Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Matthew 21:1-46

21  Καὶ And ὅτε whenἤγγισαν they got closeεἰς intoἸεροσόλυμα Jerusalemκαὶ andἦλθον cameεἰς intoΒηθφαγὴ Bethphageεἰς intoτὸ theὌρος Mountτῶν of the᾿Ελαιῶν, Olives,τότε thenἸησοῦς Jesusἀπέστειλεν sent offδύο twoμαθητὰς disciples 2  λέγων saying αὐτοῖς to themΠορεύεσθε Be going YOUR wayεἰς intoτὴν theκώμην villageτὴν the (one)κατέναντι oppositeὑμῶν, YOU,καὶ andεὐθὺς at onceεὑρήσετε YOU will findὄνον assδεδεμένην having been tiedκαὶ andπῶλον coltμετ’ withαὐτῆς· her;λύσαντες having loosedἀγάγετέ YOU leadμοι. to me. 3  καὶ And ἐάν if everτις anyoneὑμῖν to YOUεἴπῃ might sayτι, anything,ἐρεῖτε YOU will sayὅτι thatTheκύριος Lordαὐτῶν of themχρείαν needἔχει· is having;εὐθὺς at onceδὲ butἀποστελεῖ he will send offαὐτούς. them. 4  Τοῦτο This δὲ butγέγονεν has happenedἵνα in order thatπληρωθῇ might be fulfilledτὸ the (thing)ῥηθὲν spokenδιὰ throughτοῦ theπροφήτου prophetλέγοντος saying 5  Εἴπατε Tell YOU τῇ to theθυγατρὶ daughterΣιὼν of ZionἸδοὺ Look!Theβασιλεύς kingσου of youἔρχεταί is comingσοι to youπραΰς mild-temperedκαὶ andἐπιβεβηκὼς having mountedἐπὶ uponὄνον assκαὶ andἐπὶ uponπῶλον coltυἱὸν son ofὑποζυγίου. beast under yoke. 6  Πορευθέντες Having gone their way δὲ butοἱ theμαθηταὶ disciplesκαὶ andποιήσαντες having doneκαθὼς according asσυνέταξεν orderedαὐτοῖς to themtheἸησοῦς Jesus 7  ἤγαγον they led τὴν theὄνον assκαὶ andτὸν theπῶλον, colt,καὶ andἐπέθηκαν put onἐπ’ uponαὐτῶν themτὰ theἱμάτια, outer garments,καὶ andἐπεκάθισεν he sat onἐπάνω atopαὐτῶν. of them. 8  The δὲ butπλεῖστος mostὄχλος crowdἔστρωσαν spreadἑαυτῶν of themselvesτὰ theἱμάτια outer garmentsἐν inτῇ theὁδῷ, way,ἄλλοι othersδὲ butἔκοπτον were cuttingκλάδους branchesἀπὸ fromτῶν theδένδρων treesκαὶ andἐστρώννυον were spreadingἐν inτῇ theὁδῷ. way. 9  οἱ The δὲ butὄχλοι crowdsοἱ the (ones)προάγοντες going ahead ofαὐτὸν himκαὶ andοἱ the (ones)ἀκολουθοῦντες followingἔκραζον were crying outλέγοντες sayingὩσαννὰ Hosannaτῷ to theυἱῷ SonΔαυείδ· of David;Εὐλογημένος Blessedthe (one)ἐρχόμενος comingἐν inὀνόματι nameΚυρίου· of Lord;Ὡσαννὰ Hosannaἐν inτοῖς theὑψίστοις. highest [places]. 10  καὶ And εἰσελθόντος having enteredαὐτοῦ of himεἰς intoἸεροσόλυμα Jerusalemἐσείσθη was made to quakeπᾶσα alltheπόλις cityλέγουσα sayingΤίς Whoἐστιν isοὗτος; this? 11  οἱ The δὲ butὄχλοι crowdsἔλεγον were sayingΟὗτός Thisἐστιν istheπροφήτης prophetἸησοῦς Jesusthe (one)ἀπὸ fromΝαζαρὲθ Nazarethτῆς of theΓαλιλαίας. Galilee. 12  Καὶ And εἰσῆλθεν enteredἸησοῦς Jesusεἰς intoτὸ theἱερόν, temple,καὶ andἐξέβαλεν threw outπάντας allτοὺς the (ones)πωλοῦντας sellingκαὶ andἀγοράζοντας buyingἐν inτῷ theἱερῷ templeκαὶ andτὰς theτραπέζας tablesτῶν of theκολλυβιστῶν money changersκατέστρεψεν he overturnedκαὶ andτὰς theκαθέδρας benchesτῶν of the (ones)πωλούντων sellingτὰς theπεριστεράς, doves, 13  καὶ and λέγει he is sayingαὐτοῖς to themΓέγραπται It has been writtenTheοἶκός houseμου of meοἶκος houseπροσευχῆς of prayerκληθήσεται, will be called,ὑμεῖς YOUδὲ butαὐτὸν itποιεῖτε are makingσπήλαιον caveλῃστῶν. of robbers. 