Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

John 6:1-71

6  Μετὰ After ταῦτα these (things)ἀπῆλθεν went offtheἸησοῦς Jesusπέραν other sideτῆς of theθαλάσσης seaτῆς of theΓαλιλαίας Galileeτῆς of theΤιβεριάδος. Tiberias. 2  ἠκολούθει Was following δὲ butαὐτῷ to himὄχλος crowdπολύς, much,ὅτι becauseἐθεώρουν they were viewingτὰ theσημεῖα signswhichἐποίει he was doingἐπὶ uponτῶν the (ones)ἀσθενούντων. being sick. 3  ἀνῆλθεν Went up δὲ butεἰς intoτὸ theὄρος mountainἸησοῦς, Jesus,καὶ andἐκεῖ thereἐκάθητο was sittingμετὰ withτῶν theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ. of him. 4  ἦν Was δὲ butἐγγὺς nearτὸ theπάσχα, passover,theἑορτὴ festivalτῶν of theἸουδαίων. Jews. 5  ἐπάρας Having lifted up οὖν thereforeτοὺς theὀφθαλμοὺς eyestheἸησοῦς Jesusκαὶ andθεασάμενος having viewedὅτι thatπολὺς muchὄχλος crowdἔρχεται is comingπρὸς towardαὐτὸν himλέγει he is sayingπρὸς towardΦίλιππον PhilipΠόθεν Wherefromἀγοράσωμεν might we buyἄρτους loavesἵνα in order thatφάγωσιν might eatοὗτοι; these? 6  τοῦτο This δὲ butἔλεγεν he was sayingπειράζων testingαὐτόν, him,αὐτὸς heγὰρ forᾔδει had knownτί whatἔμελλεν he was aboutποιεῖν. to be doing. 7  ἀπεκρίθη Answered αὐτῷ to himΦίλιππος PhilipΔιακοσίων Of two hundredδηναρίων denariiἄρτοι loavesοὐκ notἀρκοῦσιν are enoughαὐτοῖς to themἵνα in order thatἕκαστος each oneβραχὺ short [piece]λάβῃ. might receive. 8  λέγει He is saying αὐτῷ to himεἷς oneἐκ out ofτῶν theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ, of him,᾿Ανδρέας Andrewtheἀδελφὸς brotherΣίμωνος of SimonΠέτρου Peter 9  Ἔστιν Is παιδάριον little boyὧδε hereὃς whoἔχει is havingπέντε fiveἄρτους loavesκριθίνους of barleyκαὶ andδύο twoὀψάρια· small fishes;ἀλλὰ butταῦτα theseτί whatἐστιν isεἰς intoτοσούτους; so many? 10  εἶπεν Said theἸησοῦς JesusΠοιήσατε Make YOUτοὺς theἀνθρώπους menἀναπεσεῖν. to fall upward.ἦν Wasδὲ butχόρτος grassπολὺς muchἐν inτῷ theτόπῳ. place.ἀνέπεσαν Fell upwardοὖν thereforeοἱ theἄνδρες male personsτὸν theἀριθμὸν numberὡς asπεντακισχίλιοι. five thousand. 11  ἔλαβεν Received οὖν thereforeτοὺς theἄρτους loavestheἸησοῦς Jesusκαὶ andεὐχαριστήσας having thankedδιέδωκεν distributedτοῖς to the (ones)ἀνακειμένοις, lying upward,ὁμοίως likewiseκαὶ alsoἐκ out ofτῶν theὀψαρίων small fishesὅσον as much asἤθελον. they willed. 