Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Luke 1:1-80

1  ᾿Επειδήπερ Since even πολλοὶ manyἐπεχείρησαν took in handἀνατάξασθαι to compileδιήγησιν statementπερὶ aboutτῶν theπεπληροφορημένων having been carried through to the fullἐν inἡμῖν usπραγμάτων, of facts, 2  καθὼς according as παρέδοσαν gave overἡμῖν to usοἱ theἀπ’ fromἀρχῆς beginningαὐτόπται eyewitnessesκαὶ andὑπηρέται subordinatesγενόμενοι having becomeτοῦ of theλόγου, word, 3  ἔδοξε it seemed [good] κἀμοὶ also to meπαρηκολουθηκότι having followed closelyἄνωθεν from aboveπᾶσιν to all (things)ἀκριβῶς accuratelyκαθεξῆς according to subsequenceσοι to youγράψαι, to write,κράτιστε most mightyΘεόφιλε, Theophilus, 4  ἵνα in order that ἐπιγνῷς you might know uponπερὶ aboutὧν whichκατηχήθης you have been taught orallyλόγων of wordsτὴν theἀσφάλειαν. safeness. 5  ᾿Εγένετο Happened to be ἐν inταῖς theἡμέραις daysἩρῴδου of Herodβασιλέως kingτῆς of theἸουδαίας Judeaἱερεύς priestτις someoneὀνόματι to nameΖαχαρίας Zechariahἐξ out ofἐφημερίας upon-day [service]᾿Αβιά, of Abijah,καὶ andγυνὴ womanαὐτῷ to himἐκ out ofτῶν theθυγατέρων daughters᾿Ααρών, of Aaron,καὶ andτὸ theὄνομα nameαὐτῆς of her᾿Ελεισάβετ. Elizabeth. 6  ἦσαν Were δὲ butδίκαιοι righteousἀμφότεροι both (ones)ἐναντίον in frontτοῦ of theθεοῦ, God,πορευόμενοι going their wayἐν inπάσαις allταῖς theἐντολαῖς commandmentsκαὶ andδικαιώμασιν righteous requirementsτοῦ of theκυρίου Lordἄμεμπτοι. blameless (ones). 7  καὶ And οὐκ notἦν wasαὐτοῖς to themτέκνον, child,καθότι according to whichἦν wasthe᾿Ελεισάβετ Elizabethστεῖρα, barren,καὶ andἀμφότεροι both (ones)προβεβηκότες having advancedἐν inταῖς theἡμέραις daysαὐτῶν of themἦσαν. were. 8  ᾿Εγένετο It happened to be δὲ butἐν inτῷ theἱερατεύειν to be serving as priestαὐτὸν himἐν inτῇ theτάξει orderτῆς of theἐφημερίας upon-day [service]αὐτοῦ of himἔναντι in frontτοῦ of theθεοῦ God 9  κατὰ according to τὸ theἔθος customτῆς of theἱερατίας priestly officeἔλαχε he obtained by lotτοῦ of theθυμιᾶσαι to offer incenseεἰσελθὼν having enteredεἰς intoτὸν theναὸν divine habitationτοῦ of theκυρίου, Lord, 10  καὶ and πᾶν allτὸ theπλῆθος multitudeἦν wasτοῦ of theλαοῦ peopleπροσευχόμενον prayingἔξω outsideτῇ to theὥρᾳ hourτοῦ of theθυμιάματος· incensing; 11  ὤφθη was seen δὲ butαὐτῷ to himἄγγελος angelΚυρίου of Lordἑστὼς having stoodἐκ out ofδεξιῶν right-hand [places]τοῦ of theθυσιαστηρίου altarτοῦ of theθυμιάματος. incense. 