Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

James 1:1-27

1  Ἰάκωβος James θεοῦ of Godκαὶ andκυρίου of LordἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christδοῦλος slaveταῖς to theδώδεκα twelveφυλαῖς tribesταῖς the (ones)ἐν inτῇ theδιασπορᾷ dispersion χαίρειν. To be rejoicing. 2  Πᾶσαν All χαρὰν joyἡγήσασθε, consider YOU,ἀδελφοί brothersμου, of me,ὅταν wheneverπειρασμοῖς to trialsπεριπέσητε YOU might fall aroundποικίλοις, various, 3  γινώσκοντες knowing ὅτι thatτὸ theδοκίμιον proofὑμῶν of YOUτῆς of theπίστεως faithκατεργάζεται is working downὑπομονήν· endurance; 4  the δὲ butὑπομονὴ enduranceἔργον workτέλειον perfectἐχέτω, let it be having,ἵνα in order thatἦτε YOU may beτέλειοι perfectκαὶ andὁλόκληροι, whole in (every) part,ἐν inμηδενὶ nothingλειπόμενοι. lacking. 5  Εἰ If δέ butτις anyoneὑμῶν of YOUλείπεται is lackingσοφίας, of wisdom,αἰτείτω let him be askingπαρὰ besideτοῦ of the (one)διδόντος givingθεοῦ of Godπᾶσιν to allἁπλῶς simplyκαὶ andμὴ notὀνειδίζοντος, reproaching,καὶ andδοθήσεται it will be givenαὐτῷ· to him; 6  αἰτείτω let him be asking δὲ butἐν inπίστει, faith,μηδὲν nothingδιακρινόμενος, judging for self dividedly,the (one)γὰρ forδιακρινόμενος judging for self dividedlyἔοικεν has been likeκλύδωνι to (surging) waveθαλάσσης of seaἀνεμιζομένῳ to (one) being driven by windκαὶ andῥιπιζομένῳ· being blown about; 7  μὴ not γὰρ forοἰέσθω let him be supposingtheἄνθρωπος manἐκεῖνος that (one)ὅτι thatλήμψεταί he will receiveτι anythingπαρὰ besideτοῦ of theκυρίου Lord 8  ἀνὴρ male person δίψυχος, two-souled,ἀκατάστατος not standing downἐν inπάσαις allταῖς theὁδοῖς waysαὐτοῦ. of him. 9  Καυχάσθω Let him be boasting δὲ buttheἀδελφὸς brothertheταπεινὸς lowly (one)ἐν inτῷ theὕψει heightαὐτοῦ, of him, 10  the δὲ butπλούσιος richἐν inτῇ theταπεινώσει lowlinessαὐτοῦ, of him,ὅτι becauseὡς asἄνθος flowerχόρτου of vegetationπαρελεύσεται. he will go beside. 11  ἀνέτειλεν Rose up γὰρ fortheἥλιος sunσὺν together withτῷ theκαύσωνι burning heatκαὶ andἐξήρανεν it dried upτὸν theχόρτον, vegetation,καὶ andτὸ theἄνθος flowerαὐτοῦ of itἐξέπεσεν fell outκαὶ andtheεὐπρέπεια well-fittingnessτοῦ of theπροσώπου faceαὐτοῦ of itἀπώλετο· destroyed itself;οὕτως thusκαὶ alsotheπλούσιος rich (one)ἐν inταῖς theπορείαις journeysαὐτοῦ of himμαρανθήσεται. will fade away. 12  Μακάριος Happy ἀνὴρ male personὃς whoὑπομένει is remaining underπειρασμόν, trial,ὅτι becauseδόκιμος approvedγενόμενος having becomeλήμψεται he will receiveτὸν theστέφανον crownτῆς of theζωῆς, life,ὃν which [crown]ἐπηγγείλατο he promisedτοῖς to the (ones)ἀγαπῶσιν lovingαὐτόν. him. 13  μηδεὶς No one πειραζόμενος being triedλεγέτω let him be sayingὅτι that᾿Απὸ Fromθεοῦ Godπειράζομαι· I am being tried;theγὰρ forθεὸς Godἀπείραστός not to be triedἐστιν isκακῶν, of bad (things),πειράζει he is tryingδὲ butαὐτὸς heοὐδένα. no one. 14  ἕκαστος Each (one) δὲ butπειράζεται is being triedὑπὸ byτῆς theἰδίας ownἐπιθυμίας desireἐξελκόμενος being drawn outκαὶ andδελεαζόμενος· being baited on; 15  εἶτα next theἐπιθυμία desireσυλλαβοῦσα having received togetherτίκτει is giving birth toἁμαρτίαν, sin,theδὲ butἁμαρτία sinἀποτελεσθεῖσα having been finished offἀποκυεῖ is being pregnant off toθάνατον. death. 16  Μὴ Not πλανᾶσθε, be YOU made to err,ἀδελφοί brothersμου of meἀγαπητοί. loved. 17  πᾶσα Every δόσις givingἀγαθὴ goodκαὶ andπᾶν everyδώρημα thing givenτέλειον perfectἄνωθέν from upwardἐστιν, it is,καταβαῖνον stepping downἀπὸ fromτοῦ theπατρὸς Fatherτῶν of theφώτων, lights,παρ’ besidewhomοὐκ notἔνι there isπαραλλαγὴ alternating besideorτροπῆς of turningἀποσκίασμα. off-shadow. 18  βουληθεὶς Having wished ἀπεκύησεν he was pregnant off toἡμᾶς usλόγῳ to wordἀληθείας, of truth,εἰς intoτὸ theεἶναι to beἡμᾶς usἀπαρχήν firstfruitsτινα someτῶν of theαὐτοῦ of hisκτισμάτων. creatures. 19  Ἴστε, Be YOU knowing, ἀδελφοί brothersμου of meἀγαπητοί. loved.ἔστω Let him beδὲ butπᾶς everyἄνθρωπος manταχὺς quickεἰς intoτὸ theἀκοῦσαι, to hear,βραδὺς slowεἰς intoτὸ theλαλῆσαι, to speak,βραδὺς slowεἰς intoὀργήν, wrath, 20  ὀργὴ wrath γὰρ forἀνδρὸς of male personδικαιοσύνην righteousnessθεοῦ of Godοὐκ notἐργάζεται. is working. 21  διὸ Through which ἀποθέμενοι having put away from selvesπᾶσαν everyῥυπαρίαν filthinessκαὶ andπερισσείαν abundanceκακίας of badnessἐν inπραΰτητι mildnessδέξασθε receive YOUτὸν theἔμφυτον implantedλόγον wordτὸν the (one)δυνάμενον being ableσῶσαι to saveτὰς theψυχὰς soulsὑμῶν. of YOU. 22  Γίνεσθε Be YOU becoming δὲ butποιηταὶ doersλόγου of wordκαὶ andμὴ notἀκροαταὶ hearersμόνον onlyπαραλογιζόμενοι reckoning besideἑαυτούς. selves. 23  ὅτι Because εἴ ifτις anyoneἀκροατὴς hearerλόγου of wordἐστὶν isκαὶ andοὐ notποιητής, doer,οὗτος this (one)ἔοικεν has been likeἀνδρὶ to male personκατανοοῦντι minding downτὸ theπρόσωπον faceτῆς of theγενέσεως birthαὐτοῦ of himἐν inἐσόπτρῳ, mirror, 24  κατενόησεν he minded down γὰρ forἑαυτὸν himselfκαὶ andἀπελήλυθεν he has gone offκαὶ andεὐθέως immediatelyἐπελάθετο he forgotὁποῖος of what sortἦν. he was. 25  The (one) δὲ butπαρακύψας having stooped besideεἰς intoνόμον lawτέλειον perfectτὸν theτῆς of theἐλευθερίας freedomκαὶ andπαραμείνας, having remained beside,οὐκ notἀκροατὴς hearerἐπιλησμονῆς of forgetfulnessγενόμενος having becomeἀλλὰ butποιητὴς doerἔργου, of work,οὗτος this (one)μακάριος happyἐν inτῇ theποιήσει doingαὐτοῦ of himἔσται. he will be. 26  Εἴ If τις anyoneδοκεῖ is thinkingθρῆσκος formal worshiperεἶναι to beμὴ notχαλιναγωγῶν leading by bridleγλῶσσαν tongueἑαυτοῦ of himselfἀλλὰ butἀπατῶν misleadingκαρδίαν heartἑαυτοῦ, of himself,τούτου of this (one)μάταιος vaintheθρησκεία. form of worship. 27  θρησκεία Form of worship καθαρὰ cleanκαὶ andἀμίαντος undefiledπαρὰ besideτῷ theθεῷ Godκαὶ andπατρὶ Fatherαὕτη thisἐστίν, is,ἐπισκέπτεσθαι to be looking uponὀρφανοὺς orphansκαὶ andχήρας widowsἐν inτῇ theθλίψει tribulationαὐτῶν, of them,ἄσπιλον unspottedἑαυτὸν himselfτηρεῖν to be keepingἀπὸ fromτοῦ theκόσμου. world.

Footnotes