Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Luke 2:1-52

2  ᾿Εγένετο It happened δὲ butἐν inταῖς theἡμέραις daysἐκείναις thoseἐξῆλθεν went outδόγμα decreeπαρὰ besideΚαίσαρος CaesarΑὐγούστου Augustusἀπογράφεσθαι to be getting registeredπᾶσαν allτὴν theοἰκουμένην· inhabited [earth]; 2  αὕτη this ἀπογραφὴ registrationπρώτη firstἐγένετο occurredἡγεμονεύοντος being governorτῆς of theΣυρίας SyriaΚυρηνίου· Quirinius; 3  καὶ and ἐπορεύοντο they were going their wayπάντες allἀπογράφεσθαι, to be getting registered,ἕκαστος each (one)εἰς intoτὴν theἑαυτοῦ of himselfπόλιν. city. 4  ᾿Ανέβη Went up δὲ butκαὶ alsoἸωσὴφ Josephἀπὸ fromτῆς theΓαλιλαίας Galileeἐκ out ofπόλεως cityΝαζαρὲτ Nazarethεἰς intoτὴν theἸουδαίαν Judeaεἰς intoπόλιν cityΔαυεὶδ of Davidἥτις whichκαλεῖται is being calledΒηθλεέμ, Bethlehem,διὰ throughτὸ theεἶναι to beαὐτὸν himἐξ out ofοἴκου houseκαὶ andπατριᾶς father [place]Δαυείδ, of David, 5  ἀπογράψασθαι to get registered σὺν together withΜαριὰμ Maryτῇ the (one)ἐμνηστευμένῃ having been given in marriageαὐτῷ, to him,οὔσῃ beingἐνκύῳ. pregnant. 6  ᾿Εγένετο It occurred δὲ butἐν inτῷ theεἶναι to beαὐτοὺς themἐκεῖ thereἐπλήσθησαν were fulfilledαἱ theἡμέραι daysτοῦ of theτεκεῖν to give birthαὐτήν, her, 7  καὶ and ἔτεκεν she gave birth toτὸν theυἱὸν sonαὐτῆς of herτὸν theπρωτότοκον, firstborn,καὶ andἐσπαργάνωσεν she swaddledαὐτὸν himκαὶ andἀνέκλινεν made reclineαὐτὸν himἐν inφάτνῃ, manger,διότι becauseοὐκ notἦν wasαὐτοῖς to themτόπος placeἐν inτῷ theκαταλύματι. loosing-down [place]. 8  Καὶ And ποιμένες shepherdsἦσαν wereἐν inτῇ theχώρᾳ countryτῇ theαὐτῇ veryἀγραυλοῦντες living in the fieldsκαὶ andφυλάσσοντες guardingφυλακὰς watchesτῆς of theνυκτὸς nightἐπὶ uponτὴν theποίμνην flockαὐτῶν. of them. 9  καὶ And ἄγγελος angelΚυρίου of Lordἐπέστη stood uponαὐτοῖς themκαὶ andδόξα gloryΚυρίου of Lordπεριέλαμψεν gleamed aroundαὐτούς, them,καὶ andἐφοβήθησαν they fearedφόβον fearμέγαν· great; 10  καὶ and εἶπεν saidαὐτοῖς to themtheἄγγελος angelΜὴ Notφοβεῖσθε, be YOU fearing,ἰδοὺ look!γὰρ forεὐαγγελίζομαι I am declaring good newsὑμῖν to YOUχαρὰν joyμεγάλην greatἥτις whichἔσται will beπαντὶ to allτῷ theλαῷ, people, 11  ὅτι because ἐτέχθη was bornὑμῖν to YOUσήμερον todayσωτὴρ Saviorὅς whoἐστιν isχριστὸς Christκύριος Lordἐν inπόλει cityΔαυείδ· of David; 12  καὶ and τοῦτο thisὑμῖν to YOUσημεῖον, sign,εὑρήσετε YOU will findβρέφος infantἐσπαργανωμένον having been swaddledκαὶ andκείμενον lyingἐν inφάτνῃ. manger. 13  καὶ And ἐξέφνης suddenlyἐγένετο came to beσὺν withτῷ theἀγγέλῳ angelπλῆθος multitudeστρατιᾶς of armyοὐρανίου heavenlyαἰνούντων of (ones) praisingτὸν theθεὸν Godκαὶ andλεγόντων saying 14  Δόξα Glory ἐν inὑψίστοις highest [places]θεῷ to Godκαὶ andἐπὶ uponγῆς earthεἰρήνη peaceἐν inἀνθρώποις menεὐδοκίας. of well thinking. 