12  καὶ And ἐταράχθη became troubledΖαχαρίας Zechariahἰδών, having seen,καὶ andφόβος fearἐπέπεσεν fell overἐπ’ uponαὐτόν. him. 13  εἶπεν Said δὲ butπρὸς towardαὐτὸν himtheἄγγελος angelΜὴ Notφοβοῦ, be fearing,Ζαχαρία, Zechariah,διότι becauseεἰσηκούσθη was heard withintheδέησίς supplicationσου, of you,καὶ andtheγυνή womanσου of you᾿Ελεισάβετ Elizabethγεννήσει will generateυἱόν sonσοι, to you,καὶ andκαλέσεις you will callτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ of himἸωάνην· John; 14  καὶ and ἔσται will beχαρά joyσοι to youκαὶ andἀγαλλίασις, exultation,καὶ andπολλοὶ manyἐπὶ uponτῇ theγενέσει originαὐτοῦ of himχαρήσονται· will rejoice; 15  ἔσται he will be γὰρ forμέγας greatἐνώπιον in sightΚυρίου, of Lord,καὶ andοἶνον wineκαὶ andσίκερα strong drinkοὐ notμὴ notπίῃ, he might drink,καὶ andπνεύματος of spiritἁγίου holyπλησθήσεται he will be filledἔτι yetἐκ out ofκοιλίας cavityμητρὸς of motherαὐτοῦ, of him, 16  καὶ and πολλοὺς manyτῶν of theυἱῶν sonsἸσραὴλ of Israelἐπιστρέψει he will turn backἐπὶ uponΚύριον Lordτὸν theθεὸν Godαὐτῶν· of them; 17  καὶ and αὐτὸς heπροελεύσεται will go aheadἐνώπιον in sightαὐτοῦ of himἐν inπνεύματι spiritκαὶ andδυνάμει powerἨλεία, of Elijah,ἐπιστρέψαι to turn backκαρδίας heartsπατέρων of fathersἐπὶ uponτέκνα childrenκαὶ andἀπειθεῖς disobedient (ones)ἐν inφρονήσει sensiblenessδικαίων, of righteous (ones),ἑτοιμάσαι to get readyΚυρίῳ to Lordλαὸν peopleκατεσκευασμένον. having been furnished down. 18  καὶ And εἶπεν saidΖαχαρίας Zechariahπρὸς towardτὸν theἄγγελον angelΚατὰ According toτί whatγνώσομαι shall I knowτοῦτο; this?ἐγὼ Iγάρ forεἰμι amπρεσβύτης agedκαὶ andtheγυνή womanμου of meπροβεβηκυῖα having advancedἐν inταῖς theἡμέραις daysαὐτῆς. of her. 19  καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredtheἄγγελος angelεἶπεν saidαὐτῷ to him᾿Εγώ Iεἰμι amΓαβριὴλ Gabrielthe (one)παρεστηκὼς having been standing alongsideἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ, God,καὶ andἀπεστάλην I was sent offλαλῆσαι to speakπρὸς towardσὲ youκαὶ andεὐαγγελίσασθαί to declare good newsσοι to youταῦτα· these (things); 20  καὶ and ἰδοὺ look!ἔσῃ you will beσιωπῶν (one) being silentκαὶ andμὴ notδυνάμενος being ableλαλῆσαι to speakἄχρι untilἧς of whichἡμέρας dayγένηται should take placeταῦτα, these (things),ἀνθ’ instead ofὧν which (things)οὐκ notἐπίστευσας you believedτοῖς to theλόγοις wordsμου, of me,οἵτινες whichπληρωθήσονται will be fulfilledεἰς intoτὸν theκαιρὸν appointed timeαὐτῶν. of them. 21  καὶ And ἦν wastheλαὸς peopleπροσδοκῶν waiting forτὸν theΖαχαρίαν, Zechariah,καὶ andἐθαύμαζον were wonderingἐν inτῷ theχρονίζειν to be taking [his] timeἐν inτῷ theναῷ divine habitationαὐτόν. him. 22  ἐξελθὼν Having come out δὲ butοὐκ notἐδύνατο he was ableλαλῆσαι to speakαὐτοῖς, to them,καὶ andἐπέγνωσαν they recognizedὅτι thatὀπτασίαν sightἑώρακεν he had seenἐν inτῷ theναῷ· divine habitation;καὶ andαὐτὸς heἦν wasδιανεύων (one) making signsαὐτοῖς, to