Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Mark 7:1-37

7  Καὶ And συνάγονται are being let togetherπρὸς towardαὐτὸν himοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesκαί andτινες someτῶν of theγραμματέων scribesἐλθόντες having comeἀπὸ fromἸεροσολύμων Jerusalem 2  καὶ and ἰδόντες having seenτινὰς someτῶν of theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ of himὅτι thatκοιναῖς to commonχερσίν, hands,τοῦτ’ thisἔστιν isἀνίπτοις, to unwashed (ones),ἐσθίουσιν they are eatingτοὺς theἄρτους. — loaves. — 3  οἱ The γὰρ forΦαρισαῖοι Phariseesκαὶ andπάντες allοἱ theἸουδαῖοι Jewsἐὰν if everμὴ notπυγμῇ to fistνίψωνται they might washτὰς theχεῖρας handsοὐκ notἐσθίουσιν, they are eating,κρατοῦντες holding fastτὴν theπαράδοσιν traditionτῶν of theπρεσβυτέρων, older men, 4  καὶ and ἀπ’ fromἀγορᾶς marketἐὰν if everμὴ notῥαντίσωνται they might sprinkleοὐκ notἐσθίουσιν, they are eating,καὶ andἄλλα other (things)πολλά manyἐστιν iswhichπαρέλαβον they receivedκρατεῖν, to be holding fast,βαπτισμοὺς baptismsποτηρίων of cupsκαὶ andξεστῶν of pitchersκαὶ andχαλκίων.— of copper vessels.— 5  καὶ And ἐπερωτῶσιν are inquiring uponαὐτὸν himοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesκαὶ andοἱ theγραμματεῖς scribesΔιὰ Throughτί whatοὐ notπεριπατοῦσιν are walking aboutοἱ theμαθηταί disciplesσου of youκατὰ according toτὴν theπαράδοσιν traditionτῶν of theπρεσβυτέρων, older men,ἀλλὰ butκοιναῖς to commonχερσὶν handsἐσθίουσιν they are eatingτὸν theἄρτον; bread? 6  The (one) δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themΚαλῶς Finelyἐπροφήτευσεν prophesiedἨσαίας Isaiahπερὶ aboutὑμῶν YOUτῶν theὑποκριτῶν, hypocrites,ὡς asγέγραπται it has been writtenὅτι thatΟὗτος Thistheλαὸς peopleτοῖς to theχείλεσίν lipsμε meτιμᾷ, is honoring,theδὲ butκαρδία heartαὐτῶν of themπόρρω farἀπέχει is holding offἀπ’ fromἐμοῦ· me; 7  μάτην in vain δὲ butσέβονταί they are reveringμε, me,διδάσκοντες teachingδιδασκαλίας teachingsἐντάλματα commandsἀνθρώπων· of men; 8  ἀφέντες having let go off τὴν theἐντολὴν commandmentτοῦ of theθεοῦ Godκρατεῖτε YOU are holding fastτὴν theπαράδοσιν traditionτῶν of theἀνθρώπων. men. 9  καὶ And ἔλεγεν he was sayingαὐτοῖς to themΚαλῶς Finelyἀθετεῖτε YOU are setting asideτὴν theἐντολὴν commandmentτοῦ of theθεοῦ, God,ἵνα in order thatτὴν theπαράδοσιν traditionὑμῶν of YOUτηρήσητε· YOU might observe; 10  Μωυσῆς Moses γὰρ forεἶπεν saidΤίμα Be honoringτὸν theπατέρα fatherσου of youκαὶ andτὴν theμητέρα motherσου, of you,καί andThe (one)κακολογῶν saying bad atπατέρα fatherorμητέρα motherθανάτῳ to deathτελευτάτω· let him decrease; 11  ὑμεῖς YOU δὲ butλέγετε are saying᾿Εὰν If everεἴπῃ should sayἄνθρωπος manτῷ to theπατρὶ fatherorτῇ to theμητρί motherΚορβάν, Corban,whichἐστιν isΔῶρον, Gift,whichἐὰν if everἐξ out ofἐμοῦ meὠφεληθῇς, you might be benefited, 12  οὐκέτι not yet ἀφίετε YOU are letting go offαὐτὸν himοὐδὲν nothingποιῆσαι to doτῷ to theπατρὶ fatherorτῇ to theμητρί, mother, 13  ἀκυροῦντες [YOU] invalidating τὸν theλόγον wordτοῦ of theθεοῦ Godτῇ to theπαραδόσει traditionὑμῶν of YOUwhichπαρεδώκατε· YOU gave beside;καὶ andπαρόμοια similar (things)τοιαῦτα suchπολλὰ manyποιεῖτε. YOU are doing. 