Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Acts 4:1-37

4  Λαλούντων Speaking δὲ butαὐτῶν of themπρὸς towardτὸν theλαὸν peopleἐπέστησαν stood uponαὐτοῖς themοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andtheστρατηγὸς captainτοῦ of theἱεροῦ templeκαὶ andοἱ theΣαδδουκαῖοι, Sadducees, 2  διαπονούμενοι being annoyed διὰ throughτὸ theδιδάσκειν to be teachingαὐτοὺς themτὸν theλαὸν peopleκαὶ andκαταγγέλλειν to be announcing downἐν inτῷ theἸησοῦ Jesusτὴν theἀνάστασιν resurrectionτὴν the (one)ἐκ out ofνεκρῶν, dead (ones), 3  καὶ and ἐπέβαλον they thrust uponαὐτοῖς themτὰς theχεῖρας handsκαὶ andἔθεντο they putεἰς intoτήρησιν observationεἰς intoτὴν theαὔριον, morrow,ἦν it wasγὰρ forἑσπέρα eveningἤδη. already. 4  πολλοὶ Many δὲ butτῶν of the (ones)ἀκουσάντων having heardτὸν theλόγον wordἐπίστευσαν, they believed,καὶ andἐγενήθη becameἀριθμὸς numberτῶν of theἀνδρῶν male personsὡς asχιλιάδες thousandsπέντε. five. 5  ᾿Εγένετο It occurred δὲ butἐπὶ uponτὴν theαὔριον morrowσυναχθῆναι to be led togetherαὐτῶν of themτοὺς theἄρχοντας rulersκαὶ andτοὺς theπρεσβυτέρους older menκαὶ andτοὺς theγραμματεῖς scribesἐν inἸερουσαλήμ Jerusalem 6  καὶ and Ἅννας Annastheἀρχιερεὺς chief priestκαὶ andΚαιάφας Caiaphasκαὶ andἸωάννης Johnκαὶ and᾿Αλέξανδρος Alexanderκαὶ andὅσοι as many asἦσαν wereἐκ out ofγένους raceἀρχιερατικοῦ, chief priestly, 7  καὶ and στήσαντες having made standαὐτοὺς themἐν inτῷ theμέσῳ midstἐπυνθάνοντο they were inquiring᾿Εν Inποίᾳ what sort ofδυνάμει powerorἐν inποίῳ what sort ofὀνόματι nameἐποιήσατε did YOU doτοῦτο thisὑμεῖς; YOU? 8  τότε Then Πέτρος Peterπλησθεὶς having been filledπνεύματος of spiritἁγίου holyεἶπεν saidπρὸς towardαὐτούς them Ἄρχοντες Rulersτοῦ of theλαοῦ peopleκαὶ andπρεσβύτεροι, older men, 9  εἰ if ἡμεῖς weσήμερον todayἀνακρινόμεθα are being examinedἐπὶ uponεὐεργεσίᾳ good deedἀνθρώπου of manἀσθενοῦς, infirm,ἐν inτίνι whomοὗτος this (one)σέσωσται, has been saved, 10  γνωστὸν known ἔστω let it beπᾶσιν to allὑμῖν to YOUκαὶ andπαντὶ to allτῷ theλαῷ peopleἸσραὴλ of Israelὅτι thatἐν inτῷ theὀνόματι nameἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christτοῦ of theΝαζωραίου, Nazarene,ὃν whomὑμεῖς YOUἐσταυρώσατε, put on stake,ὃν whomtheθεὸς Godἤγειρεν raised upἐκ out ofνεκρῶν, dead (ones),ἐν inτούτῳ this (one)οὗτος this [man]παρέστηκεν has stood alongsideἐνώπιον in sightὑμῶν of YOUὑγιής. sound. 11  οὗτός This ἐστιν istheλίθος stonethe (one)ἐξουθενηθεὶς having been treated as nothingὑφ’ byὑμῶν YOUτῶν theοἰκοδόμων, builders,the (one)γενόμενος having come to beεἰς intoκεφαλὴν headγωνίας. of corner. 12  καὶ And οὐκ notἔστιν isἐν inἄλλῳ otherοὐδενὶ no onetheσωτηρία, salvation,οὐδὲ neitherγὰρ forὄνομά nameἐστιν isἕτερον differentὑπὸ underτὸν theοὐρανὸν heavenτὸ theδεδομένον having been givenἐν inἀνθρώποις menἐν inwhichδεῖ it is necessaryσωθῆναι to be savedἡμᾶς. us. 13  Θεωροῦντες Beholding δὲ butτὴν theτοῦ of theΠέτρου Peterπαρρησίαν outspokennessκαὶ andἸωάνου, of John,καὶ andκαταλαβόμενοι having perceivedὅτι thatἄνθρωποι menἀγράμματοί unletteredεἰσιν they areκαὶ andἰδιῶται, ordinary,ἐθαύμαζον, they were wondering,ἐπεγίνωσκόν they were recognizingτε andαὐτοὺς themὅτι thatσὺν together withτῷ theἸησοῦ Jesusἦσαν, they were, 14  τόν the τε andἄνθρωπον manβλέποντες looking atσὺν together withαὐτοῖς themἑστῶτα having stoodτὸν the (one)τεθεραπευμένον having been curedοὐδὲν nothingεἶχον they were havingἀντειπεῖν. to say against. 