Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Luke 20:1-47

20  Καὶ And ἐγένετο it occurredἐν inμιᾷ oneτῶν of theἡμερῶν daysδιδάσκοντος teachingαὐτοῦ of himτὸν theλαὸν peopleἐν inτῷ theἱερῷ templeκαὶ andεὐαγγελιζομένου declaring good newsἐπέστησαν stood uponοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theγραμματεῖς scribesσὺν together withτοῖς theπρεσβυτέροις, older men, 2  καὶ and εἶπαν spokeλέγοντες sayingπρὸς towardαὐτόν himΕἰπὸν Sayἡμῖν to usἐν inποίᾳ what sort ofἐξουσίᾳ authorityταῦτα these (things)ποιεῖς, you are doing,orτίς whoἐστιν isthe (one)δούς having givenσοι to youτὴν theἐξουσίαν authorityταύτην. this. 3  ἀποκριθεὶς Having answered δὲ butεἶπεν he saidπρὸς towardαὐτούς them᾿Ερωτήσω I shall requestὑμᾶς YOUκἀγὼ also Iλόγον, word,καὶ andεἴπατέ YOU sayμοι to me 4  Τὸ The βάπτισμα baptismἸωάνου of Johnἐξ out ofοὐρανοῦ heavenἦν was itorἐξ out ofἀνθρώπων; men? 5  οἱ The (ones) δὲ butσυνελογίσαντο reasoned togetherπρὸς towardἑαυτοὺς themselvesλέγοντες sayingὅτι that᾿Εὰν If everεἴπωμεν we should say᾿Εξ Out ofοὐρανοῦ, heaven,ἐρεῖ he will sayΔιὰ Throughτί whatοὐκ notἐπιστεύσατε YOU believedαὐτῷ; to him? 6  ἐὰν If ever δὲ butεἴπωμεν we should say᾿Εξ Out ofἀνθρώπων, men,theλαὸς peopleἅπας allκαταλιθάσει will stoneἡμᾶς, us,πεπεισμένος having been persuadedγάρ forἐστιν it isἸωάνην Johnπροφήτην prophetεἶναι· to be; 7  καὶ and ἀπεκρίθησαν they answeredμὴ notεἰδέναι to have knownπόθεν. from where. 8  καὶ And theἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΟὐδὲ Neitherἐγὼ Iλέγω am sayingὑμῖν to YOUἐν inποίᾳ what sort ofἐξουσίᾳ authorityταῦτα these (things)ποιῶ. I am doing. 9  Ἤρξατο He started δὲ butπρὸς towardτὸν theλαὸν peopleλέγειν to be sayingτὴν theπαραβολὴν parableταύτην thisἌνθρωπος Manἐφύτευσεν plantedἀμπελῶνα, vineyard,καὶ andἐξέδετο he gave outαὐτὸν itγεωργοῖς, to farmers,καὶ andἀπεδήμησεν he traveled abroadχρόνους timesἱκανούς. sufficient. 10  καὶ And καιρῷ to appointed timeἀπέστειλεν he sent offπρὸς towardτοὺς theγεωργοὺς farmersδοῦλον, slave,ἵνα in order thatἀπὸ fromτοῦ theκαρποῦ fruitτοῦ of theἀμπελῶνος vineyardδώσουσιν they will giveαὐτῷ· to him;οἱ theδὲ butγεωργοὶ farmersἐξαπέστειλαν sent awayαὐτὸν himδείραντες having flayedκενόν. empty. 11  καὶ And προσέθετο he addedἕτερον differentπέμψαι to sendδοῦλον· slave;οἱ the (ones)δὲ butκἀκεῖνον also that (one)δείραντες having flayedκαὶ andἀτιμάσαντες having dishonoredἐξαπέστειλαν sent awayκενόν. empty. 12  καὶ And προσέθετο he addedτρίτον third (one)πέμψαι· to send;οἱ the (ones)δὲ butκαὶ alsoτοῦτον this (one)τραυματίσαντες having woundedἐξέβαλον. threw out. 13  εἶπεν Said δὲ buttheκύριος lordτοῦ of theἀμπελῶνος vineyardΤί Whatποιήσω; shall I do?πέμψω I shall sendτὸν theυἱόν sonμου of meτὸν theἀγαπητόν· loved;ἴσως equallyτοῦτον thisἐντραπήσονται. they will respect. 14  ἰδόντες Having seen δὲ butαὐτὸν himοἱ theγεωργοὶ farmersδιελογίζοντο were reasoningπρὸς towardἀλλήλους one anotherλέγοντες sayingΟὗτός Thisἐστιν istheκληρονόμος· heir;ἀποκτείνωμεν let us killαὐτόν, him,ἵνα in order thatἡμῶν of usγένηται might becometheκληρονομία· inheritance; 15  καὶ and ἐκβαλόντες having thrown outαὐτὸν himἔξω outsideτοῦ of theἀμπελῶνος vineyardἀπέκτειναν. they killed.