Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Matthew 11:1-30

11  Καὶ And ἐγένετο it occurredὅτε whenἐτέλεσεν finishedtheἸησοῦς Jesusδιατάσσων giving instructionsτοῖς to theδώδεκα twelveμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ, of him,μετέβη he went acrossἐκεῖθεν from thereτοῦ of theδιδάσκειν to be teachingκαὶ andκηρύσσειν to be preachingἐν inταῖς theπόλεσιν citiesαὐτῶν. of them. 2  The δὲ butἸωάνης Johnἀκούσας having heardἐν inτῷ theδεσμωτηρίῳ jailτὰ theἔργα worksτοῦ of theχριστοῦ Christπέμψας having sentδιὰ throughτῶν theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ of him 3  εἶπεν said αὐτῷ to himΣὺ Youεἶ arethe (one)ἐρχόμενος comingorἕτερον different (one)προσδοκῶμεν; are we expecting? 4  καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΠορευθέντες Having gone your wayἀπαγγείλατε report backἸωάνει to Johnwhatἀκούετε YOU are hearingκαὶ andβλέπετε· are seeing; 5  τυφλοὶ blind (ones) ἀναβλέπουσιν are seeing againκαὶ andχωλοὶ lame (ones)περιπατοῦσιν, are walking about,λεπροὶ lepersκαθαρίζονται are being cleansedκαὶ andκωφοὶ deaf (ones)ἀκούουσιν, are hearing,καὶ andνεκροὶ dead (ones)ἐγείρονται are being raised upκαὶ andπτωχοὶ poor (ones)εὐαγγελίζονται· are being given good news; 6  καὶ and μακάριός happyἐστιν isὃς whoἂν likelyμὴ notσκανδαλισθῇ might have been stumbledἐν inἐμοί. me. 7  Τούτων Of these δὲ butπορευομένων going their wayἤρξατο startedtheἸησοῦς Jesusλέγειν to be sayingτοῖς to theὄχλοις crowdsπερὶ aboutἸωάνου JohnΤί Whatἐξήλθατε came YOU outεἰς intoτὴν theἔρημον wildernessθεάσασθαι; to observe?κάλαμον Reedὑπὸ byἀνέμου windσαλευόμενον; being shaken? 8  ἀλλὰ But τί whatἐξήλθατε came YOU outἰδεῖν; to see?ἄνθρωπον Manἐν inμαλακοῖς soft thingsἠμφιεσμένον; having been clothed?ἰδοὺ Look!οἱ The (ones)τὰ theμαλακὰ soft thingsφοροῦντες wearingἐν inτοῖς theοἴκοις housesτῶν of theβασιλέων. kings. 9  ἀλλὰ But τί whyἐξήλθατε; came YOU out?προφήτην Prophetἰδεῖν; to see?ναί, Yes,λέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,καὶ andπερισσότερον more abundantπροφήτου. of prophet. 10  οὗτός This (one) ἐστιν isπερὶ aboutοὗ whomγέγραπται it has been writtenἸδοὺ Look!ἐγὼ Iἀποστέλλω am sending offτὸν theἄγγελόν messengerμου of meπρὸ beforeπροσώπου faceσου, of you,ὃς whoκατασκευάσει will prepareτὴν theὁδόν wayσου of youἔμπροσθέν in frontσου. of you. 11  ἀμὴν Amen λέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,οὐκ notἐγήγερται has been raised upἐν inγεννητοῖς generated onesγυναικῶν of womenμείζων greater oneἸωάνου of Johnτοῦ theβαπτιστοῦ· Baptist;theδὲ butμικρότερος lesser oneἐν inτῇ theβασιλείᾳ kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensμείζων greaterαὐτοῦ of himἐστίν. is. 12  ἀπὸ From δὲ butτῶν theἡμερῶν daysἸωάνου of Johnτοῦ theβαπτιστοῦ Baptistἕως untilἄρτι right nowtheβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensβιάζεται, is being pressed toward,καὶ andβιασταὶ pressers forwardἁρπάζουσιν are snatchingαὐτήν. it. 13  πάντες All γὰρ forοἱ theπροφῆται Prophetsκαὶ andtheνόμος Lawἕως untilἸωάνου Johnἐπροφήτευσαν· prophesied; 14  καὶ and εἰ ifθέλετε YOU willδέξασθαι, to receive,αὐτός heἐστιν isἨλείας Elijahthe (one)μέλλων being aboutἔρχεσθαι. to be coming. 15  The (one) ἔχων havingὦτα earsἀκουέτω. let him be hearing. 16  Τίνι To whom δὲ butὁμοιώσω shall I likenτὴν theγενεὰν generationταύτην; this?