Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Luke 17:1-37

17  Εἶπεν He said δὲ butπρὸς towardτοὺς theμαθητὰς disciplesαὐτοῦ of him᾿Ανένδεκτόν Unavoidableἐστιν it isτοῦ of theτὰ theσκάνδαλα causes for stumblingμὴ notἐλθεῖν, to come,πλὴν besidesοὐαὶ woeδι’ throughοὗ whomἔρχεται· they are coming; 2  λυσιτελεῖ it is of advantage αὐτῷ to himεἰ ifλίθος stoneμυλικὸς of millπερίκειται is lying aroundπερὶ aboutτὸν theτράχηλον neckαὐτοῦ of himκαὶ andἔρριπται he has been castεἰς intoτὴν theθάλασσαν seathanἵνα in order thatσκανδαλίσῃ he should stumbleτῶν of theμικρῶν little (ones)τούτων theseἕνα. one. 3  προσέχετε Be YOU paying attention to ἑαυτοῖς. selves.ἐὰν If everἁμάρτῃ should sintheἀδελφός brotherσου of youἐπιτίμησον give rebukeαὐτῷ, to him,καὶ andἐὰν if everμετανοήσῃ he should repentἄφες let go offαὐτῷ· to him; 4  καὶ and ἐὰν if everἑπτάκις seven timesτῆς of theἡμέρας dayἁμαρτήσῃ he should sinεἰς intoσὲ youκαὶ andἑπτάκις seven timesἐπιστρέψῃ he should come backπρὸς towardσὲ youλέγων sayingΜετανοῶ, I am repenting,ἀφήσεις you will be letting go offαὐτῷ. to him. 5  Καὶ And εἶπαν saidοἱ theἀπόστολοι apostlesτῷ to theκυρίῳ LordΠρόσθες Addἡμῖν to usπίστιν. faith. 6  εἶπεν Said δὲ buttheκύριος LordΕἰ Ifἔχετε YOU are havingπίστιν faithὡς asκόκκον grainσινάπεως, of mustard,ἐλέγετε YOU were sayingἂν likelyτῇ to theσυκαμίνῳ black mulberry treeταύτῃ this᾿Εκριζώθητι Be uprootedκαὶ andφυτεύθητι be plantedἐν inτῇ theθαλάσσῃ· sea;καὶ andὑπήκουσεν it obeyedἂν likelyὑμῖν. to YOU. 7  Τίς Who δὲ butἐξ out ofὑμῶν YOUδοῦλον slaveἔχων havingἀροτριῶντα plowingorποιμαίνοντα, minding flock,ὃς whoεἰσελθόντι having come inἐκ out ofτοῦ theἀγροῦ fieldἐρεῖ he will sayαὐτῷ to himΕὐθέως Immediatelyπαρελθὼν having come alongsideἀνάπεσε, you fall up, 8  ἀλλ’ but οὐχὶ notἐρεῖ he will sayαὐτῷ to himἙτοίμασον Make readyτί whatδειπνήσω, I might eat as supper,καὶ andπεριζωσάμενος having girded selfδιακόνει be servingμοι to meἕως untilφάγω I might eatκαὶ andπίω, I might drink,καὶ andμετὰ afterταῦτα these (things)φάγεσαι you will eatκαὶ andπίεσαι you will drinkσύ; you? 9  μὴ Not ἔχει he is havingχάριν gratitudeτῷ to theδούλῳ slaveὅτι becauseἐποίησεν he didτὰ the (things)διαταχθέντα; having been assigned? 10  οὕτως Thus καὶ alsoὑμεῖς, YOU,ὅταν wheneverποιήσητε YOU might doπάντα allτὰ the (things)διαταχθέντα having been assignedὑμῖν, to YOU,λέγετε be YOU sayingὅτι thatΔοῦλοι Slavesἀχρεῖοί uselessἐσμεν, we are,whichὠφείλομεν we were owingποιῆσαι to doπεποιήκαμεν. we have done. 11  Καὶ And ἐγένετο it occurredἐν inτῷ theπορεύεσθαι to be goingεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemκαὶ andαὐτὸς heδιήρχετο was traversingδιὰ throughμέσον midstΣαμαρίας of Samariaκαὶ andΓαλιλαίας. of Galilee. 