Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Acts 9:1-43

9  The δὲ butΣαῦλος, Saul,ἔτι yetἐνπνέων breathing inἀπειλῆς of threatκαὶ andφόνου of murderεἰς intoτοὺς theμαθητὰς disciplesτοῦ of theκυρίου, Lord,προσελθὼν having come towardτῷ to theἀρχιερεῖ chief priest 2  ᾐτήσατο he asked παρ’ besideαὐτοῦ of himἐπιστολὰς lettersεἰς intoΔαμασκὸν Damascusπρὸς towardτὰς theσυναγωγάς, synagogues,ὅπως so thatἐάν if everτινας anyεὕρῃ he might findτῆς of theὁδοῦ wayὄντας, being,ἄνδρας male personsτε andκαὶ andγυναῖκας, women,δεδεμένους having been boundἀγάγῃ he might leadεἰς intoἸερουσαλήμ. Jerusalem. 3  ᾿Εν In δὲ butτῷ theπορεύεσθαι to be goingἐγένετο it occurredαὐτὸν himἐγγίζειν to be nearingτῇ to theΔαμασκῷ, Damascus,ἐξέφνης suddenlyτε andαὐτὸν himπεριήστραψεν flashed aroundφῶς lightἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ, heaven, 4  καὶ and πεσὼν having fallenἐπὶ uponτὴν theγῆν earthἤκουσεν he heardφωνὴν voiceλέγουσαν sayingαὐτῷ to himΣαούλ SaulΣαούλ, Saul,τί whyμε meδιώκεις; are you persecuting? 5  εἶπεν He said δέ butΤίς Whoεἶ, are you,κύριε; Lord?The (one)δέ but᾿Εγώ Iεἰμι amἸησοῦς Jesusὃν whomσὺ youδιώκεις· are persecuting; 6  ἀλλὰ but ἀνάστηθι stand up youκαὶ andεἴσελθε enter youεἰς intoτὴν theπόλιν, city,καὶ andλαληθήσεταί it will be spokenσοι to youὅτι whatσε youδεῖ it is necessaryποιεῖν. to be doing. 7  οἱ The δὲ butἄνδρες male personsοἱ the (ones)συνοδεύοντες journeying withαὐτῷ himἱστήκεισαν had stoodἐνεοί, dumb,ἀκούοντες hearingμὲν indeedτῆς of theφωνῆς voiceμηδένα no oneδὲ butθεωροῦντες. beholding. 8  ἠγέρθη Got up δὲ butΣαῦλος Saulἀπὸ fromτῆς theγῆς, earth,ἀνεῳγμένων having been opened upδὲ butτῶν of theὀφθαλμῶν eyesαὐτοῦ of himοὐδὲν nothingἔβλεπεν· he was seeing;χειραγωγοῦντες leading by the handδὲ butαὐτὸν himεἰσήγαγον they led inεἰς intoΔαμασκόν. Damascus. 9  καὶ And ἦν he wasἡμέρας daysτρεῖς threeμὴ notβλέπων, seeing,καὶ andοὐκ notἔφαγεν he ateοὐδὲ neitherἔπιεν. he drank. 10  ῏Ην Was δέ butτις someμαθητὴς discipleἐν inΔαμασκῷ Damascusὀνόματι to nameἉνανίας, Ananias,καὶ andεἶπεν saidπρὸς towardαὐτὸν himἐν inὁράματι visiontheκύριος LordἉνανία. Anania.The (one)δὲ butεἶπεν saidἸδού Look!ἐγώ, I,κύριε. Lord. 11  The δὲ butκύριος Lordπρὸς towardαὐτόν him᾿Ανάστα Stand up youπορεύθητι goἐπὶ uponτὴν theῥύμην streetτὴν theκαλουμένην being calledΕὐθεῖαν Straightκαὶ andζήτησον seekἐν inοἰκίᾳ houseἸούδα of JudasΣαῦλον Saulὀνόματι to nameΤαρσέα, Tarsian,ἰδοὺ look!γὰρ forπροσεύχεται, he is praying, 12  καὶ and εἶδεν he sawἄνδρα male personἐν inὁράματι visionἉνανίαν Ananiaὀνόματι to nameεἰσελθόντα having come inκαὶ andἐπιθέντα having put uponαὐτῷ himτὰς theχεῖρας handsὅπως so thatἀναβλέψῃ. he might look again. 