Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Mark 10:1-52

10  Καὶ And ἐκεῖθεν from thereἀναστὰς having stood upἔρχεται he is comingεἰς intoτὰ theὅρια regionsτῆς of theἸουδαίας Judeaκαὶ andπέραν other sideτοῦ of theἸορδάνου, Jordan,καὶ andσυνπορεύονται are going their way togetherπάλιν againὄχλοι crowdsπρὸς towardαὐτόν, him,καὶ andὡς asεἰώθει he was accustomedπάλιν againἐδίδασκεν he was teachingαὐτούς. them. 2  Καὶ And προσελθόντες having come towardΦαρισαῖοι Phariseesἐπηρώτων were inquiring uponαὐτὸν himεἰ ifἔξεστιν it is lawfulἀνδρὶ to male personγυναῖκα womanἀπολῦσαι, to loosen from,πειράζοντες testingαὐτόν. him. 3  The (one) δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidαὐτοῖς to themΤί Whatὑμῖν to YOUἐνετείλατο commandedΜωυσῆς; Moses? 4  οἱ The (ones) δὲ butεἶπαν said᾿Επέτρεψεν Made the concessionΜωυσῆς Mosesβιβλίον little bookἀποστασίου of dismissalγράψαι to writeκαὶ andἀπολῦσαι. to loosen from. 5  The δὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΠρὸς Towardτὴν theσκληροκαρδίαν hardheartednessὑμῶν of YOUἔγραψεν he wroteὑμῖν to YOUτὴν theἐντολὴν commandmentταύτην· this; 6  ἀπὸ from δὲ butἀρχῆς beginningκτίσεως of creationἄρσεν maleκαὶ andθῆλυ femaleἐποίησεν he madeαὐτούς· them; 7  ἕνεκεν on account of τούτου thisκαταλείψει will leave downἄνθρωπος manτὸν theπατέρα fatherαὐτοῦ of himκαὶ andτὴν theμητέρα, mother, 8  καὶ and ἔσονται will beοἱ theδύο twoεἰς intoσάρκα fleshμίαν· one;ὥστε as-andοὐκέτι not yetεἰσὶν they areδύο twoἀλλὰ butμία oneσάρξ· flesh; 9  which οὖν thereforetheθεὸς Godσυνέζευξεν yoked togetherἄνθρωπος manμὴ notχωριζέτω. let put apart. 10  Καὶ And εἰς intoτὴν theοἰκίαν houseπάλιν againοἱ theμαθηταὶ disciplesπερὶ aboutτούτου thisἐπηρώτων were inquiring uponαὐτόν. him. 11  καὶ And λέγει he is sayingαὐτοῖς to themὋς Whoἂν likelyἀπολύσῃ might loosen fromτὴν theγυναῖκα womanαὐτοῦ of himκαὶ andγαμήσῃ might marryἄλλην anotherμοιχᾶται is committing adulteryἐπ’ uponαὐτήν, her, 12  καὶ and ἐὰν if everαὐτὴ sheἀπολύσασα having loosed fromτὸν theἄνδρα male personαὐτῆς of herγαμήσῃ should marryἄλλον anotherμοιχᾶται. she is committing adultery. 13  Καὶ And προσέφερον were bearing towardαὐτῷ himπαιδία little childrenἵνα in order thatαὐτῶν of themἅψηται· he might touch;οἱ theδὲ butμαθηταὶ disciplesἐπετίμησαν gave rebukeαὐτοῖς. to them. 14  ἰδὼν Having seen δὲ buttheἸησοῦς Jesusἠγανάκτησεν was indignantκαὶ andεἶπεν saidαὐτοῖς to themἌφετε Let YOU go offτὰ theπαιδία little childrenἔρχεσθαι to be comingπρός towardμε, me,μὴ notκωλύετε be YOU preventingαὐτά, them,τῶν of theγὰρ forτοιούτων such (ones)ἐστὶν istheβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ. God. 15  ἀμὴν Amen λέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ὃς whoἂν likelyμὴ notδέξηται might receiveτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ Godὡς asπαιδίον, little child,οὐ notμὴ notεἰσέλθῃ should enterεἰς intoαὐτήν. it. 16  καὶ And ἐναγκαλισάμενος having taken into his armsαὐτὰ themκατευλόγει he was blessingτιθεὶς puttingτὰς theχεῖρας handsἐπ’ uponαὐτά. them. 17  Καὶ And ἐκπορευομένου going his way outαὐτοῦ of himεἰς intoὁδὸν wayπροσδραμὼν having run towardεἷς oneκαὶ andγονυπετήσας having fallen on knees toαὐτὸν himἐπηρώτα was inquiring uponαὐτόν himΔιδάσκαλε Teacherἀγαθέ, good,τί whatποιήσω shall I doἵνα in order thatζωὴν lifeαἰώνιον everlastingκληρονομήσω; I might inherit? 