάσεως resurrectionτῶν of theνεκρῶν dead (ones)οὐκ notἀνέγνωτε did YOU readτὸ the (thing)ῥηθὲν spokenὑμῖν to YOUὑπὸ byτοῦ theθεοῦ Godλέγοντος saying 32  ᾿Εγώ I εἰμι amtheθεὸς God᾿Αβραὰμ of Abrahamκαὶ andtheθεὸς GodἸσαὰκ of Isaacκαὶ andtheθεὸς GodἸακώβ; of Jacob?οὐκ Notἔστιν he istheθεὸς Godνεκρῶν of dead (ones)ἀλλὰ butζώντων. of living (ones). 33  Καὶ And ἀκούσαντες having heardοἱ theὄχλοι crowdsἐξεπλήσσοντο were being astoundedἐπὶ uponτῇ theδιδαχῇ teachingαὐτοῦ. of him. 34  Οἱ The δὲ butΦαρισαῖοι Phariseesἀκούσαντες having heardὅτι thatἐφίμωσεν he muzzledτοὺς theΣαδδουκαίους Sadduceesσυνήχθησαν were led togetherἐπὶ uponτὸ theαὐτό. very [place]. 35  καὶ And ἐπηρώτησεν inquired uponεἷς oneἐξ out ofαὐτῶν themνομικὸς versed in lawπειράζων testingαὐτόν him 36  Διδάσκαλε, Teacher, ποία which sort ofἐντολὴ commandmentμεγάλη greatἐν inτῷ theνόμῳ; law? 37  The (one) δὲ butἔφη saidαὐτῷ to him᾿Αγαπήσεις You shall loveΚύριον Lordτὸν theθεόν Godσου of youἐν inὅλῃ wholeκαρδίᾳ heartσου of youκαὶ andἐν inὅλῃ wholeτῇ theψυχῇ soulσου of youκαὶ andἐν inὅλῃ wholeτῇ theδιανοίᾳ mindσου· of you; 38  αὕτη this ἐστὶν istheμεγάλη greatκαὶ andπρώτη firstἐντολή. commandment. 39  δευτέρα Second (one) ὁμοία similarαὕτη this᾿Αγαπήσεις You shall loveτὸν theπλησίον neighborσου of youὡς asσεαυτόν. yourself. 40  ἐν On ταύταις theseταῖς theδυσὶν twoἐντολαῖς commandmentsὅλος wholetheνόμος lawκρέμαται hangsκαὶ andοἱ theπροφῆται. prophets. 41  Συνηγμένων Having been led together δὲ butτῶν of theΦαρισαίων Phariseesἐπηρώτησεν inquired uponαὐτοὺς themtheἸησοῦς Jesusλέγων saying 42  Τί What ὑμῖν to YOUδοκεῖ does it seemπερὶ aboutτοῦ theχριστοῦ; Christ?τίνος Whoseυἱός sonἐστιν; is he?λέγουσιν They are sayingαὐτῷ to himΤοῦ Of theΔαυείδ. David. 43  λέγει He is saying αὐτοῖς to themΠῶς Howοὖν thereforeΔαυεὶδ Davidἐν inπνεύματι spiritκαλεῖ is callingαὐτὸν himκύριον Lordλέγων saying 44  Εἶπεν Said Κύριος Lordτῷ to theκυρίῳ lordμου of meΚάθου Be sittingἐκ out ofδεξιῶν right-hand [parts]μου of meἕως untilἂν likelyθῶ I should putτοὺς theἐχθρούς enemiesσου of youὑποκάτω beneathτῶν theποδῶν feetσου; of you? 45  εἰ If οὖν thereforeΔαυεὶδ Davidκαλεῖ is callingαὐτὸν himκύριον, Lord,πῶς howυἱὸς sonαὐτοῦ of himἐστίν; is he? 46  καὶ And οὐδεὶς no oneἐδύνατο was ableἀποκριθῆναι to answerαὐτῷ to himλόγον, word,οὐδὲ norἐτόλμησέν daredτις anyoneἀπ’ fromἐκείνης thatτῆς theἡμέρας dayἐπερωτῆσαι to inquire uponαὐτὸν himοὐκέτι. no longer.

Footnotes