12  ὡς As δὲ butἐνεπλήσθησαν they were filled withinλέγει he is sayingτοῖς to theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of himΣυναγάγετε Lead YOU togetherτὰ theπερισσεύσαντα having overaboundedκλάσματα, fragments,ἵνα in order thatμή notτι anythingἀπόληται. should be lost. 13  συνήγαγον They led together οὖν, therefore,καὶ andἐγέμισαν filledδώδεκα twelveκοφίνους basketsκλασμάτων of fragmentsἐκ out ofτῶν theπέντε fiveἄρτων loavesτῶν of theκριθίνων barleywhichἐπερίσσευσαν overaboundedτοῖς to the (ones)βεβρωκόσιν. having taken food. 14  Οἱ The οὖν thereforeἄνθρωποι menἰδόντες having seenwhatἐποίησεν he didσημεῖα signsἔλεγον were sayingὅτι thatΟὗτός Thisἐστιν isἀληθῶς trulytheπροφήτης prophetthe (one)ἐρχόμενος comingεἰς intoτὸν theκόσμον. world. 15  Ἰησοῦς Jesus οὖν thereforeγνοὺς having knownὅτι thatμέλλουσιν they are aboutἔρχεσθαι to be comingκαὶ andἁρπάζειν to be snatchingαὐτὸν himἵνα in order thatποιήσωσιν they might makeβασιλέα kingἀνεχώρησεν he withdrewπάλιν againεἰς intoτὸ theὄρος mountainαὐτὸς heμόνος. alone. 16  Ὡς As δὲ butὀψία eveningἐγένετο occurredκατέβησαν went downοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himἐπὶ uponτὴν theθάλασσαν, sea, 17  καὶ and ἐμβάντες having enteredεἰς intoπλοῖον boatἤρχοντο they were comingπέραν other sideτῆς of theθαλάσσης seaεἰς intoΚαφαρναούμ. Capernaum.καὶ Andσκοτία darknessἤδη alreadyἐγεγόνει had occurredκαὶ andοὔπω not yetἐληλύθει had comeπρὸς towardαὐτοὺς themtheἸησοῦς, Jesus, 18  the τε andθάλασσα seaἀνέμου of windμεγάλου greatπνέοντος blowingδιεγείρετο. was being thoroughly roused. 19  ἐληλακότες Having impelled οὖν thereforeὡς asσταδίους stadesεἴκοσι twenty-πέντε fiveorτριάκοντα thirtyθεωροῦσιν they are beholdingτὸν theἸησοῦν Jesusπεριπατοῦντα walking aboutἐπὶ uponτῆς theθαλάσσης seaκαὶ andἐγγὺς nearτοῦ theπλοίου boatγινόμενον, coming to be,καὶ andἐφοβήθησαν. they got fearful. 20  The (one) δὲ butλέγει is sayingαὐτοῖς to them᾿Εγώ Iεἰμι, am,μὴ notφοβεῖσθε. be YOU fearing. 21  ἤθελον They were willing οὖν thereforeλαβεῖν to receiveαὐτὸν himεἰς intoτὸ theπλοῖον, boat,καὶ andεὐθέως immediatelyἐγένετο came to beτὸ theπλοῖον boatἐπὶ uponτῆς theγῆς earthεἰς intoἣν whichὑπῆγον. they were going under. 22  Τῇ To the ἐπαύριον morrowtheὄχλος crowdthe (one)ἑστηκὼς having stoodπέραν other sideτῆς of theθαλάσσης seaεἶδον sawὅτι thatπλοιάριον little boatἄλλο otherοὐκ notἦν wasἐκεῖ thereεἰ ifμὴ notἕν, one,καὶ andὅτι thatοὐ notσυνεισῆλθεν he entered withτοῖς theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of himtheἸησοῦς Jesusεἰς intoτὸ theπλοῖον boatἀλλὰ butμόνοι aloneοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himἀπῆλθον· went away; 23  ἀλλὰ but ἦλθεν cameπλοῖα boatsἐκ out ofΤιβεριάδος Tiberiasἐγγὺς nearτοῦ theτόπου placeὅπου whereἔφαγον they ateτὸν theἄρτον breadεὐχαριστήσαντος having given thanksτοῦ of theκυρίου. Lord. 24  ὅτε When οὖν thereforeεἶδεν sawtheὄχλος crowdὅτι thatἸησοῦς Jesusοὐκ notἔστιν isἐκεῖ thereοὐδὲ norοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ, of him,ἐνέβησαν went inαὐτοὶ theyεἰς intoτὰ theπλοιάρια little boatsκαὶ andἦλθον cameεἰς intoΚαφαρναοὺμ Capernaumζητοῦντες seekingτὸν theἸησοῦν. Jesus. 