15  κελεύσαντες Having commanded δὲ butαὐτοὺς themἔξω outsideτοῦ of theσυνεδρίου Sanhedrin [hall]ἀπελθεῖν to go forthσυνέβαλλον they were consultingπρὸς towardἀλλήλους one another 16  λέγοντες saying Τί Whatποιήσωμεν should we doτοῖς to theἀνθρώποις menτούτοις; these?ὅτι Becauseμὲν indeedγὰρ forγνωστὸν knownσημεῖον signγέγονεν has occurredδι’ throughαὐτῶν themπᾶσιν to allτοῖς the (ones)κατοικοῦσιν inhabitingἸερουσαλὴμ Jerusalemφανερόν, manifest,καὶ andοὐ notδυνάμεθα we are ableἀρνεῖσθαι· to deny; 17  ἀλλ’ but ἵνα in order thatμὴ notἐπὶ uponπλεῖον moreδιανεμηθῇ it should be dealt out throughεἰς intoτὸν theλαόν, people,ἀπειλησώμεθα let us threatenαὐτοῖς to themμηκέτι not yetλαλεῖν to be speakingἐπὶ uponτῷ theὀνόματι nameτούτῳ thisμηδενὶ to no oneἀνθρώπων. of men. 18  καὶ And καλέσαντες having calledαὐτοὺς themπαρήγγειλαν they chargedκαθόλου down (the) wholeμὴ notφθέγγεσθαι to be utteringμηδὲ norδιδάσκειν to be teachingἐπὶ uponτῷ theὀνόματι nameτοῦ of theἸησοῦ. Jesus. 19  The δὲ butΠέτρος Peterκαὶ andἸωάνης Johnἀποκριθέντες having answeredεἶπαν saidπρὸς towardαὐτούς themΕἰ Ifδίκαιόν righteousἐστιν it isἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ Godὑμῶν of YOUἀκούειν to be hearingμᾶλλον ratherthanτοῦ of theθεοῦ Godκρίνατε, judge YOU, 20  οὐ not δυνάμεθα we are ableγὰρ forἡμεῖς wewhat (things)εἴδαμεν we sawκαὶ andἠκούσαμεν we heardμὴ notλαλεῖν. to be speaking. 21  οἱ They δὲ butπροσαπειλησάμενοι having further threatenedἀπέλυσαν they releasedαὐτούς, them,μηδὲν nothingεὑρίσκοντες findingτὸ theπῶς howκολάσωνται they might lop offαὐτούς, them,διὰ throughτὸν theλαόν, people,ὅτι becauseπάντες allἐδόξαζον they were glorifyingτὸν theθεὸν Godἐπὶ uponτῷ the (thing)γεγονότι· having occurred; 22  ἐτῶν of years γὰρ forἦν wasπλειόνων of moreτεσσεράκοντα fortytheἄνθρωπος manἐφ’ uponὃν whomἐγεγόνει had occurredτὸ theσημεῖον signτοῦτο thisτῆς of theἰάσεως. healing. 23  ᾿Απολυθέντες Having been released δὲ butἦλθον they cameπρὸς towardτοὺς theἰδίους ownκαὶ andἀπήγγειλαν they reported backὅσα as many (things) asπρὸς towardαὐτοὺς themοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theπρεσβύτεροι older menεἶπαν. said. 24  οἱ The (ones) δὲ butἀκούσαντες having heardὁμοθυμαδὸν like-mindedlyἦραν they lifted upφωνὴν voiceπρὸς towardτὸν theθεὸν Godκαὶ andεἶπαν they said Δέσποτα, Sovereign,σὺ youthe (one)ποιήσας having madeτὸν theοὐρανὸν heavenκαὶ andτὴν theγῆν earthκαὶ andτὴν theθάλασσαν seaκαὶ andπάντα allτὰ the (things)ἐν inαὐτοῖς, them, 25  the (one) τοῦ of theπατρὸς fatherἡμῶν of usδιὰ throughπνεύματος spiritἁγίου holyστόματος of mouthΔαυεὶδ of Davidπαιδός boyσου of youεἰπών having saidἽνα In order thatτί whatἐφρύαξαν made noiseἔθνη nationsκαὶ andλαοὶ peoplesἐμελέτησαν they meditated uponκενά; empty (things)? 