13  ἀπεκρίθη Answered δὲ butἉνανίας AnaniasΚύριε, Lord,ἤκουσα I heardἀπὸ fromπολλῶν manyπερὶ aboutτοῦ theἀνδρὸς male personτούτου, this,ὅσα as many asκακὰ bad (things)τοῖς to theἁγίοις holy onesσου of youἐποίησεν he didἐν inἸερουσαλήμ· Jerusalem; 14  καὶ and ὧδε hereἔχει he is havingἐξουσίαν authorityπαρὰ besideτῶν of theἀρχιερέων chief priestsδῆσαι to bindπάντας allτοὺς the (ones)ἐπικαλουμένους calling uponτὸ theὄνομά nameσου. of you. 15  εἶπεν Said δὲ butπρὸς towardαὐτὸν himtheκύριος LordΠορεύου, Be you going,ὅτι becauseσκεῦος vesselἐκλογῆς of choiceἐστίν isμοι to meοὗτος this (one)τοῦ of theβαστάσαι to carryτὸ theὄνομά nameμου of meἐνώπιον in sightτῶν of theἐθνῶν nationsτε andκαὶ andβασιλέων of kingsυἱῶν of sonsτε andἸσραήλ, of Israel, 16  ἐγὼ I γὰρ forὑποδείξω shall showαὐτῷ to himὅσα as many (things) asδεῖ it is necessaryαὐτὸν himὑπὲρ overτοῦ theὀνόματός nameμου of meπαθεῖν. to suffer. 17  ᾿Απῆλθεν Went off δὲ butἉνανίας Ananiasκαὶ andεἰσῆλθεν he enteredεἰς intoτὴν theοἰκίαν, house,καὶ andἐπιθεὶς having imposedἐπ’ uponαὐτὸν himτὰς theχεῖρας handsεἶπεν he saidΣαοὺλ Saulἀδελφέ, brother,theκύριος Lordἀπέσταλκέν has sent offμε, me,Ἰησοῦς Jesusthe (one)ὀφθείς having become seenσοι to youἐν inτῇ theὁδῷ wayin whichἤρχου, you were coming,ὅπως so thatἀναβλέψῃς you might look againκαὶ andπλησθῇς you might be filledπνεύματος of spiritἁγίου. holy. 18  καὶ And εὐθέως immediatelyἀπέπεσαν they fell offαὐτοῦ of himἀπὸ fromτῶν theὀφθαλμῶν eyesὡς asλεπίδες, scales,ἀνέβλεψέν he looked againτε, and,καὶ andἀναστὰς having stood upἐβαπτίσθη, he was baptized, 19  καὶ and λαβὼν having receivedτροφὴν foodἐνισχύθη. he was strengthened within. ᾿Εγένετο He came to beδὲ butμετὰ withτῶν theἐν inΔαμασκῷ Damascusμαθητῶν disciplesἡμέρας daysτινάς, some, 20  καὶ and εὐθέως immediatelyἐν inταῖς theσυναγωγαῖς synagoguesἐκήρυσσεν he was preachingτὸν theἸησοῦν Jesusὅτι thatοὗτός thisἐστιν istheυἱὸς Sonτοῦ of theθεοῦ. God. 21  ἐξίσταντο Were being astonished δὲ butπάντες allοἱ the (ones)ἀκούοντες hearingκαὶ andἔλεγον they were sayingΟὐχ Notοὗτός thisἐστιν isthe (one)πορθήσας having laid wasteἐν inἸερουσαλὴμ Jerusalemτοὺς the (ones)ἐπικαλουμένους calling uponτὸ theὄνομα nameτοῦτο, this,καὶ andὧδε hereεἰς intoτοῦτο thisἐληλύθει he had comeἵνα in order thatδεδεμένους having been boundαὐτοὺς themἀγάγῃ he might leadἐπὶ uponτοὺς theἀρχιερεῖς; chief priests? 22  Σαῦλος Saul δὲ butμᾶλλον ratherἐνεδυναμοῦτο was being empoweredκαὶ andσυνέχυννεν he was confoundingἸουδαίους Jewsτοὺς the (ones)κατοικοῦντας inhabitingἐν inΔαμασκῷ, Damascus,συνβιβάζων making go withὅτι thatοὗτός thisἐστιν istheχριστός. Christ. 