Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Luke 24:1-53

24  Τῇ To the δὲ butμιᾷ oneτῶν of theσαββάτων sabbathsὄρθρου of dawnβαθέως deepἐπὶ uponτὸ theμνῆμα tombἦλθαν they cameφέρουσαι bearingwhatἡτοίμασαν they got readyἀρώματα. spices. 2  εὗρον They found δὲ butτὸν theλίθον stoneἀποκεκυλισμένον having been rolled awayἀπὸ fromτοῦ theμνημείου, memorial tomb, 3  εἰσελθοῦσαι having entered δὲ butοὐχ notεὗρον they foundτὸ theσῶμα body[[τοῦ [[of theκυρίου LordἸησοῦ]]. Jesus]]. 4  καὶ And ἐγένετο it occurredἐν inτῷ theἀπορεῖσθαι to be perplexedαὐτὰς themπερὶ aboutτούτου thisκαὶ andἰδοὺ look!ἄνδρες male personsδύο twoἐπέστησαν stood uponαὐταῖς themἐν inἐσθῆτι clothingἀστραπτούσῃ. flashing. 5  ἐμφόβων In fear δὲ butγενομένων having becomeαὐτῶν of themκαὶ andκλινουσῶν incliningτὰ theπρόσωπα facesεἰς intoτὴν theγῆν earthεἶπαν they saidπρὸς towardαὐτάς themΤί Whyζητεῖτε are YOU looking forτὸν theζῶντα living oneμετὰ withτῶν theνεκρῶν; dead (ones)? 6  [[οὐκ [[Not ἔστιν he isὧδε, here,ἀλλὰ butἠγέρθη.]] he was raised.]]μνήσθητε Remember YOUὡς asἐλάλησεν he spokeὑμῖν to YOUἔτι yetὢν beingἐν inτῇ theΓαλιλαίᾳ, Galilee, 7  λέγων saying τὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου manὅτι thatδεῖ it is necessaryπαραδοθῆναι to be given besideεἰς intoχεῖρας handsἀνθρώπων of menἁμαρτωλῶν sinnersκαὶ andσταυρωθῆναι to be impaledκαὶ andτῇ to theτρίτῃ thirdἡμέρᾳ dayἀναστῆναι. to stand up. 8  καὶ And ἐμνήσθησαν they rememberedτῶν of theῥημάτων sayingsαὐτοῦ, of him, 9  καὶ and ὑποστρέψασαι having returnedἀπὸ fromτοῦ theμνημείου memorial tombἀπήγγειλαν they reportedταῦτα these (things)πάντα allτοῖς to theἕνδεκα elevenκαὶ andπᾶσιν to allτοῖς theλοιποῖς. leftover (ones). 10  ἦσαν They were δὲ buttheΜαγδαληνὴ MagdaleneΜαρία Maryκαὶ andἸωάνα Joannaκαὶ andΜαρία Marythe [mother]Ἰακώβου· of James;καὶ andαἱ theλοιπαὶ leftover (ones)σὺν together withαὐταῖς themἔλεγον were sayingπρὸς towardτοὺς theἀποστόλους apostlesταῦτα. these (things). 11  καὶ And ἐφάνησαν appearedἐνώπιον in sightαὐτῶν of themὡσεὶ as ifλῆρος nonsenseτὰ theῥήματα sayingsταῦτα, these,καὶ andἠπίστουν were disbelievingαὐταῖς. to them. 12  [[Ὁ [[The δὲ butΠέτρος Peterἀναστὰς having stood upἔδραμεν ranἐπὶ uponτὸ theμνημεῖον· memorial tomb;καὶ andπαρακύψας having stooped forwardβλέπει he is looking atτὰ theὀθόνια bandagesμόνα· alone;καὶ andἀπῆλθεν he went offπρὸς towardαὑτὸν himselfθαυμάζων wondering atτὸ the (thing)γεγονός.]] having occurred.]] 13  Καὶ And ἰδοὺ look!δύο twoἐξ out ofαὐτῶν themἐν inαὐτῇ veryτῇ theἡμέρᾳ dayἦσαν wereπορευόμενοι goingεἰς intoκώμην villageἀπέχουσαν having self fromσταδίους stadiaἑξήκοντα sixtyἀπὸ fromἸερουσαλήμ, Jerusalem,to whichὄνομα name᾿Εμμαούς, Emmaus, 14  καὶ and αὐτοὶ theyὡμίλουν were conversingπρὸς towardἀλλήλους each otherπερὶ aboutπάντων allτῶν the (things)συμβεβηκότων having stepped withτούτων. these. 