14  Καὶ And προσῆλθον came towardαὐτῷ himτυφλοὶ blind (ones)καὶ andχωλοὶ lame (ones)ἐν inτῷ theἱερῷ, temple,καὶ andἐθεράπευσεν he curedαὐτούς. them. 15  Ἰδόντες Having seen δὲ butοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theγραμματεῖς scribesτὰ theθαυμάσια wonderful thingswhichἐποίησεν he didκαὶ andτοὺς theπαῖδας boysτοὺς the (ones)κράζοντας crying outἐν inτῷ theἱερῷ templeκαὶ andλέγοντας sayingὩσαννὰ Hosannaτῷ to theυἱῷ SonΔαυείδ of Davidἠγανάκτησαν they became indignant 16  καὶ and εἶπαν saidαὐτῷ to him᾿Ακούεις Are you hearingτί whatοὗτοι theseλέγουσιν; are saying?Theδὲ butἸησοῦς Jesusλέγει is sayingαὐτοῖς to themΝαί· Yes;οὐδέποτε neverἀνέγνωτε did YOU readὅτι that᾿Εκ Out ofστόματος mouthνηπίων of babesκαὶ andθηλαζόντων sucklingsκατηρτίσω you adjusted downαἶνον; praise? 17  Καὶ And καταλιπὼν having left behindαὐτοὺς themἐξῆλθεν out he wentἔξω outsideτῆς theπόλεως cityεἰς intoΒηθανίαν, Bethany,καὶ andηὐλίσθη lodgedἐκεῖ. there. 18  Πρωὶ Early in the morning δὲ butἐπαναγαγὼν returningεἰς intoτὴν theπόλιν cityἐπείνασεν. he got hungry. 19  καὶ And ἰδὼν having seenσυκῆν fig treeμίαν oneἐπὶ uponτῆς theὁδοῦ wayἦλθεν he wentἐπ’ uponαὐτήν, it,καὶ andοὐδὲν nothingεὗρεν he foundἐν inαὐτῇ itεἰ ifμὴ notφύλλα leavesμόνον, only,καὶ andλέγει he is sayingαὐτῇ to itΟὐ Notμηκέτι no longerἐκ out ofσοῦ youκαρπὸς fruitγένηται might come to beεἰς intoτὸν theαἰῶνα· age;καὶ andἐξηράνθη witheredπαραχρῆμα instantlytheσυκῆ. fig tree. 20  καὶ And ἰδόντες having seenοἱ theμαθηταὶ disciplesἐθαύμασαν wonderedλέγοντες sayingΠῶς Howπαραχρῆμα instantlyἐξηράνθη witheredtheσυκῆ; fig tree? 21  ἀποκριθεὶς Having answered δὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to them᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν, to you,ἐὰν if everἔχητε YOU may haveπίστιν faithκαὶ andμὴ notδιακριθῆτε, YOU should doubt,οὐ notμόνον onlyτὸ the (thing)τῆς of theσυκῆς fig treeποιήσετε, YOU will do,ἀλλὰ butκἂν also ifτῷ to theὄρει mountainτούτῳ thisεἴπητε YOU might sayἌρθητι Be lifted upκαὶ andβλήθητι be thrownεἰς intoτὴν theθάλασσαν, sea,γενήσεται· it will happen; 22  καὶ and πάντα all (things)ὅσα as many asἂν likelyαἰτήσητε YOU might askἐν inτῇ theπροσευχῇ prayerπιστεύοντες having faithλήμψεσθε. YOU will receive. 23  Καὶ And ἐλθόντος having comeαὐτοῦ of himεἰς intoτὸ theἱερὸν templeπροσῆλθαν came towardαὐτῷ himδιδάσκοντι teachingοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theπρεσβύτεροι older menτοῦ of theλαοῦ peopleλέγοντες saying᾿Εν Inποίᾳ what sort ofἐξουσίᾳ authorityταῦτα these (things)ποιεῖς; are you doing?