Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Galatians 4:1-31

4  Λέγω I am saying δέ, but,ἐφ’ uponὅσον how muchχρόνον timetheκληρονόμος heirνήπιός babeἐστιν, he is,οὐδὲν nothingδιαφέρει he is differingδούλου of slaveκύριος lordπάντων of all (things)ὤν, being, 2  ἀλλὰ but ὑπὸ underἐπιτρόπους men in chargeἐστὶ he isκαὶ andοἰκονόμους house administratorsἄχρι untilτῆς theπροθεσμίας [day] before appointedτοῦ of theπατρός. father. 3  οὕτως Thus καὶ alsoἡμεῖς, we,ὅτε whenἦμεν we wereνήπιοι, babes,ὑπὸ underτὰ theστοιχεῖα elementary thingsτοῦ of theκόσμου worldἤμεθα we wereδεδουλωμένοι· having been enslaved; 4  ὅτε when δὲ butἦλθεν cameτὸ theπλήρωμα fullnessτοῦ of theχρόνου, time,ἐξαπέστειλεν sent off outtheθεὸς Godτὸν theυἱὸν Sonαὐτοῦ, of him,γενόμενον having come to beἐκ out ofγυναικός, woman,γενόμενον having come to beὑπὸ underνόμον, law, 5  ἵνα in order that τοὺς the (ones)ὑπὸ underνόμον lawἐξαγοράσῃ, he might buy out,ἵνα in order thatτὴν theυἱοθεσίαν placing as sonἀπολάβωμεν. we might receive from. 6  Ὅτι Because δέ butἐστε YOU areυἱοί, sons,ἐξαπέστειλεν sent off outtheθεὸς Godτὸ theπνεῦμα spiritτοῦ of theυἱοῦ Sonαὐτοῦ of himεἰς intoτὰς theκαρδίας heartsἡμῶν, of us,κρᾶζον crying out᾿Αββά Abbatheπατήρ. Father. 7  ὥστε As-and οὐκέτι not yetεἶ you areδοῦλος slaveἀλλὰ butυἱός· son;εἰ ifδὲ butυἱός, son,καὶ alsoκληρονόμος heirδιὰ throughθεοῦ. God. 8  ᾿Αλλὰ But τότε thenμὲν indeedοὐκ notεἰδότες having knownθεὸν God,ἐδουλεύσατε YOU slavedτοῖς to the (ones)φύσει to natureμὴ notοὖσι to (ones) beingθεοῖς· gods; 9  νῦν now δὲ butγνόντες having knownθεόν, God,μᾶλλον ratherδὲ butγνωσθέντες having been knownὑπὸ byθεοῦ, God,πῶς howἐπιστρέφετε are YOU turning uponπάλιν againἐπὶ uponτὰ theἀσθενῆ weakκαὶ andπτωχὰ poorστοιχεῖα, elementary things,οἷς to whichπάλιν againἄνωθεν from up aboveδουλεῦσαι to slaveθέλετε; YOU are willing? 10  ἡμέρας Days παρατηρεῖσθε YOU are observing besideκαὶ andμῆνας monthsκαὶ andκαιροὺς appointed timesκαὶ andἐνιαυτούς. years. 11  φοβοῦμαι I am fearing for ὑμᾶς YOUμή notπως somehowεἰκῇ in vainκεκοπίακα I have laboredεἰς intoὑμᾶς. YOU. 12  Γίνεσθε Be becoming ὡς asἐγώ, I,ὅτι becauseκἀγὼ I alsoὡς asὑμεῖς, YOU,ἀδελφοί, brothers,δέομαι I am supplicatingὑμῶν. of YOU.οὐδέν Nothingμε meἠδικήσατε· YOU treated unrighteously; 13  οἴδατε YOU have known δὲ butὅτι thatδι’ throughἀσθένειαν weaknessτῆς of theσαρκὸς fleshεὐηγγελισάμην I declared good newsὑμῖν to YOUτὸ the (thing)πρότερον, former, 14  καὶ and τὸν theπειρασμὸν testingὑμῶν of YOUἐν inτῇ theσαρκί fleshμου of meοὐκ notἐξουθενήσατε YOU treated as nothingοὐδὲ not-butἐξεπτύσατε, YOU spit out,ἀλλὰ butὡς asἄγγελον angelθεοῦ of Godἐδέξασθέ YOU receivedμε, me,ὡς asΧριστὸν ChristἸησοῦν. Jesus. 15  ποῦ Where οὖν thereforetheμακαρισμὸς happinessὑμῶν; of YOU?