Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Hebrews 11:1-40

11  Ἔστιν Is δὲ butπίστις faithἐλπιζομένων of (things) being hoped forὑπόστασις, sub-standing,πραγμάτων of thingsἔλεγχος reproofοὐ notβλεπομένων· (things) being looked at; 2  ἐν in ταύτῃ this [faith]γὰρ forἐμαρτυρήθησαν were borne witness toοἱ theπρεσβύτεροι. older men. 3  Πίστει To faith νοοῦμεν we are mindingκατηρτίσθαι to have been adjusted downτοὺς theαἰῶνας agesῥήματι to sayingθεοῦ, of God,εἰς intoτὸ theμὴ notἐκ out ofφαινομένων (things) appearingτὸ the (thing)βλεπόμενον being looked atγεγονέναι. to have occurred. 4  Πίστει To faith πλείονα moreθυσίαν sacrificeἍβελ Abelπαρὰ besideΚαὶν Cainπροσήνεγκεν bore towardτῷ to theθεῷ, God,δι’ throughἧς which [faith]ἐμαρτυρήθη he was borne witness toεἶναι to beδίκαιος, righteous,μαρτυροῦντος of (one) witnessingἐπὶ uponτοῖς theδώροις giftsαὐτοῦ of himτοῦ of theθεοῦ, God,καὶ andδι’ throughαὐτῆς itἀποθανὼν having diedἔτι yetλαλεῖ. he is speaking. 5  Πίστει To faith Ἑνὼχ Enochμετετέθη was transferredτοῦ of theμὴ notἰδεῖν to seeθάνατον, death,καὶ andοὐχ notηὑρίσκετο he was being foundδιότι through whichμετέθηκεν transferredαὐτὸν himtheθεός· God;πρὸ beforeγὰρ forτῆς theμεταθέσεως transferenceμεμαρτύρηται he has been borne witness toεὐαρεστηκέναι to have pleased wellτῷ to theθεῷ, God, 6  χωρὶς apart from δὲ butπίστεως faithἀδύνατον impossibleεὐαρεστῆσαι, to please well,πιστεῦσαι to believeγὰρ forδεῖ it is bindingτὸν the (one)προσερχόμενον coming towardτῷ to theθεῷ Godὅτι thatἔστιν he isκαὶ andτοῖς to the (ones)ἐκζητοῦσιν seeking outαὐτὸν himμισθαποδότης giver back of rewardγίνεται. he is becoming. 7  Πίστει To faith χρηματισθεὶς having been divinely warnedΝῶε Noahπερὶ aboutτῶν the (things)μηδέπω not as yetβλεπομένων being looked atεὐλαβηθεὶς having been held wellκατεσκεύασεν he constructedκιβωτὸν arkεἰς intoσωτηρίαν salvationτοῦ of theοἴκου householdαὐτοῦ, of him,δι’ throughἧς which [faith]κατέκρινεν he judged downτὸν theκόσμον, world,καὶ andτῆς of theκατὰ according toπίστιν faithδικαιοσύνης righteousnessἐγένετο he becameκληρονόμος. heir. 8  Πίστει To faith καλούμενος being called᾿Αβραὰμ Abrahamὑπήκουσεν obeyedἐξελθεῖν to go outεἰς intoτόπον placeὃν whichἤμελλεν he was being aboutλαμβάνειν to be receivingεἰς intoκληρονομίαν, inheritance,καὶ andἐξῆλθεν he went outμὴ notἐπιστάμενος knowing wellποῦ whereἔρχεται. he is going. 9  Πίστει To faith παρῴκησεν he dwelt besideεἰς intoγῆν earthτῆς of theἐπαγγελίας promiseὡς asἀλλοτρίαν, one belonging to another,ἐν inσκηναῖς tentsκατοικήσας having dwelt downμετὰ withἸσαὰκ Isaacκαὶ andἸακὼβ Jacobτῶν theσυνκληρονόμων joint heirsτῆς of theἐπαγγελίας promiseτῆς theαὐτῆς· very; 10  ἐξεδέχετο he was receiving out γὰρ forτὴν theτοὺς theθεμελίους foundationsἔχουσαν havingπόλιν, city,ἧς of whichτεχνίτης artificerκαὶ andδημιουργὸς public workertheθεός. God. 11  Πίστει To faith καὶ alsoαὐτὴ veryΣάρρα Sarahδύναμιν powerεἰς intoκαταβολὴν throwing downσπέρματος of seedἔλαβεν she receivedκαὶ andπαρὰ besideκαιρὸν appointed timeἡλικίας, of age (limit),ἐπεὶ sinceπιστὸν faithfulἡγήσατο she esteemedτὸν the (one)ἐπαγγειλάμενον· having promised; 12  διὸ through which καὶ alsoἀφ’ fromἑνὸς oneἐγεννήθησαν, they were generated,καὶ andταῦτα these (things)νενεκρωμένου, of (one) having been made dead,καθὼς according asτὰ theἄστρα starsτοῦ of theοὐρανοῦ heavenτῷ to theπλήθει multitudeκαὶ andὡς astheἄμμος sandtheπαρὰ besideτὸ theχεῖλος lipτῆς of theθαλάσσης seatheἀναρίθμητος. innumerable. 