Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Acts 5:1-42

5  ᾿Ανὴρ Male person δέ butτις someἉνανίας Ananiasὀνόματι to nameσὺν together withΣαπφείρῃ Sapphiraτῇ theγυναικὶ womanαὐτοῦ of himἐπώλησεν he soldκτῆμα possession 2  καὶ and ἐνοσφίσατο he put apart for selfἀπὸ fromτῆς theτιμῆς, value,συνειδυίης having known togetherκαὶ alsoτῆς of theγυναικός, woman,καὶ andἐνέγκας having broughtμέρος partτι someπαρὰ besideτοὺς theπόδας feetτῶν of theἀποστόλων apostlesἔθηκεν. he put. 3  εἶπεν Said δὲ buttheΠέτρος PeterἉνανία, Ananias,διὰ throughτί whatἐπλήρωσεν filledtheΣατανᾶς Satanτὴν theκαρδίαν heartσου of youψεύσασθαί to lie toσε youτὸ theπνεῦμα spiritτὸ theἅγιον holyκαὶ andνοσφίσασθαι to put apart for selfἀπὸ fromτῆς theτιμῆς valueτοῦ of theχωρίου; piece of ground? 4  οὐχὶ Not μένον remainingσοὶ to youἔμενεν it was remainingκαὶ andπραθὲν having been soldἐν inτῇ theσῇ yourἐξουσίᾳ authorityὑπῆρχεν; it was existing?τί Whyὅτι thatἔθου you putἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartσου of youτὸ theπρᾶγμα thingτοῦτο; this?οὐκ Notἐψεύσω you played falseἀνθρώποις to menἀλλὰ butτῷ to theθεῷ. God. 5  ἀκούων Hearing δὲ buttheἉνανίας Ananiasτούς theλόγους wordsτούτους theseπεσὼν having fallenἐξέψυξεν· he let out soul;καὶ andἐγένετο occurredφόβος fearμέγας greatἐπὶ uponπάντας allτοὺς the (ones)ἀκούοντας. hearing. 6  ἀναστάντες Having stood up δὲ butοἱ theνεώτεροι younger (ones)συνέστειλαν set togetherαὐτὸν himκαὶ andἐξενέγκαντες having borne outἔθαψαν. they buried. 7  ᾿Εγένετο It occurred δὲ butὡς asὡρῶν of hoursτριῶν threeδιάστημα intervalκαὶ andtheγυνὴ womanαὐτοῦ of himμὴ notεἰδυῖα having knownτὸ the (thing)γεγονὸς having occurredεἰσῆλθεν. entered. 8  ἀπεκρίθη Answered δὲ butπρὸς towardαὐτὴν herΠέτρος PeterΕἰπέ Sayμοι, to me,εἰ ifτοσούτου of so muchτὸ theχωρίον piece of groundἀπέδοσθε; YOU gave from yourselves?The (one)δὲ butεἶπεν saidΝαί, Yes,τοσούτου. of so much. 9  The δὲ butΠέτρος Peterπρὸς towardαὐτήν herΤί Whyὅτι thatσυνεφωνήθη it was sounded togetherὑμῖν to YOUπειράσαι to testτὸ theπνεῦμα spiritΚυρίου; of Lord?ἰδοὺ Look!οἱ Theπόδες feetτῶν of the (ones)θαψάντων having buriedτὸν theἄνδρα male personσου of youἐπὶ uponτῇ theθύρᾳ doorκαὶ andἐξοίσουσίν they will bear outσε. you. 10  ἔπεσεν She fell δὲ butπαραχρῆμα instantlyπρὸς towardτοὺς theπόδας feetαὐτοῦ of himκαὶ andἐξέψυξεν· she let out soul;εἰσελθόντες having enteredδὲ butοἱ theνεανίσκοι young menεὗρον foundαὐτὴν herνεκράν, dead,καὶ andἐξενέγκαντες having borne outἔθαψαν they buriedπρὸς towardτὸν theἄνδρα male personαὐτῆς. of her. 11  Καὶ And ἐγένετο occurredφόβος fearμέγας greatἐφ’ uponὅλην wholeτὴν theἐκκλησίαν ecclesiaκαὶ andἐπὶ uponπάντας allτοὺς the (ones)ἀκούοντας hearingταῦτα. these (things). 