καὶ Andτίς whoσοι to youἔδωκεν gaveτὴν theἐξουσίαν authorityταύτην; this? 24  ἀποκριθεὶς Having answered δὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to them᾿Ερωτήσω I shall requestὑμᾶς YOUκἀγὼ also Iλόγον wordἕνα, one,ὃν whichἐὰν if everεἴπητέ YOU might tellμοι to meκἀγὼ also Iὑμῖν to youἐρῶ shall tellἐν inποίᾳ what sort ofἐξουσίᾳ authorityταῦτα these (things)ποιῶ· I am doing; 25  τὸ the βάπτισμα baptismτὸ the (one)Ἰωάνου of Johnπόθεν from whereἦν; was it?ἐξ Out ofοὐρανοῦ heavenorἐξ out ofἀνθρώπων; men?οἱ The (ones)δὲ butδιελογίζοντο were reasoningἐν inἑαυτοῖς themselvesλέγοντες saying᾿Εὰν If everεἴπωμεν we should say᾿Εξ Out ofοὐρανοῦ, heaven,ἐρεῖ he will sayἡμῖν to usΔιὰ Throughτί whatοὖν thereforeοὐκ notἐπιστεύσατε did YOU believeαὐτῷ; to him? 26  ἐὰν If ever δὲ butεἴπωμεν we should say᾿Εξ Out ofἀνθρώπων, men,φοβούμεθα we are fearingτὸν theὄχλον, crowd,πάντες all (they)γὰρ forὡς asπροφήτην prophetἔχουσιν are havingτὸν theἸωάνην· John; 27  καὶ and ἀποκριθέντες having answeredτῷ to theἸησοῦ Jesusεἶπαν they saidΟὐκ Notοἴδαμεν. we know.ἔφη Saidαὐτοῖς to themκαὶ alsoαὐτός heΟὐδὲ Neitherἐγὼ Iλέγω am sayingὑμῖν to youἐν inποίᾳ what sort ofἐξουσίᾳ authorityταῦτα these (things)ποιῶ. I am doing. 28  Τί What δὲ butὑμῖν to YOUδοκεῖ; it seems?ἄνθρωπος Manεἶχεν was havingτέκνα childrenδύο. two.προσελθὼν Having gone towardτῷ theπρώτῳ first (one)εἶπεν he saidΤέκνον, Child,ὕπαγε be going underσήμερον todayἐργάζου be workingἐν inτῷ theἀμπελῶνι· vineyard; 29  the (one) δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν said᾿Εγὼ, I,κύριε· lord;καὶ andοὐκ notἀπῆλθεν. he went off. 30  προσελθὼν Having gone toward δὲ butτῷ to theδευτέρῳ second (one)εἶπεν he saidὡσαύτως· as-thus;the (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidΟὐ Notθέλω· I am willing;ὕστερον latterlyμεταμεληθεὶς having regrettedἀπῆλθεν. he went off. 31  τίς Which ἐκ out ofτῶν theδύο twoἐποίησεν didτὸ theθέλημα willτοῦ of theπατρός; father?λέγουσιν They are sayingTheὕστερος. latter (one).λέγει Is sayingαὐτοῖς to themtheἸησοῦς Jesus᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatοἱ theτελῶναι tax collectorsκαὶ andαἱ theπόρναι harlotsπροάγουσιν are going ahead ofὑμᾶς YOUεἰς intoτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ. God. 32  ἦλθεν Came γὰρ forἸωάνης Johnπρὸς towardὑμᾶς YOUἐν inὁδῷ wayδικαιοσύνης, of righteousness,καὶ andοὐκ notἐπιστεύσατε YOU believedαὐτῷ· to him;οἱ theδὲ butτελῶναι tax collectorsκαὶ andαἱ theπόρναι harlotsἐπίστευσαν believedαὐτῷ· to him;ὑμεῖς YOUδὲ butἰδόντες having seenοὐδὲ not-butμετεμελήθητε felt regretὕστερον latterlyτοῦ of theπιστεῦσαι to believeαὐτῷ. to him. 33  Ἄλλην Another παραβολὴν parableἀκούσατε. hear YOU.Ἄνθρωπος Manἦν wasοἰκοδεσπότης householderὅστις whoeverἐφύτευσεν plantedἀμπελῶνα vineyardκαὶ andφραγμὸν fenceαὐτῷ to itπεριέθηκεν he put aroundκαὶ andὤρυξεν dugἐν inαὐτῷ itληνὸν winepressκαὶ andᾠκοδόμησεν erectedπύργον, tower,καὶ andἐξέδετο let outαὐτὸν itγεωργοῖς, to cultivators,καὶ andἀπεδήμησεν. traveled abroad. 