Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Luke 4:1-44

4  Ἰησοῦς Jesus δὲ butπλήρης fullπνεύματος of spiritἁγίου holyὑπέστρεψεν turned underἀπὸ fromτοῦ theἸορδάνου, Jordan,καὶ andἤγετο was being ledἐν inτῷ theπνεύματι spiritἐν inτῇ theἐρήμῳ desolate [place] 2  ἡμέρας days τεσσεράκοντα fortyπειραζόμενος being temptedὑπὸ byτοῦ theδιαβόλου. Devil.Καὶ Andοὐκ notἔφαγεν he ateοὐδὲν nothingἐν inταῖς theἡμέραις daysἐκείναις, those,καὶ andσυντελεσθεισῶν having been concludedαὐτῶν of themἐπείνασεν. he got hungry. 3  εἶπεν Said δὲ butαὐτῷ to himtheδιάβολος DevilΕἰ Ifυἱὸς sonεἶ you areτοῦ of theθεοῦ, God,εἰπὲ sayτῷ to theλίθῳ stoneτούτῳ thisἵνα in order thatγένηται it may becomeἄρτος. loaf [of bread]. 4  καὶ And ἀπεκρίθη answeredπρὸς towardαὐτὸν himtheἸησοῦς JesusΓέγραπται It has been writtenὅτι thatΟὐκ Notἐπ’ uponἄρτῳ breadμόνῳ aloneζήσεται will livetheἄνθρωπος. man. 5  Καὶ And ἀναγαγὼν having led upαὐτὸν himἔδειξεν he showedαὐτῷ to himπάσας allτὰς theβασιλείας kingdomsτῆς of theοἰκουμένης inhabited [earth]ἐν inστιγμῇ punctureχρόνου· of time; 6  καὶ and εἶπεν saidαὐτῷ to himtheδιάβολος DevilΣοὶ To youδώσω I shall giveτὴν theἐξουσίαν authorityταύτην thisἅπασαν allκαὶ andτὴν theδόξαν gloryαὐτῶν, of them,ὅτι becauseἐμοὶ to meπαραδέδοται it has been givenκαὶ andto whomἂν likelyθέλω I am willingδίδωμι I am givingαὐτήν· it; 7  σὺ you οὖν thereforeἐὰν if everπροσκυνήσῃς you should worshipἐνώπιον in sightἐμοῦ, of me,ἔσται will beσοῦ of youπᾶσα. all. 8  καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτῷ to himΓέγραπται It has been writtenΚύριον Lordτὸν theθεόν Godσου of youπροσκυνήσεις you shall worshipκαὶ andαὐτῷ to himμόνῳ aloneλατρεύσεις. you shall render sacred service. 9  Ἤγαγεν He led δὲ butαὐτὸν himεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemκαὶ andἔστησεν stationedἐπὶ uponτὸ theπτερύγιον wingτοῦ of theἱεροῦ, temple,καὶ andεἶπεν saidαὐτῷ to himΕἰ Ifυἱὸς sonεἶ you areτοῦ of theθεοῦ, God,βάλε hurlσεαυτὸν yourselfἐντεῦθεν from hereκάτω· down; 10  γέγραπται it has been written γὰρ forὅτι thatτοῖς to theἀγγέλοις angelsαὐτοῦ of himἐντελεῖται he will give chargeπερὶ aboutσοῦ youτοῦ of theδιαφυλάξαι to guardσε, you, 11  καὶ and ὅτι thatἐπὶ uponχειρῶν handsἀροῦσίν they will liftσε youμή notποτε at any timeπροσκόψῃς you should strikeπρὸς towardλίθον stoneτὸν theπόδα footσου. of you. 12  καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidαὐτῷ to himtheἸησοῦς Jesusὅτι thatΕἴρηται It has been saidΟὐκ Notἐκπειράσεις you shall test outΚύριον Lordτὸν theθεόν Godσου. of you. 13  Καὶ And συντελέσας having concludedπάντα allπειρασμὸν temptationtheδιάβολος Devilἀπέστη stood offἀπ’ fromαὐτοῦ himἄχρι untilκαιροῦ. appointed time. 14  Καὶ And ὑπέστρεψεν turned undertheἸησοῦς Jesusἐν inτῇ theδυνάμει powerτοῦ of theπνεύματος spiritεἰς intoτὴν theΓαλιλαίαν. Galilee.