ὁμοία Likeἐστὶν it isπαιδίοις to young childrenκαθημένοις sittingἐν inταῖς theἀγοραῖς marketplaceswhoπροσφωνοῦντα sounding towardτοῖς theἑτέροις different (ones) 17  λέγουσιν are saying Ηὐλήσαμεν We played the fluteὑμῖν to YOUκαὶ andοὐκ notὠρχήσασθε· YOU danced;ἐθρηνήσαμεν we wailedκαὶ andοὐκ notἐκόψασθε· YOU beat yourselves; 18  ἦλθεν came γὰρ forἸωάνης Johnμήτε neitherἐσθίων eatingμήτε norπίνων, drinking,καὶ andλέγουσιν they are sayingΔαιμόνιον Demonἔχει· he is having; 19  ἦλθεν came theυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐσθίων eatingκαὶ andπίνων, drinking,καὶ andλέγουσιν they are sayingἸδοὺ Look!ἄνθρωπος manφάγος gluttonousκαὶ andοἰνοπότης, wine drinker,τελωνῶν of tax collectorsφίλος friendκαὶ andἁμαρτωλῶν. of sinners.καὶ Andἐδικαιώθη was justifiedtheσοφία wisdomἀπὸ fromτῶν theἔργων worksαὐτῆς. of it. 20  Τότε Then ἤρξατο he startedὀνειδίζειν to reproachτὰς theπόλεις citiesἐν inαἷς whichἐγένοντο took placeαἱ theπλεῖσται mostδυνάμεις powerful worksαὐτοῦ, of him,ὅτι becauseοὐ notμετενόησαν· they repented; 21  Οὐαί Woe σοι, to you,Χοραζείν· Chorazin;οὐαί Woeσοι, to you,Βηθσαιδάν· Bethsaidaὅτι becauseεἰ ifἐν inΤύρῳ Tyreκαὶ andΣιδῶνι Sidonἐγένοντο took placeαἱ theδυνάμεις powerful worksαἱ the (ones)γενόμεναι having taken placeἐν inὑμῖν, you,πάλαι of oldἂν likelyἐν inσάκκῳ sackclothκαὶ andσποδῷ ashesμετενόησαν. they repented. 22  πλὴν Besides λέγω I am sayingὑμῖν, to you,Τύρῳ to Tyreκαὶ andΣιδῶνι to Sidonἀνεκτότερον more endurableἔσται it will beἐν inἡμέρᾳ dayκρίσεως of judgmentthanὑμῖν. to you. 23  Καὶ And σύ, you,Καφαρναούμ, Capernaum,μὴ notἕως untilοὐρανοῦ heavenὑψωθήσῃ; you will be put high up?ἕως Untilᾅδου of Hadesκαταβήσῃ. you will come down.ὅτι Becauseεἰ ifἐν inΣοδόμοις Sodomἐγενήθησαν took placeαἱ theδυνάμεις powerful worksαἱ the (ones)γενόμεναι having taken placeἐν inσοί, you,ἔμεινεν it remainedἂν likelyμέχρι untilτῆς of theσήμερον. today. 24  πλὴν Besides λέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatγῇ to earthΣοδόμων of Sodomἀνεκτότερον more endurableἔσται it will beἐν inἡμέρᾳ dayκρίσεως of judgmentthanσοί. to you. 25  ᾿Εν In ἐκείνῳ thatτῷ theκαιρῷ appointed timeἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusεἶπεν said᾿Εξομολογοῦμαί I am confessing outσοι, to you,πάτερ Fatherκύριε Lordτοῦ of theοὐρανοῦ heavenκαὶ andτῆς of theγῆς, earth,ὅτι becauseἔκρυψας you hidταῦτα these (things)ἀπὸ fromσοφῶν wise onesκαὶ andσυνετῶν, intellectual ones,καὶ andἀπεκάλυψας you uncoveredαὐτὰ themνηπίοις· to babes; 26  ναί, yes, theπατήρ, Father,ὅτι becauseοὕτως thusεὐδοκία goodwillἐγένετο it becameἔμπροσθέν in frontσου. of you. 27  Πάντα All (things) μοι to meπαρεδόθη were given overὑπὸ byτοῦ theπατρός Fatherμου, of me,καὶ andοὐδεὶς no oneἐπιγινώσκει accurately knowsτὸν theυἱὸν Sonεἰ ifμὴ nottheπατήρ, Father,οὐδὲ norτὸν theπατέρα Fatherτις anyoneἐπιγινώσκει accurately knowsεἰ ifμὴ nottheυἱὸς Sonκαὶ andto whomἐὰν if everβούληται may be wishingtheυἱὸς Sonἀποκαλύψαι. to uncover. 28  Δεῦτε Hither πρός towardμε meπάντες allοἱ the (ones)κοπιῶντες laboringκαὶ andπεφορτισμένοι, having been loaded down,κἀγὼ and Iἀναπαύσω shall refreshὑμᾶς. you. 29  ἄρατε Lift YOU up τὸν theζυγόν yokeμου of meἐφ’ uponὑμᾶς YOUκαὶ andμάθετε learnἀπ’ fromἐμοῦ, me,ὅτι becauseπραΰς mild-temperedεἰμι I amκαὶ andταπεινὸς lowlyτῇ to theκαρδίᾳ, heart,καὶ andεὑρήσετε YOU will findἀνάπαυσιν refreshmentταῖς to theψυχαῖς soulsὑμῶν· of YOU; 30  the γὰρ forζυγός yokeμου of meχρηστὸς kindlyκαὶ andτὸ theφορτίον loadμου of meἐλαφρόν lightἐστιν. is.

Footnotes