Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

James 2:1-26

2  ᾿Αδελφοί Brothers μου, of me,μὴ notἐν inπροσωπολημψίαις receptions of facesἔχετε be YOU havingτὴν theπίστιν faithτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν of usἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christτῆς of theδόξης; glory? 2  ἐὰν If ever γὰρ forεἰσέλθῃ he might enterεἰς intoσυναγωγὴν synagogueὑμῶν of YOUἀνὴρ male personχρυσοδακτύλιος golden-ringedἐν inἐσθῆτι clothingλαμπρᾷ, bright,εἰσέλθῃ he should enterδὲ butκαὶ alsoπτωχὸς poorἐν inῥυπαρᾷ filthyἐσθῆτι, clothing, 3  ἐπιβλέψητε YOU might look upon δὲ butἐπὶ uponτὸν the (one)φοροῦντα wearingτὴν theἐσθῆτα clothingτὴν theλαμπρὰν brightκαὶ andεἴπητε YOU might sayΣὺ Youκάθου be you sittingὧδε hereκαλῶς, finely,καὶ andτῷ to theπτωχῷ poor (one)εἴπητε YOU might sayΣὺ Youστῆθι stand youorκάθου be you sittingἐκεῖ thereὑπὸ underτὸ theὑποπόδιόν footstoolμου, of me, 4  οὐ not διεκρίθητε were YOU judged throughἐν inἑαυτοῖς selvesκαὶ andἐγένεσθε became YOUκριταὶ judgesδιαλογισμῶν of divided reckoningsπονηρῶν; wicked? 5  ᾿Ακούσατε, Hear YOU, ἀδελφοί brothersμου of meἀγαπητοί. loved.οὐχ Nottheθεὸς Godἐξελέξατο choseτοὺς theπτωχοὺς poorτῷ to theκόσμῳ worldπλουσίους rich (ones)ἐν inπίστει faithκαὶ andκληρονόμους heirsτῆς of theβασιλείας kingdomἧς of whichἐπηγγείλατο he promisedτοῖς to the (ones)ἀγαπῶσιν lovingαὐτόν; him? 6  ὑμεῖς YOU δὲ butἠτιμάσατε YOU dishonoredτὸν theπτωχόν. poor (one).οὐχ Notοἱ theπλούσιοι rich (ones)καταδυναστεύουσιν are using power downὑμῶν, of YOU,καὶ andαὐτοὶ theyἕλκουσιν are draggingὑμᾶς YOUεἰς intoκριτήρια; judgment places? 7  οὐκ Not αὐτοὶ theyβλασφημοῦσιν are they blasphemingτὸ theκαλὸν fineὄνομα nameτὸ the (one)ἐπικληθὲν having been invokedἐφ’ uponὑμᾶς; YOU? 8  εἰ If μέντοι indeed-to youνόμον lawτελεῖτε YOU are finishingβασιλικὸν kinglyκατὰ according toτὴν theγραφήν scripture᾿Αγαπήσεις You shall loveτὸν theπλησίον neighborσου of youὡς asσεαυτόν, yourself,καλῶς finelyποιεῖτε· YOU are doing; 9  εἰ if δὲ butπροσωπολημπτεῖτε, YOU are showing reception of faces,ἁμαρτίαν sinἐργάζεσθε, YOU are working,ἐλεγχόμενοι being reprovedὑπὸ byτοῦ theνόμου lawὡς asπαραβάται. transgressors. 10  Ὅστις Who-any γὰρ forὅλον wholeτὸν theνόμον Lawτηρήσῃ, might observe,πταίσῃ he might tripδὲ butἐν inἑνί, one (thing),γέγονεν he has becomeπάντων of all (ones)ἔνοχος. one held in. 11  The (one) γὰρ forεἰπών having saidΜὴ Notμοιχεύσῃς you should commit adulteryεἶπεν he saidκαί alsoΜὴ Notφονεύσῃς· you should murder;εἰ ifδὲ butοὐ notμοιχεύεις you are committing adulteryφονεύεις you are murderingδέ, but,γέγονας you have becomeπαραβάτης transgressorνόμου. of law. 12  οὕτως Thus λαλεῖτε be YOU speakingκαὶ andοὕτως thusποιεῖτε be YOU doingὡς asδιὰ throughνόμου lawἐλευθερίας of freedomμέλλοντες being aboutκρίνεσθαι. to be being judged. 13  The γὰρ forκρίσις judgmentἀνέλεος unmercifulτῷ to the (one)μὴ notποιήσαντι having doneἔλεος· mercy;κατακαυχᾶται is boasting downἔλεος mercyκρίσεως. of judgment. 14  Τί What ὄφελος, benefit,ἀδελφοί brothersμου, of me,ἐὰν if everπίστιν faithλέγῃ may be sayingτις someoneἔχειν to be havingἔργα worksδὲ butμὴ notἔχῃ; he may be having?μὴ Notδύναται is abletheπίστις faithσῶσαι to saveαὐτόν; him? 15  ἐὰν If ever ἀδελφὸς brotherorἀδελφὴ sisterγυμνοὶ naked (ones)ὑπάρχωσιν are existingκαὶ andλειπόμενοι lackingτῆς of theἐφημέρου dailyτροφῆς, nourishment, 16  εἴπῃ should say δέ butτις someoneαὐτοῖς to themἐξ out ofὑμῶν YOUὙπάγετε Be YOU going underἐν inεἰρήνῃ, peace,θερμαίνεσθε be YOU being warmedκαὶ andχορτάζεσθε, be YOU being satisfied,μὴ notδῶτε YOU should giveδὲ butαὐτοῖς to themτὰ theἐπιτήδεια (things) upon (the) pleasantτοῦ of theσώματος, body,τί whatὄφελος; benefit? 17  οὕτως Thus καὶ alsotheπίστις, faith,ἐὰν if everμὴ notἔχῃ it may be havingἔργα, works,νεκρά deadἐστιν isκαθ’ according toἑαυτήν. itself. 18  ἀλλ’ But ἐρεῖ will sayτις someoneΣὺ Youπίστιν faithἔχεις are havingκἀγὼ and Iἔργα worksἔχω. I am having.δεῖξόν Show youμοι to meτὴν theπίστιν faithσου of youχωρὶς apart fromτῶν theἔργων, works,κἀγώ and Iσοι to youδείξω I shall showἐκ out ofτῶν theἔργων worksμου of meτὴν theπίστιν. faith. 19  σὺ You πιστεύεις are believingὅτι thatεἷς oneθεὸς Godἔστιν; is?καλῶς Finelyποιεῖς· you are doing;καὶ alsoτὰ theδαιμόνια demonsπιστεύουσιν are believingκαὶ andφρίσσουσιν. they are bristling up. 20  θέλεις Are you willing δὲ butγνῶναι, to know,Oἄνθρωπε manκενέ, empty,ὅτι thattheπίστις faithχωρὶς apart fromτῶν theἔργων worksἀργή ineffectiveἐστιν; is? 21  ᾿Αβραὰμ Abraham theπατὴρ fatherἡμῶν of usοὐκ notἐξ out ofἔργων worksἐδικαιώθη, was he justified,ἀνενέγκας having borne upἸσαὰκ Isaacτὸν theυἱὸν sonαὐτοῦ of himἐπὶ uponτὸ theθυσιαστήριον; altar? 22  βλέπεις You are looking at ὅτι thattheπίστις faithσυνήργει was working togetherτοῖς to theἔργοις worksαὐτοῦ of himκαὶ andἐκ out ofτῶν theἔργων workstheπίστις faithἐτελειώθη, was perfected, 23  καὶ and ἐπληρώθη was fulfilledtheγραφὴ scripturethe (one)λέγουσα saying᾿Επίστευσεν Believedδὲ but᾿Αβραὰμ Abrahamτῷ to theθεῷ, God,καὶ andἐλογίσθη it was reckonedαὐτῷ to himεἰς intoδικαιοσύνην, righteousness,καὶ andφίλος friendθεοῦ of Godἐκλήθη. he was called. 24  ὁρᾶτε YOU are seeing ὅτι thatἐξ out ofἔργων worksδικαιοῦται is being justifiedἄνθρωπος manκαὶ andοὐκ notἐκ out ofπίστεως faithμόνον. only. 25  ὁμοίως Likewise δὲ butκαὶ alsoῬαὰβ Rahabtheπόρνη harlotοὐκ notἐξ out ofἔργων worksἐδικαιώθη, she was justified,ὑποδεξαμένη having received underτοὺς theἀγγέλους messengersκαὶ andἑτέρᾳ to differentὁδῷ wayἐκβαλοῦσα; having thrust out? 26  ὥσπερ As-even τὸ theσῶμα bodyχωρὶς apart fromπνεύματος spiritνεκρόν deadἐστιν, it is,οὕτως thusκαὶ alsotheπίστις faithχωρὶς apart fromἔργων worksνεκρά deadἐστιν. it is.

Footnotes