καὶ Andφήμη [good] talkἐξῆλθεν went outκαθ’ down throughὅλης wholeτῆς theπεριχώρου surrounding countryπερὶ aboutαὐτοῦ. him. 15  καὶ And αὐτὸς heἐδίδασκεν was teachingἐν inταῖς theσυναγωγαῖς synagoguesαὐτῶν, of them,δοξαζόμενος being glorifiedὑπὸ byπάντων. all. 16  Καὶ And ἦλθεν he cameεἰς intoΝαζαρά, Nazareth,οὗ whereἦν he wasτεθραμμένος, having been reared,καὶ andεἰσῆλθεν he went inκατὰ according toτὸ theεἰωθὸς customαὐτῷ to himἐν inτῇ theἡμέρᾳ dayτῶν of theσαββάτων sabbathsεἰς intoτὴν theσυναγωγήν, synagogue,καὶ andἀνέστη he stood upἀναγνῶναι. to read. 17  καὶ And ἐπεδόθη was given upon [hand]αὐτῷ to himβιβλίον scrollτοῦ of theπροφήτου prophetἨσαίου, Isaiah,καὶ andἀνοίξας having openedτὸ theβιβλίον scrollεὗρεν he foundτὸν theτόπον placeοὗ whereἦν it wasγεγραμμένον having been written 18  Πνεῦμα Spirit Κυρίου of Lordἐπ’ uponἐμέ, me,οὗ of whichεἵνεκεν on accountἔχρισέν he anointedμε meεὐαγγελίσασθαι to declare good newsπτωχοῖς, to poor (ones),ἀπέσταλκέν he has sent offμε meκηρύξαι to preachαἰχμαλώτοις to captivesἄφεσιν letting go offκαὶ andτυφλοῖς to blind (ones)ἀνάβλεψιν, looking again,ἀποστεῖλαι to send offτεθραυσμένους (ones) having been crushedἐν inἀφέσει, release, 19  κηρύξαι to preach ἐνιαυτὸν yearΚυρίου of Lordδεκτόν. acceptable. 20  καὶ And πτύξας having rolled upτὸ theβιβλίον scrollἀποδοὺς having given backτῷ to theὑπηρέτῃ subordinateἐκάθισεν· he sat down;καὶ andπάντων of allοἱ theὀφθαλμοὶ eyesἐν inτῇ theσυναγωγῇ synagogueἦσαν wereἀτενίζοντες looking intentlyαὐτῷ. to him. 21  ἤρξατο He started δὲ butλέγειν to be sayingπρὸς towardαὐτοὺς themὅτι thatΣήμερον Todayπεπλήρωται has been fulfilledtheγραφὴ scriptureαὕτη thisἐν inτοῖς theὠσὶν earsὑμῶν. of YOU. 22  καὶ And πάντες allἐμαρτύρουν were witnessingαὐτῷ to himκαὶ andἐθαύμαζον were wonderingἐπὶ uponτοῖς theλόγοις wordsτῆς of theχάριτος graciousnessτοῖς to the (ones)ἐκπορευομένοις proceeding forthἐκ out ofτοῦ theστόματος mouthαὐτοῦ, of him,καὶ andἔλεγον were sayingΟὐχὶ Notυἱός sonἐστιν isἸωσὴφ of Josephοὗτος; this (one)? 