15  Καὶ And ἐγένετο it occurredὡς asἀπῆλθον they went offἀπ’ fromαὐτῶν themεἰς intoτὸν theοὐρανὸν heavenοἱ theἄγγελοι, angels,οἱ theποιμένες shepherdsἐλάλουν were speakingπρὸς towardἀλλήλους one anotherΔιέλθωμεν Let us go throughδὴ actuallyἕως untilΒηθλεὲμ Bethlehemκαὶ andἴδωμεν let us seeτὸ theῥῆμα sayingτοῦτο thisτὸ theγεγονὸς having occurredwhichtheκύριος Lordἐγνώρισεν made knownἡμῖν. to us. 16  καὶ And ἦλθαν they cameσπεύσαντες having made hasteκαὶ andἀνεῦραν found upτήν theτε andΜαριὰμ Maryκαὶ andτὸν theἸωσὴφ Josephκαὶ andτὸ theβρέφος infantκείμενον lyingἐν inτῇ theφάτνῃ· manger; 17  ἰδόντες having seen δὲ butἐγνώρισαν they made knownπερὶ aboutτοῦ theῥήματος sayingτοῦ theλαληθέντος having been spokenαὐτοῖς to themπερὶ aboutτοῦ theπαιδίου little boyτούτου. this. 18  καὶ And πάντες allοἱ the (ones)ἀκούσαντες having heardἐθαύμασαν wonderedπερὶ aboutτῶν the (things)λαληθέντων having been spokenὑπὸ byτῶν theποιμένων shepherdsπρὸς towardαὐτούς, them, 19  the δὲ butΜαρία Maryπάντα allσυνετήρει was preservingτὰ theῥήματα sayingsταῦτα theseσυνβάλλουσα throwing togetherἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartαὐτῆς. of her. 20  καὶ And ὑπέστρεψαν turned underοἱ theποιμένες shepherdsδοξάζοντες glorifyingκαὶ andαἰνοῦντες praisingτὸν theθεὸν Godἐπὶ uponπᾶσιν all (things)οἷς whichἤκουσαν they heardκαὶ andεἶδον sawκαθὼς according asἐλαλήθη it was spokenπρὸς towardαὐτούς. them. 21  Καὶ And ὅτε whenἐπλήσθησαν were fulfilledἡμέραι daysὀκτὼ eightτοῦ of theπεριτεμεῖν to circumciseαὐτόν, him,καὶ andἐκλήθη was calledτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ of himἸησοῦς, Jesus,τὸ the [name]κληθὲν calledὑπὸ byτοῦ theἀγγέλου angelπρὸ beforeτοῦ theσυλλημφθῆναι to be conceivedαὐτὸν himἐν inτῇ theκοιλίᾳ. cavity. 22  Καὶ And ὅτε whenἐπλήσθησαν were fulfilledαἱ theἡμέραι daysτοῦ of theκαθαρισμοῦ purificationαὐτῶν of themκατὰ according toτὸν theνόμον lawΜωυσέως, of Moses,ἀνήγαγον they led upαὐτὸν himεἰς intoἸεροσόλυμα Jerusalemπαραστῆσαι to presentτῷ to theκυρίῳ, Lord, 23  καθὼς according as γέγραπται it has been writtenἐν inνόμῳ lawΚυρίου of Lordὅτι thatΠᾶν Everyἄρσεν maleδιανοῖγον openingμήτραν wombἅγιον holyτῷ to theκυρίῳ Lordκληθήσεται, will be called, 24  καὶ and τοῦ of theδοῦναι to giveθυσίαν sacrificeκατὰ according toτὸ theεἰρημένον having been saidἐν inτῷ theνόμῳ lawΚυρίου, of Lord,Ζεῦγος Pairτρυγόνων of turtledovesorδύο twoνοσσοὺς nestlingsπεριστερῶν. of pigeons. 25  Καὶ And ἰδοὺ look!