Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Mark 15:1-47

15  Καὶ And εὐθὺς at onceπρωὶ early in the morningσυμβούλιον consultationποιήσαντες having madeοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsμετὰ withτῶν theπρεσβυτέρων older menκαὶ andγραμματέων scribesκαὶ andὅλον wholeτὸ theσυνέδριον Sanhedrinδήσαντες having boundτὸν theἸησοῦν Jesusἀπήνεγκαν brought offκαὶ andπαρέδωκαν gave overΠειλάτῳ. to Pilate. 2  καὶ And ἐπηρώτησεν inquired uponαὐτὸν himtheΠειλᾶτος PilateΣὺ Youεἶ aretheβασιλεὺς kingτῶν of theἸουδαίων; Jews?The (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredαὐτῷ to himλέγει is sayingΣὺ Youλέγεις. you are saying. 3  καὶ And κατηγόρουν were accusingαὐτοῦ of himοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsπολλά. many (things). 4  The δὲ butΠειλᾶτος Pilateπάλιν againἐπηρώτα was inquiring uponαὐτὸν himλέγων sayingΟὐκ Notἀποκρίνῃ are you answeringοὐδέν; nothing?ἴδε Seeπόσα how many (things)σου of youκατηγοροῦσιν. they are accusing. 5  The δὲ butἸησοῦς Jesusοὐκέτι not yetοὐδὲν nothingἀπεκρίθη, answered,ὥστε as-andθαυμάζειν to be wonderingτὸν theΠειλᾶτον. Pilate. 6  Κατὰ According to δὲ butἑορτὴν festivalἀπέλυεν he was loosing offαὐτοῖς to themἕνα oneδέσμιον bound oneὃν whomπαρῃτοῦντο. they were petitioning for. 7  ἦν Was δὲ butthe (one)λεγόμενος being saidΒαραββᾶς Barabbasμετὰ withτῶν theστασιαστῶν seditionistsδεδεμένος having been boundοἵτινες whoἐν inτῇ theστάσει seditionφόνον murderπεποιήκεισαν. they had done. 8  καὶ And ἀναβὰς having come uptheὄχλος crowdἤρξατο startedαἰτεῖσθαι to be petitioningκαθὼς according asἐποίει he was doingαὐτοῖς. to them. 9  The δὲ butΠειλᾶτος Pilateἀπεκρίθη answeredαὐτοῖς to themλέγων sayingΘέλετε Are you willingἀπολύσω I should loose offὑμῖν to YOUτὸν theβασιλέα kingτῶν of theἸουδαίων; Jews? 10  ἐγίνωσκεν He was knowing γὰρ forὅτι thatδιὰ throughφθόνον envyπαραδεδώκεισαν had given overαὐτὸν himοἱ theἀρχιερεῖς. chief priests. 11  οἱ The δὲ butἀρχιερεῖς chief priestsἀνέσεισαν stirred upτὸν theὄχλον crowdἵνα in order thatμᾶλλον ratherτὸν theΒαραββᾶν Barabbasἀπολύσῃ he should loose offαὐτοῖς. to them. 12  The δὲ butΠειλᾶτος Pilateπάλιν againἀποκριθεὶς having answeredἔλεγεν was sayingαὐτοῖς to themΤί Whatοὖν thereforeποιήσω should I do [with]ὃν whomλέγετε YOU are sayingτὸν theβασιλέα kingτῶν of theἸουδαίων; Jews? 13  οἱ The (ones) δὲ butπάλιν againἔκραξαν cried outΣταύρωσον Put on the stakeαὐτόν. him. 14  The δὲ butΠειλᾶτος Pilateἔλεγεν was sayingαὐτοῖς to themΤί What (thing)γὰρ forἐποίησεν did he doκακόν; bad?οἱ The (ones)δὲ butπερισσῶς abundantlyἔκραξαν cried outΣταύρωσον Put on the stakeαὐτόν. him. 15  The δὲ butΠειλᾶτος Pilateβουλόμενος wishingτῷ to theὄχλῳ crowdτὸ the (thing)ἱκανὸν sufficientποιῆσαι to doἀπέλυσεν loosed offαὐτοῖς to themτὸν theΒαραββᾶν, Barabbas,καὶ andπαρέδωκεν gave overτὸν theἸησοῦν Jesusφραγελλώσας having whippedἵνα in order thatσταυρωθῇ. he might be put on the stake. 16  Οἱ The δὲ butστρατιῶται soldiersἀπήγαγον led offαὐτὸν himἔσω insideτῆς theαὐλῆς, courtyard,whichἐστιν isπραιτώριον, Praetorium,καὶ andσυνκαλοῦσιν they call togetherὅλην wholeτὴν theσπεῖραν. body of troops. 