34  ὅτε When δὲ butἤγγισεν drew neartheκαιρὸς appointed timeτῶν of theκαρπῶν, fruits,ἀπέστειλεν he sent offτοὺς theδούλους slavesαὐτοῦ of himπρὸς towardτοὺς theγεωργοὺς cultivatorsλαβεῖν to takeτοὺς theκαρποὺς fruitsαὐτοῦ. of him. 35  καὶ And λαβόντες having takenοἱ theγεωργοὶ cultivatorsτοὺς theδούλους slavesαὐτοῦ of himὃν which (one)μὲν indeedἔδειραν, they beat,ὃν which (one)δὲ butἀπέκτειναν, they killed,ὃν which (one)δὲ butἐλιθοβόλησαν. they stoned. 36  πάλιν Again ἀπέστειλεν he sent offἄλλους otherδούλους slavesπλείονας moreτῶν of theπρώτων, first (ones),καὶ andἐποίησαν they didαὐτοῖς to themὡσαύτως. as-thus. 37  ὕστερον Latterly δὲ butἀπέστειλεν he sent offπρὸς towardαὐτοὺς themτὸν theυἱὸν sonαὐτοῦ of himλέγων saying᾿Εντραπήσονται They will respectτὸν theυἱόν sonμου. of me. 38  οἱ The δὲ butγεωργοὶ cultivatorsἰδόντες having seenτὸν theυἱὸν sonεἶπον saidἐν inἑαυτοῖς themselvesΟὗτός Thisἐστιν istheκληρονόμος· heir;δεῦτε hitherἀποκτείνωμεν let us killαὐτὸν himκαὶ andσχῶμεν let us haveτὴν theκληρονομίαν inheritanceαὐτοῦ· of him; 39  καὶ and λαβόντες having takenαὐτὸν himἐξέβαλον they threw outἔξω outsideτοῦ theἀμπελῶνος vineyardκαὶ andἀπέκτειναν. they killed. 40  ὅταν Whenever οὖν thereforeἔλθῃ should cometheκύριος lordτοῦ of theἀμπελῶνος, vineyard,τί whatποιήσει will he doτοῖς to theγεωργοῖς cultivatorsἐκείνοις; those? 41  λέγουσιν They are saying αὐτῷ to himΚακοὺς Bad (ones)κακῶς badlyἀπολέσει he will destroyαὐτούς, them,καὶ andτὸν theἀμπελῶνα vineyardἐκδώσεται he will let outἄλλοις to otherγεωργοῖς, cultivators,οἵτινες whoἀποδώσουσιν will give backαὐτῷ to himτοὺς theκαρποὺς fruitsἐν inτοῖς theκαιροῖς appointed timesαὐτῶν. of them. 42  λέγει Is saying αὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΟὐδέποτε Neverἀνέγνωτε did you readἐν inταῖς theγραφαῖς ScripturesΛίθον Stoneὃν whichἀπεδοκίμασαν rejectedοἱ the (ones)οἰκοδομοῦντες buildingοὗτος this (one)ἐγενήθη came to beεἰς intoκεφαλὴν headγωνίας· of corner;παρὰ besideΚυρίου Lordἐγένετο came to beαὕτη, this [head],καὶ andἔστιν it isθαυμαστὴ wonderful [head]ἐν inὀφθαλμοῖς eyesἡμῶν; of us? 43  διὰ Through τοῦτο thisλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatἀρθήσεται will be lifted upἀφ’ fromὑμῶν YOUtheβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andδοθήσεται will be givenἔθνει to nationποιοῦντι makingτοὺς theκαρποὺς fruitsαὐτῆς. of it. 44  Καὶ And the (one)πεσὼν having fallenἐπὶ uponτὸν theλίθον stoneτοῦτον thisσυνθλασθήσεται· will be shattered;ἐφ’ uponὃν whomδ’ butἂν likelyπέσῃ it might fallλικμήσει it will pulverizeαὐτόν. him. 45  Καὶ And ἀκούσαντες having heardοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesτὰς theπαραβολὰς parablesαὐτοῦ of himἔγνωσαν they knewὅτι thatπερὶ aboutαὐτῶν themλέγει· he is saying; 46  καὶ and ζητοῦντες seekingαὐτὸν himκρατῆσαι to seizeἐφοβήθησαν they fearedτοὺς theὄχλους, crowds,ἐπεὶ sinceεἰς intoπροφήτην prophetαὐτὸν himεἶχον. they were having.

Footnotes