12  Διὰ Through δὲ butτῶν theχειρῶν handsτῶν of theἀποστόλων apostlesἐγίνετο was occurringσημεῖα signsκαὶ andτέρατα portentsπολλὰ manyἐν inτῷ theλαῷ· people;καὶ andἦσαν they wereὁμοθυμαδὸν like-mindedlyπάντες allἐν inτῇ theΣτοᾷ ColonnadeΣολομῶντος· of Solomon; 13  τῶν of the δὲ butλοιπῶν leftover (ones)οὐδεὶς no oneἐτόλμα was daringκολλᾶσθαι to glue himselfαὐτοῖς, to them,ἀλλ’ butἐμεγάλυνεν was magnifyingαὐτοὺς themtheλαός people, 14  μᾶλλον rather δὲ butπροσετίθεντο were being addedπιστεύοντες believing (ones)τῷ to theκυρίῳ Lordπλήθη multitudesἀνδρῶν of male personsτε andκαὶ andγυναικῶν· women; 15  ὥστε as-and καὶ alsoεἰς intoτὰς theπλατείας broad waysἐκφέρειν to be bearing outτοὺς theἀσθενεῖς sickκαὶ andτιθέναι to be puttingἐπὶ uponκλιναρίων little bedsκαὶ andκραβάττων, cots,ἵνα in order thatἐρχομένου comingΠέτρου of Peterκἂν also if evertheσκιὰ shadowἐπισκιάσει might overshadowτινὶ to someoneαὐτῶν. of them. 16  συνήρχετο Was coming together δὲ butκαὶ alsoτὸ theπλῆθος multitudeτῶν of theπέριξ roundaboutπόλεων citiesἸερουσαλήμ, of Jerusalem,φέροντες bearingἀσθενεῖς sick (ones)καὶ andὀχλουμένους (ones) disturbedὑπὸ byπνευμάτων spiritsἀκαθάρτων, unclean,οἵτινες whoἐθεραπεύοντο were being curedἅπαντες. all. 17  ᾿Αναστὰς Having stood up δὲ buttheἀρχιερεὺς chief priestκαὶ andπάντες allοἱ the (ones)σὺν together withαὐτῷ, him,theοὖσα beingαἵρεσις sectτῶν of theΣαδδουκαίων, Sadducees,ἐπλήσθησαν were filledζήλου of jealousy 18  καὶ and ἐπέβαλον they thrust uponτὰς theχεῖρας handsἐπὶ uponτοὺς theἀποστόλους apostlesκαὶ andἔθεντο putαὐτοὺς themἐν inτηρήσει observationδημοσίᾳ. public. 19  Ἄγγελος Angel δὲ butΚυρίου of Lordδιὰ throughνυκτὸς nightἤνοιξε openedτὰς theθύρας doorsτῆς of theφυλακῆς prisonἐξαγαγών having led outτε andαὐτοὺς themεἶπεν he said 20  Πορεύεσθε Be YOU going καὶ andσταθέντες having stoodλαλεῖτε be YOU speakingἐν inτῷ theἱερῷ templeτῷ to theλαῷ peopleπάντα allτὰ theῥήματα sayingsτῆς of theζωῆς lifeταύτης. this. 21  ἀκούσαντες Having heard δὲ butεἰσῆλθον they enteredὑπὸ underτὸν theὄρθρον daybreakεἰς intoτὸ theἱερὸν templeκαὶ andἐδίδασκον. they were teaching. Παραγενόμενος Having come to be alongsideδὲ buttheἀρχιερεὺς chief priestκαὶ andοἱ the (ones)σὺν together withαὐτῷ himσυνεκάλεσαν they called togetherτὸ theσυνέδριον Sanhedrinκαὶ andπᾶσαν allτὴν theγερουσίαν assembly of old menτῶν of theυἱῶν sonsἸσραήλ, of Israel,καὶ andἀπέστειλαν they sent outεἰς intoτὸ theδεσμωτήριον place of bound onesἀχθῆναι to be ledαὐτούς. them. 22  οἱ The δὲ butπαραγενόμενοι having come to be alongsideὑπηρέται subordinatesοὐχ notεὗρον foundαὐτοὺς themἐν inτῇ theφυλακῇ, prison,ἀναστρέψαντες having returnedδὲ butἀπήγγειλαν they reported back 23  λέγοντες saying ὅτι thatΤὸ Theδεσμωτήριον place of bound onesεὕρομεν we foundκεκλεισμένον having been lockedἐν inπάσῃ allἀσφαλείᾳ securityκαὶ andτοὺς theφύλακας guardsἑστῶτας having stoodἐπὶ uponτῶν theθυρῶν, doors,ἀνοίξαντες having openedδὲ butἔσω insideοὐδένα no oneεὕρομεν. we found. 