13  Κατὰ According to πίστιν faithἀπέθανον they diedοὗτοι theseπάντες, all,μὴ notκομισάμενοι having carried off for selvesτὰς theἐπαγγελίας, promises,ἀλλὰ butπόρρωθεν from afarαὐτὰς themἰδόντες having seenκαὶ andἀσπασάμενοι, having greeted,καὶ andὁμολογήσαντες having confessedὅτι thatξένοι strangersκαὶ andπαρεπίδημοί alien residentsεἰσιν they areἐπὶ uponτῆς theγῆς· earth; 14  οἱ the (ones) γὰρ forτοιαῦτα such (things)λέγοντες sayingἐμφανίζουσιν make manifest inὅτι thatπατρίδα father (place)ἐπιζητοῦσιν. they are seeking upon. 15  καὶ And εἰ ifμὲν indeedἐκείνης of thatἐμνημόνευον they were rememberingἀφ’ fromἧς whichἐξέβησαν, they stepped out,εἶχον they were havingἂν likelyκαιρὸν appointed timeἀνακάμψαι· to bend again; 16  νῦν now δὲ butκρείττονος of better (one)ὀρέγονται, they are reaching out for,τοῦτ’ thisἔστιν isἐπουρανίου. of heavenly (one).διὸ Through whichοὐκ notἐπαισχύνεται is being ashamed upon ofαὐτοὺς themtheθεὸς Godθεὸς Godἐπικαλεῖσθαι to be called uponαὐτῶν, of them,ἡτοίμασεν he preparedγὰρ forαὐτοῖς to themπόλιν. city. 17  Πίστει To faith προσενήνοχεν has borne toward᾿Αβραὰμ Abrahamτὸν theἸσαὰκ Isaacπειραζόμενος, being tested,καὶ andτὸν theμονογενῆ only-begottenπροσέφερεν was bearing towardthe (one)τὰς theἐπαγγελίας promisesἀναδεξάμενος, having received up, 18  πρὸς toward ὃν whomἐλαλήθη was spokenὅτι that᾿Εν InἸσαὰκ Isaacκληθήσεταί will be calledσοι to youσπέρμα, seed, 19  λογισάμενος having reckoned ὅτι thatκαὶ andἐκ out ofνεκρῶν dead (ones)ἐγείρειν to be raising upδυνατὸς abletheθεός· God;ὅθεν from whichαὐτὸν himκαὶ alsoἐν inπαραβολῇ parableἐκομίσατο. he carried off for self. 20  Πίστει To faith καὶ alsoπερὶ aboutμελλόντων (things) being about (to come)εὐλόγησεν blessedἸσαὰκ Isaacτὸν theἸακὼβ Jacobκαὶ andτὸν theἨσαῦ. Esau. 21  Πίστει To faith Ἰακὼβ Jacobἀποθνήσκων dyingἕκαστον eachτῶν of theυἱῶν sonsἸωσὴφ of Josephεὐλόγησεν, he blessed,καὶ andπροσεκύνησεν he worshipedἐπὶ uponτὸ theἄκρον tipτῆς of theῥάβδου staffαὐτοῦ. of him. 22  Πίστει To faith Ἰωσὴφ Josephτελευτῶν deceasingπερὶ aboutτῆς theἐξόδου exodusτῶν of theυἱῶν sonsἸσραὴλ of Israelἐμνημόνευσεν, he mentioned,καὶ andπερὶ aboutτῶν theὀστέων bonesαὐτοῦ of himἐνετείλατο. he enjoined. 23  Πίστει To faith Μωυσῆς Mosesγεννηθεὶς having been generatedἐκρύβη was hidτρίμηνον three monthsὑπὸ byτῶν theπατέρων fathersαὐτοῦ, of him,διότι through whichεἶδον they sawἀστεῖον beautifulτὸ theπαιδίον little boyκαὶ andοὐκ notἐφοβήθησαν they fearedτὸ theδιάταγμα ordinanceτοῦ of theβασιλέως. king. 24  Πίστει To faith Μωυσῆς Mosesμέγας greatγενόμενος having becomeἠρνήσατο he deniedλέγεσθαι to be being saidυἱὸς sonθυγατρὸς of daughterΦαραώ, of Pharaoh, 25  μᾶλλον rather ἑλόμενος selecting for selfσυνκακουχεῖσθαι to be badly treated togetherτῷ to theλαῷ peopleτοῦ of theθεοῦ Godthanπρόσκαιρον toward appointed timeἔχειν to be havingἁμαρτίας of sinἀπόλαυσιν, enjoyment, 26  μείζονα greater πλοῦτον richesἡγησάμενος having esteemedτῶν of theΑἰγύπτου of Egyptθησαυρῶν treasuresτὸν theὀνειδισμὸν reproachτοῦ of theχριστοῦ, Christ,ἀπέβλεπεν he was looking awayγὰρ forεἰς intoτὴν theμισθαποδοσίαν. giving back of reward. 