Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Mark 6:1-56

6  Καὶ And ἐξῆλθεν he went outἐκεῖθεν, from there,καὶ andἔρχεται is comingεἰς intoτὴν theπατρίδα father (place)αὐτοῦ, of himκαὶ andἀκολουθοῦσιν are followingαὐτῷ to himοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ. of him. 2  Καὶ And γενομένου having come to beσαββάτου of sabbathἤρξατο he startedδιδάσκειν to be teachingἐν inτῇ theσυναγωγῇ· synagogue;καὶ andοἱ theπολλοὶ manyἀκούοντες hearingἐξεπλήσσοντο were astoundedλέγοντες sayingΠόθεν From whereτούτῳ to this (one)ταῦτα, these (things),καὶ andτίς whattheσοφία wisdomtheδοθεῖσα givenτούτῳ, to this (one),καὶ andαἱ theδυνάμεις powerful worksτοιαῦται suchδιὰ throughτῶν theχειρῶν handsαὐτοῦ of himγινόμεναι; taking place? 3  οὐχ Not οὗτός this (one)ἐστιν istheτέκτων, carpenter,theυἱὸς sonτῆς of theΜαρίας Maryκαὶ andἀδελφὸς brotherἸακώβου of Jamesκαὶ andἸωσῆτος of Josesκαὶ andἸούδα of Judaκαὶ andΣίμωνος; of Simon?καὶ Andοὐκ notεἰσὶν areαἱ theἀδελφαὶ sistersαὐτοῦ of himὧδε hereπρὸς towardἡμᾶς; us?καὶ Andἐσκανδαλίζοντο they were being stumbledἐν inαὐτῷ. him. 4  καὶ And ἔλεγεν was sayingαὐτοῖς to themtheἸησοῦς Jesusὅτι thatΟὐκ Notἔστιν isπροφήτης prophetἄτιμος unhonoredεἰ ifμὴ notἐν inτῇ theπατρίδι father (place)αὐτοῦ of himκαὶ andἐν inτοῖς theσυγγενεῦσιν relativesαὐτοῦ of himκαὶ andἐν inτῇ theοἰκίᾳ houseαὐτοῦ. of him. 5  Καὶ And οὐκ notἐδύνατο he was ableἐκεῖ thereποιῆσαι to doοὐδεμίαν not oneδύναμιν, powerful work,εἰ ifμὴ notὀλίγοις to fewἀρρώστοις sickly (ones)ἐπιθεὶς having put uponτὰς theχεῖρας handsἐθεράπευσεν· he cured; 6  καὶ and ἐθαύμασεν he wonderedδιὰ throughτὴν theἀπιστίαν lack of faithαὐτῶν. of them.Καὶ Andπεριῆγεν he was going aroundτὰς theκώμας villagesκύκλῳ to circleδιδάσκων. teaching. 7  Καὶ And προσκαλεῖται he calls toward himselfτοὺς theδώδεκα, twelve,καὶ andἤρξατο startedαὐτοὺς themἀποστέλλειν to be sending offδύο twoδύο, two,καὶ andἐδίδου was givingαὐτοῖς to themἐξουσίαν authorityτῶν of theπνευμάτων spiritsτῶν theἀκαθάρτων, unclean, 8  καὶ and παρήγγειλεν he gave instructionsαὐτοῖς to themἵνα in order thatμηδὲν nothingαἴρωσιν they should lift upεἰς intoὁδὸν wayεἰ ifμὴ notῥάβδον staffμόνον, only,μὴ notἄρτον, bread,μὴ notπήραν, pouch,μὴ notεἰς intoτὴν theζώνην girdleχαλκόν, copper [money], 9  ἀλλὰ but ὑποδεδεμένους having had bound underσανδάλια, sandalsκαὶ andμὴ notἐνδύσασθαι to wearδύο twoχιτῶνας. undergarments. 10  καὶ And ἔλεγεν he was sayingαὐτοῖς to themὍπου Whereἐὰν if everεἰσέλθητε YOU might enterεἰς intoοἰκίαν, house,ἐκεῖ thereμένετε be YOU stayingἕως untilἂν likelyἐξέλθητε YOU might go outἐκεῖθεν. from there. 