25  καὶ And εὑρόντες having foundαὐτὸν himπέραν other sideτῆς of theθαλάσσης seaεἶπον they saidαὐτῷ to himῬαββεί, Rabbi,πότε whenὧδε hereγέγονας; have you come to be? 26  ἀπεκρίθη Answered αὐτοῖς to themtheἸησοῦς Jesusκαὶ andεἶπεν said᾿Αμὴν Amenἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ζητεῖτέ YOU are seekingμε meοὐχ notὅτι becauseεἴδετε YOU sawσημεῖα signsἀλλ’ butὅτι becauseἐφάγετε YOU ateἐκ out ofτῶν theἄρτων loavesκαὶ andἐχορτάσθητε· YOU got satisfied; 27  ἐργάζεσθε be YOU working for μὴ notτὴν theβρῶσιν foodτὴν the (one)ἀπολλυμένην being destroyedἀλλὰ butτὴν theβρῶσιν foodτὴν the (one)μένουσαν remainingεἰς intoζωὴν lifeαἰώνιον, everlasting,ἣν whichtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manὑμῖν to YOUδώσει, will give,τοῦτον this (one)γὰρ fortheπατὴρ Fatherἐσφράγισεν sealedtheθεός. God. 28  εἶπον They said οὖν thereforeπρὸς towardαὐτόν himΤί Whatποιῶμεν may we be doingἵνα in order thatἐργαζώμεθα we may be workingτὰ theἔργα worksτοῦ of theθεοῦ; God? 29  ἀπεκρίθη Answered theἸησοῦς Jesusκαὶ andεἶπεν saidαὐτοῖς to themΤοῦτό Thisἐστιν isτὸ theἔργον workτοῦ of theθεοῦ Godἵνα in order thatπιστεύητε YOU may believeεἰς intoὃν whomἀπέστειλεν sent forthἐκεῖνος. that (one). 30  εἶπον They said οὖν thereforeαὐτῷ to himΤί Whatοὖν thereforeποιεῖς are doingσὺ youσημεῖον, sign,ἵνα in order thatἴδωμεν we might seeκαὶ andπιστεύσωμέν we might believeσοι; to you?τί Whatἐργάζῃ; are you working? 31  οἱ The πατέρες fathersἡμῶν of usτὸ theμάννα mannaἔφαγον ateἐν inτῇ theἐρήμῳ, desolate [place],καθώς according asἐστιν it isγεγραμμένον having been writtenἌρτον Breadἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenἔδωκεν he gaveαὐτοῖς to themφαγεῖν. to eat. 32  εἶπεν Said οὖν thereforeαὐτοῖς to themtheἸησοῦς Jesus᾿Αμὴν Amenἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,οὐ notΜωυσῆς Mosesἔδωκεν gaveὑμῖν to YOUτὸν theἄρτον breadἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ, heaven,ἀλλ’ buttheπατήρ Fatherμου of meδίδωσιν is givingὑμῖν to YOUτὸν theἄρτον breadἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenτὸν theἀληθινόν· true. 33  The γὰρ butἄρτος breadτοῦ of theθεοῦ Godἐστὶν isthe (one)καταβαίνων coming downἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenκαὶ andζωὴν lifeδιδοὺς givingτῷ to theκόσμῳ. world. 