Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Mark 11:1-33

11  Καὶ And ὅτε whenἐγγίζουσιν they get nearεἰς intoἸεροσόλυμα Jerusalemεἰς intoΒηθφαγὴ Bethphageκαὶ andΒηθανίαν Bethanyπρὸς towardτὸ theὌρος Mountτῶν of the᾿Ελαιῶν, Olives,ἀποστέλλει he is sending offδύο twoτῶν of theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ of him 2  καὶ and λέγει is sayingαὐτοῖς to themὙπάγετε Be YOU going underεἰς intoτὴν theκώμην villageτὴν the (one)κατέναντι oppositeὑμῶν, of YOU,καὶ andεὐθὺς at onceεἰσπορευόμενοι going YOUR way insideεἰς intoαὐτὴν itεὑρήσετε YOU will findπῶλον coltδεδεμένον having been tiedἐφ’ uponὃν whichοὐδεὶς no oneοὔπω not as yetἀνθρώπων of menἐκάθισεν· sat down;λύσατε loose YOUαὐτὸν itκαὶ andφέρετε. be bearing. 3  καὶ And ἐάν if everτις anyoneὑμῖν to YOUεἴπῃ might sayΤί Whyποιεῖτε are YOU doingτοῦτο; this?εἴπατε say YOUTheκύριος Lordαὐτοῦ of itχρείαν needἔχει· is having;καὶ andεὐθὺς at onceαὐτὸν itἀποστέλλει he is sending offπάλιν againὧδε. here. 4  καὶ And ἀπῆλθον they went offκαὶ andεὗρον foundπῶλον coltδεδεμένον having been tiedπρὸς towardθύραν doorἔξω outsideἐπὶ uponτοῦ theἀμφόδου, side street,καὶ andλύουσιν they are loosingαὐτόν. it. 5  καί And τινες someτῶν of the (ones)ἐκεῖ thereἑστηκότων having stoodἔλεγον were sayingαὐτοῖς to themΤί Whatποιεῖτε are YOU doingλύοντες loosingτὸν theπῶλον; colt? 6  οἱ The (ones) δὲ butεἶπαν saidαὐτοῖς to themκαθὼς according asεἶπεν saidtheἸησοῦς· Jesus;καὶ andἀφῆκαν they let go offαὐτούς. them. 7  καὶ And φέρουσιν they are bearingτὸν theπῶλον coltπρὸς towardτὸν theἸησοῦν, Jesus,καὶ andἐπιβάλλουσιν they are throwing uponαὐτῷ itτὰ theἱμάτια outer garmentsαὐτῶν, of them,καὶ andἐκάθισεν he sat downἐπ’ uponαὐτόν. it. 8  καὶ And πολλοὶ manyτὰ theἱμάτια outer garmentsαὐτῶν of themἔστρωσαν spreadεἰς intoτὴν theὁδόν, way,ἄλλοι othersδὲ butστιβάδας tree branchesκόψαντες having cutἐκ out ofτῶν theἀγρῶν. fields. 9  καὶ And οἱ the (ones)προάγοντες going ahead ofκαὶ andοἱ the (ones)ἀκολουθοῦντες followingἔκραζον were crying outὩσαννά· Hosanna;Εὐλογημένος Blessedthe (one)ἐρχόμενος comingἐν inὀνόματι nameΚυρίου· of Lord; 10  Εὐλογημένη Blessed theἐρχομένη comingβασιλεία kingdomτοῦ of theπατρὸς fatherἡμῶν of usΔαυείδ· David;Ὡσαννὰ Hosannaἐν inτοῖς theὑψίστοις. highest [places]. 11  Καὶ And εἰσῆλθεν he enteredεἰς intoἸεροσόλυμα Jerusalemεἰς intoτὸ theἱερόν· temple;καὶ andπεριβλεψάμενος having looked around onπάντα all (things)ὀψὲ lateἤδη alreadyοὔσης beingτῆς of theὥρας hourἐξῆλθεν he went outεἰς intoΒηθανίαν Bethanyμετὰ withτῶν theδώδεκα. twelve. 