11  καὶ And ὃς whatἂν likelyτόπος placeμὴ notδέξηται might receiveὑμᾶς YOUμηδὲ not-butἀκούσωσιν they might hearὑμῶν, of YOU,ἐκπορευόμενοι going YOUR way outἐκεῖθεν from thereἐκτινάξατε shake YOU outτὸν theχοῦν dustτὸν theὑποκάτω underneathτῶν theποδῶν feetὑμῶν of YOUεἰς intoμαρτύριον witnessαὐτοῖς. to them. 12  Καὶ And ἐξελθόντες having gone outἐκήρυξαν they preachedἵνα in order thatμετανοῶσιν, they may repent, 13  καὶ and δαιμόνια demonsπολλὰ manyἐξέβαλλον, they were throwing out,καὶ andἤλειφον were greasingἐλαίῳ to oilπολλοὺς manyἀρρώστους sickly (ones)καὶ andἐθεράπευον. were curing. 14  Καὶ And ἤκουσεν heardtheβασιλεὺς kingἩρῴδης, Herod,φανερὸν manifestγὰρ forἐγένετο becameτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ, of him,καὶ andἔλεγον they were sayingὅτι thatἸωάνης Johnthe (one)βαπτίζων baptizingἐγήγερται has been raised upἐκ out ofνεκρῶν, dead (ones),καὶ andδιὰ throughτοῦτο thisἐνεργοῦσιν are working inαἱ theδυνάμεις powerful worksἐν inαὐτῷ· him; 15  ἄλλοι others δὲ butἔλεγον were sayingὅτι thatἨλείας Elijahἐστίν· it is;ἄλλοι othersδὲ butἔλεγον were sayingὅτι thatπροφήτης prophetὡς asεἷς oneτῶν of theπροφητῶν. prophets. 16  ἀκούσας Having heard δὲ buttheἩρῴδης Herodἔλεγεν was sayingὋν Whomἐγὼ Iἀπεκεφάλισα beheadedἸωάνην, John,οὗτος this (one)ἠγέρθη. was raised up. 17  Αὐτὸς He γὰρ fortheἩρῴδης Herodἀποστείλας having sent offἐκράτησεν took hold ofτὸν theἸωάνην Johnκαὶ andἔδησεν boundαὐτὸν himἐν inφυλακῇ prisonδιὰ throughἩρῳδιάδα Herodiasτὴν theγυναῖκα womanΦιλίππου of Philipτοῦ theἀδελφοῦ brotherαὐτοῦ, of him,ὅτι becauseαὐτὴν herἐγάμησεν· he married; 18  ἔλεγεν was saying γὰρ fortheἸωάνης Johnτῷ to theἩρῴδῃ Herodὅτι thatΟὐκ Notἔξεστίν it is lawfulσοι to youἔχειν to be havingτὴν theγυναῖκα womanτοῦ of theἀδελφοῦ brotherσου. of you. 19  The δὲ butἩρῳδιὰς Herodiasἐνεῖχεν was having withinαὐτῷ to himκαὶ andἤθελεν was willingαὐτὸν himἀποκτεῖναι, to kill,καὶ andοὐκ notἠδύνατο· she was able; 20  the γὰρ forἩρῴδης Herodἐφοβεῖτο was fearingτὸν theἸωάνην, John,εἰδὼς having knownαὐτὸν himἄνδρα male personδίκαιον righteousκαὶ andἅγιον, holy,καὶ andσυνετήρει was keeping safeαὐτόν, him,καὶ andἀκούσας having heardαὐτοῦ of himπολλὰ many (things)ἠπόρει, he was at loss,καὶ andἡδέως gladlyαὐτοῦ of himἤκουεν. he was hearing. 21  Καὶ And γενομένης having come to beἡμέρας of dayεὐκαίρου convenientὅτε whenἩρῴδης Herodτοῖς to theγενεσίοις birthday festivitiesαὐτοῦ of himδεῖπνον supperἐποίησεν madeτοῖς to theμεγιστᾶσιν greatest menαὐτοῦ of himκαὶ andτοῖς to theχιλιάρχοις chiliarchsκαὶ andτοῖς to theπρώτοις first (ones)τῆς of theΓαλιλαίας, Galilee, 22  καὶ and εἰσελθούσης having enteredτῆς of theθυγατρὸς daughterαὐτοῦ of himἩρῳδιάδος of Herodiasκαὶ andὀρχησαμένης, having danced,ἤρεσεν she gave pleasureτῷ to theἩρῴδῃ Herodκαὶ andτοῖς to the (ones)συνανακειμένοις. lying up with.Theδὲ butβασιλεὺς kingεἶπεν saidτῷ to theκορασίῳ little girlΑἴτησόν Ask forμε mewhichἐὰν if everθέλῃς, you may will,καὶ andδώσω I shall giveσοι· to you; 23  καὶ and ὤμοσεν he sworeαὐτῇ to herὍτι Thatἐάν if everμε meαἰτήσῃς you might ask forδώσω I shall giveσοι to youἕως untilἡμίσους halfτῆς of theβασιλείας kingdomμου. of me. 24  καὶ And ἐξελθοῦσα having gone outεἶπεν she saidτῇ to theμητρὶ motherαὐτῆς of herΤί Whatαἰτήσωμαι; should I ask for?Theδὲ butεἶπεν saidΤὴν Theκεφαλὴν headἸωάνου of Johnτοῦ the (one)βαπτίζοντος. baptizing. 25  καὶ And εἰσελθοῦσα having come inεὐθὺς at onceμετὰ withσπουδῆς speedπρὸς towardτὸν theβασιλέα kingᾐτήσατο she made requestλέγουσα sayingΘέλω I am willingἵνα in order thatἐξαυτῆς out of same [hour]δῷς you should giveμοι to meἐπὶ uponπίνακι plateτὴν theκεφαλὴν headἸωάνου of Johnτοῦ theβαπτιστοῦ. Baptist. 26  καὶ And περίλυπος deeply grievedγενόμενος having becometheβασιλεὺς kingδιὰ throughτοὺς theὅρκους oathsκαὶ andτοὺς the (ones)ἀνακειμένους lying upοὐκ notἠθέλησεν he willedἀθετῆσαι to disregardαὐτήν· her; 27  καὶ and εὐθὺς at onceἀποστείλας having sent offtheβασιλεὺς kingσπεκουλάτορα body guardsmanἐπέταξεν he gave the orderἐνέγκαι to bringτὴν theκεφαλὴν headαὐτοῦ. of him.καὶ Andἀπελθὼν having gone offἀπεκεφάλισεν he beheadedαὐτὸν himἐν inτῇ theφυλακῇ prison 28  καὶ and ἤνεγκεν broughtτὴν theκεφαλὴν headαὐτοῦ of himἐπὶ uponπίνακι plateκαὶ andἔδωκεν he gaveαὐτὴν itτῷ to theκορασίῳ, little girl,καὶ andτὸ theκοράσιον little girlἔδωκεν gaveαὐτὴν itτῇ to theμητρὶ motherαὐτῆς. of her. 29  καὶ And ἀκούσαντες having heardοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himἦλθαν cameκαὶ andἦραν lifted upτὸ theπτῶμα corpseαὐτοῦ of himκαὶ andἔθηκαν putαὐτὸ itἐν inμνημείῳ. memorial tomb. 30  Καὶ And συνάγονται are being let togetherοἱ theἀπόστολοι apostlesπρὸς towardτὸν theἸησοῦν, Jesus,καὶ andἀπήγγειλαν reported backαὐτῷ to himπάντα all (things)ὅσα as many asἐποίησαν they didκαὶ andὅσα as many asἐδίδαξαν. they taught. 31  καὶ And λέγει he is sayingαὐτοῖς to themΔεῦτε Hitherὑμεῖς YOUαὐτοὶ very (ones)κατ’ according toἰδίαν private [spot]εἰς intoἔρημον lonelyτόπον placeκαὶ andἀναπαύσασθε rest upὀλίγον. little.ἦσαν Wereγὰρ forοἱ the (ones)ἐρχόμενοι comingκαὶ andοἱ the (ones)ὑπάγοντες going underπολλοί, many,καὶ andοὐδὲ not-butφαγεῖν to eatεὐκαίρουν. they had leisure time. 32  καὶ And ἀπῆλθον they went offἐν inτῷ theπλοίῳ boatεἰς intoἔρημον lonelyτόπον placeκατ’ according toἰδίαν. private [spot]. 