Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Luke 23:1-56

23  Καὶ And ἀναστὰν having stood upἅπαν allτὸ theπλῆθος multitudeαὐτῶν of themἤγαγον ledαὐτὸν himἐπὶ uponτὸν theΠειλᾶτον. Pilate. 2  ἤρξαντο They started δὲ butκατηγορεῖν to be accusingαὐτοῦ of himλέγοντες sayingΤοῦτον This [man]εὕραμεν we foundδιαστρέφοντα turning throughτὸ theἔθνος nationἡμῶν of usκαὶ andκωλύοντα forbiddingφόρους taxesΚαίσαρι to Caesarδιδόναι to be givingκαὶ andλέγοντα sayingsαὑτὸν himselfχριστὸν Christβασιλέα kingεἶναι. to be. 3  The δὲ butΠειλᾶτος Pilateἠρώτησεν questionedαὐτὸν himλέγων sayingΣὺ Youεἶ aretheβασιλεὺς kingτῶν of theἸουδαίων; Jews?The (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredαὐτῷ to himἔφη saidΣὺ Youλέγεις. are saying. 4  The δὲ butΠειλᾶτος Pilateεἶπεν saidπρὸς towardτοὺς theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andτοὺς theὄχλους crowdsΟὐδὲν Nothingεὑρίσκω I findαἴτιον causeἐν inτῷ theἀνθρώπῳ manτούτῳ. this. 5  οἱ The (ones) δὲ butἐπίσχυον were strong uponλέγοντες sayingὅτι that᾿Ανασείει He stirs upτὸν theλαὸν peopleδιδάσκων teachingκαθ’ downὅλης wholeτῆς theἸουδαίας, Judea,καὶ andἀρξάμενος having startedἀπὸ fromτῆς theΓαλιλαίας Galileeἕως untilὧδε. here. 6  Πειλᾶτος Pilate δὲ butἀκούσας having heardἐπηρώτησεν inquired uponεἰ iftheἄνθρωπος manΓαλιλαῖός Galileanἐστιν, is, 7  καὶ and ἐπιγνοὺς having ascertainedὅτι thatἐκ out ofτῆς theἐξουσίας authorityἩρῴδου of Herodἐστὶν he isἀνέπεμψεν he sent upαὐτὸν himπρὸς towardἩρῴδην, Herod,ὄντα beingκαὶ alsoαὐτὸν himἐν inἸεροσολύμοις Jerusalemἐν inταύταις theseταῖς theἡμέραις. days. 8  The δὲ butἩρῴδης Herodἰδὼν having seenτὸν theἸησοῦν Jesusἐχάρη rejoicedλίαν, very much,ἦν he wasγὰρ forἐξ out ofἱκανῶν sufficientχρόνων timesθέλων being willingἰδεῖν to seeαὐτὸν himδιὰ throughτὸ theἀκούειν to be hearingπερὶ aboutαὐτοῦ, him,καὶ andἤλπιζέν he was hopingτι someσημεῖον signἰδεῖν to seeὑπ’ byαὐτοῦ himγινόμενον. occurring. 9  ἐπηρώτα He was inquiring upon δὲ butαὐτὸν himἐν inλόγοις wordsἱκανοῖς· sufficient;αὐτὸς heδὲ butοὐδὲν nothingἀπεκρίνατο answeredαὐτῷ. to him. 10  ἱστήκεισαν Had been standing δὲ butοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theγραμματεῖς scribesεὐτόνως vehementlyκατηγοροῦντες accusingαὐτοῦ. of him. 11  ἐξουθενήσας Having made nothing out of δὲ butαὐτὸν himtheἩρῴδης Herodσὺν together withτοῖς theστρατεύμασιν troopsαὐτοῦ of himκαὶ andἐμπαίξας having made fun of (one)περιβαλὼν having put aroundἐσθῆτα garmentλαμπρὰν brightἀνέπεμψεν sent backαὐτὸν himτῷ to theΠειλάτῳ. Pilate. 12  ᾿Εγένοντο Became δὲ butφίλοι friendstheτε andἩρῴδης Herodκαὶ andtheΠειλᾶτος Pilateἐν inαὐτῇ veryτῇ theἡμέρᾳ dayμετ’ withἀλλήλων· each other;προϋπῆρχον they were beforeγὰρ forἐν inἔχθρᾳ enmityὄντες beingπρὸς towardαὑτούς. themselves. 