23  Ὡς As δὲ butἐπληροῦντο were being fulfilledἡμέραι daysἱκαναί, sufficient,συνεβουλεύσαντο consulted togetherοἱ theἸουδαῖοι Jewsἀνελεῖν to take upαὐτόν· him; 24  ἐγνώσθη it became known δὲ butτῷ to theΣαύλῳ Saultheἐπιβουλὴ counsel uponαὐτῶν. of them.παρετηροῦντο They were closely observingδὲ butκαὶ andτὰς theπύλας gatesἡμέρας of dayτε andκαὶ andνυκτὸς of nightὅπως so thatαὐτὸν himἀνέλωσιν· they might take up; 25  λαβόντες having taken δὲ butοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himνυκτὸς of nightδιὰ throughτοῦ theτείχους wallκαθῆκαν they let downαὐτὸν himχαλάσαντες having loweredἐν inσφυρίδι. basket. 26  Παραγενόμενος Having come to be alongside δὲ butεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemἐπείραζεν he was tryingκολλᾶσθαι to glue himselfτοῖς to theμαθηταῖς· disciples;καὶ andπάντες allἐφοβοῦντο they were fearingαὐτόν, him,μὴ notπιστεύοντες believingὅτι thatἐστὶν he isμαθητής. disciple. 27  Βαρνάβας Barnabas δὲ butἐπιλαβόμενος having taken hold ofαὐτὸν himἤγαγεν he ledπρὸς towardτοὺς theἀποστόλους, apostles,καὶ andδιηγήσατο he thoroughly relatedαὐτοῖς to themπῶς howἐν inτῇ theὁδῷ wayεἶδεν he sawτὸν theκύριον Lordκαὶ andὅτι thatἐλάλησεν he spokeαὐτῷ, to him,καὶ andπῶς howἐν inΔαμασκῷ Damascusἐπαρρησιάσατο he spoke boldlyἐν inτῷ theὀνόματι nameἸησοῦ. of Jesus. 28  καὶ And ἦν he wasμετ’ withαὐτῶν themεἰσπορευόμενος going inκαὶ andἐκπορευόμενος going outεἰς intoἸερουσαλήμ, Jerusalem,παρρησιαζόμενος speaking boldlyἐν inτῷ theὀνόματι nameτοῦ of theκυρίου, Lord, 29  ἐλάλει he was speaking τε andκαὶ andσυνεζήτει he was seeking togetherπρὸς towardτοὺς theἙλληνιστάς· Hellenists;οἱ the (ones)δὲ butἐπεχείρουν were taking in handἀνελεῖν to take upαὐτόν. him. 30  ἐπιγνόντες Having accurately known δὲ butοἱ theἀδελφοὶ brothersκατήγαγον led downαὐτὸν himεἰς intoΚαισαρίαν Caesareaκαὶ andἐξαπέστειλαν they sent off outαὐτὸν himεἰς intoΤαρσόν. Tarsus. 31  The μὲν indeedοὖν thereforeἐκκλησία ecclesiaκαθ’ downὅλης wholeτῆς theἸουδαίας Judeaκαὶ andΓαλιλαίας of Galileeκαὶ andΣαμαρίας of Samariaεἶχεν was havingεἰρήνην peaceοἰκοδομουμένη, being built up,καὶ andπορευομένη goingτῷ to theφόβῳ fearτοῦ of theκυρίου Lordκαὶ andτῇ to theπαρακλήσει comfortτοῦ of theἁγίου holyπνεύματος spiritἐπληθύνετο. it was being multiplied. 32  ᾿Εγένετο It occurred δὲ butΠέτρον Peterδιερχόμενον traversingδιὰ throughπάντων all [parts]κατελθεῖν to come downκαὶ andπρὸς towardτοὺς theἁγίους holy (ones)τοὺς the (ones)κατοικοῦντας inhabitingΛύδδα. Lydda. 33  εὗρεν He found δὲ butἐκεῖ thereἄνθρωπόν manτινα someὀνόματι to nameΑἰνέαν Aeneasἐξ out ofἐτῶν yearsὀκτὼ eightκατακείμενον lying downἐπὶ uponκραβάττου, cot,ὃς whoἦν wasπαραλελυμένος. having been paralyzed. 