33  καὶ And εἶδαν they sawαὐτοὺς themὑπάγοντας going underκαὶ andἔγνωσαν knewπολλοί, many,καὶ andπεζῇ to footἀπὸ fromπασῶν allτῶν theπόλεων citiesσυνέδραμον they ran togetherἐκεῖ thereκαὶ andπροῆλθον came ahead ofαὐτούς. them. 34  Καὶ And ἐξελθὼν having gone outεἶδεν he sawπολὺν muchὄχλον, crowd,καὶ andἐσπλαγχνίσθη he felt tender affectionἐπ’ uponαὐτοὺς themὅτι becauseἦσαν they wereὡς asπρόβατα sheepμὴ notἔχοντα havingποιμένα, shepherd,καὶ andἤρξατο he startedδιδάσκειν to be teachingαὐτοὺς themπολλά. many (things). 35  Καὶ And ἤδη alreadyὥρας of hourπολλῆς muchγενομένης having come to beπροσελθόντες having come towardαὐτῷ himοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himἔλεγον were sayingὅτι thatἜρημός Lonelyἐστιν istheτόπος, place,καὶ andἤδη alreadyὥρα hourπολλή· much; 36  ἀπόλυσον let loose off αὐτούς, them,ἵνα in order thatἀπελθόντες having gone offεἰς intoτοὺς theκύκλῳ to circleἀγροὺς fieldsκαὶ andκώμας villagesἀγοράσωσιν they might buyἑαυτοῖς to themselvesτί whatφάγωσιν. they might eat. 37  The (one) δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidαὐτοῖς to themΔότε Giveαὐτοῖς to themὑμεῖς YOUφαγεῖν. to eat.καὶ Andλέγουσιν they are sayingαὐτῷ to him᾿Απελθόντες Having gone offἀγοράσωμεν might we buyδηναρίων of denariiδιακοσίων two hundredἄρτους loavesκαὶ andδώσομεν shall we giveαὐτοῖς to themφαγεῖν; to eat? 38  The (one) δὲ butλέγει is sayingαὐτοῖς to themΠόσους How manyἔχετε are YOU havingἄρτους; loaves?ὑπάγετε Be YOU going underἴδετε. see.καὶ Andγνόντες having come to knowλέγουσιν they are sayingΠέντε, Five,καὶ andδύο twoἰχθύας. fishes. 39  καὶ And ἐπέταξεν he gave ordersαὐτοῖς to themἀνακλιθῆναι to reclineπάντας all (ones)συμπόσια symposiumsσυμπόσια symposiumsἐπὶ uponτῷ theχλωρῷ greenχόρτῳ. grass. 40  καὶ And ἀνέπεσαν they fell upπρασιαὶ garden rowsπρασιαὶ garden rowsκατὰ according toἑκατὸν hundredκαὶ andκατὰ according toπεντήκοντα. fifty. 41  καὶ And λαβὼν having takenτοὺς theπέντε fiveἄρτους loavesκαὶ andτοὺς theδύο twoἰχθύας fishesἀναβλέψας having looked upεἰς intoτὸν theοὐρανὸν heavenεὐλόγησεν he blessedκαὶ andκατέκλασεν broke downτοὺς theἄρτους loavesκαὶ andἐδίδου he was givingτοῖς to theμαθηταῖς disciplesἵνα in order thatπαρατιθῶσιν they may put besideαὐτοῖς, them,καὶ andτοὺς theδύο twoἰχθύας fishesἐμέρισεν he dividedπᾶσιν. to all. 42  καὶ And ἔφαγον they ateπάντες all (they)καὶ andἐχορτάσθησαν· were satisfied; 43  καὶ and ἦραν they lifted upκλάσματα fragmentsδώδεκα twelveκοφίνων of basketsπληρώματα fillingsκαὶ andἀπὸ fromτῶν theἰχθύων. fishes. 44  καὶ And ἦσαν wereοἱ the (ones)φαγόντες having eatenτοὺς theἄρτους loavesπεντακισχίλιοι five thousandἄνδρες. male persons. 45  Καὶ And εὐθὺς at onceἠνάγκασεν he put under necessityτοὺς theμαθητὰς disciplesαὐτοῦ of himἐμβῆναι to step insideεἰς intoτὸ theπλοῖον boatκαὶ andπροάγειν to be going beforeεἰς intoτὸ theπέραν other sideπρὸς towardΒηθσαιδάν, Bethsaida,ἕως untilαὐτὸς heἀπολύει lets loose offτὸν theὄχλον. crowd. 