17  καὶ And ἐνδιδύσκουσιν they deckαὐτὸν himπορφύραν purpleκαὶ andπεριτιθέασιν place aroundαὐτῷ himπλέξαντες having braidedἀκάνθινον thornyστέφανον· crown; 18  καὶ and ἤρξαντο they startedἀσπάζεσθαι to be greetingαὐτόν himΧαῖρε, Be rejoicing,βασιλεῦ Kingτῶν of theἸουδαίων· Jews; 19  καὶ and ἔτυπτον they were smitingαὐτοῦ of himτὴν theκεφαλὴν headκαλάμῳ to reedκαὶ andἐνέπτυον were spitting onαὐτῷ, him,καὶ andτιθέντες placingτὰ theγόνατα kneesπροσεκύνουν they were doing obeisanceαὐτῷ. to him. 20  καὶ And ὅτε whenἐνέπαιξαν they made fun ofαὐτῷ, him,ἐξέδυσαν they strippedαὐτὸν himτὴν theπορφύραν purpleκαὶ andἐνέδυσαν they clothedαὐτὸν himτὰ theἱμάτια outer garmentsαὐτοῦ. of him.Καὶ Andἐξάγουσιν they lead outαὐτὸν himἵνα in order thatσταυρώσωσιν they might put on the stakeαὐτόν· him; 21  καὶ and ἀγγαρεύουσιν they impress into serviceπαράγοντά going besideτινα anyΣίμωνα SimonΚυρηναῖον Cyrenianἐρχόμενον comingἀπ’ fromἀγροῦ, field,τὸν theπατέρα father᾿Αλεξάνδρου of Alexanderκαὶ andῬούφου, of Rufus,ἵνα in order thatἄρῃ he should lift upτὸν theσταυρὸν stakeαὐτοῦ. of him. 22  καὶ And φέρουσιν they are bearingαὐτὸν himἐπὶ uponτὸν theΓολγοθὰν Golgothaτόπον, place,whichἐστιν isμεθερμηνευόμενος being translatedΚρανίου of SkullΤόπος. Place. 23  καὶ And ἐδίδουν they were givingαὐτῷ to himἐσμυρνισμένον having been drugged with myrrhοἶνον, wine,ὃς whoδὲ butοὐκ notἔλαβεν. he took. 24  καὶ And σταυροῦσιν they are putting on the stakeαὐτὸν himκαὶ andδιαμερίζονται are distributingτὰ theἱμάτια outer garmentsαὐτοῦ, of him,βάλλοντες castingκλῆρον lotἐπ’ uponαὐτὰ themτίς whoτί whatἄρῃ. might lift up. 25  ἦν Was δὲ butὥρα hourτρίτη thirdκαὶ andἐσταύρωσαν they put on the stakeαὐτόν. him. 26  καὶ And ἦν wastheἐπιγραφὴ inscriptionτῆς of theαἰτίας chargeαὐτοῦ of himἐπιγεγραμμένη having been written uponTheΒασιλεὺς Kingτῶν of theἸουδαίων. Jews. 27  Καὶ And σὺν together withαὐτῷ himσταυροῦσιν they are putting on stakesδύο twoλῃστάς, robbers,ἕνα oneἐκ out ofδεξιῶν right-hand [parts]καὶ andἕνα oneἐξ out ofεὐωνύμων left-hand [parts]αὐτοῦ. of him. 28  —— —— 29  Καὶ And οἱ the (ones)παραπορευόμενοι going their way byἐβλασφήμουν were blasphemingαὐτὸν himκινοῦντες movingτὰς theκεφαλὰς headsαὐτῶν of themκαὶ andλέγοντες sayingΟὐὰ Wa!The (one)καταλύων loosing downτὸν theναὸν divine habitationκαὶ andοἰκοδομῶν buildingἐν inτρισὶν threeἡμέραις, days, 30  σῶσον save σεαυτὸν yourselfκαταβὰς having come downἀπὸ fromτοῦ theσταυροῦ. stake. 31  ὁμοίως Likewise καὶ alsoοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsἐμπαίζοντες making funπρὸς towardἀλλήλους one anotherμετὰ withτῶν theγραμματέων scribesἔλεγον were sayingἌλλους Othersἔσωσεν, he saved,ἑαυτὸν himselfοὐ notδύναται he is ableσῶσαι· to save; 32  the χριστὸς Christtheβασιλεὺς KingἸσραὴλ of Israelκαταβάτω let him come downνῦν nowἀπὸ fromτοῦ theσταυροῦ, stake,ἵνα in order thatἴδωμεν we might seeκαὶ andπιστεύσωμεν. might believe.καὶ Andοἱ the (ones)συνεσταυρωμένοι having been put on stakes togetherσὺν withαὐτῷ himὠνείδιζον were reproachingαὐτόν. him. 33  Καὶ And γενομένης having come to beὥρας of hourἕκτης sixthσκότος darknessἐγένετο came to beἐφ’ uponὅλην wholeτὴν theγῆν earthἕως untilὥρας hourἐνάτης. ninth. 