23  καὶ And εἶπεν he saidπρὸς towardαὐτούς themΠάντως At all eventsἐρεῖτέ YOU will sayμοι to meτὴν theπαραβολὴν parableταύτην thisἸατρέ, Healer,θεράπευσον cureσεαυτόν· yourself;ὅσα as many (things) asἠκούσαμεν we heardγενόμενα having happenedεἰς intoτὴν theΚαφαρναοὺμ Capernaumποίησον do youκαὶ alsoὧδε hereἐν inτῇ theπατρίδι father [place]σου. of you. 24  εἶπεν He said δέ but᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatοὐδεὶς no oneπροφήτης prophetδεκτός acceptableἐστιν isἐν inτῇ theπατρίδι father [place]αὐτοῦ. of him. 25  ἐπ’ Upon ἀληθείας truthδὲ butλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,πολλαὶ manyχῆραι widowsἦσαν wereἐν inταῖς theἡμέραις daysἨλείου of Elijahἐν inτῷ theἸσραήλ, Israel,ὅτε whenἐκλείσθη was shut uptheοὐρανὸς heavenἔτη yearsτρία threeκαὶ andμῆνας monthsἕξ, six,ὡς asἐγένετο occurredλιμὸς famineμέγας greatἐπὶ uponπᾶσαν allτὴν theγῆν, earth, 26  καὶ and πρὸς towardοὐδεμίαν not oneαὐτῶν of themἐπέμφθη was sentἨλείας Elijahεἰ ifμὴ notεἰς intoΣάρεπτα Zarephathτῆς of theΣιδωνίας Sidonπρὸς towardγυναῖκα womanχήραν. widow. 27  καὶ And πολλοὶ manyλεπροὶ lepersἦσαν wereἐν inτῷ theἸσραὴλ Israelἐπὶ upon᾿Ελισαίου Elishaτοῦ theπροφήτου, prophet,καὶ andοὐδεὶς no oneαὐτῶν of themἐκαθαρίσθη, was cleansed,εἰ ifμὴ notΝαιμὰν NaamantheΣύρος. Syrian. 28  καὶ And ἐπλήσθησαν were filledπάντες allθυμοῦ of angerἐν inτῇ theσυναγωγῇ synagogueἀκούοντες hearingταῦτα, these (things), 29  καὶ and ἀναστάντες having stood upἐξέβαλον they threw outαὐτὸν himἔξω outsideτῆς theπόλεως, city,καὶ andἤγαγον they ledαὐτὸν himἕως untilὀφρύος browτοῦ of theὄρους mountainἐφ’ uponοὗ whichtheπόλις cityᾠκοδόμητο had been builtαὐτῶν, of them,ὥστε as-andκατακρημνίσαι to throw down headlongαὐτόν· him; 30  αὐτὸς he δὲ butδιελθὼν having gone throughδιὰ throughμέσου midstαὐτῶν of themἐπορεύετο. he was going his way. 31  Καὶ And κατῆλθεν he went downεἰς intoΚαφαρναοὺμ Capernaumπόλιν cityτῆς of theΓαλιλαίας. Galilee.Καὶ Andἦν he wasδιδάσκων teachingαὐτοὺς themἐν inτοῖς theσάββασιν· sabbaths; 32  καὶ and ἐξεπλήσσοντο were being astoundedἐπὶ uponτῇ theδιδαχῇ teachingαὐτοῦ, of him,ὅτι becauseἐν inἐξουσίᾳ authorityἦν wastheλόγος wordαὐτοῦ. of him. 33  καὶ And ἐν inτῇ theσυναγωγῇ synagogueἦν wasἄνθρωπος manἔχων havingπνεῦμα spiritδαιμονίου of demonἀκαθάρτου, unclean,καὶ andἀνέκραξεν he shoutedφωνῇ to voiceμεγάλῃ great 34  Ἔα, Ah! τί Whatἡμῖν to usκαὶ andσοί, to you,Ἰησοῦ JesusΝαζαρηνέ; Nazarene?ἦλθες Came youἀπολέσαι to destroyἡμᾶς; us?οἶδά I have knownσε youτίς whoεἶ, you are,theἅγιος Holy (One)τοῦ of theθεοῦ. God. 35  καὶ And ἐπετίμησεν gave rebukeαὐτῷ to ittheἸησοῦς Jesusλέγων sayingΦιμώθητι Be muzzledκαὶ andἔξελθε come outἀπ’ fromαὐτοῦ. him.