34  εἶπον They said οὖν thereforeπρὸς towardαὐτόν himΚύριε, Lord,πάντοτε alwaysδὸς giveἡμῖν to usτὸν theἄρτον breadτοῦτον. this. 35  εἶπεν Said αὐτοῖς to themtheἸησοῦς Jesus᾿Εγώ Iεἰμι amtheἄρτος breadτῆς of theζωῆς· life;the (one)ἐρχόμενος comingπρὸς towardἐμὲ meοὐ notμὴ notπεινάσῃ, should hunger,καὶ andthe (one)πιστεύων believingεἰς intoἐμὲ meοὐ notμὴ notδιψήσει will thirstπώποτε. at any time. 36  ἀλλ’ But εἶπον I saidὑμῖν to YOUὅτι thatκαὶ alsoἑωράκατέ YOU have seenμε meκαὶ andοὐ notπιστεύετε. YOU are believing. 37  Πᾶν All whichδίδωσίν is givingμοι to metheπατὴρ Fatherπρὸς towardἐμὲ meἥξει, will arrive,καὶ andτὸν the (one)ἐρχόμενον comingπρός towardμε meοὐ notμὴ notἐκβάλω I should ejectἔξω, outside, 38  ὅτι because καταβέβηκα I have come downἀπὸ fromτοῦ theοὐρανοῦ heavenοὐχ notἵνα in order thatποιῶ I may be doingτὸ theθέλημα willτὸ theἐμὸν mineἀλλὰ butτὸ theθέλημα willτοῦ of the (one)πέμψαντός having sentμε· me; 39  τοῦτο this δέ butἐστιν isτὸ theθέλημα willτοῦ of the (one)πέμψαντός having sentμε meἵνα in order thatπᾶν allwhichδέδωκέν he has givenμοι to meμὴ notἀπολέσω I should destroyἐξ out ofαὐτοῦ itἀλλὰ butἀναστήσω I should resurrectαὐτὸ itτῇ to theἐσχάτῃ lastἡμέρᾳ. day. 40  τοῦτο This γάρ forἐστιν isτὸ theθέλημα willτοῦ of theπατρός Fatherμου of meἵνα in order thatπᾶς everyonetheθεωρῶν beholdingτὸν theυἱὸν Sonκαὶ andπιστεύων believingεἰς intoαὐτὸν himἔχῃ may haveζωὴν lifeαἰώνιον, everlasting,καὶ andἀναστήσω I shall resurrectαὐτὸν himἐγὼ Iτῇ to theἐσχάτῃ lastἡμέρᾳ. day. 41  ᾿Εγόγγυζον Were murmuring οὖν thereforeοἱ theἸουδαῖοι Jewsπερὶ aboutαὐτοῦ himὅτι becauseεἶπεν he said᾿Εγώ Iεἰμι amtheἄρτος breadthe (one)καταβὰς having come downἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ, heaven, 42  καὶ and ἔλεγον were sayingΟὐχὶ Notοὗτός thisἐστιν isἸησοῦς Jesustheυἱὸς sonἸωσήφ, of Joseph,οὗ of whomἡμεῖς weοἴδαμεν have knownτὸν theπατέρα fatherκαὶ andτὴν theμητέρα; mother?πῶς Howνῦν nowλέγει is he sayingὅτι that᾿Εκ Out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenκαταβέβηκα; I have come down? 43  ἀπεκρίθη Answered Ἰησοῦς Jesusκαὶ andεἶπεν he saidαὐτοῖς to themΜὴ Notγογγύζετε be YOU murmuringμετ’ withἀλλήλων. one another. 44  οὐδεὶς No one δύναται is ableἐλθεῖν to comeπρός towardμε meἐὰν if everμὴ nottheπατὴρ Fatherthe (one)πέμψας having sentμε meἑλκύσῃ should drawαὐτόν, him,κἀγὼ and Iἀναστήσω shall resurrectαὐτὸν himἐν inτῇ theἐσχάτῃ lastἡμέρᾳ. day. 45  ἔστιν It is γεγραμμένον having been writtenἐν inτοῖς theπροφήταις ProphetsΚαὶ Andἔσονται will beπάντες allδιδακτοὶ taught (ones)θεοῦ· of God;πᾶς everyonetheἀκούσας having heardπαρὰ besideτοῦ of theπατρὸς Fatherκαὶ andμαθὼν having learnedἔρχεται is comingπρὸς towardἐμέ. me. 46  οὐχ Not ὅτι thatτὸν theπατέρα Fatherἑώρακέν has seenτις anyoneεἰ ifμὴ notthe (one)ὢν beingπαρὰ besideτοῦ of theθεοῦ, God,οὗτος this (one)ἑώρακεν has seenτὸν theπατέρα. Father. 