Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

John 10:1-42

10  ᾿Αμὴν Amen ἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,the (one)μὴ notεἰσερχόμενος enteringδιὰ throughτῆς theθύρας doorεἰς intoτὴν theαὐλὴν foldτῶν of theπροβάτων sheepἀλλὰ butἀναβαίνων going upἀλλαχόθεν from another placeἐκεῖνος that (one)κλέπτης thiefἐστὶν isκαὶ andλῃστής· plunderer; 2  the (one) δὲ butεἰσερχόμενος enteringδιὰ throughτῆς theθύρας doorποιμήν shepherdἐστιν isτῶν of theπροβάτων. sheep. 3  τούτῳ To this (one) theθυρωρὸς doorkeeperἀνοίγει, is opening,καὶ andτὰ theπρόβατα sheepτῆς of theφωνῆς voiceαὐτοῦ of himἀκούει, is hearing,καὶ andτὰ theἴδια ownπρόβατα sheepφωνεῖ he is sounding forκατ’ according toὄνομα nameκαὶ andἐξάγει he is leading outαὐτά. them. 4  ὅταν Whenever τὰ theἴδια ownπάντα allἐκβάλῃ, he should thrust out,ἔμπροσθεν in frontαὐτῶν of themπορεύεται, he is going,καὶ andτὰ theπρόβατα sheepαὐτῷ to himἀκολουθεῖ, is following,ὅτι becauseοἴδασιν they have knownτὴν theφωνὴν voiceαὐτοῦ· of him; 5  ἀλλοτρίῳ to stranger δὲ butοὐ notμὴ notἀκολουθήσουσιν they will followἀλλὰ butφεύξονται they will fleeἀπ’ fromαὐτοῦ, him,ὅτι becauseοὐκ notοἴδασι they have knownτῶν of theἀλλοτρίων strangersτὴν theφωνήν. voice. 6  Ταύτην This τὴν theπαροιμίαν comparisonεἶπεν saidαὐτοῖς to themtheἸησοῦς· Jesus;ἐκεῖνοι thoseδὲ butοὐκ notἔγνωσαν knewτίνα what (things)ἦν waswhichἐλάλει he was speakingαὐτοῖς. to them. 7  Εἶπεν Said οὖν thereforeπάλιν againtheἸησοῦς Jesus᾿Αμὴν Amenἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ἐγώ Iεἰμι amtheθύρα doorτῶν of theπροβάτων. sheep. 8  πάντες All ὅσοι as many asἦλθον cameπρὸ beforeἐμοῦ meκλέπται thievesεἰσὶν areκαὶ andλῃσταί· plunderers;ἀλλ’ butοὐκ notἤκουσαν heardαὐτῶν of themτὰ theπρόβατα. sheep. 9  ἐγώ I εἰμι amtheθύρα· door;δι’ throughἐμοῦ meἐάν if everτις anyoneεἰσέλθῃ should enterσωθήσεται he will be savedκαὶ andεἰσελεύσεται he will go inκαὶ andἐξελεύσεται he will go outκαὶ andνομὴν pasturageεὑρήσει. he will find. 10  The κλέπτης thiefοὐκ notἔρχεται is comingεἰ ifμὴ notἵνα in order thatκλέψῃ he might thieveκαὶ andθύσῃ he might slayκαὶ andἀπολέσῃ· he might destroy;ἐγὼ Iἦλθον cameἵνα in order thatζωὴν lifeἔχωσιν they may haveκαὶ andπερισσὸν abundant (thing)ἔχωσιν. they may have. 11  ᾿Εγώ I εἰμι amtheποιμὴν shepherdtheκαλός· fine;theποιμὴν shepherdtheκαλὸς fineτὴν theψυχὴν soulαὐτοῦ of himτίθησιν is puttingὑπὲρ overτῶν theπροβάτων· sheep; 12  the μισθωτὸς hirelingκαὶ andοὐκ notὢν beingποιμήν, shepherd,οὗ of whomοὐκ notἔστιν isτὰ theπρόβατα sheepἴδια, own,θεωρεῖ he is beholdingτὸν theλύκον wolfἐρχόμενον comingκαὶ andἀφίησιν he is letting go offτὰ theπρόβατα sheepκαὶ andφεύγει,— he is fleeing,—καὶ andtheλύκος wolfἁρπάζει is snatchingαὐτὰ themκαὶ andσκορπίζει,— is scattering,— 13  ὅτι because μισθωτός hirelingἐστιν he isκαὶ andοὐ notμέλει it is matteringαὐτῷ to himπερὶ aboutτῶν theπροβάτων. sheep. 