καὶ Andῥίψαν having thrownαὐτὸν himτὸ theδαιμόνιον demonεἰς intoτὸ theμέσον midstἐξῆλθεν came outἀπ’ fromαὐτοῦ himμηδὲν nothingβλάψαν having hurtαὐτόν. him. 36  καὶ And ἐγένετο came to beθάμβος astonishmentἐπὶ uponπάντας, all,καὶ andσυνελάλουν they were conversingπρὸς towardἀλλήλους one anotherλέγοντες sayingΤίς Whattheλόγος wordοὗτος thisὅτι becauseἐν inἐξουσίᾳ authorityκαὶ andδυνάμει powerἐπιτάσσει he gives ordersτοῖς to theἀκαθάρτοις uncleanπνεύμασιν, spirits,καὶ andἐξέρχονται; they come out? 37  Καὶ And ἐξεπορεύετο was going its way outἦχος resoundπερὶ aboutαὐτοῦ himεἰς intoπάντα everyτόπον placeτῆς of theπεριχώρου. surrounding country. 38  ᾿Αναστὰς Having stood up δὲ butἀπὸ fromτῆς theσυναγωγῆς synagogueεἰσῆλθεν he enteredεἰς intoτὴν theοἰκίαν houseΣίμωνος. of Simon.πενθερὰ Mother-in-lawδὲ butτοῦ of theΣίμωνος Simonἦν wasσυνεχομένη being held togetherπυρετῷ to feverμεγάλῳ, great,καὶ andἠρώτησαν they requestedαὐτὸν himπερὶ aboutαὐτῆς. her. 39  καὶ And ἐπιστὰς having stood uponἐπάνω on topαὐτῆς of herἐπετίμησεν he gave rebukeτῷ to theπυρετῷ, fever,καὶ andἀφῆκεν it let go offαὐτήν· her;παραχρῆμα instantlyδὲ butἀναστᾶσα having stood upδιηκόνει she was servingαὐτοῖς. to them. 40  Δύνοντος Setting δὲ butτοῦ of theἡλίου sunἅπαντες allὅσοι as many asεἶχον were havingἀσθενοῦντας (ones) being sickνόσοις to diseasesποικίλαις variousἤγαγον ledαὐτοὺς themπρὸς towardαὐτόν· him;the (one)δὲ butἑνὶ to oneἑκάστῳ eachαὐτῶν of themτὰς theχεῖρας handsἐπιτιθεὶς putting uponἐθεράπευεν was curingαὐτούς. them. 41  ἐξήρχετο Were coming out δὲ butκαὶ alsoδαιμόνια demonsἀπὸ fromπολλῶν, many,κράζοντα crying outκαὶ andλέγοντα sayingὅτι thatΣὺ Youεἶ aretheυἱὸς Sonτοῦ of theθεοῦ· God;καὶ andἐπιτιμῶν rebukingοὐκ notεἴα he was permittingαὐτὰ themλαλεῖν, to be speaking,ὅτι becauseᾔδεισαν they had knownτὸν theχριστὸν Christαὐτὸν himεἶναι. to be. 42  Γενομένης Having become δὲ butἡμέρας of dayἐξελθὼν having gone outἐπορεύθη he went his wayεἰς intoἔρημον lonelyτόπον· place;καὶ andοἱ theὄχλοι crowdsἐπεζήτουν were seeking uponαὐτόν, him,καὶ andἦλθον they cameἕως untilαὐτοῦ, him,καὶ andκατεῖχον were detainingαὐτὸν himτοῦ of theμὴ notπορεύεσθαι to be going his wayἀπ’ fromαὐτῶν. them. 43  The (one) δὲ butεἶπεν saidπρὸς towardαὐτοὺς themὅτι thatΚαὶ Alsoταῖς to theἑτέραις differentπόλεσιν citiesεὐαγγελίσασθαί to declare the good newsμε meδεῖ it is necessaryτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ, God,ὅτι becauseἐπὶ uponτοῦτο this (thing)ἀπεστάλην. I was sent off. 44  Καὶ And ἦν he wasκηρύσσων preachingεἰς intoτὰς theσυναγωγὰς synagoguesτῆς of theἸουδαίας. Judea.

Footnotes