24  ὡς As δὲ butἤκουσαν they heardτοὺς theλόγους wordsτούτους thesetheτε andστρατηγὸς captainτοῦ of theἱεροῦ templeκαὶ andοἱ theἀρχιερεῖς, chief priests,διηπόρουν were in a quandaryπερὶ aboutαὐτῶν themτί whatἂν likelyγένοιτο would becomeτοῦτο. this. 25  Παραγενόμενος Having come to be alongside δέ butτις someoneἀπήγγειλεν reported backαὐτοῖς to themὅτι thatἸδοὺ Look!οἱ Theἄνδρες male personsοὓς whomἔθεσθε YOU putἐν inτῇ theφυλακῇ prisonεἰσὶν areἐν inτῷ theἱερῷ templeἑστῶτες having stoodκαὶ andδιδάσκοντες teachingτὸν theλαόν. people. 26  τότε Then ἀπελθὼν having gone offtheστρατηγὸς captainσὺν together withτοῖς theὑπηρέταις subordinatesἦγεν was leadingαὐτούς, them,οὐ notμετὰ withβίας, violence,ἐφοβοῦντο they were fearingγὰρ forτὸν theλαόν, people,μὴ notλιθασθῶσιν. they might be stoned. 27  ἀγαγόντες Having led δὲ butαὐτοὺς themἔστησαν they made standἐν inτῷ theσυνεδρίῳ. Sanhedrin.καὶ Andἐπηρώτησεν inquired uponαὐτοὺς themtheἀρχιερεὺς chief priest 28  λέγων saying Παραγγελίᾳ To chargeπαρηγγείλαμεν we chargedὑμῖν to YOUμὴ notδιδάσκειν to be teachingἐπὶ uponτῷ theὀνόματι nameτούτῳ, this,καὶ andἰδοὺ look!πεπληρώκατε YOU have filledτὴν theἸερουσαλὴμ Jerusalemτῆς of theδιδαχῆς teachingὑμῶν, of YOU,καὶ andβούλεσθε YOU are wishingἐπαγαγεῖν to lead onἐφ’ uponἡμᾶς usτὸ theαἷμα bloodτοῦ of theἀνθρώπου manτούτου. this. 29  ἀποκριθεὶς Having answered δὲ butΠέτρος Peterκαὶ andοἱ theἀπόστολοι apostlesεἶπαν saidΠειθαρχεῖν To be obeying as rulerδεῖ it is necessaryθεῷ to Godμᾶλλον ratherthanἀνθρώποις. to men. 30  The θεὸς Godτῶν of theπατέρων fathersἡμῶν of usἤγειρεν raised upἸησοῦν, Jesus,ὃν whomὑμεῖς YOUδιεχειρίσασθε manhandledκρεμάσαντες having hangedἐπὶ uponξύλου· wood; 31  τοῦτον this (one) theθεὸς Godἀρχηγὸν Chief Leaderκαὶ andσωτῆρα Saviorὕψωσεν he put high upτῇ to theδεξιᾷ right [hand]αὐτοῦ, of him,τοῦ of theδοῦναι to giveμετάνοιαν repentanceτῷ to theἸσραὴλ Israelκαὶ andἄφεσιν letting go offἁμαρτιῶν· of sins; 32  καὶ and ἡμεῖς weἐσμὲν areμάρτυρες witnessesτῶν of theῥημάτων sayingsτούτων, these,καὶ andτὸ theπνεῦμα spiritτὸ theἅγιον holywhichἔδωκεν gavetheθεὸς Godτοῖς to the (ones)πειθαρχοῦσιν obeying as rulerαὐτῷ. to him. 33  οἱ The (ones) δὲ butἀκούσαντες having heardδιεπρίοντο were being sawn throughκαὶ andἐβούλοντο they were