18  The δὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτῷ to himΤί Whyμε meλέγεις you are sayingἀγαθόν; good?οὐδεὶς No oneἀγαθὸς goodεἰ ifμὴ notεἷς onetheθεός. God. 19  τὰς The ἐντολὰς commandmentsοἶδας you have knownΜὴ Notφονεύσῃς, you should murder,Μὴ Notμοιχεύσῃς, you should commit adultery,Μὴ Notκλέψῃς, you should steal,Μὴ Notψευδομαρτυρήσῃς, you should bear false witness,Μὴ Notἀποστερήσῃς, you should defraud,Τίμα Be honoringτὸν theπατέρα fatherσου of youκαὶ andτὴν theμητέρα. mother. 20  The (one) δὲ butἔφη saidαὐτῷ to himΔιδάσκαλε, Teacher,ταῦτα these (things)πάντα allἐφυλαξάμην I guardedἐκ out ofνεότητός youthμου. of me. 21  The δὲ butἸησοῦς Jesusἐμβλέψας having looked inαὐτῷ himἠγάπησεν lovedαὐτὸν himκαὶ andεἶπεν saidαὐτῷ to himἝν One (thing)σε youὑστερεῖ· is lacking about;ὕπαγε be going underὅσα as many (things) asἔχεις you are havingπώλησον sellκαὶ andδὸς giveτοῖς to theπτωχοῖς, poor (ones),καὶ andἕξεις you will haveθησαυρὸν treasureἐν inοὐρανῷ, heaven,καὶ andδεῦρο hitherἀκολούθει be followingμοι. to me. 22  The (one) δὲ butστυγνάσας having grown sadἐπὶ uponτῷ theλόγῳ wordἀπῆλθεν went offλυπούμενος, grieving,ἦν he wasγὰρ forἔχων havingκτήματα possessionsπολλά. many. 23  Καὶ And περιβλεψάμενος having looked aroundtheἸησοῦς Jesusλέγει is sayingτοῖς to theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of himΠῶς Howδυσκόλως difficultlyοἱ the (ones)τὰ theχρήματα moneysἔχοντες havingεἰς intoτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ Godεἰσελεύσονται. will enter. 24  οἱ The δὲ butμαθηταὶ disciplesἐθαμβοῦντο were being astonishedἐπὶ uponτοῖς theλόγοις wordsαὐτοῦ. of him.Theδὲ butἸησοῦς Jesusπάλιν againἀποκριθεὶς having answeredλέγει is sayingαὐτοῖς to themΤέκνα, Children,πῶς howδύσκολόν difficult (thing)ἐστιν it isεἰς intoτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ Godεἰσελθεῖν· to enter; 25  εὐκοπώτερόν easier ἐστιν it isκάμηλον camelδιὰ throughτρυμαλιᾶς holeῥαφίδος of needleδιελθεῖν to go throughthanπλούσιον rich [man]εἰς intoτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ Godεἰσελθεῖν. to enter. 26  οἱ The (ones) δὲ butπερισσῶς abundantlyἐξεπλήσσοντο were being astoundedλέγοντες sayingπρὸς towardαὐτόν himΚαὶ Andτίς whoδύναται is ableσωθῆναι; to be saved? 27  ἐμβλέψας Having looked in αὐτοῖς themtheἸησοῦς Jesusλέγει is sayingΠαρὰ Besideἀνθρώποις menἀδύνατον impossibleἀλλ’ butοὐ notπαρὰ besideθεῷ, God,πάντα all (things)γὰρ forδυνατὰ possibleπαρὰ besideτῷ theθεῷ. God. 28  Ἤρξατο Started λέγειν to be sayingtheΠέτρος Peterαὐτῷ to himἸδοὺ Look!