34  καὶ And εἶπεν saidαὐτῷ to himtheΠέτρος PeterΑἰνέα, Aeneas,ἰᾶταί is healingσε youἸησοῦς JesusΧριστός· Christ;ἀνάστηθι stand up youκαὶ andστρῶσον do the spreadingσεαυτῷ· to yourself;καὶ andεὐθέως immediatelyἀνέστη. he stood up. 35  καὶ And εἶδαν sawαὐτὸν himπάντες allοἱ the (ones)κατοικοῦντες inhabitingΛύδδα Lyddaκαὶ andτὸν theΣαρῶνα, Sharon,οἵτινες whoἐπέστρεψαν turnedἐπὶ uponτὸν theκύριον. Lord. 36  ᾿Εν In Ἰόππῃ Joppaδέ butτις someἦν wasμαθήτρια female discipleὀνόματι to nameΤαβειθά, Tabitha,whoδιερμηνευομένη being translatedλέγεται is being saidΔορκάς· Dorcas;αὕτη thisἦν wasπλήρης fullἔργων of worksἀγαθῶν goodκαὶ andἐλεημοσυνῶν gifts of mercyὧν of whichἐποίει. she was doing. 37  ἐγένετο It occurred δὲ butἐν inταῖς theἡμέραις daysἐκείναις thoseἀσθενήσασαν having fallen sickαὐτὴν herἀποθανεῖν· to die;λούσαντες having washedδὲ butἔθηκαν they putἐν inὑπερῴῳ. upper room. 38  ἐγγὺς Near δὲ butοὔσης beingΛύδδας of Lyddaτῇ to theἸόππῃ Joppaοἱ theμαθηταὶ disciplesἀκούσαντες having heardὅτι thatΠέτρος Peterἐστὶν isἐν inαὐτῇ itἀπέστειλαν they sent offδύο twoἄνδρας male personsπρὸς towardαὐτὸν himπαρακαλοῦντες entreatingΜὴ Notὀκνήσῃς you should be motionlessδιελθεῖν to come throughἕως untilἡμῶν· to us; 39  ἀναστὰς having stood up δὲ butΠέτρος Peterσυνῆλθεν went withαὐτοῖς· them;ὃν whomπαραγενόμενον having come to be alongsideἀνήγαγον they led upεἰς intoτὸ theὑπερῷον, upper room,καὶ andπαρέστησαν they stood alongsideαὐτῷ to himπᾶσαι allαἱ theχῆραι widowsκλαίουσαι weepingκαὶ andἐπιδεικνύμεναι exhibitingχιτῶνας inner garmentsκαὶ andἱμάτια outer garmentsὅσα as many asἐποίει she was makingμετ’ withαὐτῶν themοὖσα beingtheΔορκάς. Dorcas. 40  ἐκβαλὼν Having thrust out δὲ butἔξω outsideπάντας all (them)theΠέτρος Peterκαὶ andθεὶς having placedτὰ theγόνατα kneesπροσηύξατο, he prayed,καὶ andἐπιστρέψας having turnedπρὸς towardτὸ theσῶμα bodyεἶπεν he saidΤαβειθά, Tabitha,ἀνάστηθι. stand up.The (one)δὲ butἤνοιξεν opened upτοὺς theὀφθαλμοὺς eyesαὐτῆς, of her,καὶ andἰδοῦσα having seenτὸν theΠέτρον Peterἀνεκάθισεν. she sat up. 41  δοὺς Having given δὲ butαὐτῇ to herχεῖρα handἀνέστησεν he made stand upαὐτήν, her,φωνήσας having sounded forδὲ butτοὺς theἁγίους holy (ones)καὶ andτὰς theχήρας widowsπαρέστησεν he presentedαὐτὴν herζῶσαν. living. 42  γνωστὸν Known δὲ butἐγένετο it becameκαθ’ downὅλης wholeἸόππης, Joppa,καὶ andἐπίστευσαν believedπολλοὶ manyἐπὶ uponτὸν theκύριον. Lord. 43  ᾿Εγένετο It occurred δὲ butἡμέρας daysἱκανὰς sufficientμεῖναι to remainἐν inἸόππῃ Joppaπαρά besideτινι someΣίμωνι Simonβυρσεῖ. tanner.

Footnotes