them,καὶ andδιέμενεν was remainingκωφός. dumb. 23  Καὶ And ἐγένετο it happenedὡς asἐπλήσθησαν were fulfilledαἱ theἡμέραι daysτῆς of theλειτουργίας public serviceαὐτοῦ, of him,ἀπῆλθεν he went offεἰς intoτὸν theοἶκον houseαὐτοῦ. of him. 24  Μετὰ After δὲ butταύτας theseτὰς theἡμέρας daysσυνέλαβεν conceived᾿Ελεισάβετ Elizabeththeγυνὴ womanαὐτοῦ· of him;καὶ andπεριέκρυβεν she was hiding round aboutἑαυτὴν herselfμῆνας [for] monthsπέντε, five,λέγουσα sayingὅτι that 25  Οὕτως Thus μοι to meπεποίηκεν has doneΚύριος Lordἐν inἡμέραις daysαἷς to whichἐπεῖδεν he looked uponἀφελεῖν to lift up offὄνειδός reproachμου of meἐν inἀνθρώποις. men. 26  ᾿Εν In δὲ butτῷ theμηνὶ monthτῷ theἕκτῳ sixthἀπεστάλη was sent offtheἄγγελος angelΓαβριὴλ Gabrielἀπὸ fromτοῦ theθεοῦ Godεἰς intoπόλιν cityτῆς of theΓαλιλαίας Galileeto which [city]ὄνομα nameΝαζαρὲτ Nazareth 27  πρὸς toward παρθένον virginἐμνηστευμένην having been promised in marriageἀνδρὶ to male personto whomὄνομα nameἸωσὴφ Josephἐξ out ofοἴκου houseΔαυείδ, of David,καὶ andτὸ theὄνομα nameτῆς of theπαρθένου virginΜαριάμ. Mary. 28  καὶ And εἰσελθὼν having enteredπρὸς towardαὐτὴν herεἶπεν he saidΧαῖρε, Be rejoicing,κεχαριτωμένη, (one) having been highly favored,theκύριος Lordμετὰ withσοῦ. you. 29  The (one) δὲ butἐπὶ uponτῷ theλόγῳ wordδιεταράχθη was deeply disturbedκαὶ andδιελογίζετο was reasoning outποταπὸς of what sortεἴη would betheἀσπασμὸς greetingοὗτος. this. 30  καὶ And εἶπεν saidtheἄγγελος angelαὐτῇ to herΜὴ Notφοβοῦ, be fearing,Μαριάμ, Mary,εὗρες you foundγὰρ forχάριν favorπαρὰ besideτῷ theθεῷ· God; 31  καὶ and ἰδοὺ look!συλλήμψῃ you will conceiveἐν inγαστρὶ bellyκαὶ andτέξῃ you will give birth toυἱόν, son,καὶ andκαλέσεις you will callτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ of himἸησοῦν. Jesus. 32  οὗτος This one ἔσται will beμέγας greatκαὶ andυἱὸς SonὙψίστου of Most Highκληθήσεται, will be called,καὶ andδώσει will giveαὐτῷ to himΚύριος Lordtheθεὸς Godτὸν theθρόνον throneΔαυεὶδ of Davidτοῦ of theπατρὸς fatherαὐτοῦ, of him, 33  καὶ and βασιλεύσει he will reignἐπὶ uponτὸν theοἶκον houseἸακὼβ of Jacobεἰς intoτοὺς theαἰῶνας, ages,καὶ andτῆς of theβασιλείας kingdomαὐτοῦ of himοὐκ notἔσται will beτέλος. end. 34  εἶπεν Said δὲ butΜαριὰμ Maryπρὸς towardτὸν theἄγγελον AngelΠῶς Howἔσται will beτοῦτο, this,ἐπεὶ sinceἄνδρα male personοὐ notγινώσκω; am knowing? 35  καὶ And ἀποκριθεὶς having answeredtheἄγγελος angelεἶπεν saidαὐτῇ to herΠνεῦμα Spiritἅγιον holyἐπελεύσεται will come overἐπὶ uponσέ, you,καὶ andδύναμις powerὙψίστου of Most Highἐπισκιάσει will overshadowσοι· you;διὸ through whichκαὶ alsoτὸ theγεννώμενον (thing) being generatedἅγιον holyκληθήσεται, will be called,υἱὸς Sonθεοῦ· of God; 36  καὶ and ἰδοὺ look!