ἡμεῖς Weἀφήκαμεν have let go offπάντα all (things)καὶ andἠκολουθήκαμέν have followedσοι. to you. 29  ἔφη Said theἸησοῦς Jesus᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,οὐδεὶς No oneἔστιν isὃς whoἀφῆκεν let go offοἰκίαν houseorἀδελφοὺς brothersorἀδελφὰς sistersorμητέρα motherorπατέρα fatherorτέκνα childrenorἀγροὺς fieldsἕνεκεν on accountἐμοῦ of meκαὶ andἕνεκεν on accountτοῦ of theεὐαγγελίου, good news, 30  ἐὰν if ever μὴ notλάβῃ he might receiveἑκατονταπλασίονα one hundredfoldνῦν nowἐν inτῷ theκαιρῷ appointed timeτούτῳ thisοἰκίας housesκαὶ andἀδελφοὺς brothersκαὶ andἀδελφὰς sistersκαὶ andμητέρας mothersκαὶ andτέκνα childrenκαὶ andἀγροὺς fieldsμετὰ withδιωγμῶν, persecutions,καὶ andἐν inτῷ theαἰῶνι ageτῷ the (one)ἐρχομένῳ comingζωὴν lifeαἰώνιον. everlasting. 31  πολλοὶ Many δὲ butἔσονται will beπρῶτοι first (ones)ἔσχατοι last (ones)καὶ andοἱ theἔσχατοι last (ones)πρῶτοι. first (ones). 32  ῏Ησαν They were δὲ butἐν inτῇ theὁδῷ wayἀναβαίνοντες stepping upεἰς intoἸεροσόλυμα, Jerusalem,καὶ andἦν he wasπροάγων going beforeαὐτοὺς themtheἸησοῦς, Jesus,καὶ andἐθαμβοῦντο, they were being astonished,οἱ the (ones)δὲ butἀκολουθοῦντες followingἐφοβοῦντο. were being fearful.καὶ Andπαραλαβὼν having taken alongπάλιν againτοὺς theδώδεκα twelveἤρξατο he startedαὐτοῖς to themλέγειν to be sayingτὰ the (things)μέλλοντα being aboutαὐτῷ to himσυμβαίνειν to be befallingὅτι that 33  Ἰδοὺ Look! ἀναβαίνομεν We are stepping upεἰς intoἸεροσόλυμα, Jerusalem,καὶ andtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manπαραδοθήσεται will be given overτοῖς to theἀρχιερεῦσιν chief priestsκαὶ andτοῖς to theγραμματεῦσιν, scribes,καὶ andκατακρινοῦσιν they will judge downαὐτὸν himθανάτῳ to deathκαὶ andπαραδώσουσιν will give overαὐτὸν himτοῖς to theἔθνεσιν nations 34  καὶ and ἐμπαίξουσιν they will make fun ofαὐτῷ himκαὶ andἐμπτύσουσιν will spit onαὐτῷ himκαὶ andμαστιγώσουσιν will scourgeαὐτὸν himκαὶ andἀποκτενοῦσιν, will kill,καὶ andμετὰ afterτρεῖς threeἡμέρας daysἀναστήσεται. he will stand up. 35  Καὶ And προσπορεύονται go their way towardαὐτῷ himἸάκωβος Jamesκαὶ andἸωάνης Johnοἱ theδύο twoυἱοὶ sonsΖεβεδαίου of Zebedeeλέγοντες sayingαὐτῷ to himΔιδάσκαλε, Teacher,θέλομεν we are willingἵνα in order thatwhichἐὰν if everαἰτήσωμέν we might ask ofσε youποιήσῃς you should doἡμῖν. to us. 36  The (one) δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themΤί Whatθέλετε are YOU willingποιήσω I should doὑμῖν; to YOU? 37  οἱ The (ones) δὲ butεἶπαν saidαὐτῷ to himΔὸς Giveἡμῖν to usἵνα in order thatεἷς oneσου of youἐκ out ofδεξιῶν right-hand [parts]καὶ andεἷς oneἐξ out ofἀριστερῶν left-hand [parts]καθίσωμεν we might sit downἐν inτῇ theδόξῃ gloryσου. of you. 38  The δὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΟὐκ Notοἴδατε YOU have knownτί whatαἰτεῖσθε· YOU are asking for;δύνασθε are YOU ableπιεῖν to drinkτὸ theποτήριον cupwhichἐγὼ Iπίνω, am drinking.orτὸ theβάπτισμα baptismwhichἐγὼ Iβαπτίζομαι am being baptized withβαπτισθῆναι; to be baptized with? 39  οἱ The (ones) δὲ butεἶπαν saidαὐτῷ to himΔυνάμεθα. We are able.Theδὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΤὸ Theποτήριον cupwhichἐγὼ Iπίνω am drinkingπίεσθε YOU will drinkκαὶ andτὸ theβάπτισμα baptismwhichἐγὼ Iβαπτίζομαι am being baptized withβαπτισθήσεσθε, YOU will be baptized with, 40  τὸ the δὲ butκαθίσαι to sit downἐκ out ofδεξιῶν right-hand [parts]μου of meorἐξ out ofεὐωνύμων left-hand [parts]οὐκ notἔστιν it isἐμὸν mineδοῦναι, to give,ἀλλ’ butοἷς to which onesἡτοίμασται. it has been prepared. 