12  Καὶ And τῇ to theἐπαύριον morrowἐξελθόντων having come outαὐτῶν of themἀπὸ fromΒηθανίας Bethanyἐπείνασεν. he became hungry. 13  καὶ And ἰδὼν having seenσυκῆν fig treeἀπὸ fromμακρόθεν afarἔχουσαν havingφύλλα leavesἦλθεν he cameεἰ ifἄρα reallyτι anythingεὑρήσει he will findἐν inαὐτῇ, it,καὶ andἐλθὼν having comeἐπ’ uponαὐτὴν itοὐδὲν nothingεὗρεν he foundεἰ ifμὴ notφύλλα, leaves,theγὰρ forκαιρὸς appointed timeοὐκ notἦν wasσύκων. of figs. 14  καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν he saidαὐτῇ to itΜηκέτι Not yetεἰς intoτὸν theαἰῶνα ageἐκ out ofσοῦ youμηδεὶς no oneκαρπὸν fruitφάγοι. may eat.καὶ Andἤκουον were hearingοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ. of him. 15  Καὶ And ἔρχονται they are comingεἰς intoἸεροσόλυμα. Jerusalem.Καὶ Andεἰσελθὼν having enteredεἰς intoτὸ theἱερὸν templeἤρξατο he startedἐκβάλλειν to be throwing outτοὺς the (ones)πωλοῦντας sellingκαὶ andτοὺς the (ones)ἀγοράζοντας buyingἐν inτῷ theἱερῷ, temple,καὶ andτὰς theτραπέζας tablesτῶν of theκολλυβιστῶν money changersκαὶ andτὰς theκαθέδρας seatsτῶν of the (ones)πωλούντων sellingτὰς theπεριστερὰς dovesκατέστρεψεν he overturned 16  καὶ and οὐκ notἤφιεν he was letting go offἵνα in order thatτις anyoneδιενέγκῃ should bring throughσκεῦος utensilδιὰ throughτοῦ theἱεροῦ, temple, 17  καὶ and ἐδίδασκεν he was teachingκαὶ andἔλεγεν he was sayingΟὐ Notγέγραπται has it been writtenὅτι thatTheοἶκός houseμου of meοἶκος houseπροσευχῆς of prayerκληθήσεται will be calledπᾶσιν to allτοῖς theἔθνεσιν; nations?ὑμεῖς YOUδὲ butπεποιήκατε YOU have madeαὐτὸν itσπήλαιον caveλῃστῶν. of robbers. 18  καὶ And ἤκουσαν heardοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theγραμματεῖς, scribes,καὶ andἐζήτουν were seekingπῶς howαὐτὸν himἀπολέσωσιν· they might destroy;ἐφοβοῦντο they were fearingγὰρ forαὐτόν, him,πᾶς allγὰρ fortheὄχλος crowdἐξεπλήσσετο was being astoundedἐπὶ uponτῇ theδιδαχῇ teachingαὐτοῦ. of him. 19  Καὶ And ὅταν wheneverὀψὲ lateἐγένετο, it became,ἐξεπορεύοντο they were going their way outἔξω outsideτῆς theπόλεως. city. 20  Καὶ And παραπορευόμενοι making way besideπρωὶ earlyεἶδον they sawτὴν theσυκῆν fig treeἐξηραμμένην having been witheredἐκ out ofῥιζῶν. roots. 21  καὶ And ἀναμνησθεὶς having rememberedtheΠέτρος Peterλέγει is sayingαὐτῷ to himῬαββεί, Rabbi,ἴδε seetheσυκῆ fig treeἣν whichκατηράσω you cursedἐξήρανται. has been withered. 