14  Καὶ And προσκαλεσάμενος having called toward himselfπάλιν againτὸν theὄχλον crowdἔλεγεν he was sayingαὐτοῖς to them᾿Ακούσατέ Hear YOUμου of meπάντες allκαὶ andσύνετε. be YOU comprehending. 15  οὐδὲν Nothing ἔστιν isἔξωθεν from outsideτοῦ of theἀνθρώπου manεἰσπορευόμενον going its way inεἰς intoαὐτὸν himwhichδύναται is ableκοινῶσαι to make commonαὐτόν· him;ἀλλὰ butτὰ the (things)ἐκ out ofτοῦ theἀνθρώπου manἐκπορευόμενά going their way outἐστιν isτὰ the (things)κοινοῦντα making commonτὸν theἄνθρωπον. man. 16  —— —— 17  Καὶ And ὅτε whenεἰσῆλθεν he enteredεἰς intoοἶκον houseἀπὸ fromτοῦ theὄχλου, crowd,ἐπηρώτων were inquiring uponαὐτὸν himοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himτὴν theπαραβολήν. parable. 18  καὶ And λέγει he is sayingαὐτοῖς to themΟὕτως Thusκαὶ alsoὑμεῖς YOUἀσύνετοί (ones) without comprehensionἐστε; are?οὐ Notνοεῖτε are YOU awareὅτι thatπᾶν everythingτὸ theἔξωθεν from outsideεἰσπορευόμενον going insideεἰς intoτὸν theἄνθρωπον manοὐ notδύναται is ableαὐτὸν himκοινῶσαι, to make common, 19  ὅτι because οὐκ notεἰσπορεύεται it is going its way inαὐτοῦ of himεἰς intoτὴν theκαρδίαν heartἀλλ’ butεἰς intoτὴν theκοιλίαν, cavity,καὶ andεἰς intoτὸν theἀφεδρῶνα sewerἐκπορεύεται;— is going its way out?—καθαρίζων cleansingπάντα allτὰ theβρώματα. eatables. 20  ἔλεγεν He was saying δὲ butὅτι thatΤὸ The (thing)ἐκ out ofτοῦ theἀνθρώπου manἐκπορευόμενον going outἐκεῖνο that (thing)κοινοῖ makes commonτὸν theἄνθρωπον· man; 21  ἔσωθεν from inside γὰρ forἐκ out ofτῆς theκαρδίας heartτῶν of theἀνθρώπων menοἱ theδιαλογισμοὶ reasoningsοἱ theκακοὶ badἐκπορεύονται, are going out,πορνεῖαι, fornications,κλοπαί, thieveries,φόνοι, murders, 22  μοιχεῖαι, adulteries, πλεονεξίαι, covetings,πονηρίαι, acts of wickedness,δόλος, deceit,ἀσέλγεια, loose conduct,ὀφθαλμὸς eyeπονηρός, wicked,βλασφημία, blasphemy,ὑπερηφανία, haughtiness,ἀφροσύνη· unreasonableness; 23  πάντα all ταῦτα theseτὰ theπονηρὰ wicked thingsἔσωθεν from withinἐκπορεύεται is going outκαὶ andκοινοῖ is making commonτὸν theἄνθρωπον. man. 24  ᾿Εκεῖθεν From there δὲ butἀναστὰς having stood upἀπῆλθεν he went offεἰς intoτὰ theὅρια regionsΤύρου of Tyreκαὶ andΣιδῶνος. Sidon.