14  ἐγώ I εἰμι amtheποιμὴν shepherdtheκαλός, fine,καὶ andγινώσκω I am knowingτὰ the (ones)ἐμὰ mineκαὶ andγινώσκουσί are knowingμε meτὰ the (ones)ἐμά, mine, 15  καθὼς according as γινώσκει is knowingμε metheπατὴρ Fatherκἀγὼ and Iγινώσκω am knowingτὸν theπατέρα, Father,καὶ andτὴν theψυχήν soulμου of meτίθημι I am puttingὑπὲρ overτῶν theπροβάτων. sheep. 16  καὶ And ἄλλα otherπρόβατα sheepἔχω I am havingwhichοὐκ notἔστιν isἐκ out ofτῆς theαὐλῆς foldταύτης· this;κἀκεῖνα and thoseδεῖ it is necessaryμε meἀγαγεῖν, to lead,καὶ andτῆς of theφωνῆς voiceμου of meἀκούσουσιν, they will hear,καὶ andγενήσονται they will becomeμία oneποίμνη, flock,εἷς oneποιμήν. shepherd. 17  διὰ Through τοῦτό thisμε metheπατὴρ Fatherἀγαπᾷ is lovingὅτι becauseἐγὼ Iτίθημι am puttingτὴν theψυχήν soulμου, of me,ἵνα in order thatπάλιν againλάβω I should receiveαὐτήν. it. 18  οὐδεὶς No one ἦρεν lifted upαὐτὴν itἀπ’ fromἐμοῦ, me,ἀλλ’ butἐγὼ Iτίθημι am puttingαὐτὴν itἀπ’ fromἐμαυτοῦ. myself.ἐξουσίαν Authorityἔχω I am havingθεῖναι to putαὐτήν, it,καὶ andἐξουσίαν authorityἔχω I am havingπάλιν againλαβεῖν to receiveαὐτήν· it;ταύτην thisτὴν theἐντολὴν commandmentἔλαβον I receivedπαρὰ besideτοῦ of theπατρός Fatherμου. of me. 19  Σχίσμα Split πάλιν againἐγένετο occurredἐν inτοῖς theἸουδαίοις Jewsδιὰ throughτοὺς theλόγους wordsτούτους. these. 20  ἔλεγον Were saying δὲ butπολλοὶ manyἐξ out ofαὐτῶν themΔαιμόνιον Demonἔχει he is havingκαὶ andμαίνεται· he is mad;τί whyαὐτοῦ of himἀκούετε; YOU are hearing? 21  ἄλλοι Others ἔλεγον were sayingΤαῦτα Theseτὰ theῥήματα sayingsοὐκ notἔστιν isδαιμονιζομένου· of being demonized [man];μὴ notδαιμόνιον demonδύναται is ableτυφλῶν of blind (ones)ὀφθαλμοὺς eyesἀνοῖξαι; to open? 22  ᾿Εγένετο Occurred τότε thenτὰ theἐνκαίνια celebration of renewalἐν inτοῖς theἸεροσολύμοις· Jerusalem;χειμὼν winterἦν, it was, 23  καὶ and περιεπάτει was walking abouttheἸησοῦς Jesusἐν inτῷ theἱερῷ templeἐν inτῇ theστοᾷ colonnadeτοῦ of theΣολομῶνος. Solomon. 24  ἐκύκλωσαν Encircled οὖν thereforeαὐτὸν himοἱ theἸουδαῖοι Jewsκαὶ andἔλεγον they were sayingαὐτῷ to himἝως Untilπότε whenτὴν theψυχὴν soulἡμῶν of usαἴρεις; are you lifting up?εἰ Ifσὺ youεἶ aretheχριστός, Christ,εἰπὸν sayἡμῖν to usπαρρησίᾳ. outspokenly. 25  ἀπεκρίθη Answered αὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΕἶπον I saidὑμῖν to YOUκαὶ andοὐ notπιστεύετε· YOU are believing;τὰ theἔργα workswhichἐγὼ Iποιῶ am doingἐν inτῷ theὀνόματι nameτοῦ of theπατρός Fatherμου of meταῦτα these (things)μαρτυρεῖ is bearing witnessπερὶ aboutἐμοῦ· me; 26  ἀλλὰ but ὑμεῖς YOUοὐ notπιστεύετε, are believing,ὅτι becauseοὐκ notἐστὲ YOU areἐκ out ofτῶν theπροβάτων sheepτῶν of theἐμῶν. mine. 27  τὰ The πρόβατα sheepτὰ theἐμὰ mineτῆς of theφωνῆς voiceμου of meἀκούουσιν, are hearing,κἀγὼ and Iγινώσκω am knowingαὐτά, them,καὶ andἀκολουθοῦσίν they are followingμοι, to me, 28  κἀγὼ and I δίδωμι