᾿Ελεισάβετ Elizabeththeσυγγενίς relativeσου of youκαὶ alsoαὐτὴ veryσυνείληφεν she has conceivedυἱὸν sonἐν inγήρει old ageαὐτῆς, of her,καὶ andοὗτος thisμὴν monthἕκτος sixthἐστὶν isαὐτῇ to herτῇ the (one)καλουμένῃ being calledστείρᾳ· barren; 37  ὅτι because οὐκ notἀδυνατήσει will be impossibleπαρὰ besideτοῦ theθεοῦ Godπᾶν everyῥῆμα. saying. 38  εἶπεν Said δὲ butΜαριάμ MaryἸδοὺ Look!Theδούλη slave girlΚυρίου· of Lord;γένοιτό may it take placeμοι to meκατὰ according toτὸ theῥῆμά sayingσου. of you.καὶ Andἀπῆλθεν went offἀπ’ fromαὐτῆς hertheἄγγελος. angel. 39  ᾿Αναστᾶσα Having stood up δὲ butΜαριὰμ Maryἐν inταῖς theἡμέραις daysταύταις theseἐπορεύθη went her wayεἰς intoτὴν theὀρινὴν mountainous [country]μετὰ withσπουδῆς hasteεἰς intoπόλιν cityἸούδα, of Judah, 40  καὶ and εἰσῆλθεν enteredεἰς intoτὸν theοἶκον houseΖαχαρίου of Zechariahκαὶ andἠσπάσατο greetedτὴν the᾿Ελεισάβετ. Elizabeth. 41  καὶ And ἐγένετο, it happened,ὡς asἤκουσεν heardτὸν theἀσπασμὸν greetingτῆς of theΜαρίας Marythe᾿Ελεισάβετ, Elizabeth,ἐσκίρτησεν leapedτὸ theβρέφος infantἐν inτῇ theκοιλίᾳ cavityαὐτῆς, of her,καὶ andἐπλήσθη was filledπνεύματος of spiritἁγίου holythe᾿Ελεισάβετ, Elizabeth, 42  καὶ and ἀνεφώνησεν she sounded upκραυγῇ to outcryμεγάλῃ greatκαὶ andεἶπεν saidΕὐλογημένη (One) having been blessedσὺ youἐν inγυναιξίν, women,καὶ andεὐλογημένος (one) having been blessedtheκαρπὸς fruitτῆς of theκοιλίας cavityσου. of you. 43  καὶ And πόθεν from whereμοι to meτοῦτο this (thing)ἵνα in order thatἔλθῃ should cometheμήτηρ motherτοῦ of theκυρίου Lordμου of meπρὸς towardἐμέ; me? 44  ἰδοὺ Look! γὰρ Forὡς asἐγένετο occurredtheφωνὴ voiceτοῦ of theἀσπασμοῦ greetingσου of youεἰς intoτὰ theὦτά earsμου, of me,ἐσκίρτησεν leapedἐν inἀγαλλιάσει exultationτὸ theβρέφος infantἐν inτῇ theκοιλίᾳ cavityμου. of me. 45  καὶ And μακαρία happythe [woman]πιστεύσασα having believedὅτι becauseἔσται will beτελείωσις complete performanceτοῖς to the (things)λελαλημένοις having been spokenαὐτῇ to herπαρὰ besideΚυρίου. Lord. 46  Καὶ And εἶπεν saidΜαριάμ MaryΜεγαλύνει Magnifiestheψυχή soulμου of meτὸν theΚύριον, Lord, 47  καὶ and ἠγαλλίασεν exultedτὸ theπνεῦμά spiritμου of meἐπὶ uponτῷ theθεῷ Godτῷ theσωτῆρί saviorμου· of me; 48  ὅτι because ἐπέβλεψεν he looked overἐπὶ uponτὴν theταπείνωσιν low positionτῆς of theδούλης slave girlαὐτοῦ, of him,ἰδοὺ look!