Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Matthew 15:1-39

15  Τότε Then προσέρχονται come towardτῷ theἸησοῦ Jesusἀπὸ fromἸεροσολύμων JerusalemΦαρισαῖοι Phariseesκαὶ andγραμματεῖς scribesλέγοντες saying 2  Διὰ Through τί whatοἱ theμαθηταί disciplesσου of youπαραβαίνουσιν are oversteppingτὴν theπαράδοσιν traditionτῶν of theπρεσβυτέρων; older men?οὐ Notγὰρ forνίπτονται they are washingτὰς theχεῖρας handsὅταν wheneverἄρτον breadἐσθίωσιν. they may eat. 3  The (one) δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidαὐτοῖς to themΔιὰ Throughτί whatκαὶ alsoὑμεῖς YOUπαραβαίνετε are oversteppingτὴν theἐντολὴν commandmentτοῦ of theθεοῦ Godδιὰ throughτὴν theπαράδοσιν traditionὑμῶν; of YOU? 4  The γὰρ forθεὸς Godεἶπεν saidΤίμα Be honoringτὸν theπατέρα fatherκαὶ andτὴν theμητέρα, mother,καὶ andThe (one)κακολογῶν saying bad atπατέρα fatherorμητέρα motherθανάτῳ to deathτελευτάτω· let him decease; 5  ὑμεῖς you δὲ butλέγετε are sayingὋς Whoἂν likelyεἴπῃ might sayτῷ to theπατρὶ fatherorτῇ to theμητρί motherΔῶρον Giftwhichἐὰν if everἐξ out ofἐμοῦ meὠφεληθῇς, you might get benefit, 6  οὐ not μὴ notτιμήσει he shall honorτὸν theπατέρα fatherαὐτοῦ· of him;καὶ andἠκυρώσατε you invalidatedτὸν theλόγον wordτοῦ of theθεοῦ Godδιὰ throughτὴν theπαράδοσιν traditionὑμῶν. of YOU. 7  ὑποκριταί, Hypocrites, καλῶς finelyἐπροφήτευσεν prophesiedπερὶ aboutὑμῶν YOUἨσαίας Isaiahλέγων saying 8  The λαὸς peopleοὗτος thisτοῖς to theχείλεσίν lipsμε meτιμᾷ, honors,theδὲ butκαρδία heartαὐτῶν of themπόρρω farἀπέχει holds offἀπ’ fromἐμοῦ· me; 9  μάτην in vain δὲ butσέβονταί they are reveringμε, me,διδάσκοντες teachingδιδασκαλίας teachingsἐντάλματα commandsἀνθρώπων. of men. 10  Καὶ And προσκαλεσάμενος having called towardτὸν theὄχλον crowdεἶπεν he saidαὐτοῖς to them᾿Ακούετε Be YOU hearingκαὶ andσυνίετε· be comprehending; 11  οὐ not τὸ the (thing)εἰσερχόμενον enteringεἰς intoτὸ theστόμα mouthκοινοῖ defilesτὸν theἄνθρωπον, man,ἀλλὰ butτὸ the (thing)ἐκπορευόμενον coming forthἐκ out ofτοῦ theστόματος mouthτοῦτο this (thing)κοινοῖ defilesτὸν theἄνθρωπον. man. 12  Τότε Then προσελθόντες having come towardοἱ theμαθηταὶ disciplesλέγουσιν are sayingαὐτῷ to himΟἶδας Know youὅτι thatοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesἀκούσαντες having heardτὸν theλόγον wordἐσκανδαλίσθησαν; were stumbled? 13  The (one) δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidΠᾶσα Everyφυτεία plantἣν whichοὐκ notἐφύτευσεν plantedtheπατήρ Fatherμου of metheοὐράνιος heavenlyἐκριζωθήσεται. will be uprooted. 14  ἄφετε YOU let go off αὐτούς· them;τυφλοί blindεἰσιν they areὁδηγοί· guides;τυφλὸς blind (one)δὲ butτυφλὸν blind (one)ἐὰν if everὁδηγῇ, he may guide,ἀμφότεροι bothεἰς intoβόθυνον pitπεσοῦνται. will fall. 15  ᾿Αποκριθεὶς Having answered δὲ buttheΠέτρος Peterεἶπεν saidαὐτῷ to himΦράσον Make plainἡμῖν to usτὴν theπαραβολήν. parable. 16  The (one) δὲ butεἶπεν said᾿Ακμὴν Pointκαὶ alsoὑμεῖς YOUἀσύνετοί without comprehensionἐστε; are YOU? 17  οὐ Not νοεῖτε aware are YOUὅτι thatπᾶν everythingτὸ theεἰσπορευόμενον enteringεἰς intoτὸ theστόμα mouthεἰς intoτὴν theκοιλίαν bellyχωρεῖ passes alongκαὶ andεἰς intoἀφεδρῶνα sewerἐκβάλλεται; is thrown out? 18  τὰ The (things) δὲ butἐκπορευόμενα coming forthἐκ out ofτοῦ theστόματος mouthἐκ out ofτῆς theκαρδίας heartἐξέρχεται, comes out,κἀκεῖνα and those (things)κοινοῖ defilesτὸν theἄνθρωπον. man. 19  ἐκ Out of γὰρ forτῆς theκαρδίας heartἐξέρχονται come outδιαλογισμοὶ reasoningsπονηροί, wicked,φόνοι, murders,μοιχεῖαι, adulteries,πορνεῖαι, fornications,κλοπαί, thieveries,ψευδομαρτυρίαι, false testimonies,βλασφημίαι. blasphemies. 20  ταῦτά These ἐστιν isτὰ the (things)κοινοῦντα defilingτὸν theἄνθρωπον, man,τὸ theδὲ butἀνίπτοις to unwashedχερσὶν handsφαγεῖν to eatοὐ notκοινοῖ defilesτὸν theἄνθρωπον. man. 21  Καὶ And ἐξελθὼν having gone outἐκεῖθεν from theretheἸησοῦς Jesusἀνεχώρησεν withdrewεἰς intoτὰ theμέρη partsΤύρου of Tyreκαὶ andΣιδῶνος. of Sidon. 22  Καὶ And ἰδοὺ look!γυνὴ womanΧαναναία Canaaniteἀπὸ fromτῶν theὁρίων regionsἐκείνων thoseἐξελθοῦσα having come outἔκραζεν was crying outλέγουσα saying᾿Ελέησόν Have mercy onμε, me,κύριε Lordυἱὸς SonΔαυείδ· of David;theθυγάτηρ daughterμου of meκακῶς badlyδαιμονίζεται. is demonized. 23  The (one) δὲ butοὐκ notἀπεκρίθη answeredαὐτῇ to herλόγον. word.καὶ Andπροσελθόντες having come towardοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himἠρώτουν were requestingαὐτὸν himλέγοντες saying᾿Απόλυσον Let loose offαὐτήν, her,ὅτι becauseκράζει she keeps crying outὄπισθεν behindἡμῶν. us. 24  The (one) δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidΟὐκ Notἀπεστάλην I was sent offεἰ ifμὴ notεἰς intoτὰ theπρόβατα sheepτὰ the (ones)ἀπολωλότα having been lostοἴκου of houseἸσραήλ. of Israel. 25  The (one) δὲ butἐλθοῦσα having comeπροσεκύνει was doing obeisanceαὐτῷ to himλέγουσα sayingΚύριε, Lord,βοήθει be helpingμοι. to me. 26  The (one) δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidΟὐκ Notἔστιν isκαλὸν fineλαβεῖν to takeτὸν theἄρτον breadτῶν of theτέκνων childrenκαὶ andβαλεῖν to throwτοῖς to theκυναρίοις. little dogs. 27  The [woman] δὲ butεἶπεν saidΝαί, Yes,κύριε, Lord,καὶ alsoγὰρ forτὰ theκυνάρια little dogsἐσθίει is eatingἀπὸ fromτῶν theψιχίων crumbsτῶν the (ones)πιπτόντων fallingἀπὸ fromτῆς theτραπέζης tableτῶν of theκυρίων lordsαὐτῶν. of them. 28  τότε Then ἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτῇ to her῏Ω Oγύναι, woman,μεγάλη greatσου of youtheπίστις· faith;γενηθήτω let it happenσοι to youὡς asθέλεις. you are willing.