15  καὶ And ἐγένετο it occurredἐν inτῷ theὁμιλεῖν to be conversingαὐτοὺς themκαὶ andσυνζητεῖν to be seeking togetherκαὶ alsoαὐτὸς heἸησοῦς Jesusἐγγίσας having approachedσυνεπορεύετο was going his way withαὐτοῖς, them, 16  οἱ the δὲ butὀφθαλμοὶ eyesαὐτῶν of themἐκρατοῦντο were being held fastτοῦ of theμὴ notἐπιγνῶναι to recognizeαὐτόν. him. 17  εἶπεν He said δὲ butπρὸς towardαὐτούς themΤίνες Whatοἱ theλόγοι wordsοὗτοι theseοὕς whichἀντιβάλλετε YOU are throwing in exchangeπρὸς towardἀλλήλους each otherπεριπατοῦντες; walking about?καὶ Andἐστάθησαν they stoodσκυθρωποί. sad-faced. 18  ἀποκριθεὶς Having answered δὲ butεἷς oneὀνόματι to nameΚλεόπας Cleopasεἶπεν saidπρὸς towardαὐτόν himΣὺ Youμόνος aloneπαροικεῖς are lodging atἸερουσαλὴμ Jerusalemκαὶ andοὐκ notἔγνως you knewτὰ the (things)γενόμενα having occurredἐν inαὐτῇ itἐν inταῖς theἡμέραις daysταύταις; these? 19  καὶ And εἶπεν he saidαὐτοῖς to themΠοῖα; What sort of (things)?οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidαὐτῷ to himΤὰ The (things)περὶ aboutἸησοῦ Jesusτοῦ of theΝαζαρηνοῦ, Nazarene,ὃς whoἐγένετο proved to beἀνὴρ male personπροφήτης prophetδυνατὸς powerfulἐν inἔργῳ workκαὶ andλόγῳ wordἐναντίον in frontτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andπαντὸς of allτοῦ theλαοῦ, people, 20  ὅπως how τε andπαρέδωκαν gave besideαὐτὸν himοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theἄρχοντες rulersἡμῶν of usεἰς intoκρίμα judgmentθανάτου of deathκαὶ andἐσταύρωσαν impaledαὐτόν. him. 21  ἡμεῖς We δὲ butἠλπίζομεν were hopingὅτι thatαὐτός heἐστιν isthe (one)μέλλων being aboutλυτροῦσθαι to let looseτὸν theἸσραήλ· Israel;ἀλλά butγε indeedκαὶ alsoσὺν withπᾶσιν allτούτοις these (things)τρίτην thirdταύτην thisἡμέραν dayἄγει it is leadingἀφ’ fromοὗ which [time]ταῦτα these (things)ἐγένετο. occurred. 22  ἀλλὰ But καὶ alsoγυναῖκές womenτινες someἐξ out ofἡμῶν usἐξέστησαν astonishedἡμᾶς, us,γενόμεναι having come to beὀρθριναὶ earlyἐπὶ uponτὸ theμνημεῖον memorial tomb 23  καὶ and μὴ notεὑροῦσαι having foundτὸ theσῶμα bodyαὐτοῦ of himἦλθαν they cameλέγουσαι sayingκαὶ alsoὀπτασίαν visionἀγγέλων of angelsἑωρακέναι, to have seen,οἳ whoλέγουσιν are sayingαὐτὸν himζῇν. to be living. 24  καὶ And ἀπῆλθάν went offτινες someτῶν of the (ones)σὺν together withἡμῖν usἐπὶ uponτὸ theμνημεῖον, memorial tomb,καὶ andεὗρον foundοὕτως thusκαθὼς according asαἱ theγυναῖκες womenεἶπον, said,αὐτὸν himδὲ butοὐκ notεἶδον. they saw. 25  καὶ And αὐτὸς heεἶπεν saidπρὸς towardαὐτούς them῏Ω Oἀνόητοι senseless (ones)καὶ andβραδεῖς slowτῇ to theκαρδίᾳ heartτοῦ of theπιστεύειν to be believingἐπὶ uponπᾶσιν all (things)οἷς whichἐλάλησαν spokeοἱ theπροφῆται· prophets; 26  οὐχὶ not ταῦτα these (things)ἔδει it was necessaryπαθεῖν to sufferτὸν theχριστὸν Christκαὶ andεἰσελθεῖν to enterεἰς intoτὴν theδόξαν gloryαὐτοῦ; of him? 27  καὶ And ἀρξάμενος having startedἀπὸ fromΜωυσέως Mosesκαὶ andἀπὸ fromπάντων allτῶν theπροφητῶν prophetsδιερμήνευσεν he interpretedαὐτοῖς to themἐν inπάσαις allταῖς theγραφαῖς Scripturesτὰ the (things)περὶ aboutἑαυτοῦ. himself. 