τί Whatοὖν thereforeποιήσει will doαὐτοῖς to themtheκύριος lordτοῦ of theἀμπελῶνος; vineyard? 16  ἐλεύσεται He will come καὶ andἀπολέσει he will destroyτοὺς theγεωργοὺς farmersτούτους, these,καὶ andδώσει he will giveτὸν theἀμπελῶνα vineyardἄλλοις. to others. ἀκούσαντες Having heardδὲ butεἶπαν they saidΜὴ Notγένοιτο. may it occur. 17  The (one) δὲ butἐμβλέψας having looked inαὐτοῖς themεἶπεν saidΤί Whatοὖν thereforeἐστὶν isτὸ the (thing)γεγραμμένον having been writtenτοῦτο thisΛίθον Stoneὃν whichἀπεδοκίμασαν rejectedοἱ the (ones)οἰκοδομοῦντες, building,οὗτος thisἐγενήθη becameεἰς intoκεφαλὴν headγωνίας; of corner? 18  πᾶς Everyone theπεσὼν having fallenἐπ’ uponἐκεῖνον thatτὸν theλίθον stoneσυνθλασθήσεται· will be shattered;ἐφ’ uponὃν whomδ’ butἂν likelyπέσῃ, it might fall,λικμήσει it will pulverizeαὐτόν. him. 19  Καὶ And ἐζήτησαν soughtοἱ theγραμματεῖς scribesκαὶ andοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsἐπιβαλεῖν to throw onἐπ’ uponαὐτὸν himτὰς theχεῖρας handsἐν inαὐτῇ thatτῇ theὥρᾳ, hour,καὶ andἐφοβήθησαν they fearedτὸν theλαόν, people,ἔγνωσαν they knewγὰρ forὅτι thatπρὸς towardαὐτοὺς themεἶπεν he saidτὴν theπαραβολὴν parableταύτην. this. 20  Καὶ And παρατηρήσαντες having observed besideἀπέστειλαν they sent offἐνκαθέτους ones let go down inὑποκρινομένους pretendingἑαυτοὺς themselvesδικαίους righteousεἶναι, to be,ἵνα in order thatἐπιλάβωνται they might catchαὐτοῦ of himλόγου, of word,ὥστε as-andπαραδοῦναι to give overαὐτὸν himτῇ to theἀρχῇ governmentκαὶ andτῇ to theἐξουσίᾳ authorityτοῦ of theἡγεμόνος. governor. 21  καὶ And ἐπηρώτησαν they inquired uponαὐτὸν himλέγοντες sayingΔιδάσκαλε, Teacher,οἴδαμεν we knowὅτι thatὀρθῶς correctlyλέγεις you are sayingκαὶ andδιδάσκεις you are teachingκαὶ andοὐ notλαμβάνεις you are acceptingπρόσωπον, face,ἀλλ’ butἐπ’ uponἀληθείας truthτὴν theὁδὸν wayτοῦ of theθεοῦ Godδιδάσκεις· you are teaching; 22  ἔξεστιν is it lawful ἡμᾶς usΚαίσαρι to Caesarφόρον taxδοῦναι to giveorοὔ; no? 23  κατανοήσας Having detected δὲ butαὐτῶν of themτὴν theπανουργίαν all-doingεἶπεν he saidπρὸς towardαὐτούς them 24  Δείξατέ YOU show μοι to meδηνάριον. denarius.τίνος Of whomἔχει is it havingεἰκόνα imageκαὶ andἐπιγραφήν; inscription?οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidΚαίσαρος. Of Caesar. 25  The (one) δὲ butεἶπεν saidπρὸς towardαὐτούς themΤοίνυν Well nowἀπόδοτε give YOU backτὰ the (things)Καίσαρος of CaesarΚαίσαρι to Caesarκαὶ andτὰ the (things)τοῦ of theθεοῦ Godτῷ to theθεῷ. God. 26  καὶ And οὐκ notἴσχυσαν they were strongἐπιλαβέσθαι to catchτοῦ of theῥήματος sayingἐναντίον in frontτοῦ of theλαοῦ, people,καὶ andθαυμάσαντες having wonderedἐπὶ uponτῇ theἀποκρίσει answerαὐτοῦ of himἐσίγησαν. they became silent. 27  Προσελθόντες Having come toward δέ butτινες someτῶν of theΣαδδουκαίων, Sadducees,οἱ the (ones)λέγοντες sayingἀνάστασιν resurrectionμὴ notεἶναι, to be,ἐπηρώτησαν inquired uponαὐτὸν him 28  λέγοντες saying Διδάσκαλε, Teacher,Μωυσῆς Mosesἔγραψεν wroteἡμῖν to usἐάν if everτινος of oneἀδελφὸς brotherἀποθάνῃ should dieἔχων havingγυναῖκα, woman,καὶ andοὗτος this (one)ἄτεκνος childlessᾖ, may be,ἵνα in order thatλάβῃ should taketheἀδελφὸς brotherαὐτοῦ of himτὴν theγυναῖκα womanκαὶ andἐξαναστήσῃ should raise up outσπέρμα seedτῷ to theἀδελφῷ brotherαὐτοῦ. of him. 29  ἑπτὰ Seven οὖν thereforeἀδελφοὶ brothersἦσαν· were;καὶ andtheπρῶτος firstλαβὼν having takenγυναῖκα womanἀπέθανεν he diedἄτεκνος· childless; 30  καὶ and theδεύτερος second 31  καὶ and theτρίτος thirdἔλαβεν tookαὐτήν, her,ὡσαύτως as-thusδὲ butκαὶ alsoοἱ theἑπτὰ sevenοὐ notκατέλιπον they left downτέκνα childrenκαὶ andἀπέθανον· they died; 32  ὕστερον lastly καὶ alsotheγυνὴ womanἀπέθανεν. died. 33  The γυνὴ womanοὖν thereforeἐν inτῇ theἀναστάσει resurrectionτίνος of whichαὐτῶν of themγίνεται she becomesγυνή; woman?οἱ Theγὰρ forἑπτὰ sevenἔσχον hadαὐτὴν herγυναῖκα. woman. 34  καὶ And εἶπεν saidαὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΟἱ Theυἱοὶ sonsτοῦ of theαἰῶνος ageτούτου thisγαμοῦσιν are marryingκαὶ andγαμίσκονται, they are given in marriage, 35  οἱ the (ones) δὲ butκαταξιωθέντες having been counted worthyτοῦ of theαἰῶνος ageἐκείνου thatτυχεῖν to attainκαὶ andτῆς of theἀναστάσεως resurrectionτῆς the (one)ἐκ out ofνεκρῶν dead (ones)οὔτε neitherγαμοῦσιν are marryingοὔτε norγαμίζονται· are being given in marriage; 36  οὐδὲ neither γὰρ forἀποθανεῖν to dieἔτι yetδύνανται, they are able,ἰσάγγελοι equal to angelsγάρ forεἰσιν, they are,καὶ andυἱοί sonsεἰσιν areθεοῦ of Godτῆς of theἀναστάσεως resurrectionυἱοὶ sonsὄντες. being. 37  ὅτι That δὲ butἐγείρονται are being raised upοἱ theνεκροὶ dead (ones)καὶ alsoΜωυσῆς Mosesἐμήνυσεν disclosedἐπὶ uponτῆς theβάτου, thornbush,ὡς asλέγει he is sayingΚύριον Lordτὸν theθεὸν God᾿Αβραὰμ of Abrahamκαὶ andθεὸν GodἸσαὰκ of Isaacκαὶ andθεὸν GodἸακώβ· of Jacob; 38  θεὸς God δὲ butοὐκ notἔστιν isνεκρῶν of dead (ones)ἀλλὰ butζώντων, of living (ones),πάντες allγὰρ forαὐτῷ to himζῶσιν. they are living. 39  ἀποκριθέντες Having answered δέ butτινες someτῶν of theγραμματέων scribesεἶπαν saidΔιδάσκαλε, Teacher,καλῶς fineεἶπας· you said; 40  οὐκέτι not yet γὰρ forἐτόλμων they were daringἐπερωτᾷν to be inquiring uponαὐτὸν himοὐδέν. nothing. 41  Εἶπεν He said δὲ butπρὸς towardαὐτούς themΠῶς Howλέγουσιν are they sayingτὸν theχριστὸν Christεἶναι to beΔαυεὶδ of Davidυἱόν; son? 42  αὐτὸς That (one) γὰρ forΔαυεὶδ Davidλέγει is sayingἐν inΒίβλῳ BookΨαλμῶν of PsalmsΕἶπεν SaidΚύριος Lordτῷ to theκυρίῳ lordμου of meΚάθου Be sittingἐκ out ofδεξιῶν right [sides]μου of me 43  ἕως until ἂν likelyθῶ I should putτοὺς theἐχθρούς enemiesσου of youὑποπόδιον footstoolτῶν of theποδῶν feetσου· of you; 44  Δαυεὶδ David οὖν thereforeαὐτὸν himκύριον Lordκαλεῖ, is calling,καὶ andπῶς howαὐτοῦ of himυἱός sonἐστιν; is he? 45  ᾿Ακούοντος Hearing δὲ butπαντὸς of allτοῦ theλαοῦ peopleεἶπεν he saidτοῖς to theμαθηταῖς disciples 46  Προσέχετε Be YOU attentive ἀπὸ fromτῶν theγραμματέων scribesτῶν of the (ones)θελόντων being willingπεριπατεῖν to walk aboutἐν inστολαῖς robesκαὶ andφιλούντων likingἀσπασμοὺς greetingsἐν inταῖς theἀγοραῖς marketplacesκαὶ andπρωτοκαθεδρίας front seatsἐν inταῖς theσυναγωγαῖς synagoguesκαὶ andπρωτοκλισίας first places of recliningἐν inτοῖς theδείπνοις, suppers, 47  οἳ who κατεσθίουσιν are eating downτὰς theοἰκίας housesτῶν of theχηρῶν widowsκαὶ andπροφάσει to pretextμακρὰ longπροσεύχονται· they are praying;οὗτοι theseλήμψονται will receiveπερισσότερον more abundantκρίμα. judgment.

Footnotes