ἄνθρωπος manἦν wasἐν inἸερουσαλὴμ Jerusalemto whomὄνομα nameΣυμεών, Simeon,καὶ andtheἄνθρωπος manοὗτος thisδίκαιος righteousκαὶ andεὐλαβής, holding well,προσδεχόμενος waiting forπαράκλησιν consolationτοῦ of theἸσραήλ, Israel,καὶ andπνεῦμα spiritἦν wasἅγιον holyἐπ’ uponαὐτόν· him; 26  καὶ and ἦν wasαὐτῷ to himκεχρηματισμένον having been divinely revealedὑπὸ byτοῦ theπνεύματος spiritτοῦ of theἁγίου holyμὴ notἰδεῖν to seeθάνατον deathπρὶν prior toorἂν likelyἴδῃ he should seeτὸν theχριστὸν ChristΚυρίου. of Lord. 27  καὶ And ἦλθεν he cameἐν inτῷ theπνεύματι spiritεἰς intoτὸ theἱερόν· temple;καὶ andἐν inτῷ theεἰσαγαγεῖν to lead inτοὺς theγονεῖς parentsτὸ theπαιδίον little boyἸησοῦν Jesusτοῦ of theποιῆσαι to doαὐτοὺς themκατὰ according toτὸ the (thing)εἰθισμένον having been made customτοῦ of theνόμου lawπερὶ aboutαὐτοῦ it 28  καὶ and αὐτὸς heἐδέξατο receivedαὐτὸ itεἰς intoτὰς theἀγκάλας armsκαὶ andεὐλόγησεν blessedτὸν theθεὸν Godκαὶ andεἶπεν said 29  Νῦν Now ἀπολύεις you are loosing offτὸν theδοῦλόν slaveσου, of you,δέσποτα, Sovereign Lord,κατὰ according toτὸ theῥῆμά sayingσου of youἐν inεἰρήνῃ· peace; 30  ὅτι because εἶδον sawοἱ theὀφθαλμοί eyesμου of meτὸ theσωτήριόν means of savingσου of you 31  which ἡτοίμασας you made readyκατὰ according toπρόσωπον faceπάντων of allτῶν theλαῶν, peoples, 32  φῶς light εἰς intoἀποκάλυψιν uncoveringἐθνῶν of nationsκαὶ andδόξαν gloryλαοῦ of peopleσου of youἸσραήλ. of Israel. 33  καὶ And ἦν wastheπατὴρ fatherαὐτοῦ of itκαὶ andtheμήτηρ motherθαυμάζοντες wonderingἐπὶ uponτοῖς the (things)λαλουμένοις being spokenπερὶ aboutαὐτοῦ. it. 34  καὶ And εὐλόγησεν blessedαὐτοὺς themΣυμεὼν Simeonκαὶ andεἶπεν saidπρὸς towardΜαριὰμ Maryτὴν theμητέρα motherαὐτοῦ of itἸδοὺ Look!οὗτος This (one)κεῖται is lyingεἰς intoπτῶσιν fallκαὶ andἀνάστασιν standing upπολλῶν of manyἐν inτῷ theἸσραὴλ Israelκαὶ andεἰς intoσημεῖον signἀντιλεγόμενον, being talked against, 35  καὶ and σοῦ of youαὐτῆς veryτὴν theψυχὴν soulδιελεύσεται will go throughῥομφαία, long sword,ὅπως so thatἂν likelyἀποκαλυφθῶσιν may be uncoveredἐκ out ofπολλῶν manyκαρδιῶν heartsδιαλογισμοί. reasonings. 36  Καὶ And ἦν wasἍννα Annaπροφῆτις, prophetess,θυγάτηρ daughterΦανουήλ, of Phanuel,ἐκ out ofφυλῆς tribe᾿Ασήρ, of Asher,αὕτη thisπροβεβηκυῖα having advancedἐν inἡμέραις daysπολλαῖς, many,ζήσασα having livedμετὰ withἀνδρὸς male personἔτη yearsἑπτὰ sevenἀπὸ fromτῆς theπαρθενίας virginityαὐτῆς, of her, 37  καὶ and αὐτὴ sheχήρα widowἕως untilἐτῶν yearsὀγδοήκοντα eighty-τεσσάρων, four,whoοὐκ notἀφίστατο was missing fromτοῦ theἱεροῦ templeνηστείαις to fastingsκαὶ andδεήσεσιν supplicationsλατρεύουσα rendering sacred serviceνύκτα nightκαὶ andἡμέραν. day. 38  καὶ And αὐτῇ to veryτῇ theὥρᾳ hourἐπιστᾶσα having stood uponἀνθωμολογεῖτο was returning thanksτῷ to theθεῷ Godκαὶ andἐλάλει was speakingπερὶ aboutαὐτοῦ itπᾶσιν to allτοῖς the (ones)προσδεχομένοις waiting forλύτρωσιν deliveranceἸερουσαλήμ. of Jerusalem. 39  Καὶ And ὡς asἐτέλεσαν they endedπάντα allτὰ the (things)κατὰ according toτὸν theνόμον lawΚυρίου, of Lord,ἐπέστρεψαν they returnedεἰς intoτὴν theΓαλιλαίαν Galileeεἰς intoπόλιν cityἑαυτῶν of themselvesΝαζαρέτ. Nazareth. 