Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Galatians 5:1-26

5  Τῇ To the ἐλευθερίᾳ freedomἡμᾶς usΧριστὸς Christἠλευθέρωσεν· made free;στήκετε be YOU standingοὖν thereforeκαὶ andμὴ notπάλιν againζυγῷ to yokeδουλείας of slaveryἐνέχεσθε.— be YOU having selves in.— 2  Ἴδε See! ἐγὼ IΠαῦλος Paulλέγω am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatἐὰν if everπεριτέμνησθε YOU may be being circumcisedΧριστὸς Christὑμᾶς YOUοὐδὲν nothingὠφελήσει. he will profit. 3  μαρτύρομαι I bear witness δὲ butπάλιν againπαντὶ to everyἀνθρώπῳ manπεριτεμνομένῳ being circumcisedὅτι thatὀφειλέτης debtorἐστὶν he isὅλον wholeτὸν theνόμον Lawποιῆσαι. to do. 4  κατηργήθητε YOU were voided ἀπὸ fromΧριστοῦ Christοἵτινες whoἐν inνόμῳ lawδικαιοῦσθε, YOU are being justified,τῆς of theχάριτος undeserved kindnessἐξεπέσατε. YOU fell out. 5  ἡμεῖς We γὰρ forπνεύματι to spiritἐκ out ofπίστεως faithἐλπίδα hopeδικαιοσύνης of righteousnessἀπεκδεχόμεθα. we are eagerly awaiting. 6  ἐν In γὰρ forΧριστῷ ChristἸησοῦ Jesusοὔτε neitherπεριτομή circumcisionτι anythingἰσχύει is having strengthοὔτε norἀκροβυστία, uncircumcision,ἀλλὰ butπίστις faithδι’ throughἀγάπης loveἐνεργουμένη. working in. 7  ᾿Ετρέχετε YOU were running καλῶς· finely;τίς whoὑμᾶς YOUἐνέκοψεν cut inἀληθείᾳ to truthμὴ notπείθεσθαι; to be yielding to persuasion of? 8  The πεισμονὴ persuasionοὐκ notἐκ out ofτοῦ the (one)καλοῦντος callingὑμᾶς. YOU. 9  μικρὰ Little ζύμη leavenὅλον wholeτὸ theφύραμα lumpζυμοῖ. is leavening. 10  ἐγὼ I πέποιθα have been confidentεἰς intoὑμᾶς YOUἐν inκυρίῳ Lordὅτι thatοὐδὲν nothingἄλλο otherφρονήσετε· YOU will mind;the (one)δὲ butταράσσων agitatingὑμᾶς YOUβαστάσει will carryτὸ theκρίμα, judgment,ὅστις whoἐὰν if everᾖ. he may be. 11  ᾿Εγὼ I δέ, but,ἀδελφοί, brothers,εἰ ifπεριτομὴν circumcisionἔτι yetκηρύσσω, am preaching,τί whyἔτι yetδιώκομαι; am I being persecuted?ἄρα Reallyκατήργηται has been made ineffectiveτὸ theσκάνδαλον fall-causerτοῦ of theσταυροῦ. stake. 12  Ὄφελον I owed καὶ alsoἀποκόψονται will cut off themselvesοἱ the (ones)ἀναστατοῦντες stirring upὑμᾶς. YOU. 13  Ὑμεῖς YOU γὰρ forἐπ’ uponἐλευθερίᾳ freedomἐκλήθητε, YOU were called,ἀδελφοί· brothers;μόνον onlyμὴ notτὴν theἐλευθερίαν freedomεἰς intoἀφορμὴν onrush fromτῇ to theσαρκί, flesh,ἀλλὰ butδιὰ throughτῆς theἀγάπης loveδουλεύετε be YOU slavingἀλλήλοις· to one another; 14  the γὰρ forπᾶς allνόμος Lawἐν inἑνὶ oneλόγῳ wordπεπλήρωται, has been fulfilled,ἐν inτῷ the᾿Αγαπήσεις You will loveτὸν theπλησίον neighborσου of youὡς asσεαυτόν. yourself. 15  εἰ If δὲ butἀλλήλους one anotherδάκνετε YOU are bitingκαὶ andκατεσθίετε, YOU are eating down,βλέπετε be YOU lookingμὴ notὑπ’ byἀλλήλων one anotherἀναλωθῆτε. YOU might be consumed up. 16  Λέγω I am saying δέ, but,πνεύματι to spiritπεριπατεῖτε be YOU walkingκαὶ andἐπιθυμίαν desireσαρκὸς of fleshοὐ notμὴ notτελέσητε. YOU might end up with. 17  The γὰρ forσὰρξ fleshἐπιθυμεῖ is desiringκατὰ down onτοῦ theπνεύματος, spirit,τὸ theδὲ butπνεῦμα spiritκατὰ down onτῆς theσαρκός, flesh,ταῦτα these (things)γὰρ forἀλλήλοις to each otherἀντίκειται, is lying against,ἵνα in order thatμὴ notwhat (things)ἐὰν if everθέλητε YOU may be willingταῦτα theseποιῆτε. YOU may be doing. 18  εἰ If δὲ butπνεύματι to spiritἄγεσθε, YOU are being led,οὐκ notἐστὲ YOU areὑπὸ underνόμον. law. 19  φανερὰ Manifest δέ butἐστιν isτὰ theἔργα worksτῆς of theσαρκός, flesh,ἅτινά whichἐστιν isπορνεία, fornication,ἀκαθαρσία, uncleanness,ἀσέλγεια, loose conduct, 20  εἰδωλολατρία, idolatry, φαρμακία, druggery,ἔχθραι, enmities,ἔρις, strife,ζῆλος, jealousy,θυμοί, angers,ἐριθίαι, contentions,διχοστασίαι, divisions,αἱρέσεις, sects, 21  φθόνοι, envies, μέθαι, drunkennesses,κῶμοι, revelries,καὶ andτὰ theὅμοια (things) likeτούτοις, to these,which (things)προλέγω I am saying beforeὑμῖν to YOUκαθὼς according asπροεῖπον I said beforeὅτι thatοἱ the (ones)τὰ theτοιαῦτα such (things)πράσσοντες performingβασιλείαν kingdomθεοῦ of Godοὐ notκληρονομήσουσιν. they will inherit. 22  The δὲ butκαρπὸς fruitτοῦ of theπνεύματός spiritἐστιν isἀγάπη, love,χαρά, joy,εἰρήνη, peace,μακροθυμία, longness of spirit,χρηστότης, kindness,ἀγαθωσύνη, goodness,πίστις, faith, 23  πραΰτης, mildness, ἐγκράτεια· self-control;κατὰ down onτῶν theτοιούτων such (things)οὐκ notἔστιν isνόμος. law. 24  οἱ The (ones) δὲ butτοῦ of theχριστοῦ ChristἸησοῦ Jesusτὴν theσάρκα fleshἐσταύρωσαν they put on stakeσὺν together withτοῖς theπαθήμασιν passionsκαὶ andταῖς theἐπιθυμίαις. desires. 25  Εἰ If ζῶμεν we are livingπνεύματι, to spirit,πνεύματι to spiritκαὶ alsoστοιχῶμεν. may we be orderly walking. 26  μὴ Not γινώμεθα may we be becomingκενόδοξοι, vainglorious,ἀλλήλους one anotherπροκαλούμενοι, calling forth,ἀλλήλους one anotherφθονοῦντες. envying.

Footnotes