27  Πίστει To faith κατέλιπεν he left downΑἴγυπτον, Egypt,μὴ notφοβηθεὶς having fearedτὸν theθυμὸν angerτοῦ of theβασιλέως, king,τὸν theγὰρ forἀόρατον unseen (one)ὡς asὁρῶν seeingἐκαρτέρησεν. he persisted with might. 28  Πίστει To faith πεποίηκεν he has madeτὸ theπάσχα passoverκαὶ andτὴν theπρόσχυσιν pouring towardτοῦ of theαἵματος, blood,ἵνα in order thatμὴ notthe (one)ὀλοθρεύων destroyingτὰ theπρωτότοκα firstborn (ones)θίγῃ might contactαὐτῶν. of them. 29  Πίστει To faith διέβησαν they stepped throughτὴν the᾿Ερυθρὰν RedΘάλασσαν Seaὡς asδιὰ throughξηρᾶς dryγῆς, earth,ἧς of which [sea]πεῖραν trialλαβόντες having takenοἱ theΑἰγύπτιοι Egyptiansκατεπόθησαν. were drunk down. 30  Πίστει To faith τὰ theτείχη wallsἸερειχὼ of Jerichoἔπεσαν fellκυκλωθέντα having been encircledἐπὶ uponἑπτὰ sevenἡμέρας. days. 31  Πίστει To faith Ῥαὰβ Rahabtheπόρνη harlotοὐ notσυναπώλετο destroyed self togetherτοῖς to the (ones)ἀπειθήσασιν, having disobeyed,δεξαμένη [she] having receivedτοὺς theκατασκόπους spiesμετ’ withεἰρήνης. peace. 32  Καὶ And τί whatἔτι yetλέγω; may I be saying?ἐπιλείψει Will leave uponμε meγὰρ forδιηγούμενον telling throughtheχρόνος timeπερὶ aboutΓεδεών, Gideon,Βαράκ, Barak,Σαμψών, Samson,Ἰεφθάε, Jephthah,Δαυείδ Davidτε andκαὶ andΣαμουὴλ Samuelκαὶ andτῶν theπροφητῶν, prophets, 33  οἳ who διὰ throughπίστεως faithκατηγωνίσαντο downed in struggleβασιλείας, kingdoms,ἠργάσαντο they workedδικαιοσύνην, righteousness,ἐπέτυχον they obtainedἐπαγγελιῶν, of promises,ἔφραξαν they fenced inστόματα mouthsλεόντων, of lions, 34  ἔσβεσαν they quenched δύναμιν powerπυρός, of fire,ἔφυγον they fled fromστόματα mouthsμαχαίρης, of sword,ἐδυναμώθησαν they were made powerfulἀπὸ fromἀσθενείας, weakness,ἐγενήθησαν they becameἰσχυροὶ strongἐν inπολέμῳ, war,παρεμβολὰς encampmentsἔκλιναν they inclinedἀλλοτρίων· of those belonging to another; 35  ἔλαβον received γυναῖκες womenἐξ out ofἀναστάσεως resurrectionτοὺς theνεκροὺς dead (ones)αὐτῶν· of them;ἄλλοι othersδὲ butἐτυμπανίσθησαν, were beaten with sticks,οὐ notπροσδεξάμενοι having accepted for selvesτὴν theἀπολύτρωσιν, release by ransom,ἵνα in order thatκρείττονος of betterἀναστάσεως resurrectionτύχωσιν· they might obtain; 36  ἕτεροι different (ones) δὲ butἐμπαιγμῶν of mockingsκαὶ andμαστίγων of scourgingsπεῖραν trialἔλαβον, they took,ἔτι yetδὲ butδεσμῶν of bondsκαὶ andφυλακῆς· of prison; 37  ἐλιθάσθησαν, they were stoned, ἐπειράσθησαν, they were tried,ἐπρίσθησαν, they were sawn asunder,ἐν inφόνῳ murderμαχαίρης of swordἀπέθανον, they died,περιῆλθον they went aboutἐν inμηλωταῖς, sheepskins,ἐν inαἰγίοις belonging to goatsδέρμασιν, skins,ὑστερούμενοι, being in want,θλιβόμενοι, being in tribulation,κακουχούμενοι, being badly treated, 38  ὧν of whom οὐκ notἦν wasἄξιος worthytheκόσμος worldἐπὶ uponἐρημίαις desertsπλανώμενοι being made to wanderκαὶ andὄρεσι to mountainsκαὶ andσπηλαίοις to cavesκαὶ andταῖς to theὀπαῖς (peep) holesτῆς of theγῆς. earth. 39  Καὶ And οὗτοι theseπάντες allμαρτυρηθέντες having been borne witness toδιὰ throughτῆς theπίστεως faithοὐκ notἐκομίσαντο they carried off for selvesτὴν theἐπαγγελίαν, promise, 40  τοῦ of the θεοῦ Godπερὶ aboutἡμῶν usκρεῖττόν betterτι somethingπροβλεψαμένου, having foreseen,ἵνα in order thatμὴ notχωρὶς apart fromἡμῶν usτελειωθῶσιν. they might be perfected.

Footnotes