wishingἀνελεῖν to take upαὐτούς. them. 34  ᾿Αναστὰς Having stood up δέ butτις someoneἐν inτῷ theσυνεδρίῳ SanhedrinΦαρισαῖος Phariseeὀνόματι to nameΓαμαλιήλ, Gamaliel,νομοδιδάσκαλος law teacherτίμιος honorableπαντὶ to allτῷ theλαῷ, people,ἐκέλευσεν he commandedἔξω outsideβραχὺ short [while]τοὺς theἀνθρώπους menποιῆσαι, to make, 35  εἶπέν he said τε andπρὸς towardαὐτούς themἌνδρες Male personsἸσραηλεῖται, Israelites,προσέχετε be YOU paying attentionἑαυτοῖς to selvesἐπὶ uponτοῖς theἀνθρώποις menτούτοις theseτί whatμέλλετε YOU are aboutπράσσειν. to be performing. 36  πρὸ Before γὰρ forτούτων theseτῶν theἡμερῶν daysἀνέστη stood upΘευδᾶς, Theudas,λέγων sayingεἶναί to beτινα someoneἑαυτόν, himself,to whomπροσεκλίθη was made to incline towardἀνδρῶν of male personsἀριθμὸς numberὡς asτετρακοσίων· of four hundred;ὃς whoἀνῃρέθη, was taken up,καὶ andπάντες allὅσοι as many asἐπείθοντο were obeyingαὐτῷ to himδιελύθησαν were dispersedκαὶ andἐγένοντο they came to beεἰς intoοὐδέν. nothing. 37  μετὰ After τοῦτον this (one)ἀνέστη stood upἸούδας JudastheΓαλιλαῖος Galileanἐν inταῖς theἡμέραις daysτῆς of theἀπογραφῆς registrationκαὶ andἀπέστησε made stand offλαὸν peopleὀπίσω behindαὐτοῦ· him;κἀκεῖνος also that (one)ἀπώλετο, destroyed himself,καὶ andπάντες allὅσοι as many asἐπείθοντο were obeyingαὐτῷ to himδιεσκορπίσθησαν. were scattered abroad. 38  καὶ And τὰ the (things)νῦν nowλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ἀπόστητε Stand YOU awayἀπὸ fromτῶν theἀνθρώπων menτούτων theseκαὶ andἄφετε let go off YOUαὐτούς· them;ὅτι becauseἐὰν if everit may beἐξ out ofἀνθρώπων mentheβουλὴ counselαὕτη thisorτὸ theἔργον workτοῦτο, this,καταλυθήσεται· it will be loosed down; 39  εἰ if δὲ butἐκ out ofθεοῦ Godἐστίν, it is,οὐ notδυνήσεσθε YOU will be ableκαταλῦσαι to loose downαὐτούς· them;μή notποτε sometimeκαὶ alsoθεομάχοι fighters against Godεὑρεθῆτε. YOU might be found. 40  ἐπείσθησαν They were persuaded δὲ butαὐτῷ, to him,καὶ andπροσκαλεσάμενοι having called toward themselvesτοὺς theἀποστόλους apostlesδείραντες having flayedπαρήγγειλαν they chargedμὴ notλαλεῖν to be speakingἐπὶ uponτῷ theὀνόματι nameτοῦ of theἸησοῦ Jesusκαὶ andἀπέλυσαν. they released. 41  Οἱ The (ones) μὲν indeedοὖν thereforeἐπορεύοντο were goingχαίροντες rejoicingἀπὸ fromπροσώπου faceτοῦ of theσυνεδρίου Sanhedrinὅτι becauseκατηξιώθησαν they were counted worthyὑπὲρ overτοῦ theὀνόματος nameἀτιμασθῆναι· to be dishonored; 42  πᾶσάν all τε andἡμέραν dayἐν inτῷ theἱερῷ templeκαὶ andκατ’ according toοἶκον houseοὐκ notἐπαύοντο they were ceasingδιδάσκοντες teachingκαὶ andεὐαγγελιζόμενοι declaring good news aboutτὸν theχριστὸν ChristἸησοῦν. Jesus.

Footnotes