μαρτυρῶ I am bearing witnessγὰρ forὑμῖν to YOUὅτι thatεἰ ifδυνατὸν possibleτοὺς theὀφθαλμοὺς eyesὑμῶν of YOUἐξορύξαντες having gouged outἐδώκατέ YOU gaveμοι. to me. 16  ὥστε As-and ἐχθρὸς enemyὑμῶν of YOUγέγονα I have becomeἀληθεύων speaking truthὑμῖν; to YOU? 17  ζηλοῦσιν They are being zealous over ὑμᾶς YOUοὐ notκαλῶς, finely,ἀλλὰ butἐκκλεῖσαι to shut outὑμᾶς YOUθέλουσιν, they are willing,ἵνα in order thatαὐτοὺς themζηλοῦτε. YOU are being zealous over. 18  καλὸν Fine δὲ butζηλοῦσθαι to be zealously soughtἐν inκαλῷ fine (thing)πάντοτε, always,καὶ andμὴ notμόνον onlyἐν inτῷ theπαρεῖναί to be alongsideμε meπρὸς towardὑμᾶς, YOU, 19  τεκνία little children μου, of me,οὓς whomπάλιν againὠδίνω I am in childbirth painsμέχρις untilοὗ which [time]μορφωθῇ should be formedΧριστὸς Christἐν inὑμῖν· YOU; 20  ἤθελον I was willing δὲ butπαρεῖναι to be alongsideπρὸς towardὑμᾶς YOUἄρτι, right now,καὶ andἀλλάξαι to alterτὴν theφωνήν voiceμου, of me,ὅτι becauseἀποροῦμαι I am knowing no way outἐν inὑμῖν. YOU. 21  Λέγετέ Be YOU saying μοι, to me,οἱ the (ones)ὑπὸ underνόμον lawθέλοντες willingεἶναι, to be,τὸν theνόμον Lawοὐκ notἀκούετε; are YOU hearing? 22  γέγραπται It has been written γὰρ forὅτι that᾿Αβραὰμ Abrahamδύο twoυἱοὺς sonsἔσχεν, had,ἕνα oneἐκ out ofτῆς theπαιδίσκης servant girlκαὶ andἕνα oneἐκ out ofτῆς theἐλευθέρας· free [woman]; 23  ἀλλ’ but the (one)μὲν indeedἐκ out ofτῆς theπαιδίσκης servant girlκατὰ according toσάρκα fleshγεγέννηται, has been generated,the (one)δὲ butἐκ out ofτῆς theἐλευθέρας free [woman]δι’ throughἐπαγγελίας. promise. 24  ἅτινά Which (things) ἐστιν isἀλληγορούμενα· (things) being allegorized;αὗται these [women]γάρ forεἰσιν areδύο twoδιαθῆκαι, covenants,μία oneμὲν indeedἀπὸ fromὄρους mountainΣινά, Sinai,εἰς intoδουλείαν slaveryγεννῶσα, becoming parent to,ἥτις whichἐστὶν isἍγαρ, Hagar, 25  τὸ the δὲ butἍγαρ HagarΣινὰ Sinaiὄρος mountainἐστὶν isἐν inτῇ the᾿Αραβίᾳ, Arabia,συνστοιχεῖ is keeping step withδὲ butτῇ to theνῦν nowἸερουσαλήμ, Jerusalem,δουλεύει she is in slaveryγὰρ forμετὰ withτῶν theτέκνων childrenαὐτῆς· of her; 26  the δὲ butἄνω upwardἸερουσαλὴμ Jerusalemἐλευθέρα freeἐστίν, is,ἥτις whoἐστὶν isμήτηρ motherἡμῶν· of us. 27  γέγραπται It has been written γάρ forΕὐφράνθητι, Be made well-minded,στεῖρα barrenthe (one)οὐ notτίκτουσα· giving birth;ῥῆξον break outκαὶ andβόησον, make loud cry,the (one)οὐκ notὠδίνουσα· having childbirth pains;ὅτι becauseπολλὰ manyτὰ theτέκνα childrenτῆς of theἐρήμου desolateμᾶλλον ratherthanτῆς of theἐχούσης (one) havingτὸν theἄνδρα. male person. 28  ἡμεῖς We δέ, but,ἀδελφοί, brothers,κατὰ according toἸσαὰκ Isaacἐπαγγελίας of promiseτέκνα childrenἐσμέν· we are; 29  ἀλλ’ but ὥσπερ as-evenτότε thenthe (one)κατὰ according toσάρκα fleshγεννηθεὶς having been generatedἐδίωκε was persecutingτὸν the (one)κατὰ according toπνεῦμα, spirit,οὕτως thusκαὶ alsoνῦν. now. 30  ἀλλὰ But τί whatλέγει is sayingtheγραφή; Scripture?Ἔκβαλε Throw outτὴν theπαιδίσκην servant girlκαὶ andτὸν theυἱὸν sonαὐτῆς, of her,οὐ notγὰρ forμὴ notκληρονομήσει will inherittheυἱὸς sonτῆς of theπαιδίσκης servant girlμετὰ withτοῦ theυἱοῦ sonτῆς of theἐλευθέρας. free [woman]. 31  διό, Through which, ἀδελφοί, brothers,οὐκ notἐσμὲν we areπαιδίσκης of servant girlτέκνα childrenἀλλὰ butτῆς of theἐλευθέρας. free [woman].

Footnotes