47  ἀμὴν Amen ἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,the (one)πιστεύων believingἔχει is havingζωὴν lifeαἰώνιον. everlasting. 48  ἐγώ I εἰμι amtheἄρτος breadτῆς of theζωῆς· life; 49  οἱ the πατέρες fathersὑμῶν of YOUἔφαγον ateἐν inτῇ theἐρήμῳ desolate [place]τὸ theμάννα mannaκαὶ andἀπέθανον· they died; 50  οὗτός this ἐστιν istheἄρτος breadthe (one)ἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenκαταβαίνων coming downἵνα in order thatτις anyoneἐξ out ofαὐτοῦ itφάγῃ should eatκαὶ andμὴ notἀποθάνῃ· he should die; 51  ἐγώ I εἰμι amtheἄρτος breadtheζῶν livingthe (one)ἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenκαταβάς· having come down;ἐάν if everτις anyoneφάγῃ should eatἐκ out ofτούτου thisτοῦ theἄρτου breadζήσει he will liveεἰς intoτὸν theαἰῶνα, age,καὶ andtheἄρτος breadδὲ butὃν whichἐγὼ Iδώσω shall givetheσάρξ fleshμου of meἐστὶν isὑπὲρ overτῆς theτοῦ of theκόσμου worldζωῆς. life. 52  ᾿Εμάχοντο Were fighting οὖν thereforeπρὸς towardἀλλήλους one anotherοἱ theἸουδαῖοι Jewsλέγοντες sayingΠῶς Howδύναται is ableοὗτος this (one)ἡμῖν to usδοῦναι to giveτὴν theσάρκα fleshαὐτοῦ of himφαγεῖν; to eat? 53  εἶπεν Said οὖν thereforeαὐτοῖς to themtheἸησοῦς Jesus᾿Αμὴν Amenἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ἐὰν if everμὴ notφάγητε YOU should eatτὴν theσάρκα fleshτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου manκαὶ andπίητε YOU should drinkαὐτοῦ of himτὸ theαἷμα, blood,οὐκ notἔχετε YOU are havingζωὴν lifeἐν inἑαυτοῖς. selves. 54  The (one) τρώγων munchingμου of meτὴν theσάρκα fleshκαὶ andπίνων drinkingμου of meτὸ theαἷμα bloodἔχει is havingζωὴν lifeαἰώνιον, everlasting,κἀγὼ and Iἀναστήσω shall resurrectαὐτὸν himτῇ to theἐσχάτῃ lastἡμέρᾳ· day; 55  the γὰρ forσάρξ fleshμου of meἀληθής trueἐστι isβρῶσις, food,καὶ andτὸ theαἷμά bloodμου of meἀληθής trueἐστι isπόσις. drink. 56  The (one) τρώγων munchingμου of meτὴν theσάρκα fleshκαὶ andπίνων drinkingμου of meτὸ theαἷμα bloodἐν inἐμοὶ meμένει is remainingκἀγὼ and Iἐν inαὐτῷ. him. 57  καθὼς According as ἀπέστειλέν sent forthμε metheζῶν livingπατὴρ Fatherκἀγὼ and Iζῶ am livingδιὰ throughτὸν theπατέρα, Father,καὶ andthe (one)τρώγων munchingμε meκἀκεῖνος also that (one)ζήσει will liveδι’ throughἐμέ. me. 58  οὗτός This ἐστιν istheἄρτος breadthe (one)ἐξ out ofοὐρανοῦ heavenκαταβάς, having come down,οὐ notκαθὼς according asἔφαγον ateοἱ theπατέρες fathersκαὶ andἀπέθανον· they died;the (one)τρώγων munchingτοῦτον thisτὸν theἄρτον breadζήσει will liveεἰς intoτὸν theαἰῶνα. age. 59  Ταῦτα These (things) εἶπεν he saidἐν inσυναγωγῇ synagogueδιδάσκων teachingἐν inΚαφαρναούμ. Capernaum. 