13  Πειλᾶτος Pilate δὲ butσυνκαλεσάμενος having called togetherτοὺς theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andτοὺς theἄρχοντας rulersκαὶ andτὸν theλαὸν people 14  εἶπεν said πρὸς towardαὐτούς themΠροσηνέγκατέ YOU bore towardμοι to meτὸν theἄνθρωπον manτοῦτον thisὡς asἀποστρέφοντα turning fromτὸν theλαόν, people,καὶ andἰδοὺ look!ἐγὼ Iἐνώπιον in sightὑμῶν of YOUἀνακρίνας having examinedοὐθὲν nothingεὗρον I foundἐν inτῷ theἀνθρώπῳ manτούτῳ thisαἴτιον causeὧν of which (things)κατηγορεῖτε YOU are accusingκατ’ downαὐτοῦ. of him. 15  ἀλλ’ But οὐδὲ neitherἩρῴδης, Herod,ἀνέπεμψεν he sent backγὰρ forαὐτὸν himπρὸς towardἡμᾶς· us;καὶ andἰδοὺ look!οὐδὲν nothingἄξιον worthyθανάτου of deathἐστὶν isπεπραγμένον having been committedαὐτῷ· to him; 16  παιδεύσας having chastised οὖν thereforeαὐτὸν himἀπολύσω. I shall release. 17  —— —— 18  ἀνέκραγον They cried out δὲ butπανπληθεὶ as entire multitudeλέγοντες sayingΑἶρε Lift upτοῦτον, this (one),ἀπόλυσον releaseδὲ butἡμῖν to usτὸν theΒαραββᾶν· Barabbas; 19  ὅστις who ἦν wasδιὰ throughστάσιν standing (off)τινὰ someγενομένην having occurredἐν inτῇ theπόλει cityκαὶ andφόνον murderβληθεὶς having been thrownἐν inτῇ theφυλακῇ. prison. 20  πάλιν Again δὲ buttheΠειλᾶτος Pilateπροσεφώνησεν sounded towardαὐτοῖς, to them,θέλων being willingἀπολῦσαι to releaseτὸν theἸησοῦν. Jesus. 21  οἱ The (ones) δὲ butἐπεφώνουν were sounding uponλέγοντες sayingΣταύρου Be impaling,σταύρου be impalingαὐτόν. him. 22  The (one) δὲ butτρίτον third [time]εἶπεν saidπρὸς towardαὐτούς themΤί Whatγὰρ forκακὸν bad (thing)ἐποίησεν didοὗτος; this (one)?οὐδὲν Nothingαἴτιον guiltyθανάτου of deathεὗρον I foundἐν inαὐτῷ· him;παιδεύσας having chastisedοὖν thereforeαὐτὸν himἀπολύσω. I shall release. 23  οἱ The (ones) δὲ butἐπέκειντο were urging upon (one)φωναῖς to voicesμεγάλαις greatαἰτούμενοι demandingαὐτὸν himσταυρωθῆναι, to be impaled,καὶ andκατίσχυον were strong downαἱ theφωναὶ voicesαὐτῶν. of them. 24  καὶ And Πειλᾶτος Pilateἐπέκρινεν decidedγενέσθαι to come to beτὸ theαἴτημα demandαὐτῶν· of them; 25  ἀπέλυσεν he released δὲ butτὸν the (one)διὰ throughστάσιν standing (off)καὶ andφόνον murderβεβλημένον having been thrownεἰς intoφυλακὴν prisonὃν whomᾐτοῦντο, they were demanding,τὸν theδὲ butἸησοῦν Jesusπαρέδωκεν he gave besideτῷ to theθελήματι willαὐτῶν. of them. 26  Καὶ And ὡς asἀπήγαγον they led awayαὐτόν, him,ἐπιλαβόμενοι having taken uponΣίμωνά Simonτινα someΚυρηναῖον Cyrenianἐρχόμενον comingἀπ’ fromἀγροῦ fieldἐπέθηκαν they placed uponαὐτῷ himτὸν theσταυρὸν stakeφέρειν to be bearingὄπισθεν behindτοῦ of theἸησοῦ. Jesus. 27  Ἠκολούθει Was following δὲ butαὐτῷ to himπολὺ muchπλῆθος multitudeτοῦ of theλαοῦ peopleκαὶ andγυναικῶν of womenαἳ whoἐκόπτοντο were beating themselvesκαὶ andἐθρήνουν were bewailingαὐτόν. him. 28  στραφεὶς Having turned δὲ butπρὸς towardαὐτὰς themἸησοῦς Jesusεἶπεν saidΘυγατέρες DaughtersἸερουσαλήμ, of Jerusalem,μὴ notκλαίετε be YOU weepingἐπ’ uponἐμέ· me;πλὴν besidesἐφ’ uponἑαυτὰς selvesκλαίετε be YOU weepingκαὶ andἐπὶ uponτὰ theτέκνα childrenὑμῶν, of YOU, 29  ὅτι because ἰδοὺ look!