34  καὶ And τῇ to theἐνάτῃ ninthὥρᾳ hourἐβόησεν called outtheἸησοῦς Jesusφωνῇ to voiceμεγάλῃ great᾿Ελωί Eloiἐλωί Eloiλαμὰ lamaσαβαχθανεί; sabakhthani?whichἐστιν isμεθερμηνευόμενον being translatedTheθεός Godμου of metheθεός Godμου, of me,εἰς intoτί whatἐγκατέλιπές left you down inμε; me? 35  καί And τινες someτῶν of the (ones)παρεστηκότων having stood alongsideἀκούσαντες having heardἔλεγον were sayingἼδε See!Ἠλείαν Elijahφωνεῖ. he is sounding to. 36  δραμὼν Having run δέ butτις someoneγεμίσας having filledσπόγγον spongeὄξους of sour wineπεριθεὶς having put aroundκαλάμῳ reedἐπότιζεν was causing to drinkαὐτόν, him,λέγων sayingἌφετε Let YOU go offἴδωμεν let us seeεἰ ifἔρχεται is comingἨλείας Elijahκαθελεῖν to take downαὐτόν. him. 37  The δὲ butἸησοῦς Jesusἀφεὶς having let go offφωνὴν voiceμεγάλην greatἐξέπνευσεν. expired. 38  Καὶ And τὸ theκαταπέτασμα curtainτοῦ of theναοῦ divine habitationἐσχίσθη was splitεἰς intoδύο twoἀπ’ fromἄνωθεν aboveἕως untilκάτω. below. 39  Ἰδὼν Having seen δὲ buttheκεντυρίων centurionthe (one)παρεστηκὼς having stood alongsideἐξ out ofἐναντίας oppositeαὐτοῦ of himὅτι thatοὕτως thusἐξέπνευσεν he expiredεἶπεν said᾿Αληθῶς Truthfullyοὗτος thistheἄνθρωπος manυἱὸς Sonθεοῦ of Godἦν. was. 40  ῏Ησαν Were δὲ butκαὶ alsoγυναῖκες womenἀπὸ fromμακρόθεν afarθεωροῦσαι, viewing,ἐν inαἷς which onesκαὶ alsoΜαριὰμ MarytheΜαγδαληνὴ Magdaleneκαὶ andΜαρία MarytheἸακώβου of Jamesτοῦ theμικροῦ little (one)καὶ andἸωσῆτος of Josesμήτηρ motherκαὶ andΣαλώμη, Salome, 41  αἳ who ὅτε whenἦν he wasἐν inτῇ theΓαλιλαίᾳ Galileeἠκολούθουν were followingαὐτῷ to himκαὶ andδιηκόνουν were servingαὐτῷ, to him,καὶ andἄλλαι othersπολλαὶ manyαἱ the [women]συναναβᾶσαι having gone up withαὐτῷ himεἰς intoἸεροσόλυμα. Jerusalem. 42  Καὶ And ἤδη alreadyὀψίας of eveningγενομένης, having come to be,ἐπεὶ sinceἦν it wasπαρασκευή, Preparation,whichἐστιν isπροσάββατον, (one) before the sabbath, 43  ἐλθὼν having come Ἰωσὴφ Josephἀπὸ fromἉριμαθαίας Arimatheaεὐσχήμων reputableβουλευτής, counselor,ὃς whoκαὶ alsoαὐτὸς veryἦν wasπροσδεχόμενος (one) waiting forτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ, God,τολμήσας having daredεἰσῆλθεν he went inπρὸς towardτὸν theΠειλᾶτον Pilateκαὶ andᾐτήσατο asked forτὸ theσῶμα bodyτοῦ of theἸησοῦ. Jesus. 44  The δὲ butΠειλᾶτος Pilateἐθαύμασεν wonderedεἰ ifἤδη alreadyτέθνηκεν, he has died,καὶ andπροσκαλεσάμενος having called toward himselfτὸν theκεντυρίωνα centurionἐπηρώτησεν he inquired uponαὐτὸν himεἰ ifἤδη alreadyἀπέθανεν· he died; 45  καὶ and γνοὺς having knownἀπὸ fromτοῦ theκεντυρίωνος centurionἐδωρήσατο he grantedτὸ theπτῶμα corpseτῷ to theἸωσήφ. Joseph. 46  καὶ And ἀγοράσας having boughtσινδόνα fine linenκαθελὼν having taken downαὐτὸν himἐνείλησεν he wrapped inτῇ theσινδόνι fine linen clothκαὶ andἔθηκεν putαὐτὸν himἐν inμνήματι memorial (tomb)whichἦν wasλελατομημένον having been quarriedἐκ out ofπέτρας, rock-mass,καὶ andπροσεκύλισεν he rolled towardλίθον stoneἐπὶ uponτὴν theθύραν doorτοῦ of theμνημείου. memorial tomb. 47  The δὲ butΜαρία MarytheΜαγδαληνὴ Magdaleneκαὶ andΜαρία Marythe [mother]Ἰωσῆτος of Josesἐθεώρουν were viewingποῦ whereτέθειται. he has been put.

Footnotes