60  Πολλοὶ Many οὖν thereforeἀκούσαντες having heardἐκ out ofτῶν theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ of himεἶπαν saidΣκληρός Hardἐστιν istheλόγος wordοὗτος· this;τίς whoδύναται is ableαὐτοῦ of itἀκούειν; to be hearing? 61  εἰδὼς Having known δὲ buttheἸησοῦς Jesusἐν inἑαυτῷ himselfὅτι thatγογγύζουσιν are murmuringπερὶ aboutτούτου thisοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himεἶπεν he saidαὐτοῖς to themΤοῦτο Thisὑμᾶς YOUσκανδαλίζει; is stumbling? 62  ἐὰν If ever οὖν thereforeθεωρῆτε YOU may beholdτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἀναβαίνοντα ascendingὅπου whereἦν he wasτὸ theπρότερον; former [time]? 63  τὸ The πνεῦμά spiritἐστιν isτὸ the (thing)ζωοποιοῦν, making alive,theσὰρξ fleshοὐκ notὠφελεῖ is benefitingοὐδέν· nothing;τὰ theῥήματα sayingswhichἐγὼ Iλελάληκα have spokenὑμῖν to YOUπνεῦμά spiritἐστιν isκαὶ andζωή lifeἐστιν· is; 64  ἀλλὰ but εἰσὶν areἐξ out ofὑμῶν YOUτινὲς someοἳ whoοὐ notπιστεύουσιν. are believing.Ἤιδει Had knownγὰρ forἐξ out ofἀρχῆς beginningtheἸησοῦς Jesusτίνες which onesεἰσὶν areοἱ the (ones)μὴ notπιστεύοντες believingκαὶ andτίς whoἐστιν isthe (one)παραδώσων being about to give besideαὐτόν. him. 65  καὶ And ἔλεγεν he was sayingΔιὰ Throughτοῦτο thisεἴρηκα I have saidὑμῖν to YOUὅτι thatοὐδεὶς no oneδύναται is ableἐλθεῖν to comeπρός towardμε meἐὰν if everμὴ notit may beδεδομένον having been givenαὐτῷ to himἐκ out ofτοῦ theπατρός. Father. 66  ᾿Εκ Out of τούτου thisπολλοὶ manyἐκ out ofτῶν theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ of himἀπῆλθον went offεἰς intoτὰ the (things)ὀπίσω behindκαὶ andοὐκέτι not yetμετ’ withαὐτοῦ himπεριεπάτουν. they were walking about. 67  Εἶπεν Said οὖν thereforetheἸησοῦς Jesusτοῖς to theδώδεκα twelveΜὴ Notκαὶ alsoὑμεῖς YOUθέλετε are willingὑπάγειν; to be going under? 68  ἀπεκρίθη Answered αὐτῷ to himΣίμων SimonΠέτρος PeterΚύριε, Lord,πρὸς towardτίνα whomἀπελευσόμεθα; shall we go off?ῥήματα Sayingsζωῆς of lifeαἰωνίου everlastingἔχεις, you are having, 69  καὶ and ἡμεῖς weπεπιστεύκαμεν have believedκαὶ andἐγνώκαμεν we have knownὅτι thatσὺ youεἶ aretheἅγιος Holy (one)τοῦ of theθεοῦ. God. 70  ἀπεκρίθη Answered αὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΟὐκ Notἐγὼ Iὑμᾶς YOUτοὺς theδώδεκα twelveἐξελεξάμην; I chose?καὶ Andἐξ out ofὑμῶν YOUεἷς oneδιάβολός devilἐστιν. is. 71  ἔλεγεν He was saying δὲ butτὸν theἸούδαν JudasΣίμωνος of SimonἸσκαριώτου· Iscariot;οὗτος this (one)γὰρ forἔμελλεν was aboutπαραδιδόναι to be giving besideαὐτόν, him,εἷς oneἐκ out ofτῶν theδώδεκα. twelve.

Footnotes