46  καὶ And ἀποταξάμενος having set self offαὐτοῖς to themἀπῆλθεν he went offεἰς intoτὸ theὄρος mountainπροσεύξασθαι. to pray. 47  καὶ And ὀψίας of eveningγενομένης having come to beἦν wasτὸ theπλοῖον boatἐν inμέσῳ midstτῆς of theθαλάσσης, sea,καὶ andαὐτὸς heμόνος aloneἐπὶ uponτῆς theγῆς. earth. 48  καὶ And ἰδὼν having seenαὐτοὺς themβασανιζομένους being tormentedἐν inτῷ theἐλαύνειν, to be driving,ἦν wasγὰρ fortheἄνεμος windἐναντίος in oppositionαὐτοῖς, to them,περὶ aboutτετάρτην fourthφυλακὴν watchτῆς of theνυκτὸς nightἔρχεται he comesπρὸς towardαὐτοὺς themπεριπατῶν walking aboutἐπὶ uponτῆς theθαλάσσης· sea;καὶ andἤθελεν he was willingπαρελθεῖν to go pastαὐτούς. them. 49  οἱ The (ones) δὲ butἰδόντες having seenαὐτὸν himἐπὶ uponτῆς theθαλάσσης seaπεριπατοῦντα walking aboutἔδοξαν thoughtὅτι thatφάντασμά apparitionἐστιν it isκαὶ andἀνέκραξαν, they cried aloud, 50  πάντες all γὰρ forαὐτὸν himεἶδαν sawκαὶ andἐταράχθησαν. were troubled.The (one)δὲ butεὐθὺς at onceἐλάλησεν spokeμετ’ withαὐτῶν, them,καὶ andλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΘαρσεῖτε, Be YOU taking courage,ἐγώ Iεἰμι, am,μὴ notφοβεῖσθε. be YOU fearful. 51  καὶ And ἀνέβη he stepped upπρὸς towardαὐτοὺς themεἰς intoτὸ theπλοῖον, boat,καὶ andἐκόπασεν abatedtheἄνεμος. wind.καὶ Andλίαν very muchἐν inἑαυτοῖς themselvesἐξίσταντο, they were amazed, 52  οὐ not γὰρ forσυνῆκαν they got perceptionἐπὶ uponτοῖς theἄρτοις, loaves,ἀλλ’ butἦν wasαὐτῶν of themtheκαρδία heartπεπωρωμένη. having been dulled. 53  Καὶ And διαπεράσαντες having crossed throughἐπὶ uponτὴν theγῆν earthἦλθον they cameεἰς intoΓεννησαρὲτ Gennesaretκαὶ andπροσωρμίσθησαν. were anchored toward. 54  καὶ And ἐξελθόντων having gone outαὐτῶν of themἐκ out ofτοῦ theπλοίου boatεὐθὺς at onceἐπιγνόντες having recognizedαὐτὸν him 55  περιέδραμον they ran around ὅλην wholeτὴν theχώραν countryἐκείνην thatκαὶ andἤρξαντο startedἐπὶ uponτοῖς theκραβάττοις cotsτοὺς the (ones)κακῶς badlyἔχοντας havingπεριφέρειν to be carrying aroundὅπου whereἤκουον they were hearingὅτι thatἔστιν. he is. 56  καὶ And ὅπου whereἂν likelyεἰσεπορεύετο he was going his way inεἰς intoκώμας villagesorεἰς intoπόλεις citiesorεἰς intoἀγροὺς fieldsἐν inταῖς theἀγοραῖς marketplacesἐτίθεσαν they were puttingτοὺς the (ones)ἀσθενοῦντας, being sick,καὶ andπαρεκάλουν they were entreatingαὐτὸν himἵνα in order thatκἂν and if everτοῦ of theκρασπέδου fringeτοῦ of theἱματίου outer garmentαὐτοῦ of himἅψωνται· they might touch;καὶ andὅσοι as many asἂν likelyἥψαντο touchedαὐτοῦ of himἐσώζοντο. were being saved.

Footnotes