καὶ Andἰάθη was healedtheθυγάτηρ daughterαὐτῆς of herἀπὸ fromτῆς theὥρας hourἐκείνης. that. 29  Καὶ And μεταβὰς having gone acrossἐκεῖθεν from theretheἸησοῦς Jesusἦλθεν cameπαρὰ besideτὴν theθάλασσαν seaτῆς of theΓαλιλαίας, Galilee,καὶ andἀναβὰς having gone upεἰς intoτὸ theὄρος mountainἐκάθητο was sittingἐκεῖ. there. 30  καὶ And προσῆλθον came towardαὐτῷ himὄχλοι crowdsπολλοὶ manyἔχοντες havingμεθ’ withἑαυτῶν themselvesχωλούς, lame,κυλλούς, maimed,τυφλούς, blind,κωφούς, dumb,καὶ andἑτέρους different (ones)πολλούς, many,καὶ andἔριψαν they castαὐτοὺς themπαρὰ besideτοὺς theπόδας feetαὐτοῦ, of him,καὶ andἐθεράπευσεν he curedαὐτούς· them; 31  ὥστε as-and τὸν theὄχλον crowdθαυμάσαι to feel wondermentβλέποντας seeingκωφοὺς dumb (ones)λαλοῦντας speakingκαὶ andχωλοὺς lame (ones)περιπατοῦντας walkingκαὶ andτυφλοὺς blind (ones)βλέποντας· seeing;καὶ andἐδόξασαν they glorifiedτὸν theθεὸν GodἸσραήλ. of Israel. 32  The δὲ butἸησοῦς Jesusπροσκαλεσάμενος having called towardτοὺς theμαθητὰς disciplesαὐτοῦ of himεἶπεν saidΣπλαγχνίζομαι I am feeling pityἐπὶ uponτὸν theὄχλον, crowd,ὅτι becauseἤδη alreadyἡμέραι daysτρεῖς threeπροσμένουσίν they are remaining towardμοι to meκαὶ andοὐκ notἔχουσιν they are havingτί whatφάγωσιν· they might eat;καὶ andἀπολῦσαι to let loose offαὐτοὺς themνήστεις fastingοὐ notθέλω, I am willing,μή notποτε at any timeἐκλυθῶσιν they might give outἐν inτῇ theὁδῷ. way. 33  καὶ And λέγουσιν are sayingαὐτῷ to himοἱ theμαθηταί disciplesΠόθεν From whereἡμῖν to usἐν inἐρημίᾳ lonely placeἄρτοι loavesτοσοῦτοι so manyὥστε as-andχορτάσαι to satisfyὄχλον crowdτοσοῦτον; so much? 34  καὶ And λέγει is sayingαὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΠόσους How manyἄρτους loavesἔχετε; are having you?οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidἙπτά, Seven,καὶ andὀλίγα fewἰχθύδια. little fishes. 35  καὶ And παραγγείλας having orderedτῷ to theὄχλῳ crowdἀναπεσεῖν to fall backwardἐπὶ uponτὴν theγῆν earth 36  ἔλαβεν he took τοὺς theἑπτὰ sevenἄρτους loavesκαὶ andτοὺς theἰχθύας fishesκαὶ andεὐχαριστήσας having thankedἔκλασεν he brokeκαὶ andἐδίδου was givingτοῖς to theμαθηταῖς disciplesοἱ theδὲ butμαθηταὶ disciplesτοῖς to theὄχλοις. crowds. 37  καὶ And ἔφαγον ateπάντες all (they)καὶ andἐχορτάσθησαν, were satisfied,καὶ andτὸ theπερισσεῦον aboundingτῶν of theκλασμάτων fragmentsἦραν they lifted upἑπτὰ sevenσφυρίδας provision basketsπλήρεις. full. 38  οἱ The (ones) δὲ butἐσθίοντες eatingἦσαν wereτετρακισχίλιοι four thousandἄνδρες male personsχωρὶς apart fromγυναικῶν womenκαὶ andπαιδίων. little boys. 39  Καὶ And ἀπολύσας having let looseτοὺς theὄχλους crowdsἐνέβη he stepped inεἰς intoτὸ theπλοῖον, boat,καὶ andἦλθεν cameεἰς intoτὰ theὅρια regionsΜαγαδάν. of Magadan.

Footnotes