ἔρχονται are comingἡμέραι daysἐν inαἷς whichἐροῦσιν they will sayΜακάριαι Happyαἱ theστεῖραι barren (ones)καὶ andαἱ theκοιλίαι cavitiesαἳ whichοὐκ notἐγέννησαν generatedκαὶ andμαστοὶ breastsοἳ whichοὐκ notἔθρεψαν. nursed. 30  τότε Then ἄρξονται they will startλέγειν to be sayingτοῖς to theὄρεσιν mountainsΠέσατε Fall YOUἐφ’ uponἡμᾶς, us,καὶ andτοῖς to theβουνοῖς hillsΚαλύψατε Cover YOUἡμᾶς· us; 31  ὅτι because εἰ ifἐν inὑγρῷ moistξύλῳ woodταῦτα these (things)ποιοῦσιν, they are doing,ἐν inτῷ theξηρῷ dry (one)τί whatγένηται; should occur? 32  Ἤγοντο Were being led δὲ butκαὶ alsoἕτεροι differentκακοῦργοι evildoersδύο twoσὺν together withαὐτῷ himἀναιρεθῆναι. to be taken up. 33  Καὶ And ὅτε whenἦλθαν they cameἐπὶ uponτὸν theτόπον placeτὸν the (one)καλούμενον being saidΚρανίον, Skull,ἐκεῖ thereἐσταύρωσαν they impaledαὐτὸν himκαὶ andτοὺς theκακούργους, evildoers,ὃν which (one)μὲν indeedἐκ out ofδεξιῶν right [sides]ὃν which (one)δὲ butἐξ out ofἀριστερῶν. left [sides]. 34  [[ὁ [[The δὲ butἸησοῦς Jesusἔλεγεν was sayingΠάτερ, Father,ἄφες let go offαὐτοῖς, to them,οὐ notγὰρ forοἴδασιν they have knownτί whatποιοῦσιν.]] they are doing.]]Διαμεριζόμενοι Distributingδὲ butτὰ theἱμάτια outer garmentsαὐτοῦ of himἔβαλον they castκλῆρον. lot. 35  καὶ And ἱστήκει had stoodtheλαὸς peopleθεωρῶν. beholding.ἐξεμυκτήριζον Were sneeringδὲ butκαὶ alsoοἱ theἄρχοντες rulersλέγοντες sayingἌλλους Othersἔσωσεν, he saved,σωσάτω let him saveἑαυτόν, himself,εἰ ifοὗτός this (one)ἐστιν istheχριστὸς christτοῦ of theθεοῦ, God,theἐκλεκτός. chosen (one). 36  ἐνέπαιξαν Made fun of δὲ butαὐτῷ to himκαὶ alsoοἱ theστρατιῶται soldiersπροσερχόμενοι, coming toward,ὄξος vinegarπροσφέροντες offeringαὐτῷ to him 37  καὶ and λέγοντες sayingΕἰ Ifσὺ youεἶ aretheβασιλεὺς kingτῶν of theἸουδαίων, Jews,σῶσον saveσεαυτόν. yourself. 38  ἦν Was δὲ butκαὶ alsoἐπιγραφὴ inscriptionἐπ’ uponαὐτῷ himTheβασιλεὺς kingτῶν of theἸουδαίων Jewsοὗτος. this (one). 39  Εἷς One δὲ butτῶν of theκρεμασθέντων having been hungκακούργων evildoersἐβλασφήμει was blasphemingαὐτόν himΟὐχὶ Notσὺ youεἶ aretheχριστός; Christ?σῶσον Saveσεαυτὸν yourselfκαὶ andἡμᾶς. us. 40  ἀποκριθεὶς Having answered δὲ buttheἕτερος different (one)ἐπιτιμῶν rebukingαὐτῷ to himἔφη saidΟὐδὲ Notφοβῇ are fearingσὺ youτὸν theθεόν, God,ὅτι becauseἐν inτῷ theαὐτῷ sameκρίματι judgmentεἶ; you are? 41  καὶ And ἡμεῖς weμὲν indeedδικαίως, justly,ἄξια worthy (things)γὰρ forὧν of which (things)ἐπράξαμεν we committedἀπολαμβάνομεν· we are receiving back;οὗτος this (one)δὲ butοὐδὲν nothingἄτοπον out of placeἔπραξεν. committed. 42  καὶ And ἔλεγεν he was sayingἸησοῦ, Jesus,μνήσθητί rememberμου meὅταν wheneverἔλθῃς you might comeεἰς intoτὴν theβασιλείαν kingdomσου. of you. 43  καὶ And εἶπεν he saidαὐτῷ to him᾿Αμήν Amenσοι to youλέγω, I am sayingσήμερον todayμετ’ withἐμοῦ meἔσῃ you will beἐν inτῷ theπαραδείσῳ. Paradise. 