22  καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusλέγει is sayingαὐτοῖς to themἜχετε Be YOU havingπίστιν faithθεοῦ· of God; 23  ἀμὴν amen λέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatὃς whoἂν likelyεἴπῃ might sayτῷ to theὄρει mountainτούτῳ thisἌρθητι Be lifted upκαὶ andβλήθητι be thrownεἰς intoτὴν theθάλασσαν, sea,καὶ andμὴ notδιακριθῇ might doubtἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartαὐτοῦ of himἀλλὰ butπιστεύῃ may be believingὅτι thatwhatλαλεῖ he is speakingγίνεται, is occurring,ἔσται it will beαὐτῷ. to him. 24  διὰ Through τοῦτο thisλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,πάντα all (things)ὅσα as many asπροσεύχεσθε YOU are prayingκαὶ andαἰτεῖσθε, YOU are asking,πιστεύετε be having faithὅτι thatἐλάβετε, YOU received,καὶ andἔσται it will beὑμῖν. to YOU. 25  καὶ And ὅταν wheneverστήκετε YOU are standingπροσευχόμενοι, praying,ἀφίετε be letting go offεἴ ifτι anythingἔχετε YOU are havingκατά down onτινος, someone,ἵνα in order thatκαὶ alsotheπατὴρ Fatherὑμῶν of YOUthe (one)ἐν inτοῖς theοὐρανοῖς heavensἀφῇ might let go offὑμῖν to YOUτὰ theπαραπτώματα trespassesὑμῶν. of YOU. 26  —— —— 27  Καὶ And ἔρχονται they are comingπάλιν againεἰς intoἸεροσόλυμα. Jerusalem.Καὶ Andἐν inτῷ theἱερῷ templeπεριπατοῦντος walking aboutαὐτοῦ of himἔρχονται are comingπρὸς towardαὐτὸν himοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theγραμματεῖς scribesκαὶ andοἱ theπρεσβύτεροι older men 28  καὶ and ἔλεγον were sayingαὐτῷ to him᾿Εν Inποίᾳ what sort ofἐξουσίᾳ authorityταῦτα these (things)ποιεῖς; are you doing?Orτίς whoσοι to youἔδωκεν gaveτὴν theἐξουσίαν authorityταύτην thisἵνα in order thatταῦτα these (things)ποιῇς; you may be doing? 29  The δὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to them᾿Επερωτήσω I shall inquire uponὑμᾶς YOUἕνα oneλόγον, word,καὶ andἀποκρίθητέ answer YOUμοι, to me,καὶ andἐρῶ I shall sayὑμῖν to YOUἐν inποίᾳ what sort ofἐξουσίᾳ authorityταῦτα these (things)ποιῶ· I am doing; 30  τὸ The βάπτισμα baptismτὸ the (one)Ἰωάνου of Johnἐξ out ofοὐρανοῦ heavenἦν wasorἐξ out ofἀνθρώπων; men?ἀποκρίθητέ Answer YOUμοι. to me. 31  καὶ And διελογίζοντο they were reasoningπρὸς towardἑαυτοὺς themselvesλέγοντες saying᾿Εὰν If everεἴπωμεν we should say᾿Εξ out ofοὐρανοῦ, heaven,ἐρεῖ he will sayΔιὰ Throughτί whatοὖν thereforeοὐκ notἐπιστεύσατε YOU believedαὐτῷ; to him? 32  ἀλλὰ But εἴπωμεν should we say᾿Εξ Out ofἀνθρώπων; men?ἐφοβοῦντο they were fearingτὸν theὄχλον, crowd,ἅπαντες allγὰρ forεἶχον were havingτὸν theἸωάνην Johnὄντως in beingnessὅτι thatπροφήτης prophetἦν. he was. 33  καὶ And ἀποκριθέντες having repliedτῷ to theἸησοῦ Jesusλέγουσιν they are sayingΟὐκ Notοἴδαμεν. we have known.καὶ AndtheἸησοῦς Jesusλέγει is sayingαὐτοῖς to themΟὐδὲ Neitherἐγὼ Iλέγω am sayingὑμῖν to YOUἐν inποίᾳ what sort ofἐξουσίᾳ authorityταῦτα these (things)ποιῶ. I am doing.

Footnotes