26  παρέστησαν Stood alongside οἱ theβασιλεῖς kingsτῆς of theγῆς earthκαὶ andοἱ theἄρχοντες rulersσυνήχθησαν were led togetherἐπὶ uponτὸ theαὐτὸ very [place]κατὰ down onτοῦ theκυρίου Lordκαὶ andκατὰ down onτοῦ theχριστοῦ Christαὐτοῦ. of him. 27  συνήχθησαν Were led together γὰρ forἐπ’ uponἀληθείας truthἐν inτῇ theπόλει cityταύτῃ thisἐπὶ uponτὸν theἅγιον holyπαῖδά boyσου of youἸησοῦν, Jesus,ὃν whomἔχρισας, you anointed,Ἡρῴδης Herodτε andκαὶ andΠόντιος PontiusΠειλᾶτος Pilateσὺν together withἔθνεσιν nationsκαὶ andλαοῖς peoplesἸσραήλ, of Israel, 28  ποιῆσαι to do ὅσα as many (things) astheχείρ handσου of youκαὶ andtheβουλὴ counselπροώρισεν predeterminedγενέσθαι. to occur. 29  καὶ And τὰ the (things)νῦν, now,κύριε, Lord,ἔπιδε see you onἐπὶ uponτὰς theἀπειλὰς threatsαὐτῶν, of them,καὶ andδὸς giveτοῖς to theδούλοις slavesσου of youμετὰ withπαρρησίας outspokennessπάσης allλαλεῖν to be speakingτὸν theλόγον wordσου, of you, 30  ἐν in τῷ theτὴν theχεῖρα handἐκτείνειν to be stretching outσε youεἰς intoἴασιν healingκαὶ andσημεῖα signsκαὶ andτέρατα portentsγίνεσθαι to be occurringδιὰ throughτοῦ theὀνόματος nameτοῦ of theἁγίου holyπαιδός boyσου of youἸησοῦ. of Jesus. 31  καὶ And δεηθέντων having supplicatedαὐτῶν of themἐσαλεύθη was shakentheτόπος placeἐν inwhichἦσαν they wereσυνηγμένοι, having been led together,καὶ andἐπλήσθησαν they were filledἅπαντες allτοῦ of theἁγίου holyπνεύματος, spirit,καὶ andἐλάλουν they were speakingτὸν theλόγον wordτοῦ of theθεοῦ Godμετὰ withπαρρησίας. outspokenness. 32  Τοῦ Of the δὲ butπλήθους of multitudeτῶν of the (ones)πιστευσάντων having believedἦν wasκαρδία heartκαὶ andψυχὴ soulμία, one,καὶ andοὐδὲ not-butεἷς oneτι anythingτῶν of theὑπαρχόντων things belongingαὐτῷ to himἔλεγεν he was sayingἴδιον ownεἶναι, to be,ἀλλ’ butἦν wasαὐτοῖς to themπάντα all (things)κοινά. common. 33  καὶ And δυνάμει to powerμεγάλῃ greatἀπεδίδουν were giving backτὸ theμαρτύριον witnessοἱ theἀπόστολοι apostlesτοῦ of theκυρίου LordἸησοῦ Jesusτῆς of theἀναστάσεως, resurrection,χάρις favorτε andμεγάλη greatἦν wasἐπὶ uponπάντας allαὐτούς. them. 34  οὐδὲ Not-but γὰρ forἐνδεής needyτις anyoneἦν wasἐν inαὐτοῖς· them;ὅσοι as many asγὰρ forκτήτορες possessorsχωρίων of pieces of groundorοἰκιῶν housesὑπῆρχον, they were,πωλοῦντες sellingἔφερον they were bearingτὰς theτιμὰς valuesτῶν of the (things)πιπρασκομένων being sold 35  καὶ and ἐτίθουν they were placingπαρὰ besideτοὺς theπόδας feetτῶν of theἀποστόλων· apostles;διεδίδετο it was being distributedδὲ butἑκάστῳ to each (one)καθότι according asἂν likelyτις anyoneχρείαν needεἶχεν. was having. 36  Ἰωσὴφ Joseph δὲ butthe (one)ἐπικληθεὶς having been surnamedΒαρνάβας Barnabasἀπὸ fromτῶν theἀποστόλων, apostles,whichἐστιν isμεθερμηνευόμενον being translatedΥἱὸς SonΠαρακλήσεως, of Comfort,Λευείτης, Levite,Κύπριος Cyprianτῷ to theγένει, race, 37  ὑπάρχοντος existing αὐτῷ to himἀγροῦ of fieldπωλήσας having soldἤνεγκεν broughtτὸ theχρῆμα moneyκαὶ andἔθηκεν putπαρὰ besideτοὺς theπόδας feetτῶν of theἀποστόλων. apostles.

Footnotes