Καὶ Andεἰσελθὼν having enteredεἰς intoοἰκίαν houseοὐδένα no oneἤθελεν he was willingγνῶναι, to know,καὶ andοὐκ notἠδυνάσθη he was ableλαθεῖν· to escape notice; 25  ἀλλ’ but εὐθὺς at onceἀκούσασα having heardγυνὴ womanπερὶ aboutαὐτοῦ, him,ἧς of whichεἶχεν was havingτὸ theθυγάτριον little daughterαὐτῆς of herπνεῦμα spiritἀκάθαρτον, unclean,ἐλθοῦσα having comeπροσέπεσεν she feel forwardπρὸς towardτοὺς theπόδας feetαὐτοῦ· of him; 26  the δὲ butγυνὴ womanἦν wasἙλληνίς, Greek,Συροφοινίκισσα Syrophoenicianτῷ to theγένει· race;καὶ andἠρώτα she was requestingαὐτὸν himἵνα in order thatτὸ theδαιμόνιον demonἐκβάλῃ he might throw outἐκ out ofτῆς theθυγατρὸς daughterαὐτῆς. of her. 27  καὶ And ἔλεγεν he was sayingαὐτῇ to herἌφες Let go offπρῶτον firstχορτασθῆναι to be satisfiedτὰ theτέκνα, children,οὐ notγάρ forἐστιν isκαλὸν fineλαβεῖν to takeτὸν theἄρτον breadτῶν of theτέκνων childrenκαὶ andτοῖς to theκυναρίοις little dogsβαλεῖν. to throw. 28  The (one) δὲ butἀπεκρίθη answeredκαὶ andλέγει is sayingαὐτῷ to himΝαί, Yes,κύριε, lord,καὶ alsoτὰ theκυνάρια little dogsὑποκάτω underneathτῆς theτραπέζης tableἐσθίουσιν are eatingἀπὸ fromτῶν theψιχίων crumbsτῶν of theπαιδίων. little boys. 29  καὶ And εἶπεν he saidαὐτῇ to herΔιὰ Throughτοῦτον thisτὸν theλόγον wordὕπαγε, be going under,ἐξελήλυθεν has gone outsideἐκ out ofτῆς theθυγατρός daughterσου of youτὸ theδαιμόνιον. demon. 30  καὶ And ἀπελθοῦσα having gone offεἰς intoτὸν theοἶκον houseαὐτῆς of herεὗρεν she foundτὸ theπαιδίον little childβεβλημένον having been thrustἐπὶ uponτὴν theκλίνην bedκαὶ andτὸ theδαιμόνιον demonἐξεληλυθός. having gone out. 31  Καὶ And πάλιν againἐξελθὼν having gone outsideἐκ out ofτῶν theὁρίων regionsΤύρου of Tyreἦλθεν he cameδιὰ throughΣιδῶνος Sidonεἰς intoτὴν theθάλασσαν seaτῆς of theΓαλιλαίας Galileeἀνὰ upμέσον midstτῶν of theὁρίων regionsΔεκαπόλεως. of Decapolis. 32  Καὶ And φέρουσιν they are bearingαὐτῷ to himκωφὸν (one) deafκαὶ andμογιλάλον, having speech impediment,καὶ andπαρακαλοῦσιν they are entreatingαὐτὸν himἵνα in order thatἐπιθῇ he might put uponαὐτῷ himτὴν theχεῖρα. hand. 33  καὶ And ἀπολαβόμενος having taken awayαὐτὸν himἀπὸ fromτοῦ theὄχλου crowdκατ’ according toἰδίαν private [spot]ἔβαλεν he thrustτοὺς theδακτύλους fingersαὐτοῦ of himεἰς intoτὰ theὦτα earsαὐτοῦ of himκαὶ andπτύσας having spitἥψατο he touchedτῆς theγλώσσης tongueαὐτοῦ, of him, 34  καὶ and ἀναβλέψας having looked upεἰς intoτὸν theοὐρανὸν heavenἐστέναξεν, he groaned,καὶ andλέγει is sayingαὐτῷ to him᾿Εφφαθά, Ephphatha,whichἐστιν isΔιανοίχθητι· Be you opened up through; 35  καὶ and ἠνοίγησαν were opened upαὐτοῦ of himαἱ theἀκοαί, hearing powers,καὶ andἐλύθη was loosenedtheδεσμὸς bondτῆς of theγλώσσης tongueαὐτοῦ, of him,καὶ andἐλάλει he was speakingὀρθῶς· normally; 36  καὶ and διεστείλατο he chargedαὐτοῖς to themἵνα in order thatμηδενὶ to no oneλέγωσιν· they may be saying;ὅσον as much asδὲ butαὐτοῖς to themδιεστέλλετο, he was charging,αὐτοὶ theyμᾶλλον ratherπερισσότερον more abundantlyἐκήρυσσον. were proclaiming. 37  καὶ And ὑπερπερισσῶς superabundantlyἐξεπλήσσοντο they were being astoundedλέγοντες sayingΚαλῶς Finelyπάντα all (things)πεποίηκεν, he has done,καὶ andτοὺς theκωφοὺς deaf (ones)ποιεῖ he is makingἀκούειν to be hearingκαὶ andἀλάλους speechless (ones)λαλεῖν. to be speaking.

Footnotes