41  καὶ And ἀκούσαντες having heardοἱ theδέκα tenἤρξαντο startedἀγανακτεῖν to be indignantπερὶ aboutἸακώβου Jamesκαὶ andἸωάνου. John. 42  καὶ And προσκαλεσάμενος having called toward himselfαὐτοὺς themtheἸησοῦς Jesusλέγει is sayingαὐτοῖς to themΟἴδατε YOU have knownὅτι thatοἱ the (ones)δοκοῦντες seemingἄρχειν to be rulingτῶν of theἐθνῶν nationsκατακυριεύουσιν are lording it overαὐτῶν themκαὶ andοἱ theμεγάλοι great (ones)αὐτῶν of themκατεξουσιάζουσιν are wielding authority overαὐτῶν. them. 43  οὐχ Not οὕτως thusδέ butἐστιν it isἐν inὑμῖν· YOU;ἀλλ’ butὃς whoἂν likelyθέλῃ may willμέγας greatγενέσθαι to becomeἐν inὑμῖν, YOU,ἔσται will beὑμῶν of YOUδιάκονος, servant, 44  καὶ and ὃς whoἂν likelyθέλῃ may willἐν inὑμῖν YOUεἶναι to beπρῶτος, first,ἔσται will beπάντων of all (ones)δοῦλος· slave; 45  καὶ also γὰρ fortheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manοὐκ notἦλθεν cameδιακονηθῆναι to be servedἀλλὰ butδιακονῆσαι to serveκαὶ andδοῦναι to giveτὴν theψυχὴν soulαὐτοῦ of himλύτρον ransomἀντὶ instead ofπολλῶν. many. 46  Καὶ And ἔρχονται they are comingεἰς intoἸερειχώ. Jericho.Καὶ Andἐκπορευομένου going his way outαὐτοῦ of himἀπὸ fromἸερειχὼ Jerichoκαὶ andτῶν of theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ of himκαὶ andὄχλου of crowdἱκανοῦ sufficienttheυἱὸς sonΤιμαίου of TimaeusΒαρτίμαιος Bartimaeusτυφλὸς blindπροσαίτης beggarἐκάθητο was sittingπαρὰ besideτὴν theὁδόν. way. 47  καὶ And ἀκούσας having heardὅτι thatἸησοῦς JesustheΝαζαρηνός Nazareneἐστιν it isἤρξατο he startedκράζειν to be crying outκαὶ andλέγειν to be sayingΥἱὲ SonΔαυεὶδ of DavidἸησοῦ, Jesus,ἐλέησόν have mercy onμε. me. 48  καὶ And ἐπετίμων were giving rebukeαὐτῷ to himπολλοὶ manyἵνα in order thatσιωπήσῃ· he should be silent;the (one)δὲ butπολλῷ to muchμᾶλλον ratherἔκραζεν was crying outΥἱὲ SonΔαυείδ, of David,ἐλέησόν have mercy onμε. me. 49  καὶ And στὰς having stood [still]theἸησοῦς Jesusεἶπεν saidΦωνήσατε Sound YOU toαὐτόν. him.καὶ Andφωνοῦσι they are sounding toτὸν theτυφλὸν blind (one)λέγοντες sayingαὐτῷ to himΘάρσει, Be taking courage,ἔγειρε, be getting up,φωνεῖ he is sounding toσε. you. 50  The (one) δὲ butἀποβαλὼν having thrown offτὸ theἱμάτιον outer garmentαὐτοῦ of himἀναπηδήσας having leaped upἦλθεν he cameπρὸς towardτὸν theἸησοῦν. Jesus. 51  καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredαὐτῷ to himtheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidΤί Whatσοι to youθέλεις are you willingποιήσω; I should do?Theδὲ butτυφλὸς blind (one)εἶπεν saidαὐτῷ to himῬαββουνεί, Rabboni,ἵνα in order thatἀναβλέψω. I might look again. 52  καὶ And theἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτῷ to himὝπαγε, Be going under,theπίστις faithσου of youσέσωκέν has savedσε. you.καὶ Andεὐθὺς at onceἀνέβλεψεν, he looked again,καὶ andἠκολούθει he was followingαὐτῷ to himἐν inτῇ theὁδῷ. way.

Footnotes