28  Καὶ And ἤγγισαν they got nearεἰς intoτὴν theκώμην villageοὗ whereἐπορεύοντο, they were going,καὶ andαὐτὸς heπροσεποιήσατο acted towardπορρώτερον fartherπορεύεσθαι. to be going. 29  καὶ And παρεβιάσαντο they used force besideαὐτὸν himλέγοντες sayingΜεῖνον Stayμεθ’ withἡμῶν, us,ὅτι becauseπρὸς towardἑσπέραν eveningἐστὶν it isκαὶ andκέκλικεν has declinedἤδη alreadytheἡμέρα. day.καὶ Andεἰσῆλθεν he went inτοῦ of theμεῖναι to stayσὺν together withαὐτοῖς. them. 30  Καὶ And ἐγένετο it occurredἐν inτῷ theκατακλιθῆναι to reclineαὐτὸν himμετ’ withαὐτῶν themλαβὼν having takenτὸν theἄρτον bread [loaf]εὐλόγησεν he blessedκαὶ andκλάσας having brokenἐπεδίδου he was giving onαὐτοῖς· to them; 31  αὐτῶν of them δὲ butδιηνοίχθησαν were opened fullyοἱ theὀφθαλμοὶ eyesκαὶ andἐπέγνωσαν they recognizedαὐτόν· him;καὶ andαὐτὸς heἄφαντος unapparentἐγένετο became heἀπ’ fromαὐτῶν. them. 32  καὶ And εἶπαν they saidπρὸς towardἀλλήλους each otherΟὐχὶ Nottheκαρδία heartἡμῶν of usκαιομένη burningἦν wasὡς asἐλάλει he was speakingἡμῖν to usἐν inτῇ theὁδῷ, way,ὡς asδιήνοιγεν he was opening fullyἡμῖν to usτὰς theγραφάς; Scriptures? 33  Καὶ And ἀναστάντες having stood upαὐτῇ to veryτῇ theὥρᾳ hourὑπέστρεψαν they returnedεἰς intoἸερουσαλήμ, Jerusalem,καὶ andεὗρον they foundἠθροισμένους having been collected togetherτοὺς theἕνδεκα elevenκαὶ andτοὺς the (ones)σὺν together withαὐτοῖς, them, 34  λέγοντας saying ὅτι thatὄντως actuallyἠγέρθη was raised uptheκύριος Lordκαὶ andὤφθη was seenΣίμωνι. to Simon. 35  καὶ And αὐτοὶ theyἐξηγοῦντο were explainingτὰ the (things)ἐν inτῇ theὁδῷ wayκαὶ andὡς howἐγνώσθη he became knownαὐτοῖς to themἐν inτῇ theκλάσει breakingτοῦ of theἄρτου. bread [loaf]. 36  Ταῦτα These (things) δὲ butαὐτῶν of themλαλούντων speakingαὐτὸς heἔστη stoodἐν inμέσῳ midstαὐτῶν of them[[καὶ [[andλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΕἰρήνη Peaceὑμῖν]]. to YOU]]. 37  πτοηθέντες Having been terrified δὲ butκαὶ andἔμφοβοι (ones) in fearγενόμενοι having becomeἐδόκουν they were thinkingπνεῦμα spiritθεωρεῖν. to be beholding. 38  καὶ And εἶπεν he saidαὐτοῖς to themΤί Whyτεταραγμένοι having been troubledἐστέ, YOU are,καὶ andδιὰ throughτί whatδιαλογισμοὶ reasoningsἀναβαίνουσιν are coming upἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartὑμῶν; of YOU? 39  ἴδετε See YOU τὰς theχεῖράς handsμου of meκαὶ andτοὺς theπόδας feetμου of meὅτι thatἐγώ Iεἰμι amαὐτός· he;ψηλαφήσατέ feel YOUμε meκαὶ andἴδετε, see YOU,ὅτι becauseπνεῦμα spiritσάρκα fleshκαὶ andὀστέα bonesοὐκ notἔχει is havingκαθὼς according asἐμὲ meθεωρεῖτε YOU are beholdingἔχοντα. having. 