40  Τὸ The δὲ butπαιδίον little boyηὔξανεν was growingκαὶ andἐκραταιοῦτο was getting mightyπληρούμενον being filledσοφίᾳ, to wisdom,καὶ andχάρις favorθεοῦ of Godἦν wasἐπ’ uponαὐτό. it. 41  Καὶ And ἐπορεύοντο were going their wayοἱ theγονεῖς parentsαὐτοῦ of himκατ’ according toἔτος yearεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemτῇ to theἑορτῇ festivalτοῦ of theπάσχα. passover. 42  Καὶ And ὅτε whenἐγένετο he came to beἐτῶν of yearsδώδεκα, twelve,ἀναβαινόντων going upαὐτῶν of themκατὰ according toτὸ theἔθος customτῆς of theἑορτῆς festival 43  καὶ and τελειωσάντων having finishedτὰς theἡμέρας, days,ἐν inτῷ theὑποστρέφειν to be returningαὐτοὺς themὑπέμεινεν remained behindἸησοῦς Jesustheπαῖς boyἐν inἸερουσαλήμ, Jerusalem,καὶ andοὐκ notἔγνωσαν knewοἱ theγονεῖς parentsαὐτοῦ. of him. 44  νομίσαντες Having opined δὲ butαὐτὸν himεἶναι to beἐν inτῇ theσυνοδίᾳ companyἦλθον they cameἡμέρας of dayὁδὸν wayκαὶ andἀνεζήτουν were seeking upαὐτὸν himἐν inτοῖς theσυγγενεῦσιν relativesκαὶ andτοῖς theγνωστοῖς, acquaintances, 45  καὶ and μὴ notεὑρόντες having foundὑπέστρεψαν they returnedεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemἀναζητοῦντες seeking upαὐτόν. him. 46  καὶ And ἐγένετο it occurredμετὰ afterἡμέρας daysτρεῖς threeεὗρον they foundαὐτὸν himἐν inτῷ theἱερῷ templeκαθεζόμενον sittingἐν inμέσῳ midstτῶν of theδιδασκάλων teachersκαὶ andἀκούοντα hearingαὐτῶν themκαὶ andἐπερωτῶντα inquiring uponαὐτούς· them; 47  ἐξίσταντο were being amazed δὲ butπάντες allοἱ the (ones)ἀκούοντες hearingαὐτοῦ himἐπὶ uponτῇ theσυνέσει understandingκαὶ andταῖς theἀποκρίσεσιν answersαὐτοῦ. of him. 48  καὶ And ἰδόντες having seenαὐτὸν himἐξεπλάγησαν, they were astounded,καὶ andεἶπεν saidπρὸς towardαὐτὸν himtheμήτηρ motherαὐτοῦ of himΤέκνον, Child,τί whyἐποίησας did you doἡμῖν to usοὕτως; thus?ἰδοὺ Look!Theπατήρ fatherσου of youκαὶ andἐγὼ Iὀδυνώμενοι being painedζητοῦμέν we are seekingσε. you. 49  καὶ And εἶπεν he saidπρὸς towardαὐτούς themΤί Whyὅτι thatἐζητεῖτέ YOU were seekingμε; me?οὐκ Notᾔδειτε had YOU knownὅτι thatἐν inτοῖς the (things)τοῦ of theπατρός Fatherμου of meδεῖ it is necessaryεἶναί to beμε; me? 50  καὶ And αὐτοὶ theyοὐ notσυνῆκαν comprehenedτὸ theῥῆμα sayingwhichἐλάλησεν he spokeαὐτοῖς. to them. 51  καὶ And κατέβη he went downμετ’ withαὐτῶν themκαὶ andἦλθεν cameεἰς intoΝαζαρέτ, Nazareth,καὶ andἦν he wasὑποτασσόμενος (one) subjecting himselfαὐτοῖς. to them.καὶ Andtheμήτηρ motherαὐτοῦ of himδιετήρει was thoroughly keepingπάντα allτὰ theῥήματα sayingsἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartαὐτῆς. of her. 52  Καὶ And Ἰησοῦς Jesusπροέκοπτεν was cutting beforeτῇ to theσοφίᾳ wisdomκαὶ andἡλικίᾳ to physical growthκαὶ andχάριτι to favorπαρὰ besideθεῷ Godκαὶ andἀνθρώποις. men.

Footnotes