12  Καὶ And εἰσερχομένου enteringαὐτοῦ of himεἴς intoτινα someκώμην villageἀπήντησαν metδέκα tenλεπροὶ leprousἄνδρες, male persons,οἳ whoἀνέστησαν stood upπόρρωθεν, from afar, 13  καὶ and αὐτοὶ theyἦραν raisedφωνὴν voiceλέγοντες sayingἸησοῦ Jesusἐπιστάτα, instructor,ἐλέησον have mercy onἡμᾶς. us. 14  καὶ And ἰδὼν having seenεἶπεν he saidαὐτοῖς to themΠορευθέντες Having goneἐπιδείξατε YOU showἑαυτοὺς selvesτοῖς to theἱερεῦσιν. priests.καὶ Andἐγένετο it occurredἐν inτῷ theὑπάγειν to be going underαὐτοὺς themἐκαθαρίσθησαν. they were cleansed. 15  εἷς One δὲ butἐξ out ofαὐτῶν, them,ἰδὼν having seenὅτι thatἰάθη, he was healed,ὑπέστρεψεν turned backμετὰ withφωνῆς voiceμεγάλης greatδοξάζων glorifyingτὸν theθεόν, God, 16  καὶ and ἔπεσεν he fellἐπὶ uponπρόσωπον faceπαρὰ besideτοὺς theπόδας feetαὐτοῦ of himεὐχαριστῶν giving thanksαὐτῷ· to him;καὶ andαὐτὸς heἦν wasΣαμαρείτης. Samaritan. 17  ἀποκριθεὶς Having answered δὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidΟὐχ Notοἱ theδέκα tenἐκαθαρίσθησαν; were cleansed?οἱ Theδὲ butἐννέα nineποῦ; where? 18  οὐχ Not εὑρέθησαν they were foundὑποστρέψαντες having turned backδοῦναι to giveδόξαν gloryτῷ to theθεῷ Godεἰ ifμὴ nottheἀλλογενὴς of another raceοὗτος; this? 19  καὶ And εἶπεν he saidαὐτῷ to him᾿Αναστὰς Having risenπορεύου· be going;theπίστις faithσου of youσέσωκέν has savedσε. you. 20  ᾿Επερωτηθεὶς Requested upon δὲ butὑπὸ byτῶν theΦαρισαίων Phariseesπότε whenἔρχεται is comingtheβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ Godἀπεκρίθη he answeredαὐτοῖς to themκαὶ andεἶπεν saidΟὐκ Notἔρχεται is comingtheβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ Godμετὰ withπαρατηρήσεως, observing beside, 21  οὐδὲ neither ἐροῦσιν will they sayἸδοὺ Look!ὧδε hereor᾿Εκεῖ· There;ἰδοὺ look!γὰρ fortheβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ Godἐντὸς insideὑμῶν of YOUἐστίν. is. 22  Εἶπεν He said δὲ butπρὸς towardτοὺς theμαθητάς disciples᾿Ελεύσονται Will comeἡμέραι daysὅτε whenἐπιθυμήσετε YOU will desireμίαν oneτῶν of theἡμερῶν daysτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἰδεῖν to seeκαὶ andοὐκ notὄψεσθε. YOU will see. 23  καὶ And ἐροῦσιν they will sayὑμῖν to YOUἸδοὺ Look!ἐκεῖ thereorἸδοὺ Seeὧδε· here;μὴ notἀπέλθητε YOU should go offμηδὲ neitherδιώξητε. YOU should pursue after. 