am givingαὐτοῖς to themζωὴν lifeαἰώνιον, everlasting,καὶ andοὐ notμὴ notἀπόλωνται they should be destroyedεἰς intoτὸν theαἰῶνα, age,καὶ andοὐχ notἁρπάσει will snatchτις anyoneαὐτὰ themἐκ out ofτῆς theχειρός handμου. of me. 29  The πατήρ Fatherμου of mewhichδέδωκέν he has givenμοι to meπάντων of allμεῖζόν greaterἐστιν, is,καὶ andοὐδεὶς no oneδύναται is ableἁρπάζειν to be snatchingἐκ out ofτῆς theχειρὸς handτοῦ of theπατρός. Father. 30  ἐγὼ I καὶ andtheπατὴρ Fatherἕν one (thing)ἐσμεν. we are. 31  ᾿Εβάστασαν Carried πάλιν againλίθους stonesοἱ theἸουδαῖοι Jewsἵνα in order thatλιθάσωσιν they might stoneαὐτόν. him. 32  ἀπεκρίθη Answered αὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΠολλὰ Manyἔργα worksἔδειξα I showedὑμῖν to YOUκαλὰ fine (ones)ἐκ out ofτοῦ theπατρός· Father;διὰ throughποῖον which sortαὐτῶν of themἔργον workἐμὲ meλιθάζετε; YOU are stoning? 33  ἀπεκρίθησαν Answered αὐτῷ to himοἱ theἸουδαῖοι JewsΠερὶ Aboutκαλοῦ fineἔργου workοὐ notλιθάζομέν we are stoningσε youἀλλὰ butπερὶ aboutβλασφημίας, blasphemy,καὶ andὅτι becauseσὺ youἄνθρωπος manὢν beingποιεῖς you are makingσεαυτὸν yourselfθεόν. god. 34  ἀπεκρίθη Answered αὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΟὐκ Notἔστιν is itγεγραμμένον having been writtenἐν inτῷ theνόμῳ lawὑμῶν of YOUὅτι that᾿Εγὼ Iεἶπα saidΘεοί godsἐστε; YOU are? 35  εἰ If ἐκείνους thoseεἶπεν he saidθεοὺς godsπρὸς towardοὓς whomtheλόγος wordτοῦ of theθεοῦ Godἐγένετο, occurred,καὶ andοὐ notδύναται is ableλυθῆναι to be loosedtheγραφή, Scripture, 36  ὃν whom theπατὴρ Fatherἡγίασεν sanctifiedκαὶ andἀπέστειλεν he sent forthεἰς intoτὸν theκόσμον worldὑμεῖς YOUλέγετε are sayingὅτι thatΒλασφημεῖς, You are blaspheming,ὅτι becauseεἶπον I saidΥἱὸς Sonτοῦ of theθεοῦ Godεἰμί; I am? 37  εἰ If οὐ notποιῶ I am doingτὰ theἔργα worksτοῦ of theπατρός Fatherμου, of me,μὴ notπιστεύετέ be believing YOUμοι· to me; 38  εἰ if δὲ butποιῶ, I am doing,κἂν and if everἐμοὶ to meμὴ notπιστεύητε YOU may believeτοῖς to theἔργοις worksπιστεύετε, believe YOU,ἵνα in order thatγνῶτε YOU should knowκαὶ andγινώσκητε YOU may be knowingὅτι thatἐν inἐμοὶ metheπατὴρ Fatherκἀγὼ and Iἐν inτῷ theπατρί. Father. 39  ᾿Εζήτουν They were seeking οὖν thereforeαὐτὸν himπάλιν againπιάσαι· to get hold of;καὶ andἐξῆλθεν he went forthἐκ out ofτῆς theχειρὸς handαὐτῶν. of them. 40  Καὶ And ἀπῆλθεν he went offπάλιν againπέραν other sideτοῦ of theἸορδάνου Jordanεἰς intoτὸν theτόπον placeὅπου whereἦν wasἸωάνης Johnτὸ theπρῶτον first [time]βαπτίζων, baptizing,καὶ andἔμενεν he was remainingἐκεῖ. there. 41  καὶ And πολλοὶ manyἦλθον cameπρὸς towardαὐτὸν himκαὶ andἔλεγον they were sayingὅτι thatἸωάνης Johnμὲν indeedσημεῖον signἐποίησεν didοὐδέν, none,πάντα all (things)δὲ butὅσα as many asεἶπεν saidἸωάνης Johnπερὶ aboutτούτου this (one)ἀληθῆ trueἦν. was. 42  καὶ And πολλοὶ manyἐπίστευσαν believedεἰς intoαὐτὸν himἐκεῖ. there.

Footnotes