44  Καὶ And ἦν wasἤδη alreadyὡσεὶ as ifὥρα hourἕκτη sixthκαὶ andσκότος darknessἐγένετο occurredἐφ’ uponὅλην wholeτὴν theγῆν earthἕως untilὥρας hourἐνάτης ninth 45  τοῦ of the ἡλίου sunἐκλείποντος, leaving out,ἐσχίσθη was splitδὲ butτὸ theκαταπέτασμα curtainτοῦ of theναοῦ divine habitationμέσον. middle. 46  καὶ And φωνήσας having soundedφωνῇ to voiceμεγάλῃ greattheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidΠάτερ, Father,εἰς intoχεῖράς handsσου of youπαρατίθεμαι I am placing besideτὸ theπνεῦμά spiritμου· of me;τοῦτο thisδὲ butεἰπὼν having saidἐξέπνευσεν. he expired. 47  Ἰδὼν Having seen δὲ buttheἑκατοντάρχης centurionτὸ the (thing)γενόμενον having occurredἐδόξαζεν was glorifyingτὸν theθεὸν Godλέγων sayingὌντως Essentiallytheἄνθρωπος manοὗτος thisδίκαιος righteousἦν. was. 48  καὶ And πάντες allοἱ theσυνπαραγενόμενοι having come to be besideὄχλοι crowdsἐπὶ uponτὴν theθεωρίαν spectacleταύτην, this,θεωρήσαντες having become spectators ofτὰ the (things)γενόμενα, having occurred,τύπτοντες smitingτὰ theστήθη breastsὑπέστρεφον. were returning. 49  ἱστήκεισαν Had stood δὲ butπάντες allοἱ theγνωστοὶ known (ones)αὐτῷ to himἀπὸ fromμακρόθεν, long [way] off,καὶ andγυναῖκες womenαἱ theσυνακολουθοῦσαι following togetherαὐτῷ to himἀπὸ fromτῆς theΓαλιλαίας, Galilee,ὁρῶσαι seeingταῦτα. these (things). 50  Καὶ And ἰδοὺ look!ἀνὴρ manὀνόματι to nameἸωσὴφ Josephβουλευτὴς counselorὑπάρχων, being,ἀνὴρ male personἀγαθὸς goodκαὶ andδίκαιος,— righteous,— 51  οὗτος this (one) οὐκ notἦν wasσυνκατατεθειμένος having put down together withτῇ to theβουλῇ wishκαὶ andτῇ to theπράξει actionαὐτῶν,— of them,—ἀπὸ fromἉριμαθαίας Arimatheaπόλεως of cityτῶν of theἸουδαίων, Jews,ὃς whoπροσεδέχετο was awaitingτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ, God, 52  οὗτος this (one) προσελθὼν having come towardτῷ theΠειλάτῳ Pilateᾐτήσατο asked forτὸ theσῶμα bodyτοῦ of theἸησοῦ, Jesus, 53  καὶ and καθελὼν having taken downἐνετύλιξεν he wrapped upαὐτὸ itσινδόνι, to fine linen,καὶ andἔθηκεν putαὐτὸν himἐν inμνήματι tombλαξευτῷ carved in rockοὗ whereοὐκ notἦν wasοὐδεὶς no oneοὔπω not yetκείμενος. lying. 54  Καὶ And ἡμέρα dayἦν wasπαρασκευῆς, of preparation,καὶ andσάββατον sabbathἐπέφωσκεν. was lighting upon. 55  Κατακολουθήσασαι Having followed down δὲ butαἱ theγυναῖκες, woman,αἵτινες whoἦσαν wereσυνεληλυθυῖαι having come together withἐκ out ofτῆς theΓαλιλαίας Galileeαὐτῷ, to him,ἐθεάσαντο viewedτὸ theμνημεῖον memorial tombκαὶ andὡς asἐτέθη was putτὸ theσῶμα bodyαὐτοῦ, of him, 56  ὑποστρέψασαι having returned δὲ butἡτοίμασαν they got readyἀρώματα spicesκαὶ andμύρα. perfumed oils.Καὶ Andτὸ theμὲν indeedσάββατον sabbathἡσύχασαν they restedκατὰ according toτὴν theἐντολήν. commandment.

Footnotes