24  ὥσπερ As-even γὰρ fortheἀστραπὴ lightningἀστράπτουσα flashingἐκ out ofτῆς theὑπὸ underτὸν theοὐρανὸν heavenεἰς intoτὴν theὑπ’ underοὐρανὸν heavenλάμπει, is shining,οὕτως thusἔσται will betheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου. man. 25  πρῶτον First δὲ butδεῖ it is necessaryαὐτὸν himπολλὰ many (things)παθεῖν to sufferκαὶ andἀποδοκιμασθῆναι to be rejectedἀπὸ fromτῆς theγενεᾶς generationταύτης. this. 26  καὶ And καθὼς according asἐγένετο it occurredἐν inταῖς theἡμέραις daysΝῶε, of Noah,οὕτως thusἔσται it will beκαὶ alsoἐν inταῖς theἡμέραις daysτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου· man; 27  ἤσθιον, they were eating, ἔπινον, they were drinking,ἐγάμουν, they were marrying,ἐγαμίζοντο, they were being given in marriage,ἄχρι untilἧς whichἡμέρας dayεἰσῆλθεν enteredΝῶε Noahεἰς intoτὴν theκιβωτόν, ark,καὶ andἦλθεν cametheκατακλυσμὸς cataclysmκαὶ andἀπώλεσεν destroyedπάντας. all (them). 28  ὁμοίως Likewise καθὼς according asἐγένετο it occurredἐν inταῖς theἡμέραις daysΛώτ· of Lot;ἤσθιον, they were eating,ἔπινον, they were drinking,ἠγόραζον, they were buying,ἐπώλουν, they were selling,ἐφύτευον, they were planting,ᾠκοδόμουν· they were building; 29  to which δὲ butἡμέρᾳ dayἐξῆλθεν came outΛὼτ Lotἀπὸ fromΣοδόμων, Sodom,ἔβρεξεν it rainedπῦρ fireκαὶ andθεῖον sulphurἀπ’ fromοὐρανοῦ heavenκαὶ andἀπώλεσεν destroyedπάντας. all (them). 30  κατὰ According to τὰ theαὐτὰ very (things)ἔσται it will beto whichἡμέρᾳ daytheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἀποκαλύπτεται. is being revealed. 31  ἐν In ἐκείνῃ thatτῇ theἡμέρᾳ dayὃς whoἔσται will beἐπὶ uponτοῦ theδώματος housetopκαὶ andτὰ theσκεύη vesselsαὐτοῦ of himἐν inτῇ theοἰκίᾳ, house,μὴ notκαταβάτω let step downἆραι to lift upαὐτά, them,καὶ andthe (one)ἐν inἀγρῷ fieldὁμοίως likewiseμὴ notἐπιστρεψάτω let returnεἰς intoτὰ the (things)ὀπίσω. behind. 32  μνημονεύετε Be YOU remembering τῆς of theγυναικὸς womanΛώτ. of Lot. 33  ὃς Who ἐὰν if everζητήσῃ might seekτὴν theψυχὴν soulαὐτοῦ of himπεριποιήσασθαι to preserve for selfἀπολέσει he will loseαὐτήν, it,ὃς whoδ’ butἂν likelyἀπολέσει will loseζωογονήσει he will generate aliveαὐτήν. it. 34  λέγω I am saying ὑμῖν, to YOU,ταύτῃ to thisτῇ theνυκτὶ nightἔσονται will beδύο twoἐπὶ uponκλίνης bedμιᾶς, one,theεἷς oneπαραλημφθήσεται will be taken alongκαὶ andtheἕτερος different (one)ἀφεθήσεται· will be let go off; 35  ἔσονται will be δύο two [women]ἀλήθουσαι grindingἐπὶ uponτὸ theαὐτό, very,theμία oneπαραλημφθήσεται will be taken alongtheδὲ butἑτέρα different [woman]ἀφεθήσεται. will be let go off. 36  —— —— 37  καὶ And ἀποκριθέντες having answeredλέγουσιν they are sayingαὐτῷ to himΠοῦ, Where,κύριε; Lord?The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themὍπου Whereτὸ theσῶμα, body,ἐκεῖ thereκαὶ alsoοἱ theἀετοὶ eaglesἐπισυναχθήσονται. will be led together upon.

Footnotes