40  [[καὶ [[And τοῦτο this (thing)εἰπὼν having saidἔδειξεν he showedαὐτοῖς to themτὰς theχεῖρας handsκαὶ andτοὺς theπόδας.]] feet.]] 41  Ἔτι Yet δὲ butἀπιστούντων disbelievingαὐτῶν of themἀπὸ fromτῆς theχαρᾶς joyκαὶ andθαυμαζόντων wonderingεἶπεν he saidαὐτοῖς to themἜχετέ Are YOU havingτι somethingβρώσιμον eatableἐνθάδε; there? 42  οἱ The (ones) δὲ butἐπέδωκαν gave onαὐτῷ to himἰχθύος of fishὀπτοῦ broiledμέρος· piece; 43  καὶ and λαβὼν having takenἐνώπιον in sightαὐτῶν of themἔφαγεν. he ate. 44  Εἶπεν He said δὲ butπρὸς towardαὐτούς themΟὗτοι Theseοἱ theλόγοι wordsμου of meοὓς whichἐλάλησα I spokeπρὸς towardὑμᾶς YOUἔτι yetὢν beingσὺν together withὑμῖν, YOU,ὅτι thatδεῖ it is necessaryπληρωθῆναι to be fulfilledπάντα allτὰ the (things)γεγραμμένα having been writtenἐν inτῷ theνόμῳ lawΜωυσέως of Mosesκαὶ andτοῖς to theπροφήταις Prophetsκαὶ andΨαλμοῖς Psalmsπερὶ aboutἐμοῦ. me. 45  τότε Then διήνοιξεν he opened fullyαὐτῶν of themτὸν theνοῦν mindτοῦ of theσυνιέναι to be putting togetherτὰς theγραφάς, Scriptures, 46  καὶ and εἶπεν he saidαὐτοῖς to themὅτι thatοὕτως thusγέγραπται it has been writtenπαθεῖν to sufferτὸν theχριστὸν Christκαὶ andἀναστῆναι to stand upἐκ out ofνεκρῶν dead (ones)τῇ to theτρίτῃ thirdἡμέρᾳ, day, 47  καὶ and κηρυχθῆναι to be preachedἐπὶ uponτῷ theὀνόματι nameαὐτοῦ of himμετάνοιαν repentanceεἰς intoἄφεσιν letting go offἁμαρτιῶν of sinsεἰς intoπάντα allτὰ theἔθνη,— nations,—ἀρξάμενοι (ones) startingἀπὸ fromἸερουσαλήμ· Jerusalem; 48  ὑμεῖς YOU μάρτυρες witnessesτούτων. of these (things). 49  καὶ And ἰδοὺ look!ἐγὼ Iἐξαποστέλλω am sending off outτὴν theἐπαγγελίαν promiseτοῦ of theπατρός Fatherμου of meἐφ’ uponὑμᾶς· YOU;ὑμεῖς YOUδὲ butκαθίσατε sit YOU downἐν inτῇ theπόλει cityἕως untilοὗ what [time]ἐνδύσησθε YOU might become clothedἐξ out ofὕψους heightδύναμιν. power. 50  ᾿Εξήγαγεν He led out δὲ butαὐτοὺς themἕως untilπρὸς towardΒηθανίαν, Bethany,καὶ andἐπάρας having lifted upτὰς theχεῖρας handsαὐτοῦ of himεὐλόγησεν he blessedαὐτούς. them. 51  καὶ And ἐγένετο it occurredἐν inτῷ theεὐλογεῖν to be blessingαὐτὸν himαὐτοὺς themδιέστη he stood throughἀπ’ fromαὐτῶν them[[καὶ [[andἀνεφέρετο he was being borne upεἰς intoτὸν theοὐρανόν]]. heaven]]. 52  καὶ And αὐτοὶ they[[προσκυνήσαντες [[having done obeisance toαὐτὸν]] him]]ὑπέστρεψαν they returnedεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemμετὰ withχαρᾶς joyμεγάλης, great, 53  καὶ and ἦσαν they wereδιὰ throughπαντὸς allἐν inτῷ theἱερῷ templeεὐλογοῦντες blessingτὸν theθεόν. God.

Footnotes