γὰρ forἀπὸ fromτοῦ theνῦν nowμακαριοῦσίν will pronounce happyμε meπᾶσαι allαἱ theγενεαί· generations; 49  ὅτι because ἐποίησέν didμοι to meμεγάλα great (things)theδυνατός, powerful (One),καὶ andἅγιον holyτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ, of him, 50  καὶ and τὸ theἔλεος mercyαὐτοῦ of himεἰς intoγενεὰς generationsκαὶ andγενεάς generationsτοῖς to the (ones)φοβουμένοις fearingαὐτόν. him. 51  ᾿Εποίησεν He did κράτος mightἐν inβραχίονι armαὐτοῦ, of him,διεσκόρπισεν he scatteredὑπερηφάνους superior (ones)διανοίᾳ to intentionκαρδίας of heartαὐτῶν· of them; 52  καθεῖλεν he took down δυνάστας potentatesἀπὸ fromθρόνων thronesκαὶ andὕψωσεν exaltedταπεινούς, lowly (ones), 53  πεινῶντας hungering (ones) ἐνέπλησεν he infilledἀγαθῶν of good (things)καὶ andπλουτοῦντας (ones) being richἐξαπέστειλεν he sent off outκενούς. empty. 54  ἀντελάβετο He came to the aid Ἰσραὴλ of Israelπαιδὸς boyαὐτοῦ, of him,μνησθῆναι to call to mindἐλέους, of mercy, 55  καθὼς according as ἐλάλησεν he spokeπρὸς towardτοὺς theπατέρας fathersἡμῶν, of us,τῷ to the᾿Αβραὰμ Abrahamκαὶ andτῷ to theσπέρματι seedαὐτοῦ of himεἰς intoτὸν theαἰῶνα. age. 56  Ἔμεινεν Remained δὲ butΜαριὰμ Maryσὺν together withαὐτῇ herὡς asμῆνας monthsτρεῖς, three,καὶ andὑπέστρεψεν returnedεἰς intoτὸν theοἶκον houseαὐτῆς. of her. 57  Τῇ To the δὲ but᾿Ελεισάβετ Elizabethἐπλήσθη was filledtheχρόνος timeτοῦ of theτεκεῖν to give birthαὐτήν, her,καὶ andἐγέννησεν she generatedυἱόν. son. 58  καὶ And ἤκουσαν heardοἱ theπερίοικοι neighborsκαὶ andοἱ theσυγγενεῖς relativesαὐτῆς of herὅτι thatἐμεγάλυνεν magnifiedΚύριος Lordτὸ theἔλεος mercyαὐτοῦ of himμετ’ withαὐτῆς, her,καὶ andσυνέχαιρον they were rejoicing withαὐτῇ. her. 59  Καὶ And ἐγένετο it occurredἐν inτῇ theἡμέρᾳ dayτῇ theὀγδόῃ eighthἦλθαν they cameπεριτεμεῖν to circumciseτὸ theπαιδίον, little boy,καὶ andἐκάλουν they were callingαὐτὸ itἐπὶ uponτῷ theὀνόματι nameτοῦ of theπατρὸς fatherαὐτοῦ of itΖαχαρίαν. Zechariah. 60  καὶ And ἀποκριθεῖσα having answeredtheμήτηρ motherαὐτοῦ of itεἶπεν saidΟὐχί, No,ἀλλὰ butκληθήσεται he will be calledἸωάνης. John. 61  καὶ And εἶπαν they saidπρὸς towardαὐτὴν herὅτι thatΟὐδεὶς No oneἔστιν isἐκ out ofτῆς theσυγγενείας relationshipσου of youὃς whoκαλεῖται is being calledτῷ to theὀνόματι nameτούτῳ. this. 62  ἐνένευον They were nodding in δὲ butτῷ to theπατρὶ fatherαὐτοῦ of itτὸ theτί whatἂν likelyθέλοι he would willκαλεῖσθαι to be being calledαὐτό. it. 63  καὶ And αἰτήσας having asked forπινακίδιον tabletἔγραψεν he wroteλέγων sayingἸωάνης Johnἐστὶν isὄνομα nameαὐτοῦ. of it.καὶ Andἐθαύμασαν wonderedπάντες. all. 64  ἀνεῴχθη Was opened δὲ butτὸ theστόμα mouthαὐτοῦ of himπαραχρῆμα instantlyκαὶ andtheγλῶσσα tongueαὐτοῦ, of him,καὶ andἐλάλει he was speakingεὐλογῶν blessingτὸν theθεόν. God. 65  Καὶ And ἐγένετο came to beἐπὶ uponπάντας allφόβος fearτοὺς theπεριοικοῦντας (ones) dwelling aroundαὐτούς, them,καὶ andἐν inὅλῃ wholeτῇ theὀρινῇ mountainous [country]τῆς of theἸουδαίας Judeaδιελαλεῖτο was being spoken throughπάντα allτὰ theῥήματα sayingsταῦτα, these, 66  καὶ and ἔθεντο putπάντες allοἱ the (ones)ἀκούσαντες having heardἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartαὐτῶν, of them,λέγοντες sayingΤί Whatἄρα reallyτὸ theπαιδίον little boyτοῦτο thisἔσται; will be?καὶ Andγὰρ forχεὶρ handΚυρίου of Lordἦν wasμετ’ wasαὐτοῦ. it. 67  Καὶ And Ζαχαρίας Zechariahtheπατὴρ fatherαὐτοῦ of itἐπλήσθη was filledπνεύματος of spiritἁγίου holyκαὶ andἐπροφήτευσεν prophesiedλέγων saying 68  Εὐλογητὸς Blessed Κύριος Lordtheθεὸς Godτοῦ of theἸσραήλ, Israel,ὅτι becauseἐπεσκέψατο he looked uponκαὶ andἐποίησεν didλύτρωσιν deliveranceτῷ to theλαῷ peopleαὐτοῦ, of him, 69  καὶ and ἤγειρεν he raised upκέρας hornσωτηρίας of salvationἡμῖν to usἐν inοἴκῳ houseΔαυεὶδ of Davidπαιδὸς boyαὐτοῦ, of him, 70  καθὼς according as ἐλάλησεν he spokeδιὰ throughστόματος mouthτῶν of theἁγίων holyἀπ’ fromαἰῶνος ageπροφητῶν prophetsαὐτοῦ, of him, 71  σωτηρίαν salvation ἐξ out ofἐχθρῶν enemiesἡμῶν of usκαὶ andἐκ out ofχειρὸς handπάντων of allτῶν the (ones)μισούντων hatingἡμᾶς, us, 72  ποιῆσαι to do ἔλεος mercyμετὰ withτῶν theπατέρων fathersἡμῶν of usκαὶ andμνησθῆναι to call to mindδιαθήκης of covenantἁγίας holyαὐτοῦ, of him, 73  ὅρκον oath ὃν whichὤμοσεν he sworeπρὸς toward᾿Αβραὰμ Abrahamτὸν theπατέρα fatherἡμῶν, of us, 74  τοῦ of the δοῦναι to giveἡμῖν to usἀφόβως fearlesslyἐκ out ofχειρὸς handἐχθρῶν of enemiesῥυσθέντας having been drawnλατρεύειν to be rendering sacred serviceαὐτῷ to him 75  ἐν in ὁσιότητι loyaltyκαὶ andδικαιοσύνῃ righteousnessἐνώπιον in sightαὐτοῦ of himπάσαις to allταῖς theἡμέραις daysἡμῶν. of us. 76  Καὶ And σὺ youδέ, but,παιδίον, little boy,προφήτης prophetὙψίστου of Most Highκληθήσῃ, you will be called,προπορεύσῃ you will go your way beforeγὰρ forἐνώπιον in sightΚυρίου of Lordἑτοιμάσαι to make readyὁδοὺς waysαὐτοῦ, of him, 77  τοῦ of the δοῦναι to giveγνῶσιν knowledgeσωτηρίας of salvationτῷ to theλαῷ peopleαὐτοῦ of himἐν inἀφέσει letting go offἁμαρτιῶν of sinsαὐτῶν, of them, 78  διὰ through σπλάγχνα intestinesἐλέους of mercyθεοῦ of Godἡμῶν, of us,ἐν inοἷς whichἐπισκέψεται will look uponἡμᾶς usἀνατολὴ daybreakἐξ out ofὕψους, height, 79  ἐπιφᾶναι to shine upon τοῖς to the (ones)ἐν inσκότει darknessκαὶ andσκιᾷ shadowθανάτου of deathκαθημένοις, sitting,τοῦ of theκατευθῦναι to straighten downτοὺς theπόδας feetἡμῶν of usεἰς intoὁδὸν wayεἰρήνης. of peace. 80  Τὸ The δὲ butπαιδίον little boyηὔξανε was growingκαὶ andἐκραταιοῦτο was getting mightyπνεύματι, to spirit,καὶ andἦν he wasἐν inταῖς theἐρήμοις desolate [places]ἕως untilἡμέρας dayἀναδείξεως of showing upαὐτοῦ of himπρὸς towardτὸν theἸσραήλ. Israel.

Footnotes