Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Hebrews 9:1-28

9  Εἶχε Was having μὲν indeedοὖν thereforeκαὶ alsotheπρώτη firstδικαιώματα righteous requirementsλατρείας of sacred serviceτό theτε andἅγιον holy [place]κοσμικόν. worldly. 2  σκηνὴ Tent γὰρ forκατεσκευάσθη was constructedtheπρώτη firstἐν inwhichtheτε andλυχνία lampstandκαὶ andtheτράπεζα tableκαὶ andtheπρόθεσις setting forthτῶν of theἄρτων, loaves,ἥτις whichλέγεται is being saidἍγια· Holy [Place]; 3  μετὰ after δὲ butτὸ theδεύτερον secondκαταπέτασμα curtainσκηνὴ tentthe (one)λεγομένη being saidἍγια HoliesἉγίων, of Holies, 4  χρυσοῦν golden ἔχουσα havingθυμιατήριον censerκαὶ andτὴν theκιβωτὸν arkτῆς of theδιαθήκης covenantπερικεκαλυμμένην having been covered aboutπάντοθεν from every [place]χρυσίῳ, to gold,ἐν inwhichστάμνος jarχρυσῆ goldenἔχουσα havingτὸ theμάννα mannaκαὶ andtheῥάβδος staff᾿Ααρὼν of Aaronthe (one)βλαστήσασα having made sproutsκαὶ andαἱ theπλάκες tabletsτῆς of theδιαθήκης, covenant, 5  ὑπεράνω over upward δὲ butαὐτῆς of itΧερουβεὶν cherubsδόξης of gloryκατασκιάζοντα overshadowingτὸ theἱλαστήριον· propitiatory;περὶ aboutὧν which (things)οὐκ notἔστιν it isνῦν nowλέγειν to be sayingκατὰ according toμέρος. part. 6  Τούτων Of these (things) δὲ butοὕτως thusκατεσκευασμένων, having been constructed,εἰς intoμὲν indeedτὴν theπρώτην firstσκηνὴν tentδιὰ throughπαντὸς all [time]εἰσίασιν are going intoοἱ theἱερεῖς priestsτὰς theλατρείας sacred servicesἐπιτελοῦντες, finishing upon, 7  εἰς into δὲ butτὴν theδευτέραν second [tent]ἅπαξ onceτοῦ of theἐνιαυτοῦ yearμόνος alonetheἀρχιερεύς, chief priest,οὐ notχωρὶς apart fromαἵματος, blood,whichπροσφέρει he is bearing towardὑπὲρ overἑαυτοῦ himselfκαὶ andτῶν of the (ones)τοῦ of theλαοῦ peopleἀγνοημάτων, (sins of) ignorance, 8  τοῦτο this (thing) δηλοῦντος of (one) making evidentτοῦ of theπνεύματος spiritτοῦ theἁγίου, holy,μήπω not as yetπεφανερῶσθαι to have been made manifestτὴν theτῶν of theἁγίων holiesὁδὸν wayἔτι yetτῆς of theπρώτης firstσκηνῆς tentἐχούσης havingστάσιν, standing, 9  ἥτις which παραβολὴ parableεἰς intoτὸν theκαιρὸν appointed timeτὸν the (one)ἐνεστηκότα, having stood in,καθ’ according toἣν which [parable]δῶρά giftsτε andκαὶ andθυσίαι sacrificesπροσφέρονται are being borne towardμὴ notδυνάμεναι being ableκατὰ according toσυνείδησιν conscienceτελειῶσαι to perfectτὸν the (one)λατρεύοντα, doing sacred service, 10  μόνον only ἐπὶ uponβρώμασιν things eatenκαὶ andπόμασιν drinksκαὶ andδιαφόροις differingβαπτισμοῖς, baptisms,δικαιώματα righteous requirementsσαρκὸς of fleshμέχρι untilκαιροῦ appointed timeδιορθώσεως of thorough straightening outἐπικείμενα. (ones) lying down upon. 11  Χριστὸς Christ δὲ butπαραγενόμενος having come to be besideἀρχιερεὺς chief priestτῶν of theγενομένων having occurredἀγαθῶν good (things)διὰ throughτῆς theμείζονος greaterκαὶ andτελειοτέρας more perfectσκηνῆς tentοὐ notχειροποιήτου, made by hand,τοῦτ’ thisἔστιν isοὐ notταύτης of thisτῆς theκτίσεως, creation, 12  οὐδὲ nor δι’ throughαἵματος bloodτράγων of goatsκαὶ andμόσχων young bullsδιὰ throughδὲ butτοῦ theἰδίου ownαἵματος, blood,εἰσῆλθεν he enteredἐφάπαξ upon one timeεἰς intoτὰ theἅγια, holies,αἰωνίαν everlastingλύτρωσιν ransomingεὑράμενος. having found. 13  εἰ If γὰρ forτὸ theαἷμα bloodτράγων of goatsκαὶ andταύρων of bullsκαὶ andσποδὸς ashesδαμάλεως of heiferῥαντίζουσα sprinklingτοὺς the (ones)κεκοινωμένους having been made commonἁγιάζει it is sanctifyingπρὸς towardτὴν theτῆς of theσαρκὸς fleshκαθαρότητα, cleanness, 14  πόσῳ to how much μᾶλλον ratherτὸ theαἷμα bloodτοῦ of theχριστοῦ, Christ,ὃς whoδιὰ throughπνεύματος spiritαἰωνίου everlastingἑαυτὸν himselfπροσήνεγκεν he bore towardἄμωμον unblemishedτῷ to theθεῷ, God,καθαριεῖ it will cleanseτὴν theσυνείδησιν conscienceἡμῶν of usἀπὸ fromνεκρῶν deadἔργων worksεἰς intoτὸ theλατρεύειν to be rendering sacred serviceθεῷ to Godζῶντι. living. 15  Καὶ And διὰ throughτοῦτο thisδιαθήκης of covenantκαινῆς newμεσίτης mediatorἐστίν, he is,ὅπως so thatθανάτου of deathγενομένου having occurredεἰς intoἀπολύτρωσιν release by ransomτῶν of theἐπὶ uponτῇ theπρώτῃ firstδιαθήκῃ covenantπαραβάσεων transgressionsτὴν theἐπαγγελίαν promiseλάβωσιν might receiveοἱ the (ones)κεκλημένοι having been calledτῆς of theαἰωνίου everlastingκληρονομίας. inheritance. 16  ὅπου Where γὰρ forδιαθήκη, covenant,θάνατον deathἀνάγκη necessityφέρεσθαι to be borneτοῦ of the (one)διαθεμένου· having made for self covenant; 17  διαθήκη covenant γὰρ forἐπὶ uponνεκροῖς dead (ones)βεβαία, stable,ἐπεὶ sinceμὴ notτότε thenἰσχύει it is strongὅτε whenζῇ is livingthe (one)διαθέμενος. having covenanted for self. 18  Ὅθεν From which οὐδὲ neithertheπρώτη firstχωρὶς apart fromαἵματος bloodἐνκεκαίνισται· has been innovated; 19  λαληθείσης of (one) having been spoken γὰρ forπάσης of everyἐντολῆς commandmentκατὰ according toτὸν theνόμον Lawὑπὸ byΜωυσέως Mosesπαντὶ to allτῷ theλαῷ, people,λαβὼν having takenτὸ theαἷμα bloodτῶν of theμόσχων young bullsκαὶ andτῶν of theτράγων goatsμετὰ withὕδατος waterκαὶ andἐρίου woolκοκκίνου scarletκαὶ andὑσσώπου hyssopαὐτό itτε andτὸ theβιβλίον little bookκαὶ andπάντα allτὸν theλαὸν peopleἐράντισεν, he sprinkled, 20  λέγων saying Τοῦτο Thisτὸ theαἷμα bloodτῆς of theδιαθήκης covenantἧς of whichἐνετείλατο he enjoinedπρὸς towardὑμᾶς YOUtheθεός· God; 21  καὶ and τὴν theσκηνὴν tentδὲ butκαὶ alsoπάντα allτὰ theσκεύη vesselsτῆς of theλειτουργίας public workτῷ to theαἵματι bloodὁμοίως likewiseἐράντισεν. he sprinkled. 22  καὶ And σχεδὸν nearlyἐν inαἵματι bloodπάντα all (things)καθαρίζεται is being cleansedκατὰ according toτὸν theνόμον, Law,καὶ andχωρὶς apart fromαἱματεκχυσίας outpouring of bloodοὐ notγίνεται is occurringἄφεσις. letting go off. 23  ᾿Ανάγκη Necessity οὖν thereforeτὰ theμὲν indeedὑποδείγματα examplesτῶν of the (things)ἐν inτοῖς theοὐρανοῖς heavensτούτοις to theseκαθαρίζεσθαι, to be being cleansed,αὐτὰ veryδὲ butτὰ theἐπουράνια heavenly (things)κρείττοσι to betterθυσίαις sacrificesπαρὰ besideταύτας. these. 24  οὐ Not γὰρ forεἰς intoχειροποίητα (ones) made by handsεἰσῆλθεν he enteredἅγια holiesΧριστός, Christ,ἀντίτυπα antitypesτῶν of theἀληθινῶν, true (things),ἀλλ’ butεἰς intoαὐτὸν veryτὸν theοὐρανόν, heaven,νῦν nowἐμφανισθῆναι to be made apparentτῷ to theπροσώπῳ faceτοῦ of theθεοῦ Godὑπὲρ overἡμῶν· us; 25  οὐδ’ not-but ἵνα in order thatπολλάκις many timesπροσφέρῃ he may bear towardἑαυτόν, himself,ὥσπερ as-eventheἀρχιερεὺς chief priestεἰσέρχεται is enteringεἰς intoτὰ theἅγια holiesκατ’ according toἐνιαυτὸν yearἐν inαἵματι bloodἀλλοτρίῳ, belonging to another, 26  ἐπεὶ since ἔδει it was bindingαὐτὸν himπολλάκις many timesπαθεῖν to sufferἀπὸ fromκαταβολῆς throwing downκόσμου· of world;νυνὶ nowδὲ butἅπαξ onceἐπὶ uponσυντελείᾳ conclusionτῶν of theαἰώνων agesεἰς intoἀθέτησιν putting awayτῆς of theἁμαρτίας sinδιὰ throughτῆς theθυσίας sacrificeαὐτοῦ of himπεφανέρωται. he has been manifested. 27  καὶ And καθ’ according toὅσον how muchἀπόκειται it is lying offτοῖς to theἀνθρώποις menἅπαξ onceἀποθανεῖν, to die,μετὰ afterδὲ butτοῦτο this (thing)κρίσις, judgment, 28  οὕτως thus καὶ alsotheχριστός, Christ,ἅπαξ onceπροσενεχθεὶς having been borne towardεἰς intoτὸ theπολλῶν of manyἀνενεγκεῖν to bear upἁμαρτίας, sins,ἐκ out ofδευτέρου second [time]χωρὶς apart fromἁμαρτίας sinὀφθήσεται he will be made visibleτοῖς to the (ones